بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جهانگیر مسعودی


موارد یافت شده: 85

1 - بررسی تطبیقی پیىود فضیلت، معرفت و خیر در اندیشۀ افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
2 - اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی (چکیده)
3 - نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم (چکیده)
4 - شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین (چکیده)
5 - فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا (چکیده)
6 - علم و دین از دیدگاه سید جمال (چکیده)
7 - جریان شناسی عرفانی (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی از نظر رالز و استاد مطهری (چکیده)
9 - عدالت از نظر هیوم و ملاصدرا (چکیده)
10 - بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیری و تدریس (چکیده)
11 - خودگرایی؛ بررسی ساختار و مولفه‌های آن در فلسفه صدرا (چکیده)
12 - صرفه ایمان : مقایسه استدلال شرط‌بندی پاسکال با تقریر‌های اسلامی ـ شیعی (چکیده)
13 - مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (چکیده)
14 - تبیین نقش نیت در ارزش اخلاقی از منظر صدرا (چکیده)
15 - منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (چکیده)
16 - ابن سینا، فیلسوفی تجربه گرا یا عقل گرا (چکیده)
17 - معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا (چکیده)
18 - جریان شناسی فرهنگی و خویشتن شناسی (چکیده)
19 - بایستگی فلسفی و فلسفه بایسته (چکیده)
20 - درآمدی بر شناخت انسان جدید (چکیده)
21 - مهدویت و مدینه فاضله (چکیده)
22 - عقلانیت در تمدن اسلامی (چکیده)
23 - سنت و تجدد در عصر مشروطه (چکیده)
24 - دین و تکنولوژی 6 -تکنولوژی ارتباطات و دینداری- (چکیده)
25 - دین و تکنولوژی 5 -تکنولوژی، فرهنگ و دینداری- (چکیده)
26 - وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و سایر فیلسوفان مسلمان (چکیده)
27 - دین و تکنولوژی-4- تمدن صنعتی و نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
28 - دین و تکنولوژی-3- (چکیده)
29 - دین و تکنولوژی-2- (چکیده)
30 - دین و تکنولوژی-1- (چکیده)
31 - امام و روشنفکران (چکیده)
32 - ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس) (چکیده)
33 - اتّحاد عاقل و معقول از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا (چکیده)
34 - اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن (چکیده)
35 - اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین (چکیده)
36 - مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) (چکیده)
37 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
38 - تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا (چکیده)
39 - بررسی معاد مقبول ابن سینا (چکیده)
40 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
41 - روش شناسی کلامی صدوق (چکیده)
42 - خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه (چکیده)
43 - رابطه اخلاق و سیاست (چکیده)
44 - بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی) (چکیده)
45 - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار (چکیده)
46 - فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی (چکیده)
47 - هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی و چالش های تربیتی آن (چکیده)
48 - کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر (چکیده)
49 - ارائه تصویری دیالوگی از علوم انسانی دینی (چکیده)
50 - راهبرد اصلی در حل معمای واقع گرایی اخلاقی در دیدگاه اخلاقی ابن سینا (چکیده)
51 - گفت و گوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین (دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین) (چکیده)
52 - سیاست قدسی در حکمت متعالی امکان‌‌سنجی و ملاحظاتی بر انگارة فلسفة سیاسی در پارادایم صدرایی (چکیده)
53 - معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه (چکیده)
54 - مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا (چکیده)
55 - فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (چکیده)
56 - تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی (چکیده)
57 - تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (چکیده)
58 - حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر (چکیده)
59 - نسبت سنجی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) و صدرالمتألهین (چکیده)
60 - حاکم مدینه فاضلهِ صدرالمتألهین در قیاس با ولیّ فقیهِ امام خمینی (رض) (چکیده)
61 - گزینش نظریه ارجح در میان نظریات ملاصدرا پیرامون علم به مادیات و در مادیات (چکیده)
62 - نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟) (چکیده)
63 - پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
64 - مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربی (چکیده)
65 - رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین (چکیده)
66 - نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسون (چکیده)
67 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
68 - تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) (چکیده)
69 - بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
70 - ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین (چکیده)
71 - حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطویی (چکیده)
72 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
73 - عقلانیت فلسفی، عقلانیت دینی (چکیده)
74 - بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معنا گرایی ویکتور فرانکل (چکیده)
75 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
76 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
77 - بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک (چکیده)
78 - روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی (چکیده)
79 - رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوری (چکیده)
80 - نفد عقل عربی اسلامی در نگاه جابری و آرکون (چکیده)
81 - مطهری و نو اندیشی دینی (چکیده)
82 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
83 - تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی (چکیده)
84 - تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه (چکیده)
85 - هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی (چکیده)