مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سمیه علی حسینی , طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل و بررسی راهکارها واقدامات کشاورزان روستایی در مدیریت و سازگاری با مخاطره خشکسالی منطقه مورد مطالعه:دهستان کاخک شهرستان گناباد، ), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2023-2)
 2. طاهره صادقلو , حمیده مولایی , تحلیل سطح آگاهی و دانش مدیریت ریسک کودکان روستایی از مخاطره زلزله مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (12), شماره (4), سال (2024-1), صفحات (79-98)
 3. علیرضا معینی , طاهره صادقلو , حمید شایان , روح اله اسدی , مهدی بازرگان , تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز), توسعه فضاهای پیراشهری, دوره (5), شماره (2), سال (2023-11), صفحات (71-94)
 4. طاهره صادقلو , بررسی سطح ادراک گردشگران از مخاطرات مقاصد روستایی و عوامل مؤثر در آن (مطالعهٔ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان), گردشگری و توسعه, دوره (11), شماره (4), سال (2023-1), صفحات (225-242)
 5. طاهره صادقلو , فهیمه جعفری , هما باتقواسرابی , تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در وامع روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان طرقبه شاندیز), روستا و توسعه, دوره (26), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (5-20)
 6. حمیده محمودی , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , مسعود مینائی , ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد(, روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (12), شماره (4), سال (2023-3), صفحات (1-21)
 7. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , تحلیل و تبیین شاخص‌های منظرکالبدی و تغییرات آن در روستاهای حاشیه کلانشهرها (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد), برنامه ریزی توسعه کالبدی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (1-14)
 8. عطیه گروسی , طاهره صادقلو , شناسایی عوامل موثر بر ادراک گردشگران روستایی از ریسک مخاطرات محیطی و تاثیر آن بر رفتار سفر گردشگر مطالعه موردی: روستاهای بخش طرقبه، شهرستان بینالود), مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (16), شماره (55), سال (2021-9), صفحات (293-318)
 9. طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , سودابه احمدی , تحلیل تاثیر ادراک از خطر بر میزان تاب آوری جوامع محلی در برابر سیلاب(منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود), جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, سال (2022-8)
 10. محبوبه شجری , خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , فااطمه پاسبان , بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای دهستان پیوه ژن), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2023-3)
 11. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , سیدرضا حسین زاده , شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن, پژوهش‌های روستایی, دوره (13), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (314-331)
 12. طاهره صادقلو , میترا یاراحمدی , بررسی تأثیر حضور گردشگران بر سلامت اجتماعی جوامع میزبان (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بینالود), مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (9), شماره (17), سال (2021-6), صفحات (321-352)
 13. طاهره صادقلو , ریحانه سعادتی , فاطمه اکبری , بررسی نقش طرح صدور سند اماکن روستایی بر ارتقای زیستپذیری سکونتگاههای روستایی(مطالعه موردی: دهستان زبرخان شهرستان نیشابور), مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (17), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (131-144)
 14. طاهره صادقلو , شادی خوب , شیرین صاحبی , بررسی تأثیرات تبعیض جنسیتی بر میزان مشارکت‌پذیری زنان روستایی (منطقۀ مورد مطالعه: دهستان‌های گلمکان و رادکان شهرستان چناران), زن در توسعه و سیاست, دوره (18), شماره (1), سال (2020-3), صفحات (23-53)
 15. طاهره صادقلو , زینب عرفانی , تحلیل عوامل تغییر کاربری اراضی در نواحی روستایی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی(مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز), فضای جغرافیایی, دوره (21), شماره (73), سال (2021-6), صفحات (35-54)
 16. طاهره صادقلو , فرزانه مرکویی , معصومه صداقت پور , سودابه عباس زاده امیری , شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی(روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات), جغرافیا و روابط انسانی, دوره (1), شماره (4), سال (2019-6), صفحات (506-525)
 17. طاهره صادقلو , حمید خیرآبادی , تحلیل اثرات خشکسالی بر تاب آوری سرمایه های معیشتی روستاییان (منطقه مورد مطالعه: دهستان های براکوه، جلگه ماژان و خوسف، شهرستان خوسف), پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (9), شماره (37), سال (2020-2), صفحات (87-104)
 18. زهرا بهروز , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود), برنامه‌ریزی توسعه کالبدی, دوره (5), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (35-59)
 19. خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , امین فعال جلالی , بررسی و تحلیل میزان احساس امنیت ناشی از مخاطرات انسانی در نواحی روستایی مورد مطالعه: دهستان کنویست, جغرافیای سیاسی, سال (2021-4)
 20. طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , زهرا سلیمانی , تحلیل تاثیر انتظارات از دولت بر تمایل به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور), پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2021-6)
 21. طاهره صادقلو , هما باتقوی سرابی , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2021-4)
 22. طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , علیرضا معینی , تحلیل و ارزیابی ظرفیت رویارویی کشاورزان در برابر مخاطره خشکسالی (نمونه موردی: کشاورزان شهرستان فریمان), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (165-185)
 23. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , سیدرضا حسینی کهنوج , خدیجه یزدانی مروی لنگری , پیشران های کلیدی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اثرات آن بر نواحی روستایی مورد: دهستان میانجام در شهرستان تربت جام, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (8), شماره (28), سال (2019-8), صفحات (45-72)
 24. طاهره صادقلو , سودابه احمدی , حمیده محمودی , Analysis of the Effects of Housing Quality on Health (Physical and Mental) of Villagers (Case Study: Villages of Shandiz District in Binaloud County), Journal of Research and Rural Planning, دوره (8), شماره (3), سال (2019-8), صفحات (2383-2495)
 25. طاهره صادقلو , تحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و تاثیر آن بر میزان مشارکت پذیری روستائیان (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرین گل شهرستان علی آباد), پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2019-2)
 26. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر منظر کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه شمالی کلانشهر مشهد), پژوهش‌های روستایی, سال (2019-7)
 27. احمد رومیانی , طاهره صادقلو , سروش سنایی مقدم , تحلیل نگرش و انتظارات روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی- شهرستان کهگیلویه, جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (23), شماره (68), سال (2019-8), صفحات (135-156)
 28. طاهره صادقلو , تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (26), شماره (104), سال (2019-2), صفحات (153-185)
 29. طاهره صادقلو , نرگس حاجیان , نازنین بهادری مقدم , ارزیابی رضایتمندی روستاییان از عملکرد شوراهای حل اختلاف (مطالعه موردی: دهستان رادکان از توابع شهرستان چناران), فضای جغرافیایی, دوره (19), شماره (65), سال (2019-6), صفحات (107-126)
 30. طاهره صادقلو , ارزیابی مشارکتی اثرات زیست محیطی توسعۀ گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان با روش ماتریس ICOLD و COPRAS, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (16), شماره (1), سال (2019-2), صفحات (165-191)
 31. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , حمیده محمودی , رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر), پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (51), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (129-144)
 32. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , سیدرضا حسینی کهنوج , خدیجه یزدانی مروی لنگری , تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب در بین کشاورزان روستایی, مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-12), صفحات (143-168)
 33. طاهره صادقلو , حمیده محمودی , فهیمه جعفری , تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-1), صفحات (1-22)
 34. طاهره صادقلو , فهیمه جعفری , حمیده محمودی , بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد), پژوهش‌های روستایی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (462-477)
 35. مجتبی جاودان , حسنعلی فرجی سبکبار , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی), توسعه پایدار محیط جغرافیایی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (19-35)
 36. علی اکبر عنابستانی , طاهره صادقلو , کبریا مرادی , تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی زنان روستایی (نمونه موردی: اعضای نظام صنفی کشاورزی شهرستان محلات), اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (7), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (203-219)
 37. طاهره صادقلو , وکیل حیدری ساربان , سلیمه قلی زاده , ارزیابی ظرفیت های توسعة کارآفرینی در نواحی روستایی منطقة مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی, جغرافیا و توسعه, دوره (49), شماره (1), سال (2018-3), صفحات (37-58)
 38. طاهره صادقلو , مهدی بازرگان , سنجش تأثیرگذاری مؤلفه های کیفیت طراحی شهری بر قیمت مسکن (مطالعۀ موردی: مناطق سیزده گانۀ شهر مشهد), پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (717-742)
 39. طاهره صادقلو , یاسر عربتیموری , اسماعیل شکوری فرد , سنجش سطح دانش و آگاهی روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسالی )مطالعه موردی: روستاهای دهستان میان خواف شهرستان خواف(, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (22), سال (2017-8), صفحات (73-100)
 40. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , وحید ریاحی , ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استخراجی- معدنی در پایداری نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (173-199)
 41. خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , مرتضی خواجه سرخو , نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونت گاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت), مهندسی جغرافیایی سرزمین, دوره (2), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (20-30)
 42. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی, تحقیقات جغرافیایی, دوره (31), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (32-49)
 43. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , اسماعیل شکوری فرد , سنجش سطح دارایی‌های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار, Journal of Research and Rural Planning, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (197-216)
 44. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , حسین صادقی , حسن محمد غفاری , تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی, آمایش محیط, دوره (8), شماره (31), سال (2016-2), صفحات (29-53)
 45. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (5), شماره (16), سال (2015-9), صفحات (73-90)
 46. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , علی شهدادی , اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی, مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (145-179)
 47. طاهره صادقلو , لیلا جوهری , سنجش عملکرد مولفه های آسایش بصری در ارتقا کیفیت محیط شهر با استفاده از تکنیک VIKOR (نمونه موردی: مشهد), پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (49), شماره (1), سال (2017-10), صفحات (167-183)
 48. طاهره صادقلو , مهدی بازرگان , علی بهشتیان مسگران , سنجش میزان امنیت فضایی شهروندی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: مناطق سیزده‌گانه شهر مشهد), جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (75-90)
 49. طاهره صادقلو , شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ - مورد: استان خوزستان, برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (5), شماره (16), سال (2016-6), صفحات (188-208)
 50. طاهره صادقلو , ثریا عزیزی , ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان), جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (21), شماره (61), سال (2017-12), صفحات (223-240)
 51. طاهره صادقلو , آیدا صدرالسّادات , زری افشار , مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد), پژوهش‌های روستایی, دوره (7), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (81-111)
 52. وکیل حیدری ساربان , حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر, برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, دوره (6), شماره (21), سال (2015-3), صفحات (191-222)
 53. طاهره صادقلو , محمدرضا رضوانی , حسنعلی فرجی سبکبار , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (12), شماره (23), سال (2015-3), صفحات (87-110)
 54. طاهره صادقلو , لیلا جوهری , ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12, برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (161-180)
 55. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , داوود مهدوی , تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران), برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (19), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (61-88)
 56. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , راهبردهای مدیریت مخاطره سیل در مناطق روستایی با مدل SWOC-TOPSIS (مطالعه موردی حوضه آبریز قره چای رامیان), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (12), سال (2015-3), صفحات (105-128)
 57. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , حمیده محمودی , ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی )مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد(, Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (133-148)
 58. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , اسلام رئیسی , سنجش سطح دانش مدیریت بحران مدیران محلی روستایی با تأکید بر زلزله مطالعة موردی: دهستان گشت، شهرستان سراوان, پژوهش‌های روستایی, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (541-564)
 59. طاهره صادقلو , عبدالله عزیزی دمیرچیلو , ارزیابی میزان تاثیرگذاری دانش بومی در پایداری توسعه کشاورزی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان گوگ تپه شهرستان بیله سوار), پژوهش‌های روستایی, دوره (6), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (389-410)
 60. طاهره صادقلو , محمدرضا رضوانی , عبدارضا افتخاری , حسنعلی فرجی سبکبار , جایگاه مراکز جمع آوری شیر در شبکه های فضایی بازاریابی محصول شیر در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده - استان زنجان, برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (18), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (81-104)
 61. محمدرضا رضوانی , طاهره صادقلو , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , حسنعلی فرجی سبکبار , توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی, پژوهش‌های روستایی, دوره (4), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (793-824)
 62. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (10), سال (2014-12), صفحات (129-154)
 63. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاههای روستایی بر تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان, مدیریت بحران, دوره (3), شماره (2), سال (2015-2), صفحات (37-44)
 64. محمدرضا رضوانی , طاهره صادقلو , حسنعلی فرجی سبکبار , عبدالرضا رکن الدین افتخاری , تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (1-28)
 65. عبدالرضا رکن الدین افتخاری , حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه های توسعه روستایی ایران, پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (45), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (19-38)
 66. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , مجتبی پالوج , اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy, روستا و توسعه, دوره (16), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (85-110)
 67. طاهره صادقلو , حمید شایان , حمداله سجاسی قیداری , مجید سجاسی قیداری , ارزیابی و اولویت بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های روستای سالم, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (45-70)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زینب پوررضائی بارنجی , طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , ارائه چهارچوب نظری موانع و چالشهای توسعۀ کسب وکارهای نوپا در نواحی روستایی , چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا وگردشگری و توسعه پایدار ایران , 2021-09-22
 2. طاهره صادقلو , ثریا عزیزی , واکاوی پفانسیلها و چالشها پیش روی توسعه گردشگری در نواحی روسفایی )نمونه موردی: دهسفان زوارم شیروان( , کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری , 2019-12-04
 3. طاهره صادقلو , عاطفه جمعه ء , تحلیل و بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست , دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری , 2020-07-09
 4. عطیه گروسی , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , واکاوی نظری عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات محیطی در مقاصد روستایی و نقش آن در کاهش وفاداری به مقصد , دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری , 2020-07-09
 5. هانیه حق پناه , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , تحلیل و بررسی نقش بازارهای محلی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان قائن , دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری , 2020-07-09
 6. فاطمه نارویی امیری , علی اکبر عنابستانی , طاهره صادقلو , تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) , دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2020-04-22
 7. فاطمه اکبری , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشاورزان در نواحی روستایی , چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14
 8. فاطمه اکبری , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر احساس امنیت اقتصادی در نواحی روستایی , دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران , 2019-02-17
 9. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , تحلیل تحولات بافت کالبدی روستاهای حاشیه شمالی شهر مشهد با استفاده از GIS در بازه زمانی1381-1397 , همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2019-11-05
 10. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-08-21
 11. سودابه احمدی , طاهره صادقلو , حمید شایان , ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) , همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای , 2018-11-14
 12. حمداله سجاسی قیداری , حمیده محمودی , طاهره صادقلو , فرهاد رمضانی , بررسی و تحلیل اثرات مذهب گرایی در ارتقای سرمایه های اجتماعی روستاهای مرزی (مطالعه موردی: دهستان گل بانو وکاریزان شهرستان تربت جام) , دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه محلی – منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران , 2018-04-17
 13. ریحانه سعادتی , طاهره صادقلو , حمید شایان , نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) , همایش ملی آینده نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری منظقه ای , 2018-11-14
 14. طاهره صادقلو , میترا فیضی , الهام زارع الیاتو , بررسی نقش صنعت چوب و مبلمان سازی بر توسعه نواحی روستایی پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود) , اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی , 2017-09-20
 15. الهام عاشوری گرو , طاهره صادقلو , علی اکبر عنابستانی , بررسی میزان تغییر سبک زندگی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان کبود گنبد شهرستان کلات) , اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی , 2017-09-20
 16. طاهره صادقلو , امین فعال جلالی , ارزیابی پتانسیل ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از گیاهان دارویی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان زاوین) , اولین همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی , 2016-06-14
 17. طاهره صادقلو , آرزو عطائی , صدیقه عرب , سنجش سطح رضایت روستائیان ازطرح بهسازی مسکن روستایی )منطقه مورد مطالعه: دهستان میان جام، شهرستان تربتجام( , اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18
 18. زهرا بهروز , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , تحلیل و بررسی تحولات کالبدی ناشی از تغییر قیمت زمین در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان شاندیز) , همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18
 19. خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , زینب عرفانی , نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی , پنجمین کنفرانش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار , 2018-01-03
 20. قنبری نصیبه , خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه , بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2017-04-19
 21. خدیجه بوزرجمهری , زینب عرفانی , طاهره صادقلو , عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی , کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی وتاریخی ایران , 2017-05-11
 22. طاهره صادقلو , مهدی بازرگان , مهسا مقدم شخصی , سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬های شهر دوستدار سالمند , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11
 23. زهرا بهروز , طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , تحلیل عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان شاندیز) , اولین همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ا ی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- آبان 1395 , 2016-10-26
 24. طاهره صادقلو , فاطمه اناره , عاطفه عروجی , ارزیابی ابعاد آسیب پذیری کشاورزان در برابر مخاطره خشکسالی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان داورزن) , اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران، , 2016-02-03
 25. طاهره صادقلو , مهسا مقدم شخصی , رویا بهشتی , سنجش میزان تاب آوری کلانشهر مشهد در برابر بحران کمبود آب , همایش ملی بحران کم آبی و مدیریت آن در مناطق خشک ایران , 2016-02-03
 26. هما باتقوی سرابی , طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود , سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی , 2016-11-03
 27. طاهره صادقلو , تبیین مفهومی علل و بازخوردهای زنانه(مونث) شدن مهاجرتهای روستایی , زن و توسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 28. طاهره صادقلو , ناعمه نصراللهی کله بستی , بررسی عملکرد مدیران شهری در کاهش آسیب پذیری بافت کالبدی شهر در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بابل) , ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی , 2014-11-12
 29. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , وکیل حیدری , تبیین نقش کارکردی جامعه عشایری در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی کشور , همایش ملی عشایر، نظم وامنیت , 2013-08-28
 30. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , مزیت های نسبی گردشگری علمی در توسعه آموزش عالی فرامرزی , همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی , 2014-05-14
 31. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی , همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران: توسعه آموزش عالی فرامرزی , 2014-05-14
 32. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , ارزیابی آثار پروژه های مهندسی در پایداری سیستم های روستایی (با تاکید بر صنایع معدنی- استخراجی) , همایش علوم جغرافیایی ایران: جغرافیا و توسعه , 2014-04-21
 33. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , الگوی نظری کاهش آسیب پذیری کالبدی نواحی روستایی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد مشارکت اجتماع محور , دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , 2013-10-09
 34. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , ارائه الگوی نظری نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی در مناطق روستایی ایران , دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , 2013-10-09
 35. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , سیده تکتم بهشتی مسئله گو , نسرین رودمعجنی , بررسی و تحلیل موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی , اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط , 2014-03-05
 36. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , ارائه الگوی مفهومی مدیریت بحران مخاطرات با رویکرد پدافند غیرعاملی , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (پدافند غیرعامل) , 2013-10-29
 37. طاهره صادقلو , حمداله سجاسی قیداری , بیین الگوی نظری نقش خدمات شهری سبز در زیست پذیری شهری , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09
 38. حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , تبیین چارچوب تئوریک الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13