بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: معصومه بحری


موارد یافت شده: 102

1 - تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (چکیده)
2 - بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط سویه بومی Bacillus sp. FUM120 به روش تک متغیره (چکیده)
3 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
4 - Antibacterial and Synergistic Effects of Herbal Extracts in Combination with Amikacin and Imipenem Against Multidrug-Resistant Isolates of Acinetobacter (چکیده)
5 - Antibacterial and synergistic effects of aqueous and methanol extracts of Artemisia annua against multidrug-resistant isolates of Acinetobacter (چکیده)
6 - Biochemical characterization of an alkaline surfactant-stable keratinase from a new keratinase producer, Bacillus zhangzhouensis (چکیده)
7 - بررسی رابطه فرسایش قارچی نسخه های خطی مرکز اسناد و کتابخانه آستان قدس رضوی با هوا و ارزیابی آن در مدل کاغذی (چکیده)
8 - L-glycine-assisted synthesis of SnO2/Pd nanoparticles and their application in detection of biodeteriorating fungi (چکیده)
9 - جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
10 - بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش (چکیده)
11 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی دمنوش های آویشن و چای ترش بر باکتری های استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی (چکیده)
12 - Determination of imipenem efflux-mediated resistance in Acinetobacter spp., using an efflux pump inhibitor Ghazale (چکیده)
13 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﻮﻣﯽ FUM 1 ﺟﺪاﺷﺪه از ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻬﺒﻮد فعالیت آﻧﺰﯾﻤﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ به روش ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه (چکیده)
14 - Microgeomorphology related soil characteristics determine the heterogeneity of biological soil crust communities (چکیده)
15 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
16 - Biological soil crusts, plant functional groups, and soil parameters in arid areas of Iran (چکیده)
17 - بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology (چکیده)
18 - Microbial pathology of some written documents of Astane Ghodes Razavi Liberary (چکیده)
19 - Antibacterial properties of Eremostachys biosseriana leaf and root extracts Against Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus bacteria (چکیده)
20 - Investigation of antibacterial properties of Juniperus polycarpus and Geranium robertianum leaf extracts on pathogenic Staphyloccocal strains (چکیده)
21 - Three novel Bacillus strains from a traditional lacto-fermented pickle as potential probiotics (چکیده)
22 - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (چکیده)
23 - مروری جامع بر پیل سوختی میکروبی و پیل سوختی میکروبی گیاهی (چکیده)
24 - جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی سویه های باکتریایی تجزیه کننده کراتین (چکیده)
25 - Study of the Role of Efflux Pumps in Amikacin-Resistant Acinetobacter Isolates from Teaching Hospitals of Mashhad, Iran (چکیده)
26 - پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک (چکیده)
27 - بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری (چکیده)
28 - ارزیابی اثر ضد باکتریایی و سینرژیسمی عصاره های ابی و متانولی مریم گلی خراسانی ) Salvia chorasanica ( با آن تی بیوتیک آمیکاسین بر باکتری پاتوژن r Acinetobacte (چکیده)
29 - Pattern of efflux pump genes in imipenem resistant Acinetobacter isolates (چکیده)
30 - اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella) (چکیده)
31 - بررسی خاصیت ضد باکتریایی و اثر ترکیبی عصاره‌های ابی و متانولی درمنه خزری (Artemisia annua) با انتی‌بیوتیک ایمی پنم بر باکتری پاتوژنAcinetobacter (چکیده)
32 - اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) (چکیده)
33 - ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری (چکیده)
34 - A Preliminary study on antifungal activity of lactic acid bacteria isolated from different production stages of Lighvan cheese on Penicillium expansum and Rhodotorula mucilaginosa (چکیده)
35 - Biodegradation of cellulose acetate/poly(butylene succinate) membrane (چکیده)
36 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا (چکیده)
37 - اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella) (چکیده)
38 - بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز در سویه FUM.120 (چکیده)
39 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
40 - Use of membrane separation in enzymatic hydrolysis of waste paper (چکیده)
41 - بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه (چکیده)
42 - ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی (چکیده)
43 - Preliminary Source Tracking of Male-Specific (F+) RNA Coliphage on Lettuce as a Surrogate of Enteric Viruses Using Reverse Transcription-PCR (چکیده)
44 - شناسایی باکتریهای تولیدکننده کراتیناز جداشده از خاک اطراف مشهد (چکیده)
45 - بهینه سازی کراتیناز تولید شده توسط جدایهی FUM-2 (چکیده)
46 - مقاومت به ونکومایسین با روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی درایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران (چکیده)
47 - ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی باکتری های بدست آمده از شوری و ترشی (دو محصول تخمیری گیاهی پرمصرف) در استان خراسان (چکیده)
48 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
49 - Poly (butylene succinate)/polyethersulfone/poly (ethylene glycol) membrane: influence of additive molecular weight and concentration on morphology, properties, and performance of the membrane (چکیده)
50 - غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران (چکیده)
51 - بهینه‌سازی افزایش توده‌ سلولی و تولید پلیهیدروکسیآلکانوات(PHA) در باکتریAeromonas hydrophila (چکیده)
52 - غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
53 - Microwave-assisted synthesis and antibacterial evaluation of new derivatives of 1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one (چکیده)
54 - Investigation of the role of Effluxpumps in antibiotic resistance of Acinetobacterclinical isolates (چکیده)
55 - بررسی خشکسالیهای دهه 0211 0202 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: -حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان (چکیده)
56 - بهینه‌سازی تولید پلی‌هیدروکسی‌آلکانوآت‌ها از گلوکز حاصل از تجزیه‌ی آنزیمی کاغذ در Cupriavidus necatorATCC:17699 (چکیده)
57 - بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه (چکیده)
58 - Effect of blend ratio and coagulation bath temperature on the morphology, tensile strength and performance of cellulose acetate/poly(butylene succinate) membranes (چکیده)
59 - Evaluation of antimicrobial property of silver nanoparticle biosynthesized by Rosemary Plant (چکیده)
60 - گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی (چکیده)
61 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
62 - دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 (چکیده)
63 - Screening and characterization of amylase producing bacteria in Binalood soils, Iran (چکیده)
64 - Application of a lux AB bacterial biosensor to investigate the potential usage of selenium and silver nanoparticles for bacterial disinfection of lettuce (چکیده)
65 - Light output reaction of a luxAB bacterial biosensor to various amount of preservatives concentrations used in milk (چکیده)
66 - Antimicrobial Evaluation of MIC and MBC of Some New Pyrazolo[3,4d]pyrimidine Derivatives Against Some Pathogenic Bacteria (چکیده)
67 - تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا (چکیده)
68 - بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه (چکیده)
69 - Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance (چکیده)
70 - بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه (چکیده)
71 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
72 - بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل (چکیده)
73 - Preparation and Characterization of Biodegradable Blend Membranes of PBS/CA (چکیده)
74 - Study of survival and activity of lux marked Escherichia coli SM10S1 under different antibacterial treatments in lettuce (چکیده)
75 - ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (چکیده)
76 - پیش بینی خشکسالی دوره 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (چکیده)
77 - بررسی پتانسیل اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی های آینده با استفاده از مدل HadCM3 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (چکیده)
78 - بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر دبی رودخانه جاجرود (چکیده)
79 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی (چکیده)
80 - بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (چکیده)
81 - اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (چکیده)
82 - جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود (چکیده)
83 - کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد (چکیده)
84 - بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE (چکیده)
85 - Microbiological Quality of Mixed Fresh-Cut Vegetable Salads and Mixed Ready-to- Eat Fresh Herbs in Mashhad,Iran (چکیده)
86 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) (چکیده)
87 - بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis (چکیده)
88 - تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE (چکیده)
89 - بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (چکیده)
90 - Microbiological quality of mixed fresh-cut vegetable salads and mixed ready- to-eat fresh herbs in Mashhad, Iran (چکیده)
91 - همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum (چکیده)
92 - ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی (چکیده)
93 - Biochemical characteristics of luminescent vibrios isolated from the Caspian seas and the Persian Gulf (چکیده)
94 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
95 - Microbial Evaluation of Fresh Cut and Minimally Processed Vegetables During Washing and Packing Steps (چکیده)
96 - Microbial Evaluation of washing and Packing Steps pf Fresh Cut and Minimally Processed vegatables (چکیده)
97 - The microbiological quality of commercial medicinal herbs, extracts, and tea bags in Iran (چکیده)
98 - PCR-based Identification of Aflatoxigenic Fungi Associated with Iranian Saffron (چکیده)
99 - بررسی ایمین زیستی آبهای زیرزمینی با استفاده از بیوسنسور میکروبی لومینسانس (چکیده)
100 - بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ (چکیده)
101 - pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron (چکیده)
102 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)