بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Sadeh


موارد یافت شده: 240

1 - Comprehensive Study on Transformer Fault Detection via Frequency Response Analysis (چکیده)
2 - تسریع در عملکرد ناحیه 2 رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار (T-OFF) با استفاده از اطلاعات پایانه محلی (چکیده)
3 - Setting Groups-based Overcurrent Relays Coordination Considering Distributed Generations Uncertainties (چکیده)
4 - مروری بر روش‌های آشکارسازی حالت جزیره‌ای با قابلیت هماهنگی با توابع پیشرفته حمایت شبکه بر روی مولدهای فتوولتاییک (چکیده)
5 - Optimal Overcurrent Relay Coordination by Considering PVs Uncertainty using Hybrid Method (چکیده)
6 - Review on Islanding Detection Methods for Grid-connected Photovoltaic Systems, Existing Limitations and Future Insights (چکیده)
7 - ارائه روشی برای شناسایی زمان خاموشی قوس ثانویه با استفاده از تبدیل استخراج همزمان به منظور اجرای بازبست تکفاز تطبیقی (چکیده)
8 - حفاظت تطبیقی سیستم های توزیع در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از گروه-های تنظیم رله (چکیده)
9 - Fault location in Series-compensated Transmission Lines Using Adaptive Network-based Fuzzy Inference System (چکیده)
10 - Accurate Fault Location Method for Distribution Network in Presence of DG Using Distributed Time-Domain Line Model (چکیده)
11 - A New Backup Protection Scheme for Transmission Lines with Limited Phasor Measurement Units (چکیده)
12 - Analysis of wind farm penetration on power swing detection in distance relays (چکیده)
13 - High Power Quality Maximum Power Point Tracking-based Islanding Detection Method for Grid-connected Photovoltaic Systems (چکیده)
14 - An Accurate PMU-Based Fault Location Scheme for Shunt-Compensated Transmission Lines (چکیده)
15 - عیب یابی ترانسفورماتور واحد BBC نیروگاه مشهد با استفاده از روش آنالیز گاز کروماتوگرافی (چکیده)
16 - An adaptive characteristic for overcurrent relays considering uncertainty in presence of distributed generation (چکیده)
17 - Two-Level Islanding Detection Method for Grid-Connected Photovoltaic System-Based Microgrid With Small Non-Detection Zone (چکیده)
18 - A Novel Numerical Index for Assessing Results of Frequency Response Analysis (FRA): an Experimental Study on Electrical Machines Number (چکیده)
19 - استفاده از تئوری معکوس زمان الکترومغناطیسی به منظور فاصله‌یابی خطا در خطوط جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
20 - هماهنگی بهینه و مقاوم رلههای اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از خروج و ورود ژنراتور، ترانسفورماتور و خطوط شبکه (چکیده)
21 - A New PMU-Based Fault Location Scheme Considering Current Transformers Saturation (چکیده)
22 - تجزیه و تحلیل رفتار قوس ثانویه در حضور تجهیز HSGS در شرایط مختلف و تعیین مقاومت بهینه تجهیز (چکیده)
23 - Analysis of DFIG During Unsymmetrical Grid Fault by Using Crowbar Circuit (چکیده)
24 - An Iterative and Cost-Based Approach for Optimal SFCL Allocation in Fault Level-Constrained Meshed Networks (چکیده)
25 - New voltage feedback‐based islanding detection method for grid‐connected photovoltaic systems of microgrid with zero non‐detection zone (چکیده)
26 - Maximum Power Point Tracking Injection Method for Islanding Detection of Grid-Connected Photovoltaic Systems in Microgrid (چکیده)
27 - A modified wide-area backup protection scheme for shunt-compensated transmission lines (چکیده)
28 - Corrigendum to “MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems” [Electr. Power Syst. Res. 158 (2018) 267–274] (چکیده)
29 - Economic evaluation of commercial grid-connected photovoltaic systems in the Middle East based on experimental data: A case study in Iran (چکیده)
30 - Sultan ‛Ali Mashhadi (چکیده)
31 - Optimal Multiple FCLs Allocation Considering DG Penetration in Meshed Network with Multi-Level Voltages (چکیده)
32 - تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی (چکیده)
33 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS- (چکیده)
34 - Global optimum economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using binary linear programming (چکیده)
35 - بررسی تاثیر نوع و اندازه محدودکننده جریان خطا بر دامنه و فاز جریان اتصال کوتاه در شبکه های حلقوی (چکیده)
36 - ارایه یک طرح جدید برای تنظیم تطبیقی زون یک رله دیستانس در خطوط با انشعاب بار جهت پوشش خطاهای اندازه گیری امپدانس (چکیده)
37 - هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه و حفاظت پایلون (چکیده)
38 - Determining secondary arc extinction time for single-pole auto-reclosing based on harmonic signatures (چکیده)
39 - مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از مدل گسترده ی حوزه زمانی خط (چکیده)
40 - Parameter Uncertainty in the Optimal Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
41 - بررسی و تحلیل پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد حفاظت اتصال زمین محدود شده ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
42 - MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems Electric Power Systems Research (چکیده)
43 - بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان (چکیده)
44 - Economic evaluation of grid-connected photovoltaic systems viability under a new dynamic feed-in tariff scheme: A case study in Iran (چکیده)
45 - Frequency response analysis (FRA) of transformers as a tool for fault detection and location: A review (چکیده)
46 - Nature of fault determination on transmission lines for single phase autoreclosing applications (چکیده)
47 - Power Quality-friendly Active Islanding Detection for Photovoltaic Distributed Generation (چکیده)
48 - Economic analysis and first results of recent feed in tariff scheme for grid connected photovoltaic systems in Iran (چکیده)
49 - Wide-Area Fault Location Method Considering Gross Measurement Error (چکیده)
50 - Modified FFT based high impedance fault detection technique considering distribution non-linear loads: Simulation and experimental data analysis (چکیده)
51 - Transient-Based Fault Location on Three-Terminal and Tapped Transmission Lines Not Requiring Line Parameters (چکیده)
52 - Assessing Circuit Breaker’s Electrical Contact Condition through Dynamic Resistance Signature Using Fuzzy Classifier (چکیده)
53 - بهره برداری بهینه از محدودکننده های جریان اتصال کوتاه در شبکه های فوق توزیع حلقوی متصل به منابع تولید پراکنده (چکیده)
54 - Electrical Contact Failure Detection Based on Dynamic Resistance Principle Component Analysis and RBF Neural Network (چکیده)
55 - Evidential Reasoning Based Approach to High Impedance Fault Detection in Power Distribution System (چکیده)
56 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
57 - Effects of Fixed Speed Wind Farm on Power Swing Detection in Distance Relays (چکیده)
58 - A New High Impedance Fault Detection Scheme: Fourier Based Approach (چکیده)
59 - Voltage positive feedback based active method for islanding detection of photovoltaic system with string inverter using sliding mode controller (چکیده)
60 - Performance Evaluation of Circuit Breaker Electrical Contact Based on Dynamic Resistance Signature and Using Health Index (چکیده)
61 - Performance Assessment of a New FFT Based High Impedance Fault Detection Scheme (چکیده)
62 - Fast active islanding detection method based on second harmonic drifting for inverter‐based distributed generation (چکیده)
63 - Applying Hybrid Interval Linear Programming and Genetic Algorithm to Coordinate Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
64 - A comprehensive economic analysis method for selecting the PV array structure in grid–connected photovoltaic systems (چکیده)
65 - A Robust Wide-Area Impedance-Based Fault Location Method Utilizing LAV Estimator (چکیده)
66 - ارزیابی اقتصادی سیستم های فتوولتائیک در ایران با در نظر گرفتن سیاست های جدید تشویقی (چکیده)
67 - Optimal Placement and Sizing the Multi-Criteria of Fault Current Limiters in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission (چکیده)
68 - حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سری همراه با MOV (چکیده)
69 - Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiter in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission Networks (چکیده)
70 - حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
71 - استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی (چکیده)
72 - Optimal coordination of distance and overcurrent relays considering a non‐standard tripping characteristic for distance relays (چکیده)
73 - تحلیل اضافه ولتاژ گذرای ناشی از کلیدزنی بر ترانسفورماتور های مزرعه ی بادی (چکیده)
74 - تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت (چکیده)
75 - Optimal coordination of distance and directional overcurrent relays considering different network topologies (چکیده)
76 - An Analytical Fault Location Method based on Minimum Number of Installed PMUs (چکیده)
77 - Considering Pilot Protection in the Optimal Coordination of Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
78 - Preprocessing of Distance and Directional Overcurrent Relays Coordination Problem Considering Changes in Network Topology (چکیده)
79 - Parameter-free fault location for transmission lines based on optimization (چکیده)
80 - Transformer Differential Protection by Online Core Modeling and Orthogonal Polynomials (چکیده)
81 - Novel Power Differential Protection Algorithm for Series Compensated Transmission Line Using Hybrid Indices (چکیده)
82 - بهبود عملکرد رله دبفرانسیل در ترانسفورماتورهای قدرت با کمک استخراج شبه مشخصه مغناظیسی و چند جمله ای های لژاندر (چکیده)
83 - Optimal economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using linear and nonlinear module models based on Genetic Algorithm (چکیده)
84 - تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه (چکیده)
85 - Transmission line fault location using hybrid wavelet-Prony method and relief algorithm (چکیده)
86 - Design of a New Under Frequency Load Shedding Algorithm Using EMD and FSD Methods (چکیده)
87 - Differential Equation Based Fault Location Method for HVDC Transmission Line (چکیده)
88 - Fault section estimation in power distribution network using impedance based fault distance calculation and frequency spectrum analysis (چکیده)
89 - Fault section estimation in power distribution network only with special cutout fuse links setting (چکیده)
90 - مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده با در نظر گرفتن هزینه تغییر در سیستم حفاظت (چکیده)
91 - مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM (چکیده)
92 - تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM (چکیده)
93 - Generalized Instance-based Fault Locating in Transmission Lines Using Single-ended Voltage Measurements (چکیده)
94 - بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شدةسری (چکیده)
95 - مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید (چکیده)
96 - Effect of Remote Back-Up Protection System Failure on the Optimum Routine Test Time Interval of Power System Protection (چکیده)
97 - مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی (چکیده)
98 - A Novel Fault-Location Method for HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals (چکیده)
99 - Applying dynamic load estimation and distributed‐parameter line model to enhance the accuracy of impedance based fault location methods for power distribution networks (چکیده)
100 - Fault Locating in High Voltage Transmission Lines Based on Harmonic Components of One-end Voltage Using Random Forests (چکیده)
101 - A Novel Technique for Joint Energy and Reserve Dispatch Considering Lost Opportunity Cost (چکیده)
102 - الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
103 - Determination of the Optimum Routine and Self‐checking Test Time Intervals for Power System Protection Considering Remote Back‐up Protection System Failure (چکیده)
104 - ارائه روشی نوین برای فاصله یابی خطا در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
105 - An islanding detection method for photovoltaic distributed generation based on voltage drifting (چکیده)
106 - الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده با TCSC (چکیده)
107 - نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار (چکیده)
108 - ارائه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبران شده با STATCOM (چکیده)
109 - Inverter Based Distributed Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage Relay (چکیده)
110 - مطالعه تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتمهای مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
111 - A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis (چکیده)
112 - ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (چکیده)
113 - A new single ended fault location algorithm for combined transmission line considering fault clearing transients without using line parameters (چکیده)
114 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
115 - Accurate Single Phase Fault Location Method for Transmission Lines based on K-nearest Neighbor Algorithm using One-end Voltage (چکیده)
116 - New Fault-Location Algorithm for Transmission Lines Including Unified Power-Flow Controller (چکیده)
117 - Time Domain Fault Location on Transmission Lines Using Genetic Algorithm (چکیده)
118 - Applying Superconductive Fault Current Limiter to Minimize the Impacts of Distributed Generation on the Distribution Protection Systems (چکیده)
119 - Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipments (چکیده)
120 - Size Optimization of New Hybrid Stand-alone Renewable Energy System Considering a Reliability Index (چکیده)
121 - ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها (چکیده)
122 - Accurate fault location algorithm for transmission lines in the presence of shunt-connected flexible AC transmission system devices (چکیده)
123 - مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
124 - Fault Indicator Allocation in Power Distribution Network for Improving Reliability and Fault Section Estimation (چکیده)
125 - A New Method to Prevent Distance Protection from Operating Due to Power Swing (چکیده)
126 - Protection of grid connected photovoltaic system during voltage sag (چکیده)
127 - Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
128 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in a Microgrid System Using a Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
129 - Effect of Monitoring and Self-checking Tests Effectiveness Index of Back-Up Protection System on the Optimum Routine and Self-checking Test Intervals of Protection System (چکیده)
130 - طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل (چکیده)
131 - تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور (چکیده)
132 - تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (چکیده)
133 - Novel Fault Location Algorithm Based on the Matching Between Transient Current Samples and Simulated Waveforms Using PSO (چکیده)
134 - توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله (چکیده)
135 - A Novel Fault Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices (چکیده)
136 - Simultaneous Coordination and Tuning of PSS and FACTS for Improving Damping by Genetic Algorithm (چکیده)
137 - در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده (چکیده)
138 - Optimal Sizing of Hybrid Wind/Photovoltaic/Battery Considering the Uncertainty of Wind and Photovoltaic Power Using Monte Carlo (چکیده)
139 - Size Optimization of New Hybrid Stand-alone Renewable Energy System Considering the Reliability Index (چکیده)
140 - Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays with Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
141 - Considering Characteristics of Arc on Travelling Wave Fault Location Algorithm for the Transmission Lines without Using Line Parameters (چکیده)
142 - Effect of Single Phase to Ground Fault with Arc Resistance on the Performance of Distance Relay (چکیده)
143 - Effect of Distributed Generation Capacity on the Coordination of Protection System of Distribution Network (چکیده)
144 - Maximum Lightning Overvoltage Location and Reliability Indices in Power System with Combined Transmission Line (چکیده)
145 - Reliability and Sensitivity Analysis of Motor Protection System Using Fault Tree Method (چکیده)
146 - الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا (چکیده)
147 - تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان (چکیده)
148 - ارائه یک روش اجرایی جهت تعیین بخش خطا در شبکه توزیع (چکیده)
149 - Transient Analysis of Wind Power Plant Connected to Network (چکیده)
150 - استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده (چکیده)
151 - Fault Location Algorithm for Series Compensated Transmission Lines Using Fault Clearing Transients Independent of Line Parameters (چکیده)
152 - The Analysis of Lightning on Urban Railway Fed with Direct Current Overhead Power Supply (چکیده)
153 - A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (چکیده)
154 - مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال (چکیده)
155 - Analysis of Interaction Between Energy-spinning Reserve and Replacement Reserve Markets (چکیده)
156 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)
157 - لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی (چکیده)
158 - Wavelet-Based One-Terminal Fault Location Algorithm for Aged Cables without Using Cable Parameters Applying Fault Clearing Voltage Transients (چکیده)
159 - A New Hybrid Particle Swarm Optimization for Optimal Coordination of Over Current Relay (چکیده)
160 - Application of Power System Stabilizer in a Combined Model of LFC and AVR Loops to Enhance System Stability (چکیده)
161 - A New Method for Fault Section Estimation in Distribution Network (چکیده)
162 - REDUCED-ORDER OBSERVER CONTROL FOR TWO-AREA LFC SYSTEM AFTER DEREGULATION (چکیده)
163 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies Using Interval Linear Programming (چکیده)
164 - Effects of TCSC Parameters and Control Structure on Damping of Sub-Synchronous Resonance (چکیده)
165 - Effect of Combined Transmission Line (Overhead Line/Cable) on Power System Reliability Indices (چکیده)
166 - Design of Augmented Fuzzy Logic Power System Stabilizers to Enhance Power (چکیده)
167 - An Accurate Fault ocation Algorithm for Power Transmission Lines (چکیده)
168 - یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی (چکیده)
169 - A Novel Communication Aided Approach for Protection of Shunt Compensated Transmission Lines (چکیده)
170 - Practical viewpoints on load frequency control problem in a deregulated power system (چکیده)
171 - Accurate fault location algorithm for transmission line in the presence of series connected FACTS devices (چکیده)
172 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط (چکیده)
173 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
174 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
175 - مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی (چکیده)
176 - Design of Special Protection System Against Voltage Instability (چکیده)
177 - Simulation of Second Benchmark Model for Sub-synchronous Resonance Studies Using Reduced-Order Observer Method (چکیده)
178 - Considering Different Network Topologies in Optimal Overcurrent Relay Coordination Using a Hybrid GA (چکیده)
179 - Comparative Analysis on Impact of Series FACTS Controllers Applied Strategies on Subsynchronous Resonance (چکیده)
180 - A new and accurate fault location algorithm for combined transmission lines using Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (چکیده)
181 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
182 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
183 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
184 - A reduced-order estimator with prescribed degree of stability for two-area LFC system in a deregulated environment (چکیده)
185 - کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (چکیده)
186 - الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
187 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
188 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
189 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
190 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (چکیده)
191 - بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
192 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
193 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
194 - الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی (چکیده)
195 - A New Fault Location Algorithm for Compensated Transmission Line Using Distributed Time Domain Model (چکیده)
196 - A New Method for Simulation of Electrical Tree Growth in Solid Insulating Using Cellular Automata (چکیده)
197 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
198 - مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع (چکیده)
199 - بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
200 - بررسی تحلیلی و شبیه سازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری (چکیده)
201 - Optimal Supply Bidding with Risk Management in an Electricity Pay-as-Bid Auction (چکیده)
202 - Fault Location Algorithm for Three-Terminal Transmission Lines: Distributed Time Domain Line Model (چکیده)
203 - Optimal Coordination of Overcurrent Relays in an Interconnected Power System (چکیده)
204 - بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده)
205 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
206 - رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
207 - فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO (چکیده)
208 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
209 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
210 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
211 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
212 - Considering Failure Probability for Back-up Relay in Determination of the Optimum Routine Test Interval in Protective System Using Markov Model (چکیده)
213 - طراحی و ساخت یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر به منظور پایش شرایط موتورهای الکتریکی (چکیده)
214 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)
215 - Anti-Islanding Protection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
216 - کنترل چند ناحیه ای بار فرکانس در فضای رقابتی صنعت برق با روش کنترل فیدبک خروجی بهینه (چکیده)
217 - الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه (چکیده)
218 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
219 - روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان (چکیده)
220 - فاصله یابی خطا در خطوط ترکیبی (هوائی / کابلی) به کمک شبکه عصبی (چکیده)
221 - مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران (چکیده)
222 - تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (چکیده)
223 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
224 - شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت (چکیده)
225 - Multi-Area Load Frequency Control in a Deregulated Power System Using Optimal Output Feedback Method (چکیده)
226 - Simulation of Two-Area AGC System in a Competitive Environment Using Reduced-Order Observer Method (چکیده)
227 - Load Frequency Control of Multi-Area Restructured Power System (چکیده)
228 - روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیره ای شدن در حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون (چکیده)
229 - روشی جدید و موثر جهت فاصله یابی خطا در سیستمهای توزیع بر اساس امواج سیار ناشی از خطا (چکیده)
230 - هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
231 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته (چکیده)
232 - طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه (چکیده)
233 - آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث (چکیده)
234 - A risk‐based approach for bidding strategy in an electricity pay‐as‐bid auction (چکیده)
235 - Q-Learning Based Cooperative Multi-Agent System Applied to Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
236 - Accurate fault location algorithm for series compensated transmission lines (چکیده)
237 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس (چکیده)
238 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
239 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
240 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)