بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا فارسیان


موارد یافت شده: 66

1 - بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمان‌های خون دیگران و سووشون (چکیده)
2 - بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی (چکیده)
3 - جلال آل احمد و فلسفه پوچی آلبر کامو (چکیده)
4 - نقش ترجمه در ایجاد تعامل اجتماعی : نشانه شناسی اجتماعی انگیزه مترجمان در انتخاب رمان های فرانسوی (چکیده)
5 - واکاوی تکرار عبارت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم در قرآن کریم و ارزیابی برگردان فرانسوی آن (چکیده)
6 - هَیَجامَدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان (چکیده)
7 - بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو (چکیده)
8 - بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر (چکیده)
9 - بررسی کارآمدی فنون هفتگانه سبک‌شناسی تطبیقی در چارچوب ترجمه ادبی (چکیده)
10 - تحلیل خطاهای زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از آرتیکل‌های زبان فرانسه (چکیده)
11 - بررسی تأثیر یادگیری دانشجو محور بر کم‌رویی کلاس مکالمۀ زبان خارجی و عملکرد زبان‌آموزان (چکیده)
12 - La peur du temps chez Alfred de Musset (چکیده)
13 - Approche « innovante » du mythe d’Orphée : Étude de la transition du monde antique au XXème siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la mythanalyse de Gilbert Durand (چکیده)
14 - بررسی نشانه‌معناشناختی واژگان «ذکر» و «خیر» در قرآن و معادل‌های آن‌ها در هفت ترجمة فرانسوی قرآن کریم (چکیده)
15 - کارکرد چنگ در دفتر اول مثنوی و تفکرات شاعرانة لامارتین (چکیده)
16 - تحلیل داستان های سال‌های ابری و آبشوران از درویشیان بر اساس اصول امهم ناتورالیستی (چکیده)
17 - مفهوم دموکراسی و خشونت در رمان سگ سفید اثر رومن گاری (چکیده)
18 - بررسی آخرین ترجمه رمان بیگانه بر اساس سیستم تحریفِ متن آنتوان برمن (چکیده)
19 - Image de la mémoire culturelle iranienne dans la littérature francophone Le cas de L’Usage du monde de Nicolas Bouvier (چکیده)
20 - بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن (چکیده)
21 - بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب (چکیده)
22 - خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین (چکیده)
23 - بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر (چکیده)
24 - تحلیل تطبیقی و بینا رشتهای ادبیات و معماری از خلال "دیرتلم" و مدینه فاضله (چکیده)
25 - Theoretical Foundations of Translation Studies (چکیده)
26 - پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران (چکیده)
27 - بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست (چکیده)
28 - Portrait psychologique de Volga et la crise d’identité dans La mauvaise leçon de Diable et la tyrannie exercée à un peuple de Farkhondeh Aghaei, selon la théorie de Karen Horney (چکیده)
29 - ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در ترجمه زبان عامیانه، موردپژوهی آسوموار اثر زولا بر اساس مدل نیومارک (چکیده)
30 - تحلیل محتوایی سه ترجمه فرانسوی سوره (چکیده)
31 - آسیب شناسی ترجمه حدیث به زبان فرانسه (چکیده)
32 - بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی (چکیده)
33 - Productive discourse in translation studies (چکیده)
34 - Death of the Translator: Anti-intentionnalist Theory of Translation (چکیده)
35 - 'interaction entre le français et la culture irano-islamique dans les manuels scolaires iraniens, un obstacle devant 'apprentissage du FLE ou un appui? (چکیده)
36 - بررسی معادل یابی در ضرب المثل های فرانسه و فارسی از بعد انطباق لفظی و معنایی (چکیده)
37 - Emotioncy and Teaching Literature: Using Sense and Emotion in Literary Appreciation (چکیده)
38 - La Ville industrielle et le roman du XIXe siecle (چکیده)
39 - نگاشته های اعضای هیات علمی در حوزه های علمی، فرهنگی و سازمانی (چکیده)
40 - آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
41 - Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme (چکیده)
42 - De la société au texte litéraire: le réalisme dans l'oeuvre de Mahmoud (چکیده)
43 - La réalité utopique chez Rabelais (چکیده)
44 - ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا (چکیده)
45 - بررسی رعایت سبک نویسنده در برگردان آسوموار امیل زولا ترجمه فرهاد غبرایی (چکیده)
46 - ترجمه : فرهنگ و ضدفرهنگ (چکیده)
47 - رابطة بین انگیزة پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
48 - سفر جلال آل احمد به انتهای شب بررسی تأثیر زبان لویی فردینان سلین بر مدیر مدرسه (چکیده)
49 - بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف (چکیده)
50 - بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی (چکیده)
51 - از جامعه تا متن ادبی: بررسی زمینه های رئالیسم در آثار احمد محمود (چکیده)
52 - Roman populaire et révolution industrielle (چکیده)
53 - تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته ی ابراهیم گلستان (چکیده)
54 - تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید (چکیده)
55 - ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسنده دانشمند (چکیده)
56 - از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی (چکیده)
57 - تعهد اجتماعی ویکتور هوگو در افسانه قرون (چکیده)
58 - نظام روایی و زنجیره ای در داستان بز آقای سگن اثر آلفونس دوده: رویکرد نشانه ـ معناشناختی (چکیده)
59 - بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌ کریستف (چکیده)
60 - ساخت و سازگرایی و پیامدهای کاربردی آن در آموزش زبان فرانسه کدامند؟ (چکیده)
61 - بررسی رابطه اضطراب در کلاس زبان خارجی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
62 - la reception de Jules Verne en Iran (چکیده)
63 - تاثیر تولستوی در تجلی «عشق» در رمان ژان-کریستف (چکیده)
64 - گی دو موپاسان و علم پزشکی (چکیده)
65 - تعهد در شعر و اندیشه حافظ و هوگو (چکیده)
66 - زولا در ایران (چکیده)