بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدطاهر احمدی شادمهری


موارد یافت شده: 57

1 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (چکیده)
2 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (چکیده)
3 - تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور (چکیده)
4 - اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی (چکیده)
5 - رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS (چکیده)
6 - تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی (چکیده)
7 - درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
8 - تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (چکیده)
9 - Examining the Relationship between Economic Variables and Financial Performance of the Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
10 - Modeling the Effective Factors on Bank Loans Default Rate UsingDelphi, SEM and Tobit Techniques (Evidence from Iran) (چکیده)
11 - نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
12 - نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
13 - تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (چکیده)
14 - بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون (چکیده)
15 - بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
16 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته (چکیده)
17 - مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی) (چکیده)
18 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ (چکیده)
19 - بررسی قانون حداقل دستمزد در ایران با رویکرد منطقه‌ای (چکیده)
20 - Studying the changes of environmental Indicators after applying fertilizer subsidy policies at farm land in Iran: a positive mathematical programming approach (چکیده)
21 - ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
22 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
23 - وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی (چکیده)
24 - ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌ (چکیده)
25 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
26 - Using Fuzzy Regression Approach in Prediction Municipal Solid Waste Generation: A Case Study of Mashhad (چکیده)
27 - Austrian Economics School as one of the Schools in Free Market Economy: A Critical View (چکیده)
28 - Relationship between Energy Consumption, Economic Growth Financial Development and Trade Openness in Iran (چکیده)
29 - بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت (چکیده)
30 - ECONOMIC SCHOOLS THOUGHT: MAINSTREAM, ORTHODOX AND HETERODOX ECONOMICS (چکیده)
31 - A Look at Oil Revenues Effect on Agriculture Section in Iran (چکیده)
32 - Price Transmission Mechanism in the Iran Chicken Market Using the TECM, ECM-EG and GETS Models (چکیده)
33 - A study of Determinats of Absolute Poverty of Hoseholds in hte northern Khorasan Province of Iran using Tobit Model (چکیده)
34 - بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن (چکیده)
35 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
36 - Effect of Liberalization of Capital on Government Size (A Case-study of Developing Countries with Average Incom (چکیده)
37 - Investigation the Influencing Mechanisms & Short Term - Long Term Dynamism Impact of Iran’s Oil Revenues on Value Added in Agriculture (چکیده)
38 - Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment (چکیده)
39 - بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه (چکیده)
40 - Effect of Trade Globalization on Government Size (A Case-study of Developing Countries with Average Income) (چکیده)
41 - بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی (چکیده)
42 - تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
43 - An Efficiency and Total Factor Productivity Analysis of the Islamic Azad University (چکیده)
44 - Forecasting Bank Deposits Rate: Application of ARIMA and Artificial Neural Networks (چکیده)
45 - شاخصهای بازاری اخلاق و کارایی در بازار سهام شهر اسلامی (چکیده)
46 - بررسی بیمه اسلامی، سازوکارو آثار بیمه تکافل اسلامی در شهر (چکیده)
47 - تعاون ،توسعه ی منطقه ای ودولت (چکیده)
48 - اندازه‌گیری فقر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389 (چکیده)
49 - بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان (چکیده)
50 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
51 - آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا (چکیده)
52 - انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران (چکیده)
53 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
54 - Vertical Price Transmission on the Iran Lamb Meat Market (چکیده)
55 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
56 - Estimating Growth Rates and Decomposition Analysis of Agricultural Production in Iran (1970-2000) (چکیده)
57 - بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)