بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رضوان حسین قلی زاده


موارد یافت شده: 74

1 - بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2 - ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی (چکیده)
3 - پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند (چکیده)
4 - مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد (چکیده)
5 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
6 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
7 - کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی (چکیده)
8 - Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals (چکیده)
9 - ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزاد (چکیده)
10 - آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی (چکیده)
11 - طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی (چکیده)
12 - شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند (چکیده)
13 - عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
14 - از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه (چکیده)
15 - تحلیل رویداد حساس: یک تکنیک مؤثر برای مستندسازی تجربیات سازمانی (چکیده)
16 - تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
17 - نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (چکیده)
18 - توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی (چکیده)
19 - PKM Tools for Developing Personal Knowledge Management Skills among University Students (چکیده)
20 - نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه (چکیده)
21 - Do beliefs make a difference? Exploring how principal self-efficacy and instructional leadership impact teacher efficacy and commitment in Iran (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری (چکیده)
23 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
24 - The Role of Motivation, Ability, and Opportunity in Achieving Effective Knowledge-Work: Knowledge Work and MAO (چکیده)
25 - عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
26 - مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی (چکیده)
27 - توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
28 - واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (چکیده)
29 - The ceasefire after leadership paradigm wars (چکیده)
30 - توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی (چکیده)
31 - گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن (چکیده)
32 - کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان (چکیده)
33 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
34 - تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
35 - شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی (چکیده)
36 - سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان (چکیده)
37 - مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام (چکیده)
38 - The mediating role of organizational learning and knowledge integration on the relationship between knowledge characteristics and organizational innovation (Case Study: Iran Marine Industrial Company) (چکیده)
39 - بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
40 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
41 - تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی (چکیده)
42 - Knowledge Creation in Nursing Education (چکیده)
43 - شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
44 - Where is the boundary of knowledge sharing? Identifying Knowledge sharing Criteria (چکیده)
45 - managing the knowledge lifecycle: An Integrated Knowledge Management Process Model (چکیده)
46 - نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش (چکیده)
47 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
48 - شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (چکیده)
49 - نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی (چکیده)
50 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
51 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
52 - استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش (چکیده)
53 - پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی (چکیده)
54 - نگاهی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی (چکیده)
55 - استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی (چکیده)
56 - الزامات اساسی تعامل دانشگاه- صنعت:با رویکرد مدیریت دانش (چکیده)
57 - شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
58 - ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته های مهندسی: مورد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
59 - مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها (چکیده)
60 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
61 - نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (چکیده)
62 - بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی (چکیده)
63 - تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور (چکیده)
64 - طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (چکیده)
65 - نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی (چکیده)
66 - الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
67 - جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی (چکیده)
68 - نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش ها (چکیده)
69 - عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش (چکیده)
70 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
71 - نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز (چکیده)
72 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
73 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
74 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)