مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج شناختی و مهارت خواندن دانش آموزان سندروم داون, پژوهش های زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان, دوره (11), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (231-250)
 2. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (31-61)
 3. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی», Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (10), شماره (5), سال (2019-12), صفحات (101-127)
 4. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان, زبان پژوهی, دوره (13), شماره (33), سال (2019-2), صفحات (1-22)
 5. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , گلشن شکیبایی , معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (1-26)
 6. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (6), سال (2019-2), صفحات (213-240)
 7. سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی , تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی, مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (1), شماره (4), سال (2014-6), صفحات (119-142)
 8. شیما ابراهیمی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی, زبان شناسی گویش های ایرانی, دوره (2), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (23-44)
 9. شیما ابراهیمی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی, ادب و زبان فارسی, دوره (16), شماره (34), سال (2014-2), صفحات (33-51)
 10. سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی , بررسی استعاره مفهومی اساس غم در شعر مسعود سعد سلمان, مطالعات زبان و ادبیات غنایی, دوره (4), شماره (13), سال (2015-2), صفحات (65-80)
 11. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (6), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (57-82)
 12. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (1-35)
 13. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (1-30)
 14. شیما ابراهیمی , محمودرضا قربان صباغ , سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری, مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (2), شماره (5), سال (2016-9), صفحات (85-104)

انگلیسی

 1. Shima Ebrahimi , Fahimeh Lesan Toosi , A Comparative Analysis of Lexical Collocations in Molavi’s Mathnavi and Its Translation, International Journal of English and Education, Volume (2), No (2), Year (2013-4), Pages (62-73)
 2. Shima Ebrahimi , Fahimeh Lesan Toosi , An Analysis of English Translation of Collocations in Sa’di’s Orchard: A Comparative Study, Theory and Practice in Language Studies, Volume (3), No (1), Year (2013-1), Pages (82-87)
 3. Shima Ebrahimi , The Investigation of Phonological Processes in Mashhadi Dialect, Language in India, Volume (12), No (11), Year (2012-11), Pages (596-611)
 4. Shima Ebrahimi , Assessing the Diachronic Etymology and Lexical Collocations in Nizami’s Khamseh, The Quintuplet, Language in India, Volume (12), No (9), Year (2012-9), Pages (493-514)
 5. Akram Amel Zendedel , Shima Ebrahimi , GENDER DIFFERENCES IN LANGUAGE USEAN ANALYSIS OF SIMIN DANESHVAR’S SAVUSHUN, European Scientific Journal, Volume (9), No (2), Year (2013-1), Pages (181-189)
 6. Seyyed Mohsen Asgari Nekah , Mahdi Alinejad , Hadi Mohanadpor , Shima Ebrahimi , Effectiveness of the Linguistic Plays on Improving the Reading Skills of Educable Mentally Retarded Preliminary School Students, Journal of Research and Health, Volume (4), No (1), Year (2014-4), Pages (575-583)
 7. Seyyed Mohsen Asgari Nekah , ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , An Assessment of Lexical Sense Relations Based on Word Association Test, European Scientific Journal, Volume (9), No (11), Year (2013-11), Pages (383-399)
 8. ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Assessing the effects of dyslexia on second language acquisition, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (6), No (3), Year (2013-6), Pages (148-159)
 9. Mohammad Reza Pahlavannezhad , ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , The Investigation of Shortening Processes of Persian Vocabularies in Web Chats, European Scientific Journal, Volume (8), No (30), Year (2012-12), Pages (163-173)
 10. Shahla Sharifi , Shima Ebrahimi , Assessing Speech Acts of Curses and Prayers in Persian, Theory and Practice in Language Studies, Volume (2), No (9), Year (2012-9), Pages (1911-1916)
 11. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Shima Ebrahimi , Assessing Lexical Collocations in the Masnavi Manavi by Maulana, Language in India, Volume (12), No (12), Year (2012-11), Pages (496-509)
 12. Shima Ebrahimi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , geranaz nadernejad , The Analysis of Quranic Collocations in the Orchard - Boostan of Sa’di, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (3), Year (2012-8), Pages (274-285)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علیرضا مهدی نژاد , عطیه کامیابی گل , شیما ابراهیمی , بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد , دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی , 2019-12-19
 2. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد , سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی , 2019-01-30
 3. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان , دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی , 2017-07-12
 4. شیما ابراهیمی , مرجان اشتری , بررسی زبانشناختی کنش گفتاری دعا و نفرین در گویش کرمانجی خراسان , دومین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی , 2015-01-04
 5. شیما ابراهیمی , مرجان اشتری , بررسی نشانگرهای گفتمان در متون نوشتاری آموزش زبان انگلیسی به فارسی‌زبانان , سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01
 6. شیما ابراهیمی , بررسی و دسته‌بندی زبانشناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در اثر مثنوی معنوی مولانا , همایش بین المللی جستارهای ادبی ، زبان و ارتباطات فرهنگی , 2016-03-05
 7. شیما ابراهیمی , سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی , شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-09-15
 8. شیما ابراهیمی , مقایسۀ ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه , شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-09-15
 9. شیما ابراهیمی , بررسی زبانشناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامۀ فردوسی , شاهنامه و پژوهش‌های آیینی , 2013-05-14
 10. محمدرضا پهلوان نژاد , شیما ابراهیمی , بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی , هفتمین همایشانجمن ترویج زبان و ادبفارسی , 2012-09-05
 11. مجتبی نامورفرگی , شیما ابراهیمی , بررسی چگونه پیدایش و تغییر اعداد در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی , هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران , 2013-02-12
 12. شیما ابراهیمی , بررسی معانی واژة «دست» در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی بر اساس نظریة معنایی سرنِمون , همایش ملی ادبیات و زبانشناسی دانشگاه بیرجند , 2014-10-22
 13. سیده مریم فضائلی , شیما ابراهیمی , بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-09-03
 14. شیما ابراهیمی , شهلا شریفی , بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-09-02
 15. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد , سومین همایش آموزش زبان فارسی , 2019-01-30
 16. شیما ابراهیمی , شهلا شریفی , بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-02-07