بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Razvan Hosseingholizadeh


موارد یافت شده: 99

1 - ویژگی های فضای فیزیکی مدرسه برمبنای تجارب بین المللی (چکیده)
2 - توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه‌ای (مورد: مدارس منطقه رضویه مشهد) (چکیده)
3 - A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals (چکیده)
4 - تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش (چکیده)
5 - Articulating School Principals’ Leadership and Core Values: Evidence From Iran (چکیده)
6 - A systematic review and synthesis of empirical research on “knowledge leadership”: a new insight in the field of knowledge management (چکیده)
7 - تأملی بر دستاوردهای علمی و جهتگیریهای پژوهشی استادان مدیریت آموزشی ایران (چکیده)
8 - تجارب زیسته‌ معلمان از نحوه‌ اجرای طرح‌های درس ‌پژوهی و اقدام پژوهی در مدارس ابتدایی (چکیده)
9 - بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی) (چکیده)
10 - الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
11 - مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش (چکیده)
12 - توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی (چکیده)
13 - ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای (چکیده)
14 - A systematic review of key contextual challenges facing school principals: Research-informed coping solutions (چکیده)
15 - ارتباط برنامه درسی و مدیریت آموزشی (چکیده)
16 - نقش رهبری آموزشی مدیران در پیش‌بینی یادگیری حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی (چکیده)
17 - مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
18 - نقدی بر کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» (چکیده)
19 - A systematic review of conceptual models and methodologies in research on school principals in Iran (چکیده)
20 - Analyzing the relationship between principals’ learning-centered leadership and teacher professional learning: The mediation role of trust and knowledge sharing behavior (چکیده)
21 - جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست (چکیده)
22 - Instructional leadership, and teacher’s collective efficacy, commitment, and professional learning in primary schools: a mediation model (چکیده)
23 - سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگان حکومت مندی در مدارس (چکیده)
24 - الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
25 - کدهای اخلاقی رهبری آموزشی براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه (چکیده)
26 - بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
27 - ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی (چکیده)
28 - پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند (چکیده)
29 - مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد (چکیده)
30 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
31 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
32 - کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی (چکیده)
33 - Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals (چکیده)
34 - ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزاد (چکیده)
35 - آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی (چکیده)
36 - طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی (چکیده)
37 - شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند (چکیده)
38 - عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
39 - از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه (چکیده)
40 - تحلیل رویداد حساس: یک تکنیک مؤثر برای مستندسازی تجربیات سازمانی (چکیده)
41 - تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
42 - نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (چکیده)
43 - توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی (چکیده)
44 - PKM Tools for Developing Personal Knowledge Management Skills among University Students (چکیده)
45 - نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه (چکیده)
46 - Do beliefs make a difference? Exploring how principal self-efficacy and instructional leadership impact teacher efficacy and commitment in Iran (چکیده)
47 - بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری (چکیده)
48 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
49 - The Role of Motivation, Ability, and Opportunity in Achieving Effective Knowledge-Work: Knowledge Work and MAO (چکیده)
50 - عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
51 - مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی (چکیده)
52 - توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
53 - واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (چکیده)
54 - The ceasefire after leadership paradigm wars (چکیده)
55 - توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی (چکیده)
56 - گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن (چکیده)
57 - کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان (چکیده)
58 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
59 - تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
60 - شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی (چکیده)
61 - سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان (چکیده)
62 - مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام (چکیده)
63 - The mediating role of organizational learning and knowledge integration on the relationship between knowledge characteristics and organizational innovation (Case Study: Iran Marine Industrial Company) (چکیده)
64 - بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
65 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
66 - تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی (چکیده)
67 - Knowledge Creation in Nursing Education (چکیده)
68 - شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
69 - Where is the boundary of knowledge sharing? Identifying Knowledge sharing Criteria (چکیده)
70 - managing the knowledge lifecycle: An Integrated Knowledge Management Process Model (چکیده)
71 - نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش (چکیده)
72 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
73 - شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (چکیده)
74 - نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی (چکیده)
75 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
76 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
77 - استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش (چکیده)
78 - پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی (چکیده)
79 - نگاهی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی (چکیده)
80 - استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی (چکیده)
81 - الزامات اساسی تعامل دانشگاه- صنعت:با رویکرد مدیریت دانش (چکیده)
82 - شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
83 - ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته های مهندسی: مورد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
84 - مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها (چکیده)
85 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
86 - نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (چکیده)
87 - بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی (چکیده)
88 - تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور (چکیده)
89 - طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (چکیده)
90 - نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی (چکیده)
91 - الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
92 - جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی (چکیده)
93 - نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش ها (چکیده)
94 - عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش (چکیده)
95 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
96 - نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز (چکیده)
97 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
98 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
99 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)