بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ابوالفضل غفاری


موارد یافت شده: 71

1 - نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی (چکیده)
2 - مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی (چکیده)
3 - نسبت زنانگی مردانگی در اخلاق حرفه ای عدالت تربیتی (چکیده)
4 - مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم (چکیده)
5 - ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس (چکیده)
6 - شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان- (چکیده)
7 - بررسی مبانی نظری اندیشه های آیزنر و دلالت های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی (چکیده)
8 - ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس) (چکیده)
9 - مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلام (چکیده)
10 - مدیریت رنج و تأثیر آن بر معناداری زندگی در باورها و سیره ی امام حسین علیهالسلام (چکیده)
11 - تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا)، با تاکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی (چکیده)
12 - The Role of Intention in Spirituality in Terms of Islamic Texts and Positive-oriented Psychology (چکیده)
13 - مبانی فلسفی و روان‌شناختی برنامه های درسی انسان‌گرا (چکیده)
14 - جروم برونر (چکیده)
15 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
16 - در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (چکیده)
17 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
18 - بررسی رابطه آزادی و انضباط در فرایند تربیت از دیدگاه کانت و روسو (چکیده)
19 - نماز سرچشمه ی فضیلت ها (چکیده)
20 - عدالت تربیتی در فلسفه تربیتی اسلام (چکیده)
21 - بررسی انتقادی اخلاق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات (چکیده)
22 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
23 - در جستجوی پیام های جنسی مؤثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (چکیده)
24 - تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا) با تاکید بر دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه وجهی (چکیده)
25 - بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» (چکیده)
26 - تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) (چکیده)
27 - مبانی فلسفی و روان شناختی برنامه های درسی انسان گرا و جایگاه این برنامه در نظام اسلامی (چکیده)
28 - بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی (چکیده)
29 - تعالی اخلاق حرفه ای در تدریس از منظر دیوید کار و علامه طباطبائی (چکیده)
30 - نظریه اسناد و تربیت دینی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
31 - اخلاق مبتنی بر فضیلت:‌مکملی برای کدها و اصول اخلاقی در پژوهش های تربیتی (چکیده)
32 - برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی (چکیده)
33 - حلقه مفقوده: تأملی بر ارتباط خانه و مدرسه در کاهش گریز نوجوانان از منزل (چکیده)
34 - The effects of globalization on Islamic education (چکیده)
35 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
36 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
37 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
38 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
39 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
40 - بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت (چکیده)
41 - بازنمایی های خام: نقطه عزیمت آموزش فلسفه (تفکر) به کودکان (چکیده)
42 - تحولی در اخلاق تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
43 - عزت نفس معنوی در نگاه دینی و برون دینی و چگونگی ارتقای آن (چکیده)
44 - تربیت مبتنی بر فطرت(تربیت فطرت گرا) با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی (چکیده)
45 - مقایسه مفاهیم سعادت و فضیلت در دیدگاه ارسطو و علامه طباطبایی و دلالت های آن بر نقش مربیان در تربیت اخلاقی (چکیده)
46 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامه درسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
47 - بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
48 - خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
49 - خودکنترلی در نظریه خودتعیین‌گری و اندیشه‌های امام علی علیه السلام (چکیده)
50 - بررسی نکات تربیتی نامه 31 نهج البلاغه (چکیده)
51 - بنیان های فلسفی اندیشه پائولو فریره و دلالت های آن برای برنامه درسی (چکیده)
52 - عقل، ایمان و سعادت از منظر فارابی (چکیده)
53 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
54 - تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی (چکیده)
55 - زن مسلمان و جهانی شدن (چکیده)
56 - بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها (چکیده)
57 - مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) (چکیده)
58 - تاثیر گروه درمانی وجودی بر میزان شناخت فرد از خویش و تلاش برای رشد شخصی (چکیده)
59 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
60 - بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود (چکیده)
61 - مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388 (چکیده)
62 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
63 - Human s or God s Will: A Cosmological Critique of the Theory of Attribution (چکیده)
64 - تعامل «امربه معروف» و «نهی از منکر» با «حفظ حریم خصوصی» (چکیده)
65 - Role of Social Psychology in Protecting Native Values in the Process of Globalization (چکیده)
66 - بررسی و مقایسه رابطه والد-فرزند در خانواده های دانشجویان خودکشی گرا و خانواده های دانشجویان غیرخودکشی گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
67 - اخلاق مددکاری اجتماعی (چکیده)
68 - درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (چکیده)
69 - تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار (چکیده)
70 - عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن (چکیده)
71 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)