بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Jaefarzadeh


موارد یافت شده: 93

1 - تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه (چکیده)
2 - مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی (چکیده)
3 - Integration of a solar pond in a salt work in Sabzevar in Northeast Iran (چکیده)
4 - تحلیل دو و سه بعدی ریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها (چکیده)
5 - مدل‌سازی سیلاب در بندسار با استفاده از روش مدل سلولی (چکیده)
6 - مد لسازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم (چکیده)
7 - پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (چکیده)
8 - پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار به روش رگرسیون چندجمله ای تکاملی EPR (چکیده)
9 - مدلسازی جریان دوبعدی و رسوب وارده به بندسارها بر روی مخروط افکنه توسط نرم Mike21 (چکیده)
10 - بررسی تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی (چکیده)
11 - مدل سازی سیلاب در خشک رود و بندسار با استفاده از مدل سلولی (چکیده)
12 - رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSIS (چکیده)
13 - مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار (چکیده)
14 - Performance of riffle structures on the stabilization of two successive knickpoints over a sandy bed (چکیده)
15 - روش جدید تحلیل جریان در مجاری باز با استفاده از سری فوریه (چکیده)
16 - بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز (چکیده)
17 - مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز (چکیده)
18 - مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار (چکیده)
19 - مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe (چکیده)
20 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی (چکیده)
21 - بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده (چکیده)
22 - مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه های کنترل آن (چکیده)
23 - استخر خورشیدی با گرادیان شوری (چکیده)
24 - بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالی (چکیده)
25 - بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی (چکیده)
26 - مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا (چکیده)
27 - مطالعه عددی تغییرات فشار در پرتابه های مثلثی (چکیده)
28 - بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیل (چکیده)
29 - ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیشبینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی (چکیده)
30 - بررسی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانال مستطیلی روبازبا شیب ملایم در اثر مهاجرت دو نقطه شکست متوالی (چکیده)
31 - Particle Swarm Optimization for Hydraulic Analysis of Water Distribution Systems (چکیده)
32 - شبیه سازی عددی جریان چرخشی در حوضچه های مستطیلی (چکیده)
33 - بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی (چکیده)
34 - طراحی حوضچه تبخیری در مجاورت استخر خورشیدی تحت شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
35 - بررسی کاربرد استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان سنجی استفاده از آن در ایران (چکیده)
36 - کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها (چکیده)
37 - Hydraulic Analysis of Water Supply Networks Using a Modified Hardy Cross Method (چکیده)
38 - بررسی تاثیر پارامترهای جریان در شیرهای پروانه ای در بازشدگی های مختلف بر فرایند کاویتاسیون (چکیده)
39 - مطالعه آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر در تبدیل ها (چکیده)
40 - Pressure-Driven Demand and Leakage Simulation for Pipe Networks Using Differential Evolution (چکیده)
41 - Hydraulic Analysis of Water Distribution Network Using Shuffled Complex Evolution (چکیده)
42 - روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
43 - کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی (چکیده)
44 - کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام) (چکیده)
45 - بررسی مدل های محاسبات جریان متغیر تدریجی دائمی در شبکه کانال های باز (چکیده)
46 - مدلسازی جریان سیلابی در کانالهای منشوری مستطیلی همراه با جریان تحت فشار جانبی (چکیده)
47 - شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک (چکیده)
48 - بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد (چکیده)
49 - کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها (چکیده)
50 - بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان (چکیده)
51 - Supercritical flow profile improvement by means of a convex corner at a bend inlet (چکیده)
52 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالها (چکیده)
53 - حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی (چکیده)
54 - Numerical Modeling of Flow in Open Channel with a Side Concavity (چکیده)
55 - Comparing the Upwind and Central Methods in Estimating Bed Slope Source Term in SWE With Standing Shock Waves (چکیده)
56 - Evaluation of turbulence models in the simulation of oblique standing shock waves in supercritical channel flows (چکیده)
57 - مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلی (چکیده)
58 - راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق (چکیده)
59 - کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق (چکیده)
60 - بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
61 - ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
62 - On the performance of a salt gradient solar pond (چکیده)
63 - TOWARDS THE DESIGN OF LOW MAINTENANCE SALINITY GRADIENTSOLAR PONDS (چکیده)
64 - کارآیی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی (چکیده)
65 - مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا (چکیده)
66 - بررس ضربه قوچ در شبکه آبیاری شهر باخرز با استفاده از نرم افزار WHMO (چکیده)
67 - ارزیابی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه آبرسانی (چکیده)
68 - بررسی عملکرد ابزارها، کنترل ضربه قوچ و کیفیت آب در خط انتقال آب گیسور- گناباد (چکیده)
69 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی (چکیده)
70 - شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها (چکیده)
71 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب (چکیده)
72 - تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی (چکیده)
73 - شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
74 - حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر (چکیده)
75 - بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (چکیده)
76 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
77 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها (چکیده)
78 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم (چکیده)
79 - بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا (چکیده)
80 - بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه (چکیده)
81 - ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی (چکیده)
82 - حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی (چکیده)
83 - The Application of Multigrid method for pipe network analysis (چکیده)
84 - Dimensionless studies of 2D stationary shocks in an open channel flow (چکیده)
85 - Numerical and experimental studies of fully developed stationary shocks in an open channel (چکیده)
86 - مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق (چکیده)
87 - شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
88 - حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر (چکیده)
89 - جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده (چکیده)
90 - THERMAL BEHAVIOR OF ALARGE SALINITY-GRADIENT SOLAR POND IN THE CITY OF MASHHAD (چکیده)
91 - Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger (چکیده)
92 - Thermal behavior of a small salinity-gradient solar pond with wall shading effect (چکیده)
93 - evaluation of the methods for gradient establishment in salinity gradient solar ponds (چکیده)