بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyed Hashem Miri Hakimabad


موارد یافت شده: 185

1 - Clinical outcomes and toxicities of cervical cancer patients treated with HDR-BT after CCRT (چکیده)
2 - Monte Carlo Modeling of the Siemens® ARTISTE™ 160 Multi-leaf Collimator for IMRT dose verification (چکیده)
3 - Fetal dose variations in lung scintigraphy of pregnant woman: The role of fetal body habitus (چکیده)
4 - Age-specific calibration for in vivo monitoring of thyroid: is it necessary? (چکیده)
5 - Radiobiological comparison between Cobalt‐60 and Iridium‐192 high‐dose‐rate brachytherapy sources: Part I—cervical cancer (چکیده)
6 - Assessing the relative biological effectiveness of high-dose rate 60Co brachytherapy alone and in combination with cisplatin treatment on a cervical cancer cell line (HeLa) (چکیده)
7 - Fetal dosimetry for 18F-FDG PET Imaging during pregnancy: a comparative Monte Carlo study (چکیده)
8 - دزسنجی داخلی ید پرتوزا با استفاده از فانتوم های مرجع جهانی و مدل جدید حرکت زیستی (چکیده)
9 - ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی (چکیده)
10 - Patient‐specific anatomical models for radioiodine dosimetry in treatment of hyperthyroidism: is it necessary? (چکیده)
11 - A method for assessing subject-specific counting efficiency of whole-body monitoring systems for radioiodine measurements (چکیده)
12 - On the Effective Dose Estimation Based on Two-Dosimeter Algorithm: A Method to Reduce Uncertainty (چکیده)
13 - The effect of contrast material on radiation dose during computed tomography pulmonary angiography (چکیده)
14 - دز سنجی درمان تک جلسه ای سرطان پروستات به روش براکی تراپی HDR با دز 20 گری (چکیده)
15 - دزسنجی کودکان تحت تصویربرداری با روش SPECT و رادیوداروی 99m Tc -DMSA (چکیده)
16 - EP-2145 Biological comparison of 60 Co & 192 Irbrachytherapy sources: a possible need for correction factor (چکیده)
17 - دزسنجی فانتوم کودک ایرانی و UF با رادیوداروی 18F-FDG در تصویربرداری PET (چکیده)
18 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
19 - Virtual calibration of whole-body counter using a library of statistical phantoms (چکیده)
20 - The first series of Iranian BREP phantoms (چکیده)
21 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer during Pregnancy: A Feasibility Study (چکیده)
22 - اثر ماده‌ی کنتراست بر دز دریافتی حین تصویربرداری تشخیصی ناحیه ی قفسه ی سینه (چکیده)
23 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
24 - Assessment of in Vitro Radiosensitivity Parameters of Breast Cancer Cells Following Exposure to Radiotherapy Hospital-Based Facilities (چکیده)
25 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
26 - Dosimetric factors for diagnostic nuclear medicine procedures in a non-reference pregnant phantom (چکیده)
27 - Internal dosimetry of inhaled iodine-131 (چکیده)
28 - Hybrid pregnant reference phantom series based on adult female ICRP reference phantom (چکیده)
29 - تصحیح پارامترهای مدل پوسته ای در هستۀ 208Pb با درنظرگرفتن اثر جفت شدگی ذره - ارتعاش (چکیده)
30 - Pulmonary Embolism in Pregnant Patients: Assessing organ dose to pregnant phantom and its fetus during lung imaging (چکیده)
31 - Statistical and dosimetric analysis of air gaps in vaginal cuff brachytherapy (چکیده)
32 - تعیین پرتوزایی انباشته شده ید-123 با استفاده از مدل حرکت زیستی رادیودارو (چکیده)
33 - مدولاسیون زاویه ای برخط شدت جریان سی تی در تصویربرداری سی تی (چکیده)
34 - Optimization of Treatment Planning System for Brachytherapy: An inverse planning approach (چکیده)
35 - Determination of Dosimetric Characteristics of BEBIG Co0.A86 Brachytherapy Source using MCNPX Code and its impact on TPS (چکیده)
36 - بررسی خصوصیات مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی در تصویربرداری تشخیصی (چکیده)
37 - Speyer (چکیده)
38 - Studying the effects of the lung mass on the absorbed dose to the lung due to the administration of 131I for therapeutic purposes (چکیده)
39 - A Monte Carlo study on quantifying the amount of dose reduction by shielding the superficial organs of an Iranian 11-year-old boy (چکیده)
40 - Effects of computational phantoms on the effective dose and two-dosimeter algorithm for external photon beams (چکیده)
41 - Peak shifted properties of the low background NaI(Tl) detectors: An experimental study of response function behavior in different temperature and acquisition time (چکیده)
42 - 3D imaging of elemental concentration associated with malignant tumor in breast cancer using Neutron Stimulated Emission Computed Tomography: a Monte Carlo simulation study (چکیده)
43 - Fetal and maternal dose assessment for diagnostic scans during pregnancy (چکیده)
44 - Geant4.10 simulation of geometric model for metaphase chromosome (چکیده)
45 - Evaluation of dose conversion coefficients for an eight-year-old Iranian male phantom undergoing computed tomography (چکیده)
46 - Modeling the adult female phantom in the supine and prone postures and initial dose assessment in breast cancer diagnosis with Neutron Stimulated Emission Computed Tomography (چکیده)
47 - Evaluating the effects of statistical changes on internal dosimetry (چکیده)
48 - Population of whole-body statistical adult phantoms and assessing the uncertainty of organ doses in hyperthyroid treatment with 131I (چکیده)
49 - محاسبات دزسنجی زن باردار و جنین در اسکن ریه توسط تکنسیم MAA 99m (چکیده)
50 - Dose estimations for Iranian 11-year-old pediatric phantoms undergoing computed tomography examinations (چکیده)
51 - Depth dose evaluation for prostate cancer treatment using boron neutron capture therapy (چکیده)
52 - Determination of tissue equivalent materials of a physical 8-year-old phantom for use in computed tomography (چکیده)
53 - Patient-specific voxel phantom dosimetry during the prostate treatment with high-energy linac (چکیده)
54 - Neutron spectrometry and determination of neutron contamination around the 15 MV Siemens Primus LINAC (چکیده)
55 - Neural network unfolding of neutron spectrum measured by gold foil-based Bonner sphere (چکیده)
56 - A Monte Carlo study for photoneutron dose estimations around the high-energy linacs (چکیده)
57 - Dose estimation in reference and non-reference pediatric patients undergoing computed tomography examinations: a Monte Carlo study (چکیده)
58 - Studying the effect of the lung size variation on dosimetry and systematic parameters of FUM-IVNAA facility (چکیده)
59 - A study of the effect of the lung shape on the lung absorbed dose in six standard photon and neutron exposure geometries (چکیده)
60 - Effects of shielding the radiosensitive superficial organs of ORNL pediatric phantoms on dose reduction in computed tomography (چکیده)
61 - INTERNAL DOSE TO ACTIVE MARROW AND ENDOSTEUM FROM RADIOACTIVE IODINE (چکیده)
62 - The contributions of source regions to organ doses from incorporated radioactive iodine (چکیده)
63 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer in Pregnancy: A Simulative Dosimetry Estimation Study (چکیده)
64 - Development of 9-month pregnant hybrid phantom and its internal dosimetry for thyroid agents (چکیده)
65 - محاسبات دز جذبی مغز استخوان پس از دریافت رادیوداروی یدید سدیم (ید-131) (چکیده)
66 - Assessment of neutron shielding effect on photoneutron dose reduction produced in high-energy linear accelerator (چکیده)
67 - محاسبه و تخمین دز نوترون رسیده به بیمار تحت پرتودرمانی با شتابدهنده خطی پرانرژی با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
68 - بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش‎زمینه پایینِ NaI(Tl)و تعیین شرایط کار بهینه در حالتهای مختلف اندازه‎گیری (چکیده)
69 - بررسی اختلافات طیف محاسباتی و تجربی ایزوتوپهای Cs137 و Co60 و مقایسه نتایج محاسباتی کدهای GEANT4 و MCNP (چکیده)
70 - کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده (چکیده)
71 - محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر (چکیده)
72 - An overview of exposure parameters, dose measurements and strategies for dose reduction in pediatric CT examinations (چکیده)
73 - Internal dosimetry estimates using voxelized reference phantoms for thyroid agents (چکیده)
74 - Optimisation of the body composition analyser using the gamma shield and improvement of accuracy using ORNL anthropomorphic phantoms (چکیده)
75 - دزسنجی فوتونهای خارجی با در نظر گرفتن تغییرات اعضای بدن در اثر تنفس (چکیده)
76 - Assessment of Dose Distribution from I-131 and I-123 Sodium Iodide Administration for Voxel Phantoms (چکیده)
77 - Fetal and Maternal Dose Assessment for Thyroid Imaging and Therapy in early pregnancy (چکیده)
78 - effects of respiratory motion to dosimetry body organs with radiation external photon (چکیده)
79 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
80 - Shielding optimization in an in vivo activation analysis setup (چکیده)
81 - Investigation of Different Options to Establish the Electron Equilibrium in Several Thermoluminescent Dosimeters (چکیده)
82 - Can the same dose data be estimated from phantoms with different anatomies? (چکیده)
83 - Study of size, type and the kerma approximation for thermoluminescent dosimetry (چکیده)
84 - Finding a suitable shield for mixed neutron and photon fields based on an Am–Be source (چکیده)
85 - Tissue Equivalent Materials Determination of a Physical Phantom Used for CT Examinations Dosimetry (چکیده)
86 - The Effects of Breasts Shielding on Dose Reduction in CT Examinations (چکیده)
87 - Determination of the uncertainty in lung dose in an external photon exposure (چکیده)
88 - The measurements of thermal neutron flux distribution in a paraffin phantom (چکیده)
89 - Facility optimization to improve activation rate distributions during IVNAA (چکیده)
90 - An optimized pre-moderator improves uniformity of activation rate distribution in an ORNL phantom-IVNAA facility (چکیده)
91 - The operator dose assessment of landmine detection systems using the neutron backscattering method (چکیده)
92 - Comparison of Radon (222Rn) and Thoron (220Rn) Gamma Dosimetry in the Environment Using the ORNL Mathematical Phantom (چکیده)
93 - Ternary Fission of 252Cf within the Liquid Drop Model (چکیده)
94 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
95 - A Novel Neutron Dosimeter (چکیده)
96 - Interpretation of the large-deformation high-spin bands in select A=158–168 nuclei (چکیده)
97 - Different effective dose conversion coefficients for monoenergetic neutron fluence from 10-9 MeV to 20 MeV – A methodological comparative study (چکیده)
98 - The Monte Carlo Assessment of Photon Organ Doses from 222Rn Progeny in Adult ORNL Phantom (چکیده)
99 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
100 - Investigations on landmine detection by BF3 detector (چکیده)
101 - برآورد دز موثر به سه روش مختلف تحت پرتوگیری یکنواخت نوترون در دستگاه BCA (چکیده)
102 - تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10 (چکیده)
103 - محاسبه دز مؤثر در سانحه هسته ای فوکوشیما با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تحلیلی (چکیده)
104 - برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول (چکیده)
105 - بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن (چکیده)
106 - بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی (چکیده)
107 - تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری (چکیده)
108 - طراحی هم خط ساز بهینه برای دستگاه IVNAA (چکیده)
109 - استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA (چکیده)
110 - برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج (چکیده)
111 - دز سنجی BCA (چکیده)
112 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن انسان بزرگسال و محاسبه دز دریافتی در اسکن تیروئید (چکیده)
113 - دز سنجی پرتوهای مصنوعی در محیط زیست با استفاده از کد MCNP (چکیده)
114 - تخمین دز موثر کل بدن در هندسه های متفاوت دزیمتری با استفاده از دزیمتری نوترون (چکیده)
115 - محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP (چکیده)
116 - استفاده از ید125برای براکی تراپی تومورهای مغزی (چکیده)
117 - برآورد دز رسیده از یک سیستم مین یاب به روش پس پراکندگی نوترون (چکیده)
118 - Review on Fast Neutron Therapy (چکیده)
119 - Comparison of the Gamma Dosimetry of Radon (222Rn) and Theron (220Rn) in the Environment Using ORNL Phantom (چکیده)
120 - Reducing the Effective Dose Equivalent on 5 Year- Old ORNL Phantom by the Use of Γ-Shields on in Vivo BCA Facility (چکیده)
121 - Which Body Model Is More Suitable for Dosimetry Calculations? (چکیده)
122 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
123 - Designing and Optimization of Neutron Dosimeter (چکیده)
124 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
125 - ANALYSIS OF ROTATIONAL ENERGY FORMULA IN HEAVY NUCLEI (چکیده)
126 - Neutrons applications in cancer treatment and in specific diagnostics (چکیده)
127 - Development of a Bonner sphere spectrometer with emphasis on decreasing the contribution of scattering by using a new designed shadow cone (چکیده)
128 - MEASUREMENT OF THE NEUTRON SPECTRUM BY THE MULTI-SPHERE METHOD USING A BF3 COUNTER (چکیده)
129 - Evaluation of response matrix of a multisphere neutron spectrometer with water moderator (چکیده)
130 - بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت (چکیده)
131 - تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم (چکیده)
132 - مطالعه اثر موازی ساز بر قدرت تفکیک آشکارساز یدور سدیم (چکیده)
133 - دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238 (چکیده)
134 - تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین (چکیده)
135 - تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونه های همگن مجهول (چکیده)
136 - بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA (چکیده)
137 - اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن (چکیده)
138 - Designation of the Best Shield for Detectors in IVNAA Setup and its Effects on Reducing Absorbed Doze (چکیده)
139 - Shielding effect on the amount of dose received by the patient's body and the index sensitivity in IVNAA facility (چکیده)
140 - Estimation of Absorbed and Effective Doses on the Different Body Organs from Monoenergetic Neutron Source (10-9MeV-20MeV) Based on the ORNL Analytical Adult Phantom (چکیده)
141 - Investigation and calculation of electron and photon absorbed dose to organs from Radon-222 and its progeny (چکیده)
142 - The Study of High Spin States in Nuclear Rotation by the Cranked Nilsson Strutinsky Model (چکیده)
143 - بررسی و تحلیل انواع حفاظ آشکارساز در چیدمان IVNAA و تعیین حفاظ بهینه (چکیده)
144 - بهینه سازی یکنواختی آهنگ فعالسازی در فانتوم آب در دستگاه IVNAA (چکیده)
145 - دزیمتری تابش بتای گسیل شده از رادون-222 و دخترانش (چکیده)
146 - اندازه گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین (چکیده)
147 - انتخاب طیف فرودی جهت افزایش یکنواختی توزیع عمقی نوترون حرارتی در فانتوم مکعب آب (چکیده)
148 - تاثیر حفاظ گاما بر طیف انرژی و شار کل گاما و شار نوترون های حرارتی در دستگاه IVNAA (چکیده)
149 - Hybrid phantom approach for radiation dosimetry applications (چکیده)
150 - Which factors affect on Estimation of absorbed dose and effective dose (چکیده)
151 - IMPROVING THE PERFORMANCE OF 241Am-Be FOR PGNAA APPLICATIONS USING A PROPER SHIELDING FOR NEUTRON SOURCE AND THE NaI DETECTOR (چکیده)
152 - ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3 (چکیده)
153 - محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی (چکیده)
154 - استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک (چکیده)
155 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
156 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
157 - Estimation of gamma organ doses due to Radon-222 progeny in ORNL phantom (چکیده)
158 - Calculation of neutron self-shielding factor and its effect on estimating amount of sample matter in LS-PGNAA (چکیده)
159 - Activation rate uniformity in a bilateral IVNAA facility for two anthropomorphic phantoms (چکیده)
160 - Investigation of Activation Rate Uniformity in aPrompt-γ Rays IVNAA Facility (چکیده)
161 - Effect of Nuclear vibrations on Shell Model parameters (چکیده)
162 - Improvement the uniformity of the gamma production rate distribution with depth in a large biological sample for an IVNAA facility (چکیده)
163 - Determination of Neutron Detectors Shield Used for the Detection of Landmines (چکیده)
164 - Increasing the Personnel Safety of a Landmine Detection System using Proper Shielding Materials (چکیده)
165 - Experimental optimization of a landmine detection facility using PGNAA method (چکیده)
166 - The Effect of Detector Dimensions on the NaI (Tl) Detector Response Function (چکیده)
167 - The soil moisture and its effect on the detection of buried hydrogenous material by neutron backscattering technique (چکیده)
168 - Optimization of a Detector Collimator for Use in a Gamma-Ray Backscattering Device for Anti-Personal Landmines Detection (چکیده)
169 - Effects of the Detector-Collimator on the Gamma-Ray Response Function for a NaI(Tl) Detector in a Constant Time of Counts (چکیده)
170 - Improving the moderator geometry of an anti-personnel landmine detection system (چکیده)
171 - Evaluation of specific absorbed fractions from internal photon sources in ORNL analytical adult phantom (چکیده)
172 - An Optimum Landmine Detection System Using Polyethylene Moderator and 241Am-Be as a Neutron Source (چکیده)
173 - Evaluation the nonlinear response function of a 3*3 in NaI scintillation detector for PGNAA applications (چکیده)
174 - Improving the safety of a body composition analyser based on the PGNAA method (چکیده)
175 - The safety of a landmine detection system using graphite and polyethylene moderator (چکیده)
176 - Shielding studies on a total-body neutron activation facility (چکیده)
177 - The effect of source shield on landmine detection (چکیده)
178 - Response Function of a 3×3 in. NaI Scintillation Detector in the range of 0.081 to 4.438 MeV (چکیده)
179 - Gamma Shielding Design Studies on 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources (چکیده)
180 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
181 - Neutron spectrum measurements from 1-16 MeV in beryllium assemblies with a central D-T neutron source (چکیده)
182 - Assessment of neutron fluence to organ dose conversion coefficients in the ORNL analytical adult phantom (چکیده)
183 - The investigation of Am - Be neutron source shield effect used on landmine detection (چکیده)
184 - Proper shielding for NaI (Tl) detectors in combined neutron-g fields using MCNP (چکیده)
185 - كاربرد روشهاي غعالسازي به كمك نوترون در كشف مواد منفجره پلاستيكي (چکیده)