بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Sadat Mirzazadeh


موارد یافت شده: 106

1 - عوامل موثر در توسعه رویدادهای تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی مدارس شهر مشهد (چکیده)
2 - تحلیل لوگوی دو باشگاه پرطرفدارفوتبال کشور از منظر نشانه شناسی (چکیده)
3 - تاثیر روابط اجتماعی بین فردی بر رفتار مصرف کنندگان برند ورزشی (چکیده)
4 - A Novel Neurodynamic Model for Data Envelopment Analysis: A Case Study on Iran’s Olympic Sports Caravan (چکیده)
5 - ارائه و اعتبارسنی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان (چکیده)
6 - Effective Factors of Migration in ESports Athletes (چکیده)
7 - شناسایی عوامل مؤثر بر شهرت باشگاه‌های فوتبال ایران از نظر خبرگان و هواداران با استفاده از روش دلفی فازی (چکیده)
8 - تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملی (چکیده)
9 - اولویت بندی فرصت ها و تهدیدها در استعدادیابی ورزشی دانش آموزان (چکیده)
10 - تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران (چکیده)
11 - تحلیل راهبردی توسعه استعدادهای ورزشی در اموزش و پرورش تهران (چکیده)
12 - ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد (چکیده)
13 - ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه (چکیده)
14 - A Systematic Review and Meta-Analysis of Resistance Training on Quality of Life, Depression, Muscle Strength, and Functional Exercise Capacity in Older Adults Aged 60 Years or More (چکیده)
15 - The effect of physical activity on the quality of life and mental health of Ferdowsi university students whose field of study was not physical education during the Covid-19 pandemic (چکیده)
16 - تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (چکیده)
17 - Analytical Study of Economic Effects of Elderly Sports in Iran (چکیده)
18 - SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte< (چکیده)
19 - Effect of price transparency on the perception of fair price and satisfaction with the purchase of sports products (چکیده)
20 - شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی عراق بر اساس ارزیابی عملکرد سازمانی (چکیده)
21 - بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
22 - عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی (چکیده)
23 - Designing a Brand Model for the City of Mashhad: Reference to Sports Functionality (چکیده)
24 - پیش بینی وفاداری کارکنان براساس مولفه های بازاریابی درونی در منتخبی از استخرهای مشهد (چکیده)
25 - رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اساس مدل 360 درجه (چکیده)
26 - شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی (چکیده)
27 - بررسی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس دوره متوسطه بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت (چکیده)
28 - Assignment model with multi-objective linear programming for allocating choice ranking using recurrent neural network (چکیده)
29 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
30 - the relationship between competitive Advantage and strategic thinking in schools of physical Education in Iran (چکیده)
31 - طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران (چکیده)
32 - Examining the Effective Factors on the fans and spectators attendance in the Iranian Handball Premier League (چکیده)
33 - INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL VIABILITY OF PROFESSIONAL SPORTS LEAGUES - A STUDY OF IRANIAN HANDBALL PREMIER LEAGUE (چکیده)
34 - شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) (چکیده)
35 - بررسی رابطۀ هویت ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان (چکیده)
36 - ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار (چکیده)
37 - Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciences (چکیده)
38 - تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران (چکیده)
39 - شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا (چکیده)
40 - Designing a personal brand model for teacher pshysical education in Iran (چکیده)
41 - Develop a strategic plan for the development of womens sports based on the model SOAR (چکیده)
42 - مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی) (چکیده)
43 - تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگران (چکیده)
44 - identifying and prioritizing factors influencing the startups of sport science students in iran using analytical networkprocess (چکیده)
45 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (چکیده)
46 - طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
47 - ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی (چکیده)
48 - شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان (چکیده)
49 - ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
50 - طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
51 - بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
52 - تقویت تبادلات سازمانی: گامی در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی منابع انسانی در صنعت ورزش (چکیده)
53 - Modeling the Competitive Advantage of Iranian Soccer Clubs Based on the Team Reputation Considering the Satisfaction Level of Fans of the Selected Teams (چکیده)
54 - تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی- (چکیده)
55 - تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
56 - Designing the competitive advantage model to Iranian football club based on team reputation (چکیده)
57 - The Role of Correlation Factors with Promotion of Sport Entrepreneurship on Attitude of Sport Science Students (چکیده)
58 - بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان (چکیده)
59 - اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار( (چکیده)
60 - تاثیر مدال کیمیا علیزاده بر انگیزه ورزشی دختران ورزشکار شهر مشهد (چکیده)
61 - Formulation of human resou rce strategy using theory of strategic reference points (چکیده)
62 - بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی (چکیده)
63 - بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ (چکیده)
64 - The Role played by socio-cultural factors in sport consumer behavior (چکیده)
65 - بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید اساتید مدیریت ورزشی (چکیده)
66 - رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP (چکیده)
67 - تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (چکیده)
68 - بررسی و اولویت بندی موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از AHP (چکیده)
69 - طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
70 - طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد (چکیده)
71 - بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot (چکیده)
72 - تحلیل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای - خارجی پوشاک ورزشی (چکیده)
73 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیته ملی المپیک ایران (چکیده)
74 - prioritizing the sports interests and comparison of demografic factors effects on household sports expenditures in shiraz city,iran (چکیده)
75 - Designing a Model of Consumer Purchase Behavior towards Domestic Brands of Sports Apparel (چکیده)
76 - Identify and Analysis of Performance Evaluation Indicators of Iranian Goalball Coaches (چکیده)
77 - Identify affecting Factors the increase in student participation in physical activity and solution (چکیده)
78 - فرصت ها و چالش های ورزش زنان در کشورهای اسلامی (چکیده)
79 - مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی (چکیده)
80 - عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی (چکیده)
81 - بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر (چکیده)
82 - بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
83 - The future of human resources in sport organizations with scenario making, the Case study: Developing country of Iran (چکیده)
84 - نقش ابزارهای تبلیغاتی در جذب گردشگران ورزشی (چکیده)
85 - داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش (چکیده)
86 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
87 - ارائه مدلی جهت پیش بینی مبالغ قرارداد بازیکنان لیگ NBA با استفاده از فناوری مقلدها (چکیده)
88 - بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان (چکیده)
89 - تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی (چکیده)
90 - تحلیل، سنجش و طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان ملی ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
91 - بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی با تاکید بر فعالیت های بدنی (چکیده)
92 - بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه (چکیده)
93 - بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان (چکیده)
94 - تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد (چکیده)
95 - بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
96 - بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور (چکیده)
97 - بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور (چکیده)
98 - Comparison of job burnout among male and female teachers of physical education in Mashhad Region 6 (چکیده)
99 - Effects of Perceived Organizational Support on Organizational Entrepreneurship: Case Study (چکیده)
100 - Exploring the relationship between employees’ perception of empowerment and organizational citizenship behavior (چکیده)
101 - comparative and correlative study of optimism and menta lhealth status in active and non active elderly people (چکیده)
102 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
103 - بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی (چکیده)
104 - Relationship between employees empowerment with organizational commitment in employess of Khorasan Razavi sport and youth administration (چکیده)
105 - Correlative study of perceived organizational justice and organizational citizenship behavior (چکیده)
106 - تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب (چکیده)