مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , فرهنگستان و زباهنگستان: دو بال تعالی زبانی و فرهنگی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (55), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (1-23)
 2. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , زهرا جهانی , بررسی ترجیحات زبانی دانشجویان: مطالعۀ موردی سبک‌های عالی، حسّی‌هیجانی و ساده, زبان پژوهی, دوره (13), شماره (2), سال (2022-1), صفحات (1-23)
 3. شیما ابراهیمی , زهرا جهانی , الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ روشی مؤثر در معرفی فرهنگ ایرانیان به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه‌ی موردی: زباهنگ مرگ‌اندیشی در شاهنامه‌ی فردوسی), پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (10), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (105-135)
 4. زهرا جهانی , شیما ابراهیمی , سمیرا بامشکی , آسیب‌شناسی و تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخِ زبان فارسی در پرتو الگوی هَیَجامَد, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (54), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (89-122)
 5. زهرا جهانی , شیما ابراهیمی , سمیرا بامشکی , بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد, پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (22), شماره (7), سال (2021-4), صفحات (1-20)
 6. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , شقایق شایسته صدفیان , سحر طباطبائی فارانی , هانیه جاجرمی , بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعان, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (10), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (686-705)
 7. شیما ابراهیمی , زهرا جهانی , معرفی الگوی روایت‌محور هَیَجامَدی در بازنگری کتاب‌های تاریخ زبان فارسی, زبان پژوهی, سال (2021-1)
 8. صالحه غضنفری مقدم , محمدجعفر یاحقی , رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی تأثیر مؤلفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه ی موردی شاهنامه ی فردوسی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (9), شماره (1), سال (2020-12), صفحات (177-199)
 9. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی مفهوم زباهنگ‌ آموزشی: موردی از برچسب‌زنی, تعلیم و تربیت, دوره (37), شماره (3), سال (2022-2), صفحات (29-52)
 10. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , ایمان الله بیگدلی , معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعی, شناخت اجتماعی, دوره (10), شماره (2), سال (2021-5), صفحات (79-102)
 11. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حمیدرضا شعیری , علی درخشان , معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (12), شماره (1), سال (2020-10), صفحات (1-41)
 12. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی «زینتگری زبانی»: رویکردی نوین فراتر از توانش ارتباطی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (13), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (1-28)
 13. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج‌شناختی و مهارت خواندن دانش‌آموزان سندروم داون, پژوهش های زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان, دوره (11), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (231-250)
 14. رضا پیش قدم , علی درخشان , شیما ابراهیمی , اعظم جنتی عطایی , واکاوی زباهنگ مثبت نگری در ضرب المثل های زبان فارسی, فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (8), شماره (43), سال (2020-10), صفحات (223-252)
 15. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی زبامغز و بررسی نقش آن در برقراری ارتباط مؤثر: گامی فراتر از توانش ارتباطی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (1-32)
 16. صالحه غضنفری مقدم , محمدجعفر یاحقی , رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی, زبان پژوهی, سال (2020-2)
 17. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی زباهنگ- بلاتکلیف شدگی‌- با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز, علم زبان, دوره (7), شماره (12), سال (2020-8), صفحات (1-20)
 18. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (31-61)
 19. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی», Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (10), شماره (5), سال (2019-12), صفحات (101-127)
 20. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان, زبان پژوهی, دوره (12), شماره (35), سال (2019-2), صفحات (11-11)
 21. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , گلشن شکیبایی , معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (1-26)
 22. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (6), سال (2019-2), صفحات (213-240)
 23. سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی , تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی, مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (1), شماره (4), سال (2014-6), صفحات (119-142)
 24. شیما ابراهیمی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی, زبان شناسی گویش های ایرانی, دوره (2), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (23-44)
 25. شیما ابراهیمی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی, ادب و زبان فارسی, دوره (16), شماره (34), سال (2014-2), صفحات (33-51)
 26. سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی , بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمان, مطالعات زبان و ادبیات غنایی, دوره (4), شماره (13), سال (2015-2), صفحات (65-80)
 27. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (6), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (57-82)
 28. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (1-35)
 29. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (1-30)
 30. شیما ابراهیمی , محمودرضا قربان صباغ , سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری, مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (2), شماره (5), سال (2016-9), صفحات (85-104)

انگلیسی

 1. Reza Pishghadam , Shima Ebrahimi , Mir Abdullah Miri , Shaghayegh Shayesteh , Sapioemotionality as a New Attribute in Socio-Cultural Studies, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (9), No (3), Year (2022-2), Pages (16-27)
 2. Reza Pishghadam , Ali Derakhshan , Shima Ebrahimi , Cultuling Analysis of “Devaluation” in the Iranian Culture, Language Related Research- جستارهای زبانی, Volume (12), No (5), Year (2022-2), Pages (1-25)
 3. Zahra Esmaeili , Shima Ebrahimi , The Assessment of Defamiliarization in Forough Farrokhzad’s Poetry, International Journal of Applied Linguistics and English Literature, Volume (2), No (2), Year (2013-3), Pages (165-171)
 4. Reza Pishghadam , Shima Ebrahimi , Ali Derakhshan , Cultuling Analysis: A New Methodology for Discovering Cultural Memes, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (8), No (2), Year (2020-10), Pages (17-34)
 5. Reza Pishghadam , Shima Ebrahimi , Elham Naji Meidani , ALi Derakhshan , An Introduction to Cultuling Analysis in Light of Variational Pragmatics: A Step Toward Euculturing, Journal of Research in Applied Linguistic, Volume (11), No (2), Year (2020-7), Pages (44-56)
 6. Shima Ebrahimi , Fahimeh Lesan Toosi , A Comparative Analysis of Lexical Collocations in Molavi’s Mathnavi and Its Translation, International Journal of English and Education, Volume (2), No (2), Year (2013-4), Pages (62-73)
 7. Shima Ebrahimi , Fahimeh Lesan Toosi , An Analysis of English Translation of Collocations in Sa’di’s Orchard: A Comparative Study, Theory and Practice in Language Studies, Volume (3), No (1), Year (2013-1), Pages (82-87)
 8. Shima Ebrahimi , The Investigation of Phonological Processes in Mashhadi Dialect, Language in India, Volume (12), No (11), Year (2012-11), Pages (596-611)
 9. Shima Ebrahimi , Assessing the Diachronic Etymology and Lexical Collocations in Nizami’s Khamseh, The Quintuplet, Language in India, Volume (12), No (9), Year (2012-9), Pages (493-514)
 10. Akram Amel Zendedel , Shima Ebrahimi , GENDER DIFFERENCES IN LANGUAGE USEAN ANALYSIS OF SIMIN DANESHVAR’S SAVUSHUN, European Scientific Journal, Volume (9), No (2), Year (2013-1), Pages (181-189)
 11. Seyyed Mohsen Asgharinekah , Mahdi Alinejad , Hadi Mohanadpor , Shima Ebrahimi , Effectiveness of the Linguistic Plays on Improving the Reading Skills of Educable Mentally Retarded Preliminary School Students, Journal of Research and Health, Volume (4), No (1), Year (2014-4), Pages (575-583)
 12. Seyyed Mohsen Asgharinekah , ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , An Assessment of Lexical Sense Relations Based on Word Association Test, European Scientific Journal, Volume (9), No (11), Year (2013-11), Pages (383-399)
 13. ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Assessing the effects of dyslexia on second language acquisition, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (6), No (3), Year (2013-6), Pages (148-159)
 14. Mohammad Reza Pahlavannezhad , ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , The Investigation of Shortening Processes of Persian Vocabularies in Web Chats, European Scientific Journal, Volume (8), No (30), Year (2012-12), Pages (163-173)
 15. Shahla Sharifi , Shima Ebrahimi , Assessing Speech Acts of Curses and Prayers in Persian, Theory and Practice in Language Studies, Volume (2), No (9), Year (2012-9), Pages (1911-1916)
 16. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Shima Ebrahimi , Assessing Lexical Collocations in the Masnavi Manavi by Maulana, Language in India, Volume (12), No (12), Year (2012-11), Pages (496-509)
 17. Shima Ebrahimi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , geranaz nadernejad , The Analysis of Quranic Collocations in the Orchard - Boostan of Sa’di, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (3), Year (2012-8), Pages (274-285)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. شیما ابراهیمی , فاطره کاظمی , بررسی میزان رضایتمندی از کتاب‌های فارسی عمومی دانشگاهی بر اساس الگوی مفهومی آموزش , 10th International Conference of Language, Literature, Culture, and History Studies , 2022-03-11
 2. شیما ابراهیمی , زهرا جهانی , نقد و ارزیابی کتاب‌های علوم و فنون ادبی از رهگذر الگوی هَیَجامَد , سومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی آموزش زبان فارسی , 2021-07-14
 3. شیما ابراهیمی , فاطمه قاسمی , تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخ ادبیات در پرتو الگوی مفهومی آموزش مطالعۀ موردی: کتاب تاریخ ادبیات ایران(4) , نهمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی , 2021-06-15
 4. علیرضا مهدی نژاد , عطیه کامیابی گل , شیما ابراهیمی , بازنمایی نمادهای هویت ملی در کتاب های آموزش نوین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد , اولین کنفرانس علوم تربیتی، روان‌شناسی و علوم انسانی , 2021-05-12
 5. علیرضا مهدی نژاد , عطیه کامیابی گل , شیما ابراهیمی , بررسی جایگاه مولفه های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب های زبان فارسی به فارسی آموزان مرکز بینالمللی جامعه المصطفی قم , اولین کنفرانس علوم تربیتی، روان‌شناسی و علوم انسانی , 2021-05-11
 6. شیما ابراهیمی , فاطمه قاسمی , عطیه کامیابی گل , بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی از کتاب‌های تاریخ ادبیات , همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی , 2020-11-18
 7. زهرا جهانی , شیما ابراهیمی , روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعۀ موردی درس تاریخ زبان فارسی , همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی , 2020-11-18
 8. علیرضا مهدی نژاد , عطیه کامیابی گل , شیما ابراهیمی , بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد , دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی , 2019-12-19
 9. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد , سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی , 2019-01-30
 10. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان , دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی , 2017-07-12
 11. شیما ابراهیمی , مرجان اشتری , بررسی زبانشناختی کنش گفتاری دعا و نفرین در گویش کرمانجی خراسان , دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی , 2015-01-04
 12. شیما ابراهیمی , مرجان اشتری , بررسی نشانگرهای گفتمان در متون نوشتاری آموزش زبان انگلیسی به فارسی‌زبانان , سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01
 13. شیما ابراهیمی , بررسی و دسته‌بندی زبانشناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در اثر مثنوی معنوی مولانا , همایش بین المللی جستارهای ادبی ، زبان و ارتباطات فرهنگی , 2016-03-05
 14. شیما ابراهیمی , سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی , شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-09-15
 15. شیما ابراهیمی , مقایسۀ ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه , شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-09-15
 16. شیما ابراهیمی , بررسی زبانشناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامۀ فردوسی , شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-05-14
 17. محمدرضا پهلوان نژاد , شیما ابراهیمی , بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی , هفتمین همایشانجمن ترویج زبان و ادبفارسی , 2012-09-05
 18. مجتبی نامورفرگی , شیما ابراهیمی , بررسی چگونه پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی , هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران , 2013-02-12
 19. شیما ابراهیمی , بررسی معانی واژة «دست» در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی بر اساس نظریة معنایی سرنِمون , همایش ملی ادبیات و زبانشناسی دانشگاه بیرجند , 2014-10-22
 20. سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی , بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-09-03
 21. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد , سومین همایش آموزش زبان فارسی , 2019-01-30
 22. شیما ابراهیمی , شهلا شریفی , بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-02-07