بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان


موارد یافت شده: 67

1 - قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت (چکیده)
2 - بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی (چکیده)
3 - واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه (چکیده)
4 - مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران (چکیده)
5 - تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی (چکیده)
6 - واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) (چکیده)
7 - تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی) (چکیده)
8 - مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور (چکیده)
9 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
10 - افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران (چکیده)
11 - واکاوی مسئولیت عیب تولید در حقوق ایران و قانون مدنی جدید فرانسه (چکیده)
12 - مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا (چکیده)
13 - مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال) (چکیده)
14 - عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های تجاری (چکیده)
15 - حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی (چکیده)
16 - موانع مسئولیت والدین در برابر فرزندان (چکیده)
17 - واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح (چکیده)
18 - تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا) (چکیده)
19 - جبران خسارتهای وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر (چکیده)
20 - قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت) (چکیده)
21 - مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
22 - چالش منافع عمومی و حقوق مکتسب در بهره برداری از منابع آبی (چکیده)
23 - ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث (چکیده)
24 - مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا (چکیده)
25 - مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی (چکیده)
26 - رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه (چکیده)
27 - واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات (چکیده)
28 - قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) (چکیده)
29 - بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) (چکیده)
30 - مطالعه تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی (چکیده)
31 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
32 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
33 - تحلیل و بررسی وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه (چکیده)
34 - نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی (چکیده)
35 - مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی) (چکیده)
36 - مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری (چکیده)
37 - بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (چکیده)
38 - بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادر (چکیده)
39 - بررسی ایرادات وارد بر قاعدهانحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد (چکیده)
40 - مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا (چکیده)
41 - بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی (چکیده)
42 - حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه (چکیده)
43 - حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
44 - شروط مبطلِ پیش بینی شده در ماده ٢٣٣ قانون مدنی و امکان توسعه آن (چکیده)
45 - مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌ها (چکیده)
46 - حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد (چکیده)
47 - تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه (چکیده)
48 - نقش اخذ برائت در مسؤولیت پزشک (چکیده)
49 - حقوق بیمار در اطلاع از بیماری خطرناک (باگرایش اخلاقی) (چکیده)
50 - بررسی مبنای مسؤرلیت پزشک بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی (چکیده)
51 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار (چکیده)
52 - مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (چکیده)
53 - حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان) (چکیده)
54 - قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر (چکیده)
55 - نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
56 - حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه (چکیده)
57 - ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری (چکیده)
58 - بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد (چکیده)
59 - بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار (چکیده)
60 - شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) (چکیده)
61 - جایگاه عدالت در قواعد حقوقی (چکیده)
62 - تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی (چکیده)
63 - قلمرو بطلان نسبی (چکیده)
64 - مفهوم و آثار بطلان‌نسبی (چکیده)
65 - بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم) (چکیده)
66 - مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد (چکیده)
67 - جایگاه عدالت در قواعد فقهی و حقوقی (چکیده)