بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه هادوی


موارد یافت شده: 96

1 - Biostratigraphy and palaeoenvironmental interpretation of the Dalichai Formation (Lower Cretaceous) in the eastern and central Alborz Mountains (North Iran) based on calcareous nannofossils (چکیده)
2 - زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (چکیده)
3 - بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه آن با برش‌های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت) (چکیده)
4 - نانوپلانکتون‌های آهکی در اقیانوس کافتی میان قاره ای شرق ایران در برش چینه‌شناسی چهکند (شمال بیرجند) (چکیده)
5 - دیرینه‌بوم‌زیستی اقیانوس نئوتتیس برمبنای نانوفسیل‌های آهکی در سازند بغمشاه، برش‌های بیرگ و دهشک (بلوک لوت) (چکیده)
6 - زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در اقیانوس تتیس غربی (برش تپال) (چکیده)
7 - Calcareous nannofossils from chalky limestone intervals of the Abderaz formation in the Kopet Dagh range, NE Iran (چکیده)
8 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Qom Formation in Central Iran (چکیده)
9 - بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه (چکیده)
10 - Identification of the Oligocene-Miocene boundary in the Central Iran Basin (Qom Formation): calcareous nannofossil evidences (چکیده)
11 - زیست چینه نگاری و بوم دیرینه شناسی سازند سورگاه بر اساس نانوفسیل های آهکی در برش شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) (چکیده)
12 - زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
13 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها (چکیده)
14 - زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
15 - زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیلهای آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو) (چکیده)
16 - زیست چینه نگاری سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش زفریزی (چکیده)
17 - چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش بابافرجی بر مبنای استراکودها (چکیده)
18 - زیست‌ چینه نگاری سازند آب‌ تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها (چکیده)
19 - دیرینه¬بوم شناسی سازند آب¬تلخ برمبنای استراکودها در برش مزدوران (چکیده)
20 - بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان(منطقة نگور)بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی (چکیده)
21 - نانواسترا تیگرافی نهشته های پلیوسن برش خرچنگ (حوضه پاراتتیس شرقی جنوب دریای خزر) (چکیده)
22 - بررسی فیلیشوئیدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی (چکیده)
23 - Biostratigraphy and paleoecology of Cretaceous rocks based on calcareous nannofossil in Sarayan section, East Iran (چکیده)
24 - نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
25 - ‌زیست ‌ چینه نگاری‌ استراکدای‌ سازند‌ آب‌ تلخ‌ در‌ برش‌ مزدوران - خاور‌ کپه‌ داغ (چکیده)
26 - نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
27 - نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین) (چکیده)
28 - اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین (چکیده)
29 - بررسی شرایط رسوبگذاری نهشته های هوتروین بر اساس نانوفسیلهای آهکی در برش فتح آباد (شمال غرب قاین) (چکیده)
30 - نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود (چکیده)
31 - نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
32 - Nannostratigraphy Of Dalichai Formation in Naviya section of Kopet-Dagh (چکیده)
33 - پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند (چکیده)
34 - نانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستای روبیات (چکیده)
35 - بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii (چکیده)
36 - Distribution of coccolithophores as a potential proxy in paleoceanography: The case of the Oman Sea monsoonal pattern (چکیده)
37 - پراکندگی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی دریای عمان )منطقه غرب جاسک( در هولوسن (چکیده)
38 - تاثیر بادهای مونسون شمال شرقی بر توزیع و فراوانی گونه Gephyrocapsa oceanica در رسوبات سطحی هولوسن شرق تنگه هرمز (چکیده)
39 - الگوی گسترش کوکولیتوفورها در رسوبات سطحی دریای عمان )مناطق گابریک و گتان( در ارتباط با فاکتورهای محیطی در آب های سطحی (چکیده)
40 - معرفی نانوپلانکتون های آهکی دریای عمان(منطقه گابریک) (چکیده)
41 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه (چکیده)
42 - زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل (چکیده)
43 - معرفی نانو پلانکتونهای آهکی نهشته های نئوﺛ ن غرب بیرجند (چکیده)
44 - Biostratigraphy and Paleoecological Study of Pabdeh Formation in Interior Fars, Zagros Basin, Iran (چکیده)
45 - نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام (چکیده)
46 - Investigating Paleoenvironmental Factors of Strait of Hormuz during the Holocene (چکیده)
47 - نانوپلانکتون های آهکی شرق تنگه هرمز (چکیده)
48 - بررسی تغییرات پالیواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتون های آهکی (چکیده)
49 - The biostratigraphy of the uppermost calcareous nannofossils of Cretaceous deposit in both Shahdar and Namazgah sections (NE Iran) (چکیده)
50 - نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
51 - Nannostratigraphy and palaeoecology of uppermost Mozduran Formation in the Kopeh-Dagh range (NE Iran) (چکیده)
52 - Changes in productivity in the boundary between Abderaz and Abtalkh Formations (East Kopet Dagh, NE Iran) evidenced by calcareous nannofossils and elements (Zn, Cu, Cd, Pb and CaCO3) (چکیده)
53 - Nannostratigraphy, nannofossil events, and paleoclimate fluctuations in the lower boundary of Kalat formation in East Kopet Dagh (NE Iran) (چکیده)
54 - Nannostratigraphy and investigation of sedimentation conditions of the lower boundary and the upper boundary of the Aitamir Formation in the east and west Kopet Dagh, northeast of Iran (چکیده)
55 - نانواستراتیگرافی و بررسی شرایط رسوبگذاری گذر سازند آیتامیر به سازند آب دراز در شرق و غرب کپه داغ (چکیده)
56 - Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran (چکیده)
57 - Investigation of the Boundary between Abderaz and Kalat Formations Based on Calcareous Nannofossils in West Kopet-Dagh (NE IRAN) (چکیده)
58 - Calcareous Nannofossils in Holocene Surface Sediments of the Persian Gulf (چکیده)
59 - Late Santonian–Early Maastrichtian calcareous nannofossils from marly deposits near Kerman (Central Iran) (چکیده)
60 - نانواستراتی گرافی و رسوب شناسی سازند آب دراز در برش شیخ (چکیده)
61 - نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ) (چکیده)
62 - زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برشهای مزدوران و کلات (چکیده)
63 - نانواستراتیگرافی برش گازک واقع در غرب تاقدیس لهنا-ماهرود (جنوب شرق بیرجند) (چکیده)
64 - نانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان-سرچشمه در برش قلعه زو (چکیده)
65 - نانوپلانکتون های آهکی حوضه خلیج فارس (چکیده)
66 - تطابق چینه شناختی زیستی نانوپلانکتون های اهکی و فرامینفرهای پلانکتون سازند گورپی در غرب شیراز (چکیده)
67 - Introduction to calcareous nannofossils from the Koronk section in west Birjand (SE Iran (چکیده)
68 - نانواستراتیگرافی سازند سنگانه در برش مزدوران (کپه داغ) (چکیده)
69 - نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب ایلام (برش کاور) (چکیده)
70 - Calcareous nannofossils from the Abtalkh and Neyzar Formation boundary, Kopet-Dogh range, N.E. Iran (چکیده)
71 - Late Cretaceous calcareous nannofossils from chalky limestone of southern Kordkuy (eastern Alborz), N. Iran (چکیده)
72 - Late Cretaceous calcareous nannofossils from the Sefidchah section in eastern Alborz, N. Iran (چکیده)
73 - Calcareous nannofossils in Upper Cretaceous deposits at the boundary of the Aitamir-Abderaz Formations in Do-Baradar section (Kopet-Dogh rang, NE Iran) (چکیده)
74 - نانواستراتیگرافی سازند گورپی در برش دره شهر (جنوب شرق ایلام) (چکیده)
75 - معرفی نانوفسیل های کرتاسه (سانتونین – ماستریشتین) جنوب شرق اصفهان در ایران مرکزی (چکیده)
76 - زیست چینه نگاری رسوبات سانتونین- ماستریشتین جنوب شرق اصفهان (ایران مرکزی) بر مبنای نانوفسیل های اهکی و فرامینیفرها (چکیده)
77 - Burdigalian-Serravalian calcareous nannoplanktons from Qom Formation, North- Center Iran (چکیده)
78 - Calcareous Nannofossils from the Gurpi Formation. (Lower Santonian Maastrichtian), Faulted Zagros Range,. Western Shiraz, IRAN (چکیده)
79 - Calcareous nannofossils from chalky limestone of upper Abderaz Formation and lower part of Abtalkh Formation in the Kopet- Dogh range NE Iran (چکیده)
80 - نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی) (چکیده)
81 - nannofossil biostratigraphy of the Gurpi Formation in the type section (Zagros basin, NW Iran) (چکیده)
82 - Calcareous Nannofossil Biostratigraphy of the Gurpi Formation in the Kangan Anticline (چکیده)
83 - Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros Basin) (چکیده)
84 - مطالعات زیست چینه شناسی سازند پسته لیق بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش روستای دربند (چکیده)
85 - بررسی گذر سازنهای تیرگان, سرچشمه،سنگانه، آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانو پلانکتو نهای آهکی در مقطع جاده مشهد- سرخس (چکیده)
86 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد (چکیده)
87 - مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه (چکیده)
88 - معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام) (چکیده)
89 - زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی (چکیده)
90 - زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (چکیده)
91 - زيست چينه شناسي سازند ابدراز بر مبناي نانوپلانكتون هاي اهكي برش طاهر اباد (جاده مشهد - كلات) (چکیده)
92 - calcareous nannofossils from chalky limestones in the kopet- dogh range, ne iran (چکیده)
93 - miocene calcareous nannofossil biostratigraphy of the qom formation, nc iran (چکیده)
94 - بيواستراتيگرافي سازند سرچشمه بر مبناي نانوپلانكتونهاي اهكي در مقطع تيپ (چکیده)
95 - نانوفسيلهاي سازند اب تلخ در غرب روستاي چهچه (جاده مشهد - كلات) (چکیده)
96 - استراكودهاي سازند اب تلخ در منطقه تيپ (چکیده)