مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. معصومه اردونی , هادی معماریان , مرتضی اکبری , محسن پوررضا بیلندی , ارزیابی و مقایسه داده‌های بارش ماهواره GPM با مقادیر بارندگی ایستگاه‌های زمینی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف, سامانه های سطوح آبگیر باران, دوره (9), شماره (2), سال (2021-10), صفحات (11-24)
 2. محبوبه سربازی , مجید اونق , علی محمدیان بهبهانی , مرتضی اکبری , ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس), مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (10), شماره (31), سال (2021-10), صفحات (15-30)
 3. هادی معماریان , مرتضی اکبری , پیش‌بینی اثر ترکیبی تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر فرسایش خاک در ایران با استفاده از داده‌های جهانی GloSEM, اکو هیدرولوژی, دوره (8), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (513-534)
 4. محبوبه سربازی , مجید اونق , علی محمدیان بهبهانی , مرتضی اکبری , ارزیابی و مدل‌سازی تغییرات زمانی- مکانی کاربری اراضی در گسترش شدت بیابان‌زایی مناطق خشک شمال شرق ایران (سرخس), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (34), سال (2020-9), صفحات (1-18)
 5. شیوا آزادی شیبکوه , هادی معماریان خلیل آباد , محسن پوررضا بیلندی , میثم عابدین پور , مرتضی اکبری , ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر مبتنی بر تحلیل سری زمانی داده‌های بارش و خشکسالی, سامانه های سطوح آبگیر باران, دوره (8), شماره (1), سال (2021-1), صفحات (55-69)
 6. معصومه اردونی , هادی معماریان , مرتضی اکبری , محسن پوررضا بیلندی , صحّت سنجی داده های بارش ماهواره GPM-IMERG در مقیاس‌های زمانی نیم ساعته و روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود), پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2020-12), صفحات (149-166)
 7. فاطمه فیضی کوشکی , مرتضی اکبری , هادی معماریان , محمود اعظمی راد , شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل بیابان زایی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش دلفی, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (31), سال (2019-10), صفحات (205-225)
 8. آذین نصریان , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , احسان نعمت الهی , سرور داوری , ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابانزایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، شمال استان خراسان رضوی, مدیریت بیابان, دوره (7), شماره (13), سال (2019-9), صفحات (149-170)
 9. آذین نصریان , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , احسان نعمت الهی , ارزیابی شدت بیابان زایی مبتنی بر تغییرات زمانی-مکانی آب زیرزمینی حاصل از توسعۀ اراضی کشاورزی در دشت درگز خراسان رضوی, مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (7), شماره (21), سال (2019-3), صفحات (75-90)
 10. حسن جعفری , مرتضی اکبری , محمد تقی کاشکی , سید حمزه بدیعی نامقی , مقایسه کارایی دو مدل IMDPA و ESAs جهت مدیریت ریسک خطر بیابان‌زایی منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان رضوی, خشکبوم, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (39-54)
 11. فاطمه فیضی کوشکی , مرتضی اکبری , هادی معماریان , محمود اعظمی راد , ارائه برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده‌پژوهی, دانش پیشگیری و مدیریت بحران, دوره (8), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (401-415)
 12. راشین محمدی , محمدتقی دستورانی , مرتضی اکبری , حمید آهنی , بررسی مقاومت سنجی قره داغ Nitraria schoberi با تیمارهای دور و حجم آبیاری در آب یونیزه و شاهد, جنگل و مرتع, دوره (1), شماره (115), سال (2018-6), صفحات (48-54)
 13. سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , علی اصغر طالبان فرد , پایش تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های مؤثر بیابان‌زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, دوره (9), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (17-32)
 14. علی یزدان پناهی , مرتضی اکبری , ملیحه بهرنگ منش , بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد, ترویج و توسعه آبخیزداری, دوره (6), شماره (20), سال (2018-3), صفحات (25-34)
 15. مصطفی اکبری ینگه قلعه , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا فریدحسینی , مرتضی اکبری , بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی), پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (8), شماره (29), سال (2018-4), صفحات (1-18)
 16. سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , علی‌اصغر طالبان‌فرد , ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی), مدیریت بیابان, دوره (5), شماره (9), سال (2017-9), صفحات (91-106)
 17. مرتضی اکبری , احسان رعنایی , حسن میرزاخان , علیرضا درگاهی , شبیه‌سازی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از نرم افزار آب‌شناسی SRM (مطالعه ی موردی: حوضه‌ی آبخیز سدکارده), مهندسی منابع آب, دوره (9), شماره (30), سال (2016-12), صفحات (63-73)
 18. مرتضی اکبری , مجید اونق , حمیدرضا عسگری , امیر سعدالدین , حسن خسروی , ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان), مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (5), شماره (12), سال (2016-12), صفحات (63-78)
 19. الیا وطن پرست , جعفر اولادی قادیکلایی , مرتضی اکبری , برنامه‌ ریزی سبزراه‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان‌شهر مشهد), جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (91-104)
 20. مرتضی اکبری , طاهره صادقی شاهرخت , میترا واله , سمانه مهاجرطهران , بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی), جنگل و مرتع, دوره (95), شماره (96), سال (2013-7), صفحات (18-23)
 21. زهرا پسندیده فرد , عبدالرسول سلمان ماهینی , سید حامد میر کریمی , مرتضی اکبری , مهدی غلامعلی فرد , مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود, بوم شناسی کاربردی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-7), صفحات (43-54)
 22. مرتضی اکبری , احسان رعنایی , حسن میرزاخان , علیرضا درگاهی , محمدرضا جرگه , پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ANN و ANFIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سدکارده), آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2016-12), صفحات (1794-1807)
 23. مرتضی اکبری , غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری , تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR, گیاه، خاک و اکو سیستم پایدار, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (47-65)
 24. مهوش نداف سنگانی , سیدرضا حسین زاده , مرتضی اکبری , مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی), آبخیزداری ایران, دوره (9), شماره (30), سال (2015-11), صفحات (59-67)
 25. زهره آبشناسان , سعیدرضا خداشناس , امین علیزاده , کامران داوری , مرتضی اکبری , تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات), مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (19), سال (2015-6), صفحات (82-96)
 26. کیوان یوسفی سنگانی , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری , ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله‏ مراتبی، مطالعه موردی: شمال خاوری رشته‏ کوه‌های هزارمسجد، استان خراسان رضوی, منابع آب و توسعه, دوره (2), شماره (4), سال (2014-12), صفحات (127-141)
 27. زهرا پسندیده فرد , عبدالرسول سلمان ماهینی , سید حامد میر کریمی , مرتضی اکبری , مهدی غلامعلی فرد , بررسی تغییرات فصلی پارامترهای کیفی آب در حوضه آبخیز گرگانرود به‌‌وسیله روش های آماری چند متغیره, بوم شناسی کاربردی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-1), صفحات (53-62)
 28. جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (3), شماره (9), سال (2012-12), صفحات (38-48)
 29. مرتضی اکبری , آرمین مشایخان , مقایسه مدل‌های مفهومی LNRF وWLC در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اخلمد, شهرستان چناران), آبخیزداری ایران, دوره (6), شماره (18), سال (2012-6), صفحات (1-11)
 30. مرتضی اکبری , سید حمزه بدیعی نامقی , احسان رعنایی , ارزیابی خوارزمیک(الگوریتم) شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضعیت بیابان زایی (بررسی موردی: جنوب شهرستان نیشابور), مرتع و آبخیزداری, دوره (64), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (243-256)
 31. مرتضی اکبری , الهام رفیق , ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین, جنگل و مرتع, دوره (90), شماره (90), سال (2011-9), صفحات (96-97)
 32. مرتضی اکبری , احسان رعنایی , سید حمزه بدیعی نامقی , ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه مورد: جنوب شهرستان نیشابور), آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2011-6), صفحات (389-410)
 33. مرتضی اکبری , محمد رضا جرگه , حمید مدنی سادات , بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد), علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (4), سال (2009-7), صفحات (63-78)
 34. مرتضی اکبری , محمد رضا چرگه , مروری بر فرآیند باروری ابرها, نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (7), شماره (27), سال (2010-6), صفحات (30-35)
 35. مرتضی اکبری , کمال الدین ناصری , شادی آشگر طوسی , بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد), جنگل و مرتع, دوره (3), شماره (82), سال (2009-11), صفحات (48-52)
 36. مرتضی اکبری , حلقه گم شده توسعه, نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (6), شماره (21), سال (2008-11), صفحات (19-21)
 37. منصور مظلومان , مرتضی اکبری , prosopis cineraria یک درخت چند منظوره برای مناطق خشک, جنگل و مرتع, دوره (71), شماره (71), سال (2007-6), صفحات (91-93)
 38. رضا دهقان , مرتضی اکبری , فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک, سنبله, دوره (184), سال (2009-3), صفحات (14-15)
 39. مرتضی اکبری , ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2007-8), صفحات (124-142)
 40. مرتضی اکبری , کوشیار مختاری , سعید پور منافی , تهیه نقشه های رقومی برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک با استفاده از داده های ماهواره ای لندست ETM, منابع طیبعی ایران, دوره (60), شماره (4), سال (2008-11), صفحات (1117-1128)

انگلیسی

 1. Ehsan Neamatollahi1 , Morteza Akbari , Reza Tavakkol Afshari , Mohammad Alizadeh Noughani3 , Interactive Effects of Residue and Tillage Methods on Growth, Yield and Yield Components of Melon, Agrivita, Volume (43), No (3), Year (2021-10), Pages (635-647)
 2. Rokhsareh Khashtabeh , Morteza Akbari , Mahdi Kolahi , Ali Talebanfard , Assessing the effects of desertification control projects using socio-economic indicators in the arid regions of eastern Iran, Environment Development and Sustainability, Volume (23), No (7), Year (2020-10), Pages (10455-10469)
 3. Morteza Akbari , Hadi Memarian , Ehsan Neamatollahi , Masoud Jafari Shalamzari , Mohammad Alizadeh Noughani , Dawood Zakeri , Prioritizing policies and strategies for desertification risk management using MCDM–DPSIR approach in northeastern Iran, Environment Development and Sustainability, Volume (23), No (2), Year (2020-3), Pages (2503-2523)
 4. maliheh pourali , Seyed Reza Hosseinzadeh , Morteza Akbari , Quantitative analysis of relative active tectonics using geomorphic indices in Band-Golestan basin, northeastern Iran, Spatial Information Research, Volume (28), No (4), Year (2020-8), Pages (419-429)
 5. حسن حکمت نیا , احمد فتاحی اردکانی , آرمین مشایخان , Morteza Akbari , Assessing Economic, Social, and Environmental Impacts of Wind Energy in Iran with Focus on Development of Wind Power Plants, Journal of Renewable Energy and Environment, Volume (7), No (3), Year (2020-7), Pages (67-79)
 6. Jafar Nabati , Ahmad Nezami , احسان نعمت الهی , Morteza Akbari , GIS-based agro-ecological zoning for crop suitability using fuzzy inference system in semi-arid regions, Ecological Indicators, Volume (117), Year (2020-10), Pages (106646-106660)
 7. Morteza Akbari , Fatemeh Feyzi kushki , هادی معماریان , محمود اعظمی راد , Mohamad Alizadeh Noughani , Prioritizing effective indicators of desertification hazard using factor-cluster analysis, in arid regions of Iran, Arabian Journal of Geosciences, Volume (13), No (8), Year (2020-4), Pages (1-17)
 8. Morteza Akbari , رضا مدرس , محمد علیزاده نوغانی , Assessing early warning for desertification hazard based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran, Journal of Arid Environments, Volume (174), No (104086), Year (2020-3), Pages (104086-104094)
 9. Morteza Akbari , Masoud Jafari Shalamzari , هادی معماریان , عاطفه غلامی , Monitoring desertification processes using ecological indicators and providing management programs in arid regions of Iran, Ecological Indicators, Volume (111), No (106011), Year (2020-4), Pages (106011-106026)
 10. rashin mohammadi , Mohammad Taghi Dastorani , Morteza Akbari , Hamid Ahani , The impacts of magnetized water treatment on different morphological and physiological factors of plant species in arid regions, Water Science and Technology-Water Supply, Volume (19), No (6), Year (2019-9), Pages (1587-1596)
 11. Morteza Akbari , E. Neamatollahi , P.Neamatollahi , Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis, Ecological Indicators, Volume (98), No (98), Year (2019-3), Pages (587-598)
 12. Amir Shahsavari , Morteza Akbari , Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume (90), No (1), Year (2018-3), Pages (275-291)
 13. Morteza Akbari , M. Ownegh , H.R. Asgari , A. sadoddin , H. Khosravi , Design and Development of Early Warning System for Desertification and Land Degradation, Environmental Resources Research, Volume (4), No (2), Year (2016-12), Pages (111-130)
 14. Morteza Akbari , M. Ownegh , H.R. Asgari , A. Sadoddin , H. Khosravi , Desertification risk assessment and management program, Global Journal of Environmental Science and Management, Volume (2), No (4), Year (2016-9), Pages (365-380)
 15. Morteza Akbari , Majid Ownegh , Hamidreza Asgari , Amir Sadoddin , Hasan Khosravi , Drought Monitoring Based on the SPI and RDI Indices under Climate Change Scenarios (Case Study: Semi-Arid Areas of West Golestan Province), Ecopersia, Volume (4), No (4), Year (2016-12), Pages (1585-1602)
 16. E. Ranaee , S. M. Mosaddad , Morteza Akbari , Seasonal Influences of Boundary Conditions in Coastal Water Quality Variations, World Applied Sciences Journal, Volume (13), No (8), Year (2011-8), Pages (1938-1947)
 17. Morteza Akbari , Detecting Desertification Processes Using TM and ETM data, North of Isfahan,IRAN, Journal of Plant Ecology, Volume (32), No (2), Year (2009-2), Pages (328-335)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ریحانه خشتابه , مرتضی اکبری , آوا حیدری , علی اصغر نجف پور , بررسی کمّی اثر فلزات سنگین ناشی از معدنکاری سنگ آهن بر سلامت ساکنان شهرستان خواف , اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران , 2021-07-14
 2. رخساره خشتابه , حمیدرضا عسگری , مرتضی اکبری , ارزشگذاری اقتصادی خدمات مرتع با استفاده از فاکتور تولید علوفه و گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مرتع نوبهار شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی) , اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران , 2021-07-14
 3. سیده اسیه قوامی , مرتضی اکبری , آزاده کریمی , حسین یزدان داد , بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر بیابان زایی منطقه حفاظت شده شیراحمد سبزوار , اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران , 2021-07-14
 4. عاطفه دستگردی , هادی معماریان , محسن پوررضا بیلندی , مهدی مکاری , مرتضی اکبری , ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیر‌های دمای بیشینه و کمینه کاشمر , پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2021-06-23
 5. عاطفه دستگردی , هادی معماریان , محسن پوررضا بیلندی , مهدی مکاری , مرتضی اکبری , ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برخی از متغیر‌های آب و هوایی کاشمر , پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2021-06-23
 6. مریم قلیان اول , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , بررسی جابجایی ماسه های روان و مناطق تحت تاثیر آن با استفاده از سنجش از دور , اولین کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی , 2020-11-19
 7. شیوا آزادی شیبکوه , هادی معماریان خلیل آباد , محسن پوررضا بیلندی , میثم عابدین پور , مرتضی اکبری , تحلیل زمانی-مکانی خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی دشت کاشمر , نهمین همایش ملی سطوح آبگیر باران , 2020-09-05
 8. مجید ابراهیم زاده , آزاده کریمی , مرتضی اکبری , حسین یزدان داد , ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی , همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2019-11-05
 9. سید مرتضی مرجانی بجستانی , مرتضی اکبری , علی قربانپور دشتکی , مهدی چمانده , اولویّت‌بندی استراتژی‌های مدیریتی جهت توسعه فضای سبز در شرایط بحران منابع آبی (مطالعه موردی: کمربند سبز مشهد) , هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2019-11-26
 10. مروان جمال کریدی الرفاعی , علیرضا کریمی , ابراهیم محمودآبادی , مرتضی اکبری , بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست , چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14
 11. زهرا گوهری , هایده آرا , هادی معماریان , مرتضی اکبری , کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس , همایش ملی توسعه پایدار , 2019-04-17
 12. زهرا گوهری , هادی معماریان , هایده آرا , مرتضی اکبری , تحلیل ارتباط بارندگی با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس , همایش ملی توسعه پایدار , 2019-04-17
 13. محبوبه سربازی , مرتضی اکبری , ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث سد به روش ICOLD -مطالعه موردی: سد گلبو , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-02-13
 14. رخساره خشتابه , مرتضی اکبری , مهدی کلاهی , علی اصغر طالبان فرد , تحلیل کمی وضعیت معیشتی ساکنان روستایی مناطق خشک با استفاده از شاخص های اجتماعی-اقتصادی , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-02-13
 15. رخساره خشتابه , مرتضی اکبری , مهدی کلاهی , علی اصغر طالبان فرد , ارزیابی اثرات پروژه‌های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی , هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری , 2018-12-12
 16. معصومه اردونی , هادی معماریان , مرتضی اکبری , محسن پوررضا , مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود , اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب , 2018-11-20
 17. آذین نصریان , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , احسان نعمت الهی , بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی , نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2018-08-25
 18. آذین نصریان , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , احسان نعمت الهی , ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی , نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2018-11-13
 19. معصومه اردونی , هادی معماریان , مرتضی اکبری , محسن پوررضای بیلندی , کاربرد دادههای جهانی بارش(GPM) درمدیریت مخاطرات محیطی وآینده پژوهی منابع زمین , آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست , 2017-12-12
 20. ملیحه پورعلی , مرتضی اکبری , سیدرضا حسین زاده , مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) , پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18
 21. سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , علی اصغر طالبان فرد , تأثیراقلیم در بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA ) منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) , ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-01-05
 22. سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , علی اصغر طالبان فرد , بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابانزایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان با استفاده از مدل IMDPA , ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-01-05
 23. سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی بر اساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) , کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2016-12-06
 24. راشین محمدی , محمدتقی دستورانی , مرتضی اکبری , حمید آهنی , ارزیابی تأثیرات آب مغناطیسی بر شاخص‌های فیزیولوژی گیاهی در مناطق خشک و بیابانی , چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-12-19
 25. راشین محمدی , محمدتقی دستورانی , مرتضی اکبری , حمید آهنی , ارزیابی تأثیرات آب مغناطیسی بر تعدادی از شاخص‌های مرفولوژی-فیزیولوژی گونه‌های گیاهی مناطق خشک و بیابانی , چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-12-19
 26. مرتضی اکبری , مجید اونق , حمیدرضا عسگری , امیر سعدالدین , حسن خسروی , توسعه سیستم‌های پیش‌آگاهی خطر بیابان‌زایی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مدل‌های یک‌پارچه (مدل‌های مردم- محور) , هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران , 2016-02-15
 27. حانیه حکیمیان - دانشجوی دانشگاه بیرجند , سید سعیدرضا احمدی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند , مرتضی اکبری , انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16
 28. مرتضی اکبری , مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک (مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان‌زایی) , ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران , 2015-02-15
 29. سجاد شیرازی , محمدرضا حاجی پوراسفدن , مرتضی اکبری , ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد) , دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2014-10-09
 30. الیا وطن پرست , جعفر اولادی , مرتضی اکبری , بررسی چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد , همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن , 2013-02-13
 31. ناصر ناصری , مرتضی اکبری , ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل مفهومی LNRF (مطالعه موردی: حوضه آبریز اخلمد، شهرستان چناران) , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-06
 32. مرتضی اکبری , طاهره صادقی شاهرخت , بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس, استان خراسان رضوی) , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار , 2013-02-28
 33. زهره آبشناسان , امین علیزاده , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , مرتضی اکبری , تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات) , اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ایران , 2012-12-12
 34. ناصر محمدزاده , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری , صلاح الدین ابراهیم پور , مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی) , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04
 35. کیوان یوسفی سنگانی , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری , ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی) , نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایارن , 2012-03-01
 36. کیوان یوسفی سنگانی , حسین محمدزاده , مرتضی اکبری , پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی) , اولین همایش ملی بحران آب و پیامد های ناشی از آن , 2012-05-09
 37. جواد امیدوارپس حصار , کامران داوری , صالح ارشد , محمد موسوی بایگی , مرتضی اکبری , علیرضا فریدحسینی , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22
 38. محمود محمودی , مرتضی اکبری , محمد شیرازیان , کاربرد منطق فازی در ارزیابی جامع پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش قوشخانه شهرستان شیروان) , همایش ملی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی, استان خراسان شمالی , 2010-09-14
 39. مصطفی اکبری ینگه قلعه , مرتضی اکبری , بررسی اثرتغییراقلیم برخشکسالی و بیابان زائی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) , همایش کاربرد جغرافیا ی طبیعی در برنامه ریزی محیطی , 2010-05-26
 40. مرتضی اکبری , محمد رضا جرگه , رئوف , کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر- بردسکن) , همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی , 2010-03-03
 41. مرتضی اکبری , اثرات اقتصادی و زیست محیطی قرق و حفاظت مراتع , همایش ملی مرتع و مراتعداری , 2006-08-14