مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مصیب مقبلی دامنه , مهدی غلامی شرفخانه , سیدحسین ثنائی نژاد , مجتبی صادقی , ارزیابی مدل سنش از دور TSEB برای داسازی تبخیر-تعرق ذرت در مقیاس مزرعه تحت کشت آبیاری قطره‌ای, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (53), شماره (12), سال (2023-2), صفحات (2885-2903)
 2. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , مجید سرمد , افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-8), صفحات (47-60)
 3. محمد فشایی , سیدحسین ثنائی نژاد , ریزمقیاس نمایی تصاویر بازیابی مایکروویو غیرفعال رطوبت خاک در ابعاد مزرعه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (6), سال (2021-2), صفحات (1973-1983)
 4. محسن رحم دل , سیدحسین ثنائی نژاد , زهره جوانشیری , آزاده محمدیان , تحلیل اکتشافی و مطالعه ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (بازه زمانی 2018-1989), فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, سال (2021-5)
 5. محسن رحم دل , سیدحسین ثنائی نژاد , زهره جوانشیری , بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسی, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (12), شماره (45), سال (2021-4), صفحات (25-42)
 6. اعظم عربی یزدی , سیدحسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی , ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (10), شماره (38), سال (2019-8), صفحات (63-76)
 7. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (673-685)
 8. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران, اطلاعات جغرافیایی, دوره (29), شماره (115), سال (2020-11), صفحات (7-20)
 9. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک), پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-7), صفحات (77-94)
 10. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , مجید سرمد , ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد, آب و خاک, دوره (33), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (361-377)
 11. سیده آیدا هاشمی نسب , حسین انصاری , سیدحسین ثنائی نژاد , ارزیابی عملکرد مدل فازی و ظرفیت نفوذ متغیر (VIC)در برآورد متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (1-9)
 12. مجتبی شکوهی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران-, آب و خاک, دوره (32), شماره (5), سال (2018-12), صفحات (1013-1024)
 13. زهرا صادقی , سعیدرضا خداشناس , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی مفتاح هلقی , بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از سیل در پایین دست سد, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (6), سال (2018-10), صفحات (1350-1361)
 14. سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , بررسی استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در ارزیابی وضعیت خشک‌سالی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان‌شمالی), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (6), سال (2018-3), صفحات (1076-1086)
 15. محمد فشایی , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد), آب و خاک, دوره (29), شماره (6), سال (2016-3), صفحات (1735-1748)
 16. دل آرام هوشمندکوچی , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی , سیدحسین ثنائی نژاد , داور خلیلی , شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضهی آبریز سد سلمان فارسی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (243-258)
 17. مژده سلیمی فرد , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , لیلا ثابت دیزاوندی , شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-8), صفحات (111-124)
 18. مصطفی اکبری ینگه قلعه , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا فریدحسینی , مرتضی اکبری , بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی), پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (8), شماره (29), سال (2018-4), صفحات (1-18)
 19. نسرین صالح نیا , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , آذر زرین , بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2017-11), صفحات (1-9)
 20. منصوره کوهی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد امینی , اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (7), شماره (25), سال (2016-9), صفحات (47-66)
 21. اعظم عربی یزدی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (544-558)
 22. نگار سیابی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (23), سال (2017-6), صفحات (163-179)
 23. جمیله قلی پور , سیدحسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی , امین علیزاده , تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (5), شماره (20), سال (2017-6), صفحات (57-71)
 24. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری , ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (525-541)
 25. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , کامران داوری , پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2016-9), صفحات (398-411)
 26. مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , امین علیزاده , ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (5), سال (2015-12), صفحات (710-719)
 27. مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (459-469)
 28. نفیسه سیدنژادگل خطمی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , رضایی پژند , درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (4), شماره (15), سال (2016-5), صفحات (17-30)
 29. نگار سیابی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه, آب و خاک, دوره (29), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (225-238)
 30. رضا غفوریان , سیدحسین ثنائی نژاد , نجفقلی غیاثی , ابوالقاسم دادرسی , جواد ایزی , ارزیابی روش های تعیین شیب متوسط در یک حوزه آبخیز, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (57-66)
 31. مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد, آب و خاک, دوره (28), شماره (6), سال (2015-2), صفحات (1126-1136)
 32. سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حسین زارع , نسرین صالح نیا , مرجان قائمی , تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (20), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (45-63)
 33. مجتبی شکوهی , سیدحسین ثنائی نژاد , تعیین ارتباط شرایط آب و هوایی با تولید محصول جو دیم (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (634-644)
 34. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM, آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-8), صفحات (639-648)
 35. منصوره کوهی , سیدحسین ثنائی نژاد , بررسی سناریوهای تغییراقلیم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقیاس گردانی آماری برای متغیر تبخیر-تعرق مرجع در منطقه ارومیه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (559-574)
 36. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی , ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی, آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (276-285)
 37. نفیسه سیدنژادگل خطمی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , حجت رضائی پژند , بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد, آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (1-9)
 38. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , حجت رضایی پژند , اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-11), صفحات (99-112)
 39. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی , ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد, پژوهش های خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (463-473)
 40. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی), آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-9), صفحات (919-927)
 41. سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس, آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-7), صفحات (753-762)
 42. آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی), آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (919-927)
 43. مهری شاهدی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , تحلیل فراوانی منطقه‌ای بارش‌های حداکثرسالانه یک و دو روزه با خوشه بندی و نظریه گشتاورهای خطی، مطالعه موردی: استان خراسان رضوی, آب و خاک, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (80-89)
 44. علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی , تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (577-582)
 45. منصوره کوهی , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , سیدحسین ثنائی نژاد , هادی جباری نوقابی , ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (12), سال (2013-2), صفحات (35-53)
 46. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (348-355)
 47. سیدحسین ثنائی نژاد , سمیرا نوری , سیدمجید هاشمی نیا , برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد, آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-9), صفحات (540-547)
 48. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (294-300)
 49. سعیده کوزه گران , محمد موسوی بایگی , سیدحسین ثنائی نژاد , محمدعلی بهدانی , بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS, آب و خاک, دوره (25), شماره (4), سال (2011-10), صفحات (895-907)
 50. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (103-110)
 51. مرجان قائمی , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (128-137)
 52. حسین انصاری , کامران داوری , سیدحسین ثنائی نژاد , پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازی, آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-4)
 53. آمنه میان آبادی , محمد موسوی بایگی , سیدحسین ثنائی نژاد , احمد نظامی , بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS, آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (104-114)
 54. سیدحسین ثنائی نژاد , سارا شعرباف خجسته , سیدمجید هاشمی نیا , بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (31-40)
 55. آمنه میان آبادی , محمد موسوی بایگی , سیدحسین ثنائی نژاد , احمد نظامی , بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی, آب و خاک, دوره (23), شماره (1), سال (2009-7), صفحات (77-88)
 56. سیدحسین ثنائی نژاد , امیر رضا شاه طهماسبی , رضاصدرآبادی حقیقی , کیومرث کلارستانی , مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS, علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (45), سال (2008-10), صفحات (1-9)
 57. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , علطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران, فضا, دوره (7), شماره (30), سال (2008-7), صفحات (53-59)
 58. حسین انصاری , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان, علوم خاک و آب, دوره (22), شماره (2), سال (2008-11), صفحات (225-233)
 59. محمد موسوی بایگی , محمدصادق غضنفری مقدم , سیدحسین ثنائی نژاد , طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-12), صفحات (196-294)
 60. سیدحسین ثنائی نژاد , محمدادیب عباسی , محمد موسوی بایگی , محمد طالب حیدری گندمان , بررسی رژیم دمایی هوا و اعماق خاک و تعیین توابع نوسانات ادواری آنها در ایستگاههای استان کردستان, Acta Horticulturae, دوره (22), شماره (1), سال (2008-11), صفحات (25-33)
 61. سیدحسین ثنائی نژاد , رضا صدرآبادی حقیقی , کیومرث کلارستاقی , امیررضا شاه طهماسبی , برآورد سطح زیر کشت در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-2), صفحات (67-74)
 62. سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS, علوم آب و خاک, سال (2006-3)
 63. سیدحسین ثنائی نژاد , حسین انصاری , کامران داوری , سعید مرید , پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI), علوم خاک و آب, دوره (17), شماره (2), سال (2004-3), صفحات (201-208)
 64. سیدحسین ثنائی نژاد , کامران داوری , کامران داوری , علی رضا عابدی , علیرضا عابدی , پایش خشکسالی کشاورزی در دشت مشهد با استفاده از نمایه NDVI و معرفی نمایه جدید APVI, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

انگلیسی

 1. mahbobeh farzandi , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Hojjat Rezaei-Pazhand , Majid Sarmad , Improving estimation of missing data in historical monthly precipitation by evolutionary methods in the semi-arid area, Environment Development and Sustainability, Volume (24), No (6), Year (2021-9), Pages (8313-8332)
 2. Morteza Kafash , Seyed Hossein Sanaei Nejad , تلفیق تصاویر دمای سطح زمین مودیس و لندست-8 با استفاده از مدل تلفیق مکانی-زمانی تصویر, تحقیقات آب و خاک ایران, Year (2019-12)
 3. mohsen rahmdel , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Hadi Jabbari Nooghabi , واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد, علوم و مهندسی آبیاری, Year (2019-5)
 4. NEGAR SIABI , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Bijan Ghahraman , Comprehensive evaluation of a spatio-temporal gap filling algorithm: Using remotely sensed precipitation, LST and ET data, Journal of Environmental Management, Volume (261), Year (2020-5), Pages (110228-110237)
 5. Mohammad Javad Khordadi Varamini , JqRGEN EIVIND OLESEN , Amin Alizadeh , Mehdi Nassiri Mahallati , Hossein Ansari , Seyed Hossein Sanaei Nejad , CLIMATE CHANGE IMPACTS AND ADAPTATION FOR CROP MANAGEMENT OF WINTER WHEAT AND MAIZE IN THE SEMI‐ARID REGION OF IRAN, Irrigation and Drainage, Volume (68), No (5), Year (2019-12), Pages (841-856)
 6. shabnam afzali , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Energy balance quantification using Landsat 8 images and SAFER algorithm in Mashhad, Razavi Khorasan, Iran, Journal of Applied Remote Sensing, Volume (13), No (1), Year (2019-3), Pages (1-15)
 7. seyedeh Aida Hashemi Nasab , Hossein Ansari , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Analyzing drought history using Fuzzy Integrated Drought Index (FIDI): a case study in the Neyshabour basin, Iran, Arabian Journal of Geosciences, Volume (11), No (14), Year (2018-7), Pages (1-10)
 8. Nasrin Salehnia , Amin Alizadeh , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Mohammad Bannayan Aval , Azar Zarrin , G. HOOGENBOOM , Estimation of meteorological drought indices based on AgMERRA precipitation data and station-observed precipitation data, Journal of Arid Land, Volume (9), No (6), Year (2017-10), Pages (797-809)
 9. Nasime Janatian Ghadikolaei , Morteza Sadeghi , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Elham Bakhshian , Alireza Faridhosseini , Seyed Majid Hasheminia , Sadegh Ghazanfari , A statistical framework for estimating air temperature using MODIS land surface temperature data, International Journal of Climatology, Volume (37), No (3), Year (2016-1), Pages (1181-1194)
 10. Mohammad Javad Khordadi Varamini , Amin Alizadeh , Mehdi Nassiri Mahallati , Hossein Ansari , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Climate Change Impact on Precipitation Extreme Events in Uncertainty Situation; Passing from Global Scale to Regional Scale, International Journal of Engineering, Volume (28), No (8), Year (2014-8), Pages (1140-1144)
 11. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Mehdi Nassiri Mahallati , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (14), No (4), Year (2014-11), Pages (987-1004)
 12. Hadi Ghafourian Ghods Kameli , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Kamran Davary , Comparing and Assessment of TRMM Data and Ground Based Measurements Data for Drought Monitoring, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (15), No (3), Year (2014-5), Pages (415-419)
 13. Hadi Ghafourian Ghods Kameli , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Alireza Nasiri Khanghah , Evaluation of Remote Sensing Data for Estimation of Precipitation, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (13), No (4), Year (2014-9), Pages (946-951)
 14. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Mehdi Nassiri Mahallati , Hojat Emami , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modeling, International Agrophysics, Volume (28), No (3), Year (2014-8), Pages (291-302)
 15. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Seyed Hossein Sanaei Nejad , H. Zare , Using satellite data for soil cation exchange capacity studies, International Agrophysics, Volume (27), No (4), Year (2013-10), Pages (409-417)
 16. Marjan Ghaemi , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Ali Reza Astaraei , Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (11), No (1), Year (2011-12), Pages (9-18)
 17. nafiseh seyyednejad , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Bijan Ghahraman , Hojat Rezaee Pazhand , Extended Modified Inverse Distance Method for Interpolation Rainfall, International Journal of Engineering Inventions, Volume (1), No (3), Year (2012-9), Pages (57-65)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. لیدا علی زاده بناء , سیدحسین ثنائی نژاد , مسعود مینائی , بررسی ارتباط گرمایش شهری مشهد با عملکرد پوشش گیاهی شهری وکشاورزی با استفاده ازتصاویرسنجنده لندست درسالهای 2000 تا 2015 , اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین , 2016-11-08
 2. سیدحسین ثنائی نژاد , محدودیت های دمایی در کشت دیم جو در استان خراسان رضوی , سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2015-08-29
 3. جمیله قلی پور , سیدحسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی , امین علیزاده , تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 4. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , محمدعلی محمدپور , بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18
 5. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان , الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران , دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی , 2012-11-19
 6. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت رضایی پژند , تحلیل شاخص خشکسالی SPI برای بارش دراز مدت مشهد با زنجیره مارکف , اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای آن , 2012-05-09
 7. فاطمه طالبی حسین آباد , سعداله ولایتی , کامران داوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدعلی حسینی , تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03
 8. سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدمجید هاشمی نیا , برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقه ای با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر مودیس , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2010-11-14
 9. سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدمجید هاشمی نیا , برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2010-11-14
 10. سمانه عاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مدلسازی داده های بارندگی در دشت مشهد با استفاده از تبدیلات موجک , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2010-11-14
 11. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , 2010-11-14
 12. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , نگار سیابی , بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , 2010-11-14
 13. سیدحسین ثنائی نژاد , محمد فارسی , سیدمجید هاشمی نیا , سیدنصیر حسینی علی آبادی , بررسی و پیش بینی عملکرد محصول زعفران در استان خراسان جنوبی به وسیله عوامل اقلیمی با استفاده از روابط تجربی , سومین جشنواره ملی طلای سرخ , 2007-11-07
 14. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران , 2008-12-23
 15. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , عاطفه کشاورزی , مرجان قائمی , استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 16. علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 17. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27

انگلیسی

 1. Mohammad Khajeh Hosseini , mostafa cheshmi , Farnoush Fallahpour , Mojtaba Mamarabadi , Mostafa Mazaheri Tehrani , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Effect of climatic and farm management factors on the quality and nutritional value of produced wheat seeds , ISTA Seed Symposium , 2022-11-02
 2. mehri shahedi , -saadollah -velayati , Kamran Davary , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Hossein Ansari , محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر , چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03
 3. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Ali Reza Astaraei , , Marjan Ghaemi , Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) , International Conference on Geographic Information Systems , 2009-06-22
 4. Seyed Hossein Sanaei Nejad , seyyed nasir hosseini aliabadi , Regression Models for Saffron Yields in Iran , CCTA 2008 , 2008-10-18
 5. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Assessment of Drought in a long time period, using standardized precipitation index (SPI). A case study of Mashhad area , Thiird Symposium for European Freshwater Sciences , 2003-07-13
 6. Ali Reza Astaraei , Seyed Hossein Sanaei Nejad , پریسا میر حسینی موسوی , , عاطفه کشاورزی , EVALUATIONS OF VEGETATION COVER AND SOIL INDICES FOR SALINE LAND CLASSIFICATION IN NEYSHABOUR REGION USING ETM+ LANDSAT , International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2008 , 2008-12-04
 7. Seyed Hossein Sanaei Nejad , seyyed nasir hosseini aliabadi , Mohammad Farsi , Seyed Majid Hasheminia , MODELING SAFFRON YIELD BASED ON WEATHER VARIABLES IN THE NORTH EAST OF IRAN , 4th International Conference HAICTA 2008 , 2008-09-18
 8. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Seyed Majid Hasheminia , سارا خجسته شعرباف , Determining the climatologically suitable areas for wheat production using MODIS-NDVI in Mashhad, Iran , Environmental Informatics and Industrial Ecology , 2008-09-04
 9. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Hossein Ansari , Drought: fighting or adopting? A report about three years experience of drought in Khorasan province , International Conference on Computing and Control for the Water , 2003-09-15
 10. Seyed Hossein Sanaei Nejad , حسنعلی فرجی سبکبار , Using Allocation Models for Regional Planning in GIS Environment , Map Asia 2002 , 2002-08-07
 11. Seyed Hossein Sanaei Nejad , حسنعلی فرجی سبکبار , Developing Health Geographic Information for Khorasan Province in Iran , Map Middle East 2005 , 2005-04-23
 12. Seyed Hossein Sanaei Nejad , احمد طالب زاده , علی اصغر زاده علی , Using RS and GIS for Spatial Estimation of Evaporation: A case study in Tang-e-Kenesht Catchment (West of Iran) , Map Asia 2005 , 2005-08-22
 13. Seyed Hossein Sanaei Nejad , بهروز بادکو , س منجمی , Using GIS for Priority Assessment of Road Construction in Kermanshah Province , Map Middle East 2006 , 2006-03-26
 14. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Bijan Ghahraman , راستگو سعید , Spatial Modelling of Soil Erosion Using GIS(A case study in Kermanshah, Iran) , AgroEnvironment 2006 , 2006-09-04
 15. Seyed Hossein Sanaei Nejad , امیر رضا شاه طهماسبی , Estimating Wheat Planted area in North East of IRAN by MODIS sensor , Map Asia 2007 , 2007-08-14
 16. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Mohammad Farsi , بهرام قلی زاده , Predicting Wheat Yield by Using Meteorological Data and a Statistical Model in Gharakhil Area (North of Iran) , Agriculture and Engineering Challenge Today, Technology Tomorrow , 2007-09-23