بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Barat Ali Khakpoor


موارد یافت شده: 183

1 - بررسی وضعیت سیستم حمل ونقل عمومی در محدودهی ترافیکی مرکز شهر مشهد از دیدگاه توسعهی پایدار شهری (چکیده)
2 - سرمایۀ اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیهنشین و بازار کار شهری مطالعۀ موردی: جامعۀ زنان محلّههای اسکان غیررسمی تبریز (چکیده)
3 - بررسی تاثیر وسایل بدنسازی پارکها درکیفیت زندگی شهروندان، مطالعه موردی: منطقه 9شهرداری مشهد (چکیده)
4 - توسعه شهرها و کاهش فضاهای باز شهری با تأکید بر مدیریت بحران کلانشهر تهران (چکیده)
5 - بررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد) (چکیده)
6 - نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهد (چکیده)
7 - ارزیابی احساس هویت محلهای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
8 - تعریف مدل ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی در برون سپاری خدمات شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه (چکیده)
9 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خلاق در مدیریت بحران شهری مطالعه موردی شهرداری مشهد (چکیده)
10 - ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگی (چکیده)
11 - عوامل کلیدی اثرگذار بر گردشگری شهر نیشابور متکی بر آینده پژوهی (چکیده)
12 - تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) در شهر کهنوج با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
13 - بررسی تطبیقی جایگاه میادین ایرانی در حفظ و ارتقای خاطره جمعی (نمونه موردی میدان شهدا، میدان ۱۵ خرداد، میدان ده دی شهر مشهد) (چکیده)
14 - بررسی آسیب پذیری کلانشهر مشهد از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش FAHP در GIS (چکیده)
15 - بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر مشهد از منظر عدالت اجتماعی (چکیده)
16 - آسیب شناسی تبلیغات شهری درکلانشهرها و ارایه راهکارهای اجرایی بهبودمطالعه موردی:کلانشهرمشهد (چکیده)
17 - ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساختها در طرحهای جامع شهرهای کوچک (چکیده)
18 - بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافتهای فرسوده از اقدامات مدیریت شهری )مطالعهموردی: منطقه دو، کلانشهر تهران( (چکیده)
19 - بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (چکیده)
20 - بررسی میزان تحقق پذیری اهداف مسکن مهر در شهر جدید گلبهار از دیدگاه شهروندان (چکیده)
21 - تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای (چکیده)
22 - بررسی و تحلیل میزان اثربخشی شوراها بر عملکرد شهرداری ها(نمونه موردی: شهر بجنورد) (چکیده)
23 - تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلانشهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن (چکیده)
24 - بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیادهسازی الگوی موفق شهر دوستدار کودک در ایران (چکیده)
25 - تبیین مدل مفهومی برای ارتقاء شهر با توجه به شهر دوستدار کودک و تأکید برنیاز وکاربری های مورد نیاز کودکان (چکیده)
26 - اندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمین (چکیده)
27 - سنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهد (چکیده)
28 - ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )) (GISمطالعه موردی: شهر اشنویه( (چکیده)
29 - سرمایۀ اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعۀ موردی: جامعۀ زنان محلّه های اسکان غیررسمی تبریز (چکیده)
30 - تبیین الگوی رشد کالبدی-فضایی شهر با رویکرد فرم پایدار شهری(نمونه موردی:شهر ساری) (چکیده)
31 - بررسی میزان موفقیت شهر جدید گلبهار در جذب جمعیت مادرشهرمشهد (چکیده)
32 - ارزیابی میزان تحقق تقسیمات فضایی طرح ناحیه ای شرق استان سمنان ،ناحیه شاهرود(شهرستانهای شاهرود- دامغان) (چکیده)
33 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (چکیده)
34 - شناسایی اراضی قهوه ای و شیوه های بازتوسعه آن با تاکید بر توسعه درونی نمونه موردی شهر بجنورد (چکیده)
35 - مروری بر مفهوم و نظریات مرتبط با گسترش فیزیکی شهرها و نقش و اهمیت آن در توسعه پایدار شهری (چکیده)
36 - ارزیابی فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری براساس اصول اخلاق حرفه ای در شهرسازی (نمونه موردی: طرح راهبردی بافت فرسوده شهر یزد) (چکیده)
37 - شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوهای شهر مشهد به منظور ارایة الگوهای سرمایه گذاری (چکیده)
38 - ادراک گردشگران از سطح کیفیت خدمات در شهر کاشان (چکیده)
39 - مبلمان شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی پارک های شهر سبزوار) (چکیده)
40 - مکان یابی پهنه های مناسب به منظور ایجاد مسیر پیادة گردشگری در بافت تاریخی شهر کرمان با استفاده از (چکیده)
41 - واکاوی مؤلفه های راهبردی و مشارکتپذیری شهروندان در راستای تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (چکیده)
42 - پایش فضای شهری با رویکرد عدالت فضایی (پژوهش موردی: مناطق 13 گانه کلانشهر مشهد) (چکیده)
43 - تبیین راهبردی از چالشهای تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلانشهری مشهد (چکیده)
44 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلانشهر مشهد با تأکید بر شاخصهای سرزندگی شهری (چکیده)
45 - بررسی وضعیت شاخصهای توسعه در شهرستانهای کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
46 - بررسی وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه شهری در کرمان (چکیده)
47 - امکانسنجی توسعهگردشگری ورزشی قایقرانیکانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه (چکیده)
48 - آسیبشناسی مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت محله آبکوه شهر مشهد (چکیده)
49 - آسیب شناسی طرح های توسعه شهری از فرآیند تهیه تا اجرا با تأکید بر طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد (چکیده)
50 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
51 - ارزیابی و تحلیل جایگاه برندگردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت پذیری ملی (چکیده)
52 - ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری اجتماعی ـ فرهنگی محلات شهر (پیرانشهر با توجه به زیرگروههای جمعیتی (چکیده)
53 - ارزیابی شاخصهای کمی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی با تأکید برشهرسالم (نمونه موردی:منطقه 5شهرداری مشهد) (چکیده)
54 - ارزیابی تأثیر توریسم تاریخی - فرهنگی بر توسعة پایدار شهر کرمان (چکیده)
55 - بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک (چکیده)
56 - TOURISM IN BORDER CITIES: CASE STUDY FROM IRAN (چکیده)
57 - An analysis of the effects of the city physical development on urban environmental sustainability: A case study of Piranshahr city, Iran (چکیده)
58 - Structural Analysis of Factors Affecting the Formation and Growth of the Spatial Form of Cities: A Case study on Sari City (چکیده)
59 - تحلیل نقش فضاهای شهری در امنیت زنان (مطالعۀ موردی: شهر شیروان) (چکیده)
60 - تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید- 19 بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر شهرداری مشهد (چکیده)
61 - تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل‌گیری و رشد فرم فضایی شهرها (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
62 - Identifying barriers affecting citizen participation in community‐driven development projects in Afghanistan: A case study of Herat city (چکیده)
63 - The Status of Qaen City in Regional Development of North of Southern Khorasan Based on Future Studies Approach: Scenario Planning (چکیده)
64 - تحلیل روند تحولات توسعه فیزیکی و مکان یابی سمت توسعه شهر بجنورد (چکیده)
65 - تحلیل عوامل رشد شهر ایلام با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (چکیده)
66 - تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
67 - تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد (چکیده)
68 - ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS IN OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF URBAN GREEN SPACE MANAGEMENT (A STUDY OF MASHHAD METROPOLIS) (چکیده)
69 - ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد (چکیده)
70 - تحلیل رابطه بین ویژگی های تعیین کننده محیط ساخته شده شهری و رفتار سفر در شهر مشهد (چکیده)
71 - تحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
72 - تحلیل کیفی چالش های نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
73 - تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد (چکیده)
74 - آینده شهری و شهرهای آینده (چکیده)
75 - بنچمارک مدیریت پسماند در سایر کشورهای جهان (چکیده)
76 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
77 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
78 - تحلیل الگوی توزیع فضایی خدمات عمومی در کلان‌شهر مشهد با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعاتی: منطقة 10 شهرداری) (چکیده)
79 - تدوین راهبردهای بهره برداری بهینه از فرهنگسراهای کلانشهر مشهدبا مدل SWOT (حجاب، انتظار، قرآن و عترت) (چکیده)
80 - A Healthy Approach to the Urban Environment of Kurdish Cities in Iran (چکیده)
81 - آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر- (چکیده)
82 - بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94 (چکیده)
83 - Identifying criteria of weariness in urban areas (Case study: Samen District of Mashhad) (چکیده)
84 - نقش توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور مبتنی بر ریل در پایداری کلانشهر مشهد (چکیده)
85 - تبیین مدل مفهومی شهری برای همه،شهر دوستدار کودک،با تاکید بر اصول کودک دوستی وتوسعه پایدار شهری (چکیده)
86 - DIVERSIFICATION POSSIBILITY OF MASHHAD TOURISM (چکیده)
87 - EXPLAINING SMART URBAN GROWTH MODEL IN DISTRICT 8 OF MASHHAD (چکیده)
88 - Physical-spatial development pattern analysis in urban districts one and two in the West Mashhad (چکیده)
89 - ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تاکید بر پایداری: مورد کاوی محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد (چکیده)
90 - سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد (چکیده)
91 - اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816 (چکیده)
92 - مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد (چکیده)
93 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) (چکیده)
94 - analysis the status of ecological parametrs in development of mashhad metropolis (چکیده)
95 - Analaysis of field oriented creative city and architecture with emphasis on application of new technologies in the Era of globalization (چکیده)
96 - Pedestrian zone planning in line with sustainable development with an emphasis on standards (چکیده)
97 - Perspectives of ICT Geography of Regional IRAN: Obstacles and Advantages (چکیده)
98 - Design an urban spatial economy model with trading posts (چکیده)
99 - evaluating the regional development of border cities: by TOPSIS model(case study: Sistan and Baluchistan Province,Iran) (چکیده)
100 - Study and Comparison Knowledge Management Implementation Based on the Key Success Factors in Mashhad Municipality of Region Samen (چکیده)
101 - تحلیل فضای سبز شهری و تعیین مکان بهینه با استفاده از مدل محاسبگرد رستری (نمونه موردی: منطقه سه شهرداری مشهد) (چکیده)
102 - Examining the Effective Factors in Citizen Participation in Management of New Towns (چکیده)
103 - evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis (چکیده)
104 - Urban Public Spaces and Women’s Safety: A Participatory Approach of Saqqez Streets, Iran (چکیده)
105 - Analyzing of urban green spaces development process with emphasis on sustainable princibles - case study: mashhad metropolitan (چکیده)
106 - sociological analysis of the effectve factors in the development of urban tourism )a case of mashhad metropolition) (چکیده)
107 - سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
108 - ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
109 - An analysis on housing's quantitative and qualitative indicators texture worn case study: Mashhad No Darreh district (چکیده)
110 - Role of Urban Planning in Decreasing Damages Results of Earthquake in Human Habitats (چکیده)
111 - مقایسه ی تطبیقی/ تحلیلی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل های تحلیل سلسله مراتبی و فازی (نمونه موردی: شهر لامرد) (چکیده)
112 - A Participatory Management Model in Urban Green Space (Case Study: Quchan) (چکیده)
113 - بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد (چکیده)
114 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
115 - تبیین توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در کاهش جرایم شهری؛ رهیافتی پیشگیرانه (چکیده)
116 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
117 - اثرسنجی ترافیکی تغییرکاربری به تجاری (چکیده)
118 - Analyzing ways of transition in the pattern of urban growth (چکیده)
119 - بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد (چکیده)
120 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
121 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
122 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
123 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
124 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با سیستم Vensim ple (مطالعه موردی:مدیریت بحران کلانشهر تهران) (چکیده)
125 - مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد (چکیده)
126 - شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (چکیده)
127 - بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری (چکیده)
128 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکتهای شهروندی در مدیریت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید سهند) (چکیده)
129 - بررسی شهرهای مجازی (چکیده)
130 - کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
131 - ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (چکیده)
132 - سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (چکیده)
133 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
134 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
135 - پیاده سازی ماتریسهای همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین وتحلیل کاربریهای شهری،شهر شهرکرد (چکیده)
136 - تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری (چکیده)
137 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
138 - ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (چکیده)
139 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
140 - ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر بندر ترکمن) (چکیده)
141 - ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
142 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
143 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
144 - تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد (چکیده)
145 - نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
146 - مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی (چکیده)
147 - Executive Management and Construction Cost of Collection and Disposal of Surface Water Projects Using Visual Basic Programming Language Geographic Information System (چکیده)
148 - Cost Management of Urban Street Lighting Using GIS and VB.NET (Case Study: City Sultanabad) (چکیده)
149 - The Study of The Role of Parks in Improving Life a Traction in Urban Regions-Mashhad Case Study (چکیده)
150 - Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City (چکیده)
151 - Analysis and Comparison of Regional Development Indicators in Mashhad and Chenaran Using Sustainable Development Approach (چکیده)
152 - بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد (چکیده)
153 - Evaluation of the Current Situation of Smart Mobility in Metropolis of Mashhad (چکیده)
154 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
155 - Analyzing Housing Indices in Informal Settlements of Mashhad(Sample study: Shahid Rajaee Town) (چکیده)
156 - Analysis of the Conceptual Layers of Iranian Islamic Architecture in an Urban of Iranian Spiritual Capital Atmosphere (چکیده)
157 - بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور) (چکیده)
158 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
159 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
160 - بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن در مادر شهرهای اصفهان و مشهد (چکیده)
161 - The spatial analysis of effective factors on development of border rural regions of Saravan, Sib and Suran (چکیده)
162 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
163 - ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی (چکیده)
164 - تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقه 9 شهر مشهد از دیدگاه زلزله خیزی (چکیده)
165 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های آموزشی ، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد (چکیده)
166 - اسکان غیر رسمی، ناهنجاریهای شهری و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
167 - بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبزعمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS): مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
168 - تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان (چکیده)
169 - قابلیتهای گردشگری عشایری خراسان شمالی و تاثیر آن در توسعه ی ناحیه ای (چکیده)
170 - بررسی نقش دولت در توسعه کارآفرینی (چکیده)
171 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای (نمونه کوی سجادیه مشهد) (چکیده)
172 - شهر های جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز (چکیده)
173 - مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده از GIS فازی(مطالعه موردی: حوزه میانی غربی شهر مشهد) (چکیده)
174 - شهر الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف شهر سالم (چکیده)
175 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
176 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
177 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
178 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
179 - تحلیل آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقه 9 مشهد از دیدگاه زلزله خیزی (چکیده)
180 - الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل (چکیده)
181 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای (چکیده)
182 - آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی) (چکیده)
183 - بررسي وضعيت اقتصادي نواحي روستايي و تأثير آن بر مهاجرت هاي روستايي شهرستان شيروان (چکیده)