بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Abbasi


موارد یافت شده: 75

1 - جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران (چکیده)
2 - فردوسی و بسترسازی نظری برای قدرت یابی نهاد وزارت در قرون میانه تاریخ ایران (چکیده)
3 - سیاست ها و راهکارهای آلکرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان (چکیده)
4 - جریان های شعوبی غیرایرانی در سده های نخستین اسلامی (چکیده)
5 - گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران) (چکیده)
6 - نقش طُغاچارنویان در تحولات سیاسی ـ نظامی عهد ایلخانی (چکیده)
7 - Evaluation of Incidence Rate and some of Epidemiological Indices of Human Brucellosis in Qazvin Province, Iran during 2002 to 2009 (چکیده)
8 - بررسی اقامتگاه امام رضا(ع) در نیشابور با تکیه بر گزارش‌های حاکم نیشابوری، شیخ صدوق و شواهد تاریخی و باستان‌شناسی (چکیده)
9 - انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (چکیده)
10 - تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (چکیده)
11 - بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی) (چکیده)
12 - ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری (چکیده)
13 - The ophthalmologist of the Timurid Era: Abu Zayn Kahhal (چکیده)
14 - بررسی سفرهای عالمان بلخی در قرون سوم تا ششم هجری (چکیده)
15 - بررسی کارکرد نهاد حِسبه درعرصه پزشکی تمدن اسلامی ( قرن سوم تا ششم هجری) (چکیده)
16 - بررسی زندگانی و آثار پزشکی حکیم نجیب الدین سمرقندی (چکیده)
17 - بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک (چکیده)
18 - عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت (چکیده)
19 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
20 - ایران ِ دوست واقع بین: تأملی در ایران نگری استاد محمدعلی اسلامی ندوشن (چکیده)
21 - Perception of Chinese Art in Iranian Historiography (14th -17th Centuries) (چکیده)
22 - نقش دیوانسالاران در حفظ پیوستگی سیاسی - تمدنی ایران در گذرهای سیاسی – دودمانی (چکیده)
23 - انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی (چکیده)
24 - بررسی نقش نظامی - امنیتی خاتون های مغول در عرصه های نظامی - امنیتی (756 ـ 651 ه.ق) (چکیده)
25 - تکمله‌ای بر تصحیح یک اثر دیوانی از عهد ایلخانی (بررسی کتاب تحفه‌الملوک) (چکیده)
26 - بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواریهای جغرافیایی) (چکیده)
27 - جایگاه وقف برای علوم انسانی در توسعه علمی و فناوری (چکیده)
28 - بازنگری در برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ (چکیده)
29 - تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت (چکیده)
30 - جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوب (چکیده)
31 - سادات در دوره مغول (چکیده)
32 - راه ابریشم: اولویت فرهنگ بر اقتصاد (براساس تجربه ای تاریخی از عهد امپراتوری مغول) (چکیده)
33 - بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا (چکیده)
34 - وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان (چکیده)
35 - سربداران در تاریخ نگاری مستشرقان (چکیده)
36 - برده‌داری در ایران عصر مغول (چکیده)
37 - Historical Tourism in Silk Road Belt: Economic Benefits and Cultural Solidarity (چکیده)
38 - فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ (چکیده)
39 - Turkistan in Iranian Perspective in 13th – 15th Centuries (Reflections in Persian Poetry from Sa’di to Jami) (چکیده)
40 - همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (چکیده)
41 - San Petersburg from the Perspective of Iranian Itineraries in 19th century (چکیده)
42 - مشروعیت ایرانی در حکومت‌های محلی ایران در قرن هشتم هجری (چکیده)
43 - مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان (چکیده)
44 - مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری (چکیده)
45 - ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی (چکیده)
46 - سپاه ایالات در عصر تیموریان (چکیده)
47 - تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان (چکیده)
48 - از تبریز تا پکن (بررسی مناسبات ایلخانان با خان بزرگ مغول) (چکیده)
49 - نقش خاندان‌های اشرافی در تحولات ارمنستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (بررسی موردیِ لردهای مخارگرسلی) (چکیده)
50 - تأثیر حکومت های ثالث بر مناسبات ایلخانان و اردوی زرین (چکیده)
51 - بررسی مناسبات شاهرخ تیموری با ممالیک (بر مبنای تلاش برای تعویض پوشش کعبه) (چکیده)
52 - تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تأکید بر جایگاه جیرفت (چکیده)
53 - آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی (چکیده)
54 - مناسبات ایلخانان و جغتاییان در عهد فرمانروایی سلطان محمد اولجایتو (716 - 703 ه.ق) (چکیده)
55 - حاج سیاح محلاتی: دور دنیا در هجده سال (چکیده)
56 - گذر ازمناسبات جهانی به مناسبات محلی- منطقه‌ای در ایرانِ قرن هشتم هجری (براساس بررسی موردی روابط آل‌مظفر و آل‌جلایر) (چکیده)
57 - تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) (چکیده)
58 - تأثیر تحرکات ابدالی ها در خراسان بر زوال حکومت صفویان (چکیده)
59 - برهه ای از یک کشمکش تاریخی (چکیده)
60 - نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول (چکیده)
61 - عوامل مؤثر در مناسبات ایلخانان با جغتاییان (چکیده)
62 - طلاب قفقازی‌ و نقش آنان در تحولات سیاسی - اجتماعی مشهد در اواخر عصر قاجار (حدود 1330- 1320ق-1911- 1902م) (چکیده)
63 - عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطّی در تاریخ مغول) (چکیده)
64 - سیاست ایلخانان در ماوراءالنّهر (چکیده)
65 - آسیب شناسی کتاب های درسی دانشگاهی در رشته تاریخ (چکیده)
66 - آسیب شناسی وقف در عصر ایلخانان (چکیده)
67 - امرای مغول واسلام گرایی در دوره ایلخانان (چکیده)
68 - The Roll of Rashid al-Din Fazl Allah Hamadani in development of Medicin in Ilkhanid Era (چکیده)
69 - اران،پایتخت زمستانی ایلخانان (چکیده)
70 - آسیب شناسی وقف درایران عصرمغول (چکیده)
71 - Reconstraction of Baghdad after the Mongol Invation;Ata Malek Juwayni s Tenure of Office(1259-1282 (چکیده)
72 - Rashid al din and Caucasus (چکیده)
73 - بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان (چکیده)
74 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)
75 - Report of Dread:an Anonymous Diary on the Situation of Southern Khorasan on the Event of Afghan Invation (چکیده)