بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مسعود همایونی فر


موارد یافت شده: 71

1 - پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی) (چکیده)
2 - ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا (چکیده)
3 - بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران (چکیده)
4 - نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجک (چکیده)
5 - تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی (چکیده)
6 - آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران (چکیده)
7 - برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول (چکیده)
8 - ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شده (چکیده)
9 - تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی (چکیده)
10 - تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه) (چکیده)
11 - اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور (چکیده)
12 - انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی (چکیده)
13 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
14 - Measuring Economic and Environmental Performance of Energy Resources in ISIC codes: Evidence from Iran's Industry Sector (چکیده)
15 - تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان (چکیده)
16 - تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1) (چکیده)
17 - ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی (چکیده)
18 - شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان (چکیده)
19 - تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری) (چکیده)
20 - مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران (چکیده)
21 - مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی (چکیده)
22 - شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP (چکیده)
23 - شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران (چکیده)
24 - مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) (چکیده)
25 - بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران (چکیده)
26 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
27 - Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region (چکیده)
28 - ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (چکیده)
29 - بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری (چکیده)
30 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
31 - تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل (چکیده)
32 - Football Marketing and Its Effect on Economic Boom (چکیده)
33 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
34 - بررسی آثار بازبودن تجاری و شدت انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در ایران با تاکید بر نقش تحریم های تجاری (چکیده)
35 - بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی (چکیده)
36 - انرژی خورشیدی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
37 - ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (چکیده)
38 - نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو (چکیده)
39 - ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان (چکیده)
40 - اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (چکیده)
41 - آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) (چکیده)
42 - آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) (چکیده)
43 - بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
44 - بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی (چکیده)
45 - Energy analysis and optimization of inputs for wheat production in Marand region (چکیده)
46 - The study of the Effective Factors on Dryland Wheat inefficiency in Iran an Evaluation of the Effect of Inefficincy on Wheat Output and Its Input Demand (چکیده)
47 - مطالعه تاثیر پذیری عرضه ی صادراتی سیب از بی ثباتی نرخ ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
48 - بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادراتی محصول سیب (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
49 - بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بخش صنعت در ایران (با تاکید بر سه گروه استان های توسعه یافته،در حال توسعه و توسعه نیافته صنعتی) (چکیده)
50 - بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
51 - بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران (چکیده)
52 - بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو (چکیده)
53 - بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) (چکیده)
54 - تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران (چکیده)
55 - اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران (چکیده)
56 - بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران (چکیده)
57 - بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
58 - شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی (چکیده)
59 - بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه (چکیده)
60 - نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری (چکیده)
61 - برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران (چکیده)
62 - اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی (چکیده)
63 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران (چکیده)
64 - بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی (چکیده)
65 - کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی (چکیده)
66 - آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران (چکیده)
67 - کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس (چکیده)
68 - تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت (چکیده)
69 - Analysis of Economic-Political Factors Affecting non Oil Export of Iran (چکیده)
70 - Application of ANFIS to exchange rate forecasting (چکیده)
71 - Compartion of ANFIS, ANN, GARCH and ARIMA Techniques to Exchange Rate Forecasting (چکیده)