بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Farid


موارد یافت شده: 163

1 - Using geomorphologic indicators in preparation for flood zoning and flood risk maps in the Kashafroud basin, Iran (چکیده)
2 - Spatial downscaling of SMAP radiometer soil moisture using radar data: Application of machine learning to the SMAPEx and SMAPVEX campaigns (چکیده)
3 - Estimation of water balance components by Noah-MP land surface model for the Neyshaboor watershed, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
4 - Prediction of groundwater level fluctuations under climate change based on machine learning algorithms in the Mashhad aquifer, Iran (چکیده)
5 - Using the geomorphological indexes for flood zoning map in the Kashafroud basin, Iran (چکیده)
6 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
7 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
8 - ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS (چکیده)
9 - کاربرد سنجش از دور در مدل سازی هیدرولیکی و تعیین حد بستر رودخانه‌ها (مطالعه موردی : رودخانه ارداک) (چکیده)
10 - مدل‌سازی رواناب ذوب برف توسط مدل SRM و برآورد پارامتر فاکتور دره-روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تابش خالص (مطالعه موردی:حوضه آبریز کارده) (چکیده)
11 - استخراج خودکار آرایش و طراحی بهینه شبکه آب شهری با استفاده از نرم افزارهای نوین (مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه) (چکیده)
12 - Monitoring and projection of climate change impact on 24-h probable maximum precipitation in the Southeast of Caspian Sea (چکیده)
13 - Estimation of soil moisture from UAS platforms using RGB and thermal imaging sensors in arid and semi-arid regions (چکیده)
14 - Evaluation of the efficiency of drone images for digital surface model production using Pix4d software (Case study: Darbehesht ) (چکیده)
15 - صحت‌سنجی پهنه و هیدروگراف سیلاب با استفاده از داده‌های بارش ERA5 (مطالعه موردی حوضه زشک) (چکیده)
16 - The Evaluation of Reliability Indices in Water Distribution Networks under Pipe Failure Condition (چکیده)
17 - روش برآورد رطوبت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsat (چکیده)
18 - استفاده از منوی GIS جهت شبیه‌سازی مشخصات حوضه آبریز در مدل HEC-HMS (چکیده)
19 - Mesenchymal Stem/Stromal Cells Overexpressing CXCR4R334XRevealed Enhanced Migration: A Lesson Learned from the Pathogenesis of WHIM Syndrome (چکیده)
20 - Physical–chemical evaluation of groundwater quality in semi‑arid areas: case study—Sabzevar plain, Iran (چکیده)
21 - برآورد تبخیرتعرق واقعی حوضه با استفاده از الگوریتم SEBS و منابع اطلاعاتی جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
22 - Enhanced Estimation of Root Zone Soil Moisture at 1 km Resolution Using SMAR Model and MODIS-Based Downscaled AMSR2 Soil Moisture Data (چکیده)
23 - بررسی تأثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفهای (چکیده)
24 - بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک (چکیده)
25 - ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از دادههای ثقلسنجی ماهوارهای GRACE (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
26 - توسعه الگوریتم ‏های بهبود یافته برای ریزمقیاس سازی رطوبت خاک سطحی ماهواره SMAP بااستفاده از داده ماهواره های نوری/حرارتی (چکیده)
27 - تلفیق بازیابی‌های سنجنده‌ی AMSR2 با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالا (چکیده)
28 - تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس سازی داده‌های سنجنده‌ی مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (چکیده)
29 - On the impact of C-band in place of L-band radar for SMAP downscaling (چکیده)
30 - Estimating Flood Characteristics Using Geomorphologic Flood Index with Regards to Rainfall Intensity-Duration-Frequency-Area Curves and CADDIES-2D Model in Three Iranian Basins (چکیده)
31 - Water distribution networks optimization using GA, SMPSO, and SHGAPSO algorithms based on engineering approach: a real case study (چکیده)
32 - بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج) (چکیده)
33 - طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو (چکیده)
34 - برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
35 - توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز (مطالعه موردی سامانه انتقال آب مازندران-گلستان) (چکیده)
36 - A Comparison of ANN and HSPF Models for Runoff Simulation in Balkhichai River Watershed, Iran (چکیده)
37 - پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور (چکیده)
38 - Comparison of C-and L-band downscaling of SMAP (چکیده)
39 - ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانهها بر میزان و شدت سیل مطالعه موردی: رودخانه ارداک (چکیده)
40 - Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Purposes (Case Study: Yazd- Ardakan Aquifer) (چکیده)
41 - Using Fast Messy Genetic Algorithm to Optimally Schedule Pump Operation (چکیده)
42 - ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابانزایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، شمال استان خراسان رضوی (چکیده)
43 - ENHANCING FLOOD RISK ANALYSIS AT THE RIVER BASIN SCALE, BY COMPARING HYDRAULIC AND GEOMORPHOLOGIC APPROACH (چکیده)
44 - ارزیابی شدت بیابان زایی مبتنی بر تغییرات زمانی-مکانی آب زیرزمینی حاصل از توسعۀ اراضی کشاورزی در دشت درگز خراسان رضوی (چکیده)
45 - تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی واطلاعات ژئومورفولوژیک مطالعه موردی «مخروط افکنه فریزی» در استان خراسان رضوی (چکیده)
46 - Stability Analysis in Embankment Dams with Using GeoStudio Model (چکیده)
47 - Qualitative Zoning of the Aquifer of Leishter Plain and Drawing its Qualitative Map with ArcGIS (چکیده)
48 - تلفیق بهره‌‌برداری از پایگاه داده ماهواره‌ای و زمینی در مدل‌سازی سامانه منابع آب حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز آمودریا) (چکیده)
49 - پهنه بندی سیلاب رودخانه با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS و Civil 3D (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود) (چکیده)
50 - Soil Moisture Monitoring in Iran by Implementing Satellite Data into the Root-Zone SMAR Model (چکیده)
51 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
52 - Using the red-near infrared spectral to estimate ground cover based on vegetative indices (چکیده)
53 - MERRA و GPM ارزیابی داده های بارش زمینی، ماهواره -مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود- (چکیده)
54 - بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور) (چکیده)
55 - مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهد (چکیده)
56 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
57 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
58 - Development and application of a new lake evaporation estimation approach based on energy balance (چکیده)
59 - Application and comparison of NSGA-II and MOPSO in multi-objective optimization of water resources systems (چکیده)
60 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
61 - بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
62 - ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
63 - تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال (چکیده)
64 - تاثیرخشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز موثر بر دبی مطالعه موردی (حوضه کشفرود) (چکیده)
65 - شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسی (چکیده)
66 - تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روشهای زمین آماری و قطعی (چکیده)
67 - ررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخصهای رشدسورگوم علوفه ای (چکیده)
68 - ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) (چکیده)
69 - بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
70 - بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
71 - A modified version of the SMAR model for estimating root-zone soil moisture from time-series of surface soil moisture (چکیده)
72 - مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی (چکیده)
73 - ارزیابی روش های برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها (چکیده)
74 - Enhancing flood hazard estimation methods on alluvial fans using an integrated hydraulic, geological and geomorphological approach (چکیده)
75 - Sensitivity of Calibrated Parameters and Water Resource Estimates on Different Objective Functions and Optimization Algorithms (چکیده)
76 - بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت (چکیده)
77 - ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی (چکیده)
78 - ارزیابی اولیه ی تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده های سنجنده ی CALIPSO برای مناطق شرقی ایران (چکیده)
79 - بررسی الگوریتم تمایز ابر و ذرات معلق در هوا با استفاده از داده های سنجنده CALIPSO (چکیده)
80 - استخراج مقادیر بارش توسط ادغام داده های TRMM و MSG (چکیده)
81 - مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Mead بر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده) (چکیده)
82 - پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D (چکیده)
83 - Estimation of the Root-Zone Soil Moisture Using Passive Microwave Remote Sensing and SMAR Model (چکیده)
84 - The role of soil moisture accounting in estimation of soil evaporation and transpiration (چکیده)
85 - Response letter to “What should be taken into account during study on immunoregulatory effects of helminths: a critical analyzing on downregulation of immune responses in asthmatic patients by ES products of Marshallagia marshalli (چکیده)
86 - به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی (چکیده)
87 - A statistical framework for estimating air temperature using MODIS land surface temperature data (چکیده)
88 - Nasal and Indoors Fungal Contamination in Healthy Subjects (چکیده)
89 - بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید (چکیده)
90 - به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین (چکیده)
91 - ESTIMATION OF THE ROOT-ZONE SOIL MOISTURE USING PASSIVE MICROWAVE REMOTE SENSING AND SMAR MODEL (چکیده)
92 - CLIMATE CHANGE: USING REMOTE SENSING TO REFINE WATER USE ESTIMATES (چکیده)
93 - بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO (چکیده)
94 - تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو (چکیده)
95 - مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران (چکیده)
96 - ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع (چکیده)
97 - واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه (چکیده)
98 - Cprecip parameter for checking snow entry for forecasting weekly discharge of the Haraz River flow by artificial neural network (چکیده)
99 - The Determination of Reference Evapotranspiration for Spatial Distribution Mapping Using Geostatistics (چکیده)
100 - Estimating Evaporation from Lakes and Reservoirs under Limited Data Condition in a Semi-Arid Region (چکیده)
101 - The Effect of Irrigation Regime and Nitrogen Fertilizer on Seed Yield and Qualitative Characteristics of Peanut (Arachis hypogaea L) (Case study of Gilan Province, Iran) (چکیده)
102 - Climate change impact on legumes’ water production function in the northeast of Iran (چکیده)
103 - Downregulation of immune responses in asthmatic humans by ES products of Marshallagia marshalli (چکیده)
104 - واسنجی خودکار مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم فراکاوشی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) )مطالعه موردی : حوضه آبریز سد کارده( (چکیده)
105 - بررسی اثر توسعه کشاورزی بر منابع آب دشت مشهد با نرم افزار WEAP (چکیده)
106 - تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS (چکیده)
107 - ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور (چکیده)
108 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک (چکیده)
109 - بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه بوسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی (چکیده)
110 - Analysis of the Effect of Missing Weather Data on Estimating Daily Reference Evapotranspiration Under Different Climatic Conditions (چکیده)
111 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع (چکیده)
112 - تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبی (چکیده)
113 - هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (چکیده)
114 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
115 - مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب (چکیده)
116 - ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap (چکیده)
117 - کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب (چکیده)
118 - بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (چکیده)
119 - کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور (چکیده)
120 - مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن) (چکیده)
121 - تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکم (چکیده)
122 - مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود (چکیده)
123 - Isolation of Aspergillus species from Nasal Cavity and Bedroom of Healthy Volunteers and Patients with Allergic Rhinitis in Mashhad, Iran (چکیده)
124 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
125 - مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد) (چکیده)
126 - تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (چکیده)
127 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (چکیده)
128 - بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود (چکیده)
129 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES - Maize (چکیده)
130 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک (چکیده)
131 - Estimation of groundwater recharge using various methods in Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
132 - Using drought indices to assess climate change impacts on drought conditions in the northeast of Iran (case study: Kashafrood basin) (چکیده)
133 - تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور (چکیده)
134 - اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی (چکیده)
135 - بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی) (چکیده)
136 - بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (چکیده)
137 - Agro-ecological zoning for wheat (Triticum aestivum), sugar beet (Beta vulgaris) and corn (Zea mays) on the Mashhad plain, Khorasan Razavi province (چکیده)
138 - برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان (چکیده)
139 - بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نظریه فرکتال (چکیده)
140 - ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود (چکیده)
141 - Hydrological investigation of Shahid-Yaqoobi dam: A successful design? (چکیده)
142 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
143 - The Investigation of Mashhad’s Heat Island by using Satellite Images and Fractal Theory (Box Counting method (چکیده)
144 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (چکیده)
145 - مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (چکیده)
146 - Crop Water Consumption and Crop Yield Prediction under Climate Change Conditions at Northeast of Iran (چکیده)
147 - Lidar Remote Sensing for Forestry and Terrestrial Applications (چکیده)
148 - Effects of Crop Density and Irrigation Management on Water Productivity of Rice Production in Northern Iran: Field and Modeling Approach (چکیده)
149 - مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی (چکیده)
150 - Comparison of Climate Change Scenarios and GCM Models for Kashafrood Basin of Iran (چکیده)
151 - بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد (چکیده)
152 - پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (چکیده)
153 - The assessment of PERSIANN model as an alternative for interpolation methods toevaluate wheat rainfed yield (چکیده)
154 - بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (چکیده)
155 - An insight of using remote sensing technique on water resources management (چکیده)
156 - Using airborne lidar to predict leaf area index (چکیده)
157 - Evaluating the effects of air pollution on precipitation in the north east of Iran (چکیده)
158 - استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ (چکیده)
159 - Evaluating the effects of UHI on climate parameters (A case study for Mashhad, khorrasan (چکیده)
160 - Using airborne lidar to predict Leaf Area Index in cottonwoodtrees and refine riparian water-use estimates (چکیده)
161 - Riparian vegetation classification from airborne laser scanning data with an emphasis on cottonwood trees (چکیده)
162 - Using Airborne Lidar to Discern Age Classes of Cottonwood Trees in a Riparian Area (چکیده)
163 - Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic Patients (چکیده)