بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی خداپرست مشهدی


موارد یافت شده: 72

1 - تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی (چکیده)
2 - ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
3 - تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
4 - بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن (چکیده)
5 - Investigating the asymmetric prices and the role of technology and environmental constraints in the oil demand function of the Iran oil importing countries (چکیده)
6 - تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه) (چکیده)
7 - Investigating the Effect of Trust on Trade between Iran and Its Partners Regarding Their Legal System (چکیده)
8 - تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی) (چکیده)
9 - یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند. (چکیده)
10 - بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی (چکیده)
11 - بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد (چکیده)
12 - Reversibility Test of Oil Demand Function of OECD Countries Importing Oil from Iran with an Emphasis on Technological and Environmental Considerations: Symmetric and Asymmetric Models (چکیده)
13 - Prediction of Hydropower Energy Price Using Go’mes-Maravall Seasonal Model (چکیده)
14 - تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394 (چکیده)
15 - مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی (چکیده)
16 - بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد (چکیده)
17 - ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی (چکیده)
18 - اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354 (چکیده)
19 - شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان (چکیده)
20 - تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ (چکیده)
21 - Factors Affecting the External Efficiency of Education in Iran (1972-2013) (چکیده)
22 - مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی (چکیده)
23 - شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP (چکیده)
24 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر (چکیده)
25 - بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (چکیده)
26 - شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران (چکیده)
27 - ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقی (چکیده)
28 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
29 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
30 - مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) (چکیده)
31 - شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی) (چکیده)
32 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
33 - بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی) (چکیده)
34 - بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران (چکیده)
35 - کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی (چکیده)
36 - هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری (چکیده)
37 - دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان (چکیده)
38 - Fundamentals of Welfare Economics and its Critiques (چکیده)
39 - ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید (چکیده)
40 - شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی (چکیده)
41 - مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390 (چکیده)
42 - Government Effectiveness, Rule of Law and Informal Economy in Asian Developing Countries (چکیده)
43 - ارزیابی شاخص پرداخت مالیات در محیط کسب وکار ایران (چکیده)
44 - THE U.S.–SAUDI ARABIAN RELATIONS: ECONOMIC OR STRATEGIC PARTNERSHIP (چکیده)
45 - سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران (چکیده)
46 - ECONOMIC APPRAISAL OF POWER PLANTS GAS CONSUMPTION (چکیده)
47 - ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی (چکیده)
48 - Minimum Wage Law and Its Effects on Labor Force Supply And Demand from Micro and Macroeconomics Perspectives (چکیده)
49 - مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک (چکیده)
50 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
51 - بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی (چکیده)
52 - مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهد (چکیده)
53 - Investigating the impact of global financial crisis on the commonwealth (Selected Countries of the Middle East including Iran, Kuwait, Oman, Pakistan, Syria) (چکیده)
54 - نهادها، حقوق مالکیت، تعادل و توسعه همه جانبه: درآمدی به طراحی چارچوب مفهومی روش‌شناسی توحیدی (چکیده)
55 - ابوذر شهید تامین اجتماعی (چکیده)
56 - مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران (چکیده)
57 - کاربرد نظریه استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک (چکیده)
58 - بررسی الگوهای رفتاری مصرف در خانواده (چکیده)
59 - نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی (چکیده)
60 - بررسی جایگاه ایران در خصوص حمایت از سرمایه گذاران (چکیده)
61 - بررسی موانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در چارچوب هزینه های مبادله(1390-1380) (چکیده)
62 - نگاهی به مدیریت محیط سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران (چکیده)
63 - تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک           (چکیده)
64 - بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (چکیده)
65 - بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی (چکیده)
66 - ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (چکیده)
67 - ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا (چکیده)
68 - مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهد (چکیده)
69 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (چکیده)
70 - اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد (چکیده)
71 - بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (چکیده)
72 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)