بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: وحدتی خاکی


موارد یافت شده: 177

1 - Mechanochemical synthesis of CaMoO4 nanoparticles: kinetics and characterization (چکیده)
2 - A novel method for direct fabrication of ferromolybde num using molybdenite via self-p ropag ation high temperature synthesis (چکیده)
3 - Recovery of iron from low-grade hematite ore using coal-based direct reduction followed by magnetic separation (چکیده)
4 - تأثیر افزودنی آلومینا در فرآوری نانوذرات پودر اکسید سرب جهت استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی پرانرژی (چکیده)
5 - تاثیر میزان سوخت بر فریت 〖Ni〗_(0.5) 〖Zn〗_(0.5) 〖Fe〗_2 O_4 در روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
6 - Mechanochemical synthesis of CaMoO4 nanoparticles: kinetics and characterization (چکیده)
7 - تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم (چکیده)
8 - بررسی خواص پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به صورت درجا بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 (چکیده)
9 - Effect of alumina percentage on size and superparamagnetic properties of Ni-Al2O3 nanocomposite synthesized by solution combustion (چکیده)
10 - تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها (چکیده)
11 - Effects of sphere size on the microstructure and mechanical properties of ductile iron–steel hollow sphere syntactic foams (چکیده)
12 - Thermal behavior and non-isothermal crystallization kinetics of (Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7 bulk metallic glass (چکیده)
13 - Effects of copper content on the shell characteristics of hollow steel spheres manufactured using an advanced powder metallurgy technique (چکیده)
14 - Applying FeAl coating on the low carbon steel substrate through selfpropagation high temperature synthesis (SHS) process (چکیده)
15 - Mechanochemical leaching of chalcopyrite concentrate by sulfuric acid (چکیده)
16 - Microstructure characterization and mechanical properties of Ti-based bulk metallic glass joints prepared with friction stir spot welding process (چکیده)
17 - Facile synthesis of copper oxide nanoparticles using copper hydroxide by m echanochemical process (چکیده)
18 - Fabrication of in situ Al2O3 reinforced nanostructure 304 stainless steel matrix composite by self-propagating high temperature synthesis process (چکیده)
19 - Fabrication of Fe–TiC–Al2O3 composites on the surface of steel using a TiO2–Al–C–Fe combustion reaction induced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
20 - Formation of TiC Ceramic Coating on AISI D2 Tool Steel through Mechanical Milling Technique (چکیده)
21 - تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن (چکیده)
22 - A study on the dependence of structure of multi-walled carbon nanotubes on acid treatment (چکیده)
23 - Microstructure and wear resistance of in-situ TiC – Al2O3 particles reinforced Fe-based coatings produced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
24 - تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم (چکیده)
25 - The effect of volatile matter of non-coking coal on the reduction of iron oxide at non-isothermal condition (چکیده)
26 - On the formation of Mo2C nanocrystals by a novel system through microwave assisted combustion synthesis (چکیده)
27 - Fabrication of nanocrystalline TiC coating on AISI D2 steel substrate via high-energy mechanical alloying of Ti and C (چکیده)
28 - The effect of preliminary mechanical activation on the zinc loss control in combustive reduction of MoO3 by Zn (چکیده)
29 - Low-temperature hydrothermal synthesis of ZnO nanorods: Effects of zinc salt concentration, various solvents and alkaline mineralizers (چکیده)
30 - Mechanochemical Reduction of MoS2 by Zn in Presence of Lime to Produce Nano-CaMoO4 and -ZnS Simultaneously (چکیده)
31 - سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی (چکیده)
32 - In-situ synthesis of nanostructured NiAl-Al2O3 composite coatings on cast iron substrates by spark plasma sintering of mechanically activated powders (چکیده)
33 - Application of Response Surface Methodology to Assess the Combined Effect of Operating Variables on the Direct Reduction of Fe2O3 by Coal Volatiles (چکیده)
34 - بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-C (چکیده)
35 - Effect of powder reactivity on fabrication and properties of NiAl/Al2O3composite coated on cast iron using spark plasma sintering (چکیده)
36 - Fast Prepared Ni-Al2O3 Nanocomposi te Thro ugh Solution Combustion Synthesis (چکیده)
37 - سنتز مکانوشیمیایی نانو پودر کاربید تیتانیوم از ذرات تیتانیوم و گرافیت (چکیده)
38 - تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی فولادی (چکیده)
39 - A mechanistic study on the production of nanosized Mo in microwave assisted combustive reduction of MoO3 by Zn (چکیده)
40 - The Layered Reduction of Hematite (Iron Oxide) Ore by Non-Coking Coal: The Effect of Calcium Carbonate on Reduction (چکیده)
41 - Synthesis of mullite–MoSi2 nano-composite through a mechanochemical processing (چکیده)
42 - Effect of heat absorbing alumina addition on mechanochemical synthesis of WC–Al2O3 nanocomposites (چکیده)
43 - تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن (چکیده)
44 - Investigation of in-situ synthesis and consolidation of NiAl–Al2O3 composites by reactive spark plasma sintering process using mechanically activated reaction (چکیده)
45 - استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی (چکیده)
46 - ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
47 - تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
48 - ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن (چکیده)
49 - An Investigation on Devolatilization of Non-coking Coal and Non-isothermal Reduction of Iron Oxide (چکیده)
50 - Selective Acidic Leaching of Spent Zinc- Carbon Batteries Followed by Zinc Electrowinning (چکیده)
51 - Effects of Fe additions on self propagating high temperature synthesis characteristics of TiO2–Al–C system (چکیده)
52 - The Effects of Volatile Materials of Non-coking Coal on the Reduction of Hematite (چکیده)
53 - A novel method for fabrication of Fe catalyst used for the synthesis of carbon nanotubes (چکیده)
54 - On the Role of Stearic Acid on the Surface properties of Carbon Nanotubes (چکیده)
55 - سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی (چکیده)
56 - Characterization and nanomechanical properties of novel dental implant coatings containing copper decorated-carbon nanotubes (چکیده)
57 - بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل (چکیده)
58 - The effect of Al 2 O 3 and CaO presence on the kinetics of mechanochemical reduction of MoS 2 by Zn (چکیده)
59 - Characterization of Rod-like High-purity Fluorapatite Nanopowders Obtained by Sol-gel Method (چکیده)
60 - بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا (چکیده)
61 - بررسی تأثیر افزودن کاتالیستهای فلزی و روند احیای اکسیدآهن هماتیتی توسط زغال سنگ کک نشو به روش لایهای (چکیده)
62 - تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی (چکیده)
63 - A New Approach to Model Size-Dependent Melting Point of Nanoparticles (چکیده)
64 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
65 - بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
66 - Evaluation of process behavior and crystallite specifications of mechano-chemically synthesized WC–Al2O3 nano-compositesEvaluation of process behavior and crystallite specifications of mechano-chemically synthesized WC–Al2O3 nano-composites (چکیده)
67 - Direct solid state synthesis ofW–Al2O3 nanostructured composite using ammonium paratungstate (APT) and Al powder mixture (چکیده)
68 - تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک (چکیده)
69 - Nanocomposite Catalysts Obtaining by Mechanochemical Technique for Synthesizing Carbon Nanotubes (چکیده)
70 - Synthesis of nanostructured AlN by solid state reaction of Al and diaminomaleonitrile (چکیده)
71 - Synthesis of nano-structure molybdenum disilicide from primary mixture of MoO3 + Si + Al through mechanochemical reactions (چکیده)
72 - Intelligent modeling using fuzzy rule-based technique for evaluating wood carbonization process parameters (چکیده)
73 - تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C (چکیده)
74 - Mechanochemical synthesis of tungsten carbide nano particles by using WO3/Zn/C powder mixture (چکیده)
75 - Effect of polyethylene glycol and acetic acid on morphology of nanoparticle Hydroxyapatite synthesized by sol-gel (چکیده)
76 - Mechano-chemical Synthesis Of Tungsten Carbide Powder In The Presence Of Carbonate (چکیده)
77 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
78 - Air-exposed combustion synthesis of Al2O3 nanofibers in Al/TiO2/C system (چکیده)
79 - Role of fuel/oxidizer ratio on the synthesis conditions of Cu–Al2O3 nanocomposite prepared through solution combustion synthesis (چکیده)
80 - Hydrometallurgical Extraction of Vanadium from Mechanically Milled Oil-Fired Fly Ash: Analytical Process Optimization by Using Taguchi Design Method (چکیده)
81 - Conversion of W2C to WC phase during mechano-chemical synthesis of nano-size WC–Al2O3 powder using WO3–2Al–(1+x)C mixtures (چکیده)
82 - تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی (چکیده)
83 - پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی (چکیده)
84 - Carburising behaviour of low carbon steel with nanocrystalline surface layer induced by ball milling (چکیده)
85 - Corrosion Behavior of a Fe-25at%Sn Supersaturated Solid Solution in H3PO4 Solution (چکیده)
86 - Formation of nanocrystalline h-AlN during mechanochemical decomposition of melamine in the presence of metallic aluminum (چکیده)
87 - Prediction of mechanical properties of a warm compacted molybdenum prealloy using artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy models (چکیده)
88 - Welding of aluminum alloys through thermite like reactions in Al–CuO–Ni system (چکیده)
89 - In situ synthesis of Nanoparticle reinforced metal matrix composite coating by combustion synthesis (چکیده)
90 - جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی (چکیده)
91 - بررسی اثر مس بر پارامترهای سنتز احتراقی انفجاری مخلوط پودری نیکل - تیتانیوم فعالسازی شده از طریق آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
92 - بررسی عوامل موثر بر فرایند تولید اکسید روی نانوساختار به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
93 - تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
94 - تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی (چکیده)
95 - تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا (چکیده)
96 - Fabrication and wear behavior investigation of the carbon/epoxycomposites based on wood using artificial neural networks (چکیده)
97 - Fuzzy logic modeling of porous carbon body fabrication from cellulose based materials (چکیده)
98 - Formation of Nanocrystalline and Ultrafine-grained Structures in Disk-shaped Samples of Fe-0.15C and Interstitial-free (IF) Steels Produced by Ball Milling (چکیده)
99 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
100 - Comparing thermal and mechanochemical decomposition of ammonium paratungstate (APT) (چکیده)
101 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
102 - Formation of metal matrix composite reinforced withNano sized Al2O3 + Ni-Al intermetallics during coating of Al substrate via Combustion synthesis (چکیده)
103 - One-step fabrication of Cu–Al2O3 nanocomposite via solution combustion synthesis route (چکیده)
104 - Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE (چکیده)
105 - تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن (چکیده)
106 - Effect of electrolysis condition of zinc powder production on zinc–silver oxide battery operation (چکیده)
107 - Feasibility study of porous Fe-Al2O3 composite fabrication through combination of SPS and SHS processes (چکیده)
108 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
109 - بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS (چکیده)
110 - تعیین شرایط بهینه ی تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn در حضور تیتانیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
111 - اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه باطری روی- اکسید نقره (چکیده)
112 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
113 - روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی (چکیده)
114 - احیای هیدروژنی اکسید تنگستن (WO3) و بررسی پارامترهای موثر بر آن (چکیده)
115 - بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس (چکیده)
116 - manufacturing of aluminum foam sandwich panels:comparison of a novel method with two different conventional methods (چکیده)
117 - EFFECT OF MECHANICAL ACTIVATION ON THE KINETICS OF LEACHINGOFCHALCOPYRITE IN THE FERRIC SULFATE MEDIA (چکیده)
118 - A novel method for manufacturing of aluminum foam sandwich panels (چکیده)
119 - Synthesis of alumina reinforced nanostructured -brass by mechanochemical (چکیده)
120 - On the Dependence of Avrami Indexes of MDPE on Milling Time (چکیده)
121 - Production of carbon nanotubes using mechanical milling in the presence of an exothermic reaction (چکیده)
122 - Role of nano-size TiO2 particles on the crystallite size of microwave—Combustion synthesized Al2O3/TiC composite (چکیده)
123 - Production of nano leaded brass alloy by oxide materials (چکیده)
124 - بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا (چکیده)
125 - THE EFFECT OF MILLING CONDITIONS ON THE MECHANICAL ALLOYING AND COMBUSTION SYNTHESIS OF TiO2-Al-C POWDER MIXTURE (چکیده)
126 - DIRECT REDUCTION OF SARCHESHME COPPER SULFIDE CONCENTRATE WITH CARBON IN THE PRESENCE OF LIME (چکیده)
127 - THE EFFECT OF GRINDING TIME ON THE SPECIFIC SURFACE AREA DURING INTENSIVE GRINDING OF MINERAL POWDERS (چکیده)
128 - An assessment of the process of Self-propagating High-Temperature Synthesisfor the fabrication of porous copper composite (چکیده)
129 - Coating of Al substrate by metallic Ni through mechanical alloying (چکیده)
130 - ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی (چکیده)
131 - تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu (چکیده)
132 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس (چکیده)
133 - بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT) (چکیده)
134 - تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
135 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
136 - بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری (چکیده)
137 - Development and verification of a mathematical model for variations of the specific surface area of mineral powders during intensive grinding (چکیده)
138 - Implementation of Combined Mechanical Activation and Thermal Analysis for Identification of Combustion Synthesis Mechanism in TiO2-Al -C System (چکیده)
139 - تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
140 - Optimizing the ignition behavior of microwave-combustion synthesizedAl2O3/TiC composite using Taguchi robust design method (چکیده)
141 - Development of a mathematical expression for the variation of amorphization phenomenon during intensive milling of minerals (چکیده)
142 - Control of carbon loss during synthesis of WC powder through ball milling of WO3-C-2Al mixture (چکیده)
143 - The effect of aluminothermic reaction on the progress of carbothermic reaction in simultaneous mechanochemical reduction of CuO and ZnO (چکیده)
144 - Effect of alkaline electrolysis conditions on current efficiency, and morphology of zinc powder (چکیده)
145 - Effect of the aluminum content on the behavior of mechanochemical reactions in theWO3–C–Al system (چکیده)
146 - A study of copper composite foam produced by SHS (چکیده)
147 - Innovative processing of porous copper composite by chemical reaction (چکیده)
148 - Thermodynamic Simulation of Gas Carburizing of Steels (چکیده)
149 - شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی (چکیده)
150 - مدل سازی درصد کربن سطح قطعات در عملیات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)
151 - Synthesis of PE-Cu-C Nano-Crystalline Composite by ‎Mechanochemical Technique (چکیده)
152 - Microwave-combustion synthesize of Al2O3/TiC Composite (چکیده)
153 - An Investigation on the Reduction of Iron Ore Pellets in Fixed Bed of Domestic Non-Coking Coals (چکیده)
154 - Copper Leaching from Nanoparticles of Chalcopyrite Concentrate (چکیده)
155 - روشی نوین برای رسوب سختی سطحی آلیاژ های آلومینیوم (چکیده)
156 - ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی (چکیده)
157 - پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
158 - سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن (چکیده)
159 - احیای مکانوشیمیایی همزمان اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن (چکیده)
160 - تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR (چکیده)
161 - احیای ایزوترم گندله های سنگ آهن در بستر ثابت زغال (چکیده)
162 - تولید در جای کامپوزیت نانوساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
163 - روش جدید تولید پانل ساندویچی فلزلت شامل لایه متخلخل میانی با استفاده از فرایند سنتز احتراقی (چکیده)
164 - پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فلزی به روش آسیاکاری مکانیکی (چکیده)
165 - تاثیر شرایط الکترولیز بر راندمان جریان و مورفولوژی پودر روی جهت باتری روی- اکسید نقره (چکیده)
166 - A New Approach to Model Size-Dependent Melting Point of Nanoparticles (چکیده)
167 - بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو (چکیده)
168 - A new method for fabrication of TiC-Al2O3 composite using nano-size TiO2 (چکیده)
169 - Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density (چکیده)
170 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
171 - اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1 (چکیده)
172 - مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی (چکیده)
173 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
174 - Prediction of nanoparticles’ size-dependent melting temperature using mean coordination number concept (چکیده)
175 - Combustion Wave Stability in Diluted TiO2/Al/C system in Atmospheric Air (چکیده)
176 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
177 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)