بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرزاد قائمی


موارد یافت شده: 97

1 - جامعه بی‌دولت: پیش نمونه شهر آرمانی (و مطالعه موردی خاطره وجود این جامعه باستانی در تحلیل سفر اسکندر به شهر پاکان) (چکیده)
2 - تحقیق درباره خاستگاه حماسه عامیانه حمزه نامه در تطبیق با داستان بهرام چوبینه (چکیده)
3 - خاستگاه شناسی برزونامه کهن و بازسازی خاستگاه عامیانه داستان برزو (چکیده)
4 - بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی) (چکیده)
5 - تبلور ادبی عرفان اشراقی در ادبیات شفاهی شیعه پیشاصفوی (مطالعه موردی شاهنامه اسدی) (چکیده)
6 - تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه) (چکیده)
7 - فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سراینده اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم) (چکیده)
8 - بررسی سنت ادبی «الحاق‌سرایی»‌ و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی (مطالعة موردی: برزونامه کهن) (چکیده)
9 - خویشکاری‌های جانور توتمی و نقش توتم سیمرغ در نگاهبانی قهرمانان مهم‌ترین خاندان پهلوانی شاهنامه (چکیده)
10 - هویت‌سازی سامانیان و نقش محوری زبان فارسی و سیاست سامانی برای کسب مشروعیت و تثبیت فارسی دری در ایران (چکیده)
11 - شهریار برزو: شخصیت ناشناخته حماسه های شفاهی ایران و جستجوی ریشه های هندی-زرتشتی در تنها روایت شفاهی مستقل موجود (چکیده)
12 - When Literature and Religion Intertwine: Rostam as a Pre-Historic Iranian Hero or the Shi’itic Missionary? (چکیده)
13 - بررسی جایگاه سیاسی فر و ترسالی در اساطیر ایرانی و نموداری آن در اسطوره-آیین سیاوش (چکیده)
14 - جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان سرایش برزونامه کهن (چکیده)
15 - تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس (چکیده)
16 - سیر شناخت شهریارنامه و معرفی واریانتهای اصلی آن بر پایه نقد متنی نسخ منظومه (چکیده)
17 - معرفی و شناخت سلیمان‌نامۀ -شاهنامة سلیمانی- عارف و بررسی رویکرد تمثیلی شاعر به تاریخ (چکیده)
18 - بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبانشناختی (چکیده)
19 - تحلیل زمینه های اجتماعی داستان بانوگشسپ در حماسه های شفاهی (چکیده)
20 - بررسی ارتباط مشروعیت الهی شاه موبد با ایزد مهر و تبیین چرخه فرهمندی شاه موبد در شاهنامه (چکیده)
21 - Are Bahman, Son of Esfandiar Rouintan, and Longimanus Artaxerxes the same person? (چکیده)
22 - تحلیل حماسة مضحک «رستم‌نامه» بهار و تبیین شاخصه‌های ژانری اثر: یک پارودی با بافت هجایی (چکیده)
23 - ژانرشناسی تَمُرنامة هاتفی در انواع شعر حماسی فارسی (چکیده)
24 - قهرمان سام‌نامه کیست و چرا می‌جنگد؟ (بررسی ساختار نبرد‌های قهرمان سام‌نامه) (چکیده)
25 - بررسی سنت های قصه خوانی- نقالی و ساختار روایی «دایره ای» در حماسه های شفاهی بنیاد (بر مبنای مطالعه تطبیقی و موردی سنت های نمایشی و ادبی) (چکیده)
26 - بررسی برخی از افسانه های ایرانی براساس الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس (چکیده)
27 - ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران و باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر تشرف قهرمان) (چکیده)
28 - منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان (چکیده)
29 - ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی (چکیده)
30 - ویژگیهای کهن الگوی آفرینش در اسطوره شناسی تحلیلی و بررسی نمودهای آن در شاهنامة فردوسی (چکیده)
31 - تحلیل تطبیقی اسطوره توفان در اساطیر ایرانی بر مبنای الگوی مرگ و رستاخیز (چکیده)
32 - نقد منابع داستان برزو در تاریخ دلگشای توکّل بیگ در مقایسه با برزونامه کهن (چکیده)
33 - متن شناسی انتقادی (نقد متنی) نسخ یکی از نظیره‌های شاهنامة فردوسی (شاهنامة اسدی) و ارائة الگوی عملی جدیدی برای ارزیابی کیفی- کمّی نسخ یک متن به یاری مطالعة موردی (چکیده)
34 - بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
35 - بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگهای جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا (بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله¬ای جامعة عرب جاهلی) (چکیده)
36 - تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران (چکیده)
37 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
38 - تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) (چکیده)
39 - بررسی نمادهای تصویری فر (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) (چکیده)
40 - Analysis of “Dorjoldorar” as an unknown and literary book by -Asileddin Vaez Dashtaki (چکیده)
41 - نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا) (چکیده)
42 - درفش های شاهنامه: کیفیت نمادپردازی باورهای جمعی در نگارگری قومی و ملی (چکیده)
43 - تحلیل کارکردهای اساطیری خورشید و مهر در ارتباط با قداست مفهوم شاه- موبد و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
44 - بررسی سیر تاریخی نظم روایات پهلوانی در ایرانِ دورة تیموری و عدم تبلور این آثار در منابع ادبی عصر نوایی (چکیده)
45 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
46 - تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی (چکیده)
47 - سیر "نظریة الهامی" (بوطیقای الهام) و منابع الهام در فرهنگ ایران باستان و شعر فارسی دورة اسلامی (چکیده)
48 - تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران (چکیده)
49 - بررسی متن‌شناختی جایگاه سلیمان (ع) در روند تکوین حماسه‌های ایرانی (چکیده)
50 - نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) (چکیده)
51 - از گوسان تا بلبل (مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامه - فرهنگستان زبان و ادب فارسی) (چکیده)
52 - تحلیل اسطوره شناختی داستان سیاوش بر مبنای آیینهای سالانه مرگ و تولد دوباره و الگوی هبوط ایزد رپیهوین (چکیده)
53 - تداوم سنت خنیاگری و شعر موسیقایی در عصر رودکی و شعر نخستینة فارسی (چکیده)
54 - بررسی تطبیقی ساختار آیینی اسطورة سیاوش و آیین سیاوشان (چکیده)
55 - بررسی تحلیلی شاهنامة نسخة سعدلو و کاربرد آن در کشف ضبطهای کهن و تصحیح شاهنامة فردوسی (چکیده)
56 - بررسی ارتباط میان کنش آیینی و تکرار الگوهای اساطیری و بررسی نمودگاری آن در تحلیل اسطورة توتمی گاو در شاهنامة فردوسی (چکیده)
57 - بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامة فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی (چکیده)
58 - سروش: رب النوع شاعری در ایران باستان (چکیده)
59 - بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب (چکیده)
60 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره اسلامی (چکیده)
61 - رؤیای شهر زرین و بازتاب آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
62 - زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالی (چکیده)
63 - تفسیر اسطوره شناختی نخستین مصراع شاهنامه (بر مبنای رهیافتهای زبان شناختی تاریخی) (چکیده)
64 - سنت جهانی دفاع از شعر و بررسی دیدگاههای عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز فی القرآن (چکیده)
65 - بررسی تکوینی نظریه ی افلاطون دربارة شعر و تقابل نگاه او با ارسطو در پدیدارشناسی شعر و هنر (چکیده)
66 - شهر پاکان اقبالنامه و بازخوانی حکیمانه ی نظامی از بن مایه ای عارفانه (چکیده)
67 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره ی اسلامی (چکیده)
68 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
69 - تحلیل بنیادهای نظری درباره فلسفه مثالی و نمودهای آن در تمثیل گرایی مولانا (چکیده)
70 - پژوهشی درباره اسطوره نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز گاوسر (چکیده)
71 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
72 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
73 - تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی (چکیده)
74 - بررسی نمادپردازی (ببر بیان) رستم و جایگاه آن در میان دیگر ابزارهای نمادین و محافظت کننده در شاهنامه (چکیده)
75 - تحلیل انسان شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
76 - داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام (چکیده)
77 - شاهان خیره سر شاهنامه؛ (چکیده)
78 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
79 - تفسیر انسان شناختی اسطوره اژدها و بن مایه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیر (چکیده)
80 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
81 - تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) (چکیده)
82 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
83 - تمثیل گرایی فلسفی و پیوند آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی (چکیده)
84 - کهن الگوی شهر پردیسی و نمودهای آن در ادبیات و هنر ایران باستان و شاهنامه فردوسی (چکیده)
85 - تحقیقی درباره ارزش توتمی نمادهای جانوری و ارتباط آنها با بیرقهای پهلوانان شاهنامه (چکیده)
86 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و تداوم و نابودی آن در عصر اسلامی (چکیده)
87 - از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران (چکیده)
88 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
89 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
90 - تمثیل گرایی و بقایای انگیزه های سیاسی در عناصر روایی داستانهای شاهنامه (چکیده)
91 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
92 - اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان (چکیده)
93 - نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان (چکیده)
94 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
95 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
96 - زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها (چکیده)
97 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)