بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmood Reza Golzarian


موارد یافت شده: 135

1 - تشخیص خودکار فلفل دلمه‌ای مبتنی بر توصیفگر سه بعدی هیستوگرام ویژگی‌های سریع نقطه (FPFH) و یادگیری ماشین (چکیده)
2 - ANALYZING THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF COMPETENT OOCYTES FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (چکیده)
3 - The evaluation of lime juice adulteration by comparing cyclic voltammetry and electronic tongue methods (چکیده)
4 - Study on the performance of solar cells cooled with heatsink and nanofluid added with aluminum nanoparticle (چکیده)
5 - شبیه‌سازی انتقال حرارت و رم در خشک‌کن رفرکتنس ویندو برای ژل آلوئه‌ورا (چکیده)
6 - VIS-NIR spectroscopy for detection of citrus core rot caused by Alternaria alternata (چکیده)
7 - Operational conditions and potential benefits of grains micronization for ruminant: A review (چکیده)
8 - Withdrawn: Spectral pattern study of citrus black rot caused by Alternaria alternata and selecting optimal wavelengths for decay detection (چکیده)
9 - Evaluation of solar panel cooling systems using anodized heat sink equipped with thermoelectric module through the parameters of temperature, power and efficiency (چکیده)
10 - Detection of foreign materials in cocoa beans by hyperspectral imaging technology (چکیده)
11 - Developmental Changes in Ripeness Indexes and Physico-Chemical Properties of Pomegranate Fruit During Maturity On Tree (چکیده)
12 - دره‌بندی دانه‌های کاکائو آلوده به آفلاتوکسین با استفاده از طیف‌سنی مادون قرمز نزدیک (چکیده)
13 - A new color index for vegetation segmentation and classification (چکیده)
14 - برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس (چکیده)
15 - طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم (چکیده)
16 - اندازه گیری حجم خرمای پیارم به‌صورت سه بعدی و با تعداد نمای متغیر با استفاده از روش Wire - Frame (چکیده)
17 - Numerical simulation of the Mexico wind turbine using the actuator disk model along with the 3D correction of aerodynamic coefficients in OpenFOAM (چکیده)
18 - شبیه سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه (مطالعه موردی: فلفل دلمه ای) (چکیده)
19 - ارائه روش های حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای (چکیده)
20 - پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
21 - Quality Assessment of Turfgrasses Using NTEP Method Compared to an Image-Based Scoring System (چکیده)
22 - Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers Approach (چکیده)
23 - روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال (چکیده)
24 - بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر (چکیده)
25 - A comparative study of reflectance and transmittance modes of Vis/NIR spectroscopy used in determining internal quality attributes in pomegranate fruits (چکیده)
26 - Instrumental measurement of pomegranate texture during four maturity stages (چکیده)
27 - تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد (چکیده)
28 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
29 - ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی (چکیده)
30 - Enhancing the Performance of a Laboratory-scale Solar Chimney by Geometric Modifications (چکیده)
31 - Staining Ability of Turmeric-Persica Solution and Turmeric-GC-MI Plus Paste on Remnant Adhesive Resin after Bracket Debonding (چکیده)
32 - ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روش های پردازش تصویر (چکیده)
33 - اندازه گیری حجم سیب به صورت سه بعدی با استفاده از مدل Wire-Frame (چکیده)
34 - بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون به منظور آشکارسازی ناحیه سالم و آلوده به کپک سبز پرتقال در تصاویر مرئی و فراطیفی (چکیده)
35 - تشخیص تنش های محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان بوسیله تکنولوژی تصویربرداری گرمایی (چکیده)
36 - مروری جامع بر پیل سوختی میکروبی و پیل سوختی میکروبی گیاهی (چکیده)
37 - Development of a machine vision dual-axis solar tracking system (چکیده)
38 - Combination of conventional imaging and spectroscopy methods for food quality evaluation (چکیده)
39 - Physical and frictional properties of pomegranate arils as a function of fruit maturity (چکیده)
40 - Detection and classification of citrus green mold caused by Penicillium digitatum using multispectral imaging (چکیده)
41 - Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system (چکیده)
42 - بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر (چکیده)
43 - Potential of combined Water Sensitive Urban Design systems for salinity treatment in urban environments (چکیده)
44 - Determining quality and maturity of pomegranates using multispectral imaging (چکیده)
45 - Development of a machine vision system for determination of mechanical properties of onions (چکیده)
46 - مقایسه کارآیی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرز (چکیده)
47 - Analyzing drying characteristics and modeling of thin layers of peppermint leaves under hot-air and infrared treatments (چکیده)
48 - Comparison of Drying Characteristics and Quality of Peppermint Leaves Using Different Drying Methods (چکیده)
49 - Finite element analysis of the dynamic behavior of pear under impact loading (چکیده)
50 - تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی (چکیده)
51 - Possibility of early detection of bovine mastitis in dairy cows using thermal images processing (چکیده)
52 - Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions (چکیده)
53 - An intelligent integrated control of hybrid hot air-infrared dryer based on fuzzy logic and computer vision system (چکیده)
54 - Improvement of kiwifruit drying using computer vision system (CVS) and ALM clustering method (چکیده)
55 - Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran (چکیده)
56 - طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی (چکیده)
57 - بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی (چکیده)
58 - شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتی (چکیده)
59 - استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2 (چکیده)
60 - بررسی بهترین شرایط تصویر‌برداری با اسکنر‌دستی به منظور تهیه تصاویر مطلوب از برگ گیاهان برایمنظور شناسایی آن‌ها (چکیده)
61 - مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی (چکیده)
62 - توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به منظور ارزیابی فنی تراکتور با استفاده از روش DEX (چکیده)
63 - مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند های کشاورزی (چکیده)
64 - مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) (چکیده)
65 - تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) (چکیده)
66 - مروری بر سیستم های هوایی بدون سرنشین(UAS) و کاربرد آن در کشاورزی دقیق (چکیده)
67 - شبیه‏ سازی عددی توربین بادی محور عمودی داریوس دارای سه پره مستقیم (چکیده)
68 - بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی (چکیده)
69 - مروری بر روش های تشخیص و دفع حشرات و آفات در فرآیند های پس از برداشت محصولات کشاورزی (چکیده)
70 - شناسایی بذر علف‌های هرز مهم منطقه‌ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
71 - Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural Sensitizer (چکیده)
72 - Non-Destructive Estimation of Mechanical and Chemical Properties of Persimmons by Ultrasonic Spectroscopy (چکیده)
73 - Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
74 - Real-time monitoring of color variations of apple slices and effects of pre-treatment and drying air temperature (چکیده)
75 - Optimal Pretreatment Determination of Kiwifruit Drying Via Online Monitoring (چکیده)
76 - Use of the image processing technique to determine the physical properties and mechanical damage the date fruit zahedi (چکیده)
77 - توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی (چکیده)
78 - ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز (چکیده)
79 - Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods (چکیده)
80 - Development of a multispectral imaging system for online quality assessment of pomegranate fruit (چکیده)
81 - Carob moth, Ectomyelois ceratoniae, detection in pomegranate using visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
82 - شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی (چکیده)
83 - شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی (چکیده)
84 - اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
85 - مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر (چکیده)
86 - Identification of Houseplants Using Neuro-vision Based Multi-stage Classification System (چکیده)
87 - Monitoring native plants in large scale regions using VIS-NIR, hyperspectral and thermal imaging (چکیده)
88 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
89 - امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی (چکیده)
90 - Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape (چکیده)
91 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
92 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن (چکیده)
93 - بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی (چکیده)
94 - الگوریتم بینایی رایانه ای برای ردیف کردن گل زعفران (چکیده)
95 - Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps (چکیده)
96 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء (چکیده)
97 - کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها (چکیده)
98 - Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting (چکیده)
99 - A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper (چکیده)
100 - بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی (چکیده)
101 - بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی (چکیده)
102 - بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
103 - برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
104 - طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی (چکیده)
105 - Effect of Loading Position and Storage Duration on the Textural Properties of Eggplant (چکیده)
106 - مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
107 - ساخت وارزیابی حسگر القای الکترومغناطیسی در دو حالت افقی و عمودی به منظور بررسی اندازه­گیری هدایت الکتریکی ظاهری خاک (چکیده)
108 - شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای (چکیده)
109 - توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی (چکیده)
110 - طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر (چکیده)
111 - سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
112 - کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی (چکیده)
113 - ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان (چکیده)
114 - طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی (چکیده)
115 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا (چکیده)
116 - تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی (چکیده)
117 - مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی (چکیده)
118 - مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
119 - طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
120 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
121 - پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) (چکیده)
122 - طراحی و ارزیابی یک فاصله سنج نوری جهت استفاده در پروفایل سنج نوری (چکیده)
123 - مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی (چکیده)
124 - طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز (چکیده)
125 - بررسی ماندگاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی با استفاده از آزمون های غیر مخرب (چکیده)
126 - ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان (چکیده)
127 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
128 - A comparative evaluation of level set algorithms with applications for the segmentation of narrow-leaf plant images (چکیده)
129 - Adaptive segmentation of plant images, an integration of color space features and self-organizing maps (چکیده)
130 - Novel Image Segmentation Using Gaussian Mixture Models -Application to Plant Phenotypic Analysis (چکیده)
131 - Novel Image Segmentation Based on Machine Learning and Its Application to Plant Analysis (چکیده)
132 - Segmentation of Cereal Plant Images Using Level Set Methods – A Comparative Study (چکیده)
133 - Classification of images of wheat, ryegrass and brome grass species at early growth stages using principal component analysis (چکیده)
134 - Evaluation of Color Indices for Improved Segmentation of Plant Images (چکیده)
135 - Accurate inference of shoot biomass from high-throughput images of cereal plants (چکیده)