مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. امین مزارعی بهبهانی , محمدرضا جعفرزاده , تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه, هیدرولیک, دوره (18), شماره (1), سال (2023-3), صفحات (1-17)
 2. ایمان جمعه بیدختی , محمود فغفور مغربی , محمدرضا جعفرزاده , مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی, هیدرولیک, دوره (17), شماره (3), سال (2022-9), صفحات (117-131)
 3. هادی اکبریان , محمدرضا جعفرزاده , تحلیل دو و سه بعدی ریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها, هیدرولیک, سال (2021-12)
 4. حجت بینا , محمدرضا جعفرزاده , مدل‌سازی سیلاب در بندسار با استفاده از روش مدل سلولی, هیدرولیک, دوره (16), شماره (4), سال (2021-10), صفحات (1-16)
 5. محسن کدخدایی , محمدرضا جعفرزاده , علی عباسی , رتبه‌بندی روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف بهینه خانگی آب در کلان‌شهرها با استفاده از مدل تلفیقی Grey-AHP و Grey-TOPSIS, آب و فاضلاب, دوره (32), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (27-40)
 6. علی شعبانی چافجیری , محمدرضا جعفرزاده , مطالعه آزمایشگاهی ویژگیهای پرش هیدرولیکی در کانال همگرای شیبدار, مهندسی عمران مدرس, دوره (20), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (27-40)
 7. آیلر ابراهیم زاده بجنوردی , علی نقی ضیائی , محمدرضا جعفرزاده , علی اصغر بهشتی , ندا شیخ رضازاده نیکو , مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe, دانش آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (41-51)
 8. افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی آزمایشگاهی عملکرد سازه‌های سنگریز در تثبیت نقاط‌شکست در کانال مستطیلی, هیدرولیک, دوره (13), شماره (2), سال (2018-4), صفحات (1-23)
 9. محمدرضا جعفرزاده , استخر خورشیدی با گرادیان شوری, بنیاد دانشنامه نگاری ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2017-3), صفحات (1-6)
 10. افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی تغییرات تراز در رودخانه های با بستر ماسه ای تحت تأثیر دو نقطه شکست متوالی, هیدرولیک, دوره (11), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (1-14)
 11. ناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده , کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها, آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (61-71)
 12. سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده , روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی, روش های عددی در مهندسی, دوره (32), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (173-187)
 13. سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده , کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی, هیدرولیک, دوره (7), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (71-84)
 14. مهدی نوری ابوذری , محمدرضا جعفرزاده , بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد, هیدرولیک, دوره (7), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (1-12)
 15. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالها, شریف, دوره (28), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (17-27)
 16. علی رضا شمخالچیان , محمدرضا جعفرزاده , مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلی, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (43), شماره (1), سال (2011-7), صفحات (43-50)
 17. محمدرضا جعفرزاده , علی رضا شمخالچیان , محبوبه جمعه زاده , کارآیی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی, هیدرولیک, دوره (5), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (77-91)
 18. عباسعلی قزل سوفلو , محمدرضا جعفرزاده , مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا, فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (2), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (27-40)
 19. محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان , تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2010-3), صفحات (48-55)
 20. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود, هیدرولیک, دوره (4), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (109-116)
 21. محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده , حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر, هیدرولیک, دوره (4), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (1-13)

انگلیسی

 1. م. فرخی , Mohammad Reza Jaefarzadeh , م. وهب , ه. فقها , ع. اکبرزاده , Integration of a solar pond in a salt work in Sabzevar in Northeast Iran, Solar Energy, Volume (244), Year (2022-9), Pages (115-125)
 2. Afshin Fouladi Semnan , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Performance of riffle structures on the stabilization of two successive knickpoints over a sandy bed, International Journal of Sediment Research, Volume (35), No (4), Year (2020-8), Pages (377-385)
 3. N. Moosavian , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Particle Swarm Optimization for Hydraulic Analysis of Water Distribution Systems, Civil Engineering Infrastructures Journal, Volume (48), No (1), Year (2015-6), Pages (9-22)
 4. Seyed abdolnaser Moosavian , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Hydraulic Analysis of Water Supply Networks Using a Modified Hardy Cross Method, International Journal of Engineering, Volume (27), No (9), Year (2014-9), Pages (1331-1338)
 5. Seyed abdolnaser Moosavian , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Pressure-Driven Demand and Leakage Simulation for Pipe Networks Using Differential Evolution, World Journal of Engineering and Technology, Volume (1), No (3), Year (2013-11), Pages (49-58)
 6. Naser Moosavian , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Hydraulic Analysis of Water Distribution Network Using Shuffled Complex Evolution, Journal of Fluids, Volume (2014), No (1), Year (2014-1), Pages (1-12)
 7. Mohammad Reza Jaefarzadeh , Ali Reza Shamkhalchian , Mahboobeh Jomehzadeh , Supercritical flow profile improvement by means of a convex corner at a bend inlet, Journal of Hydraulic Research, Volume (50), No (6), Year (2012-11), Pages (623-630)
 8. Ebrahim Alamatian , Mohammad Reza Jaefarzadeh , Evaluation of turbulence models in the simulation of oblique standing shock waves in supercritical channel flows, International Journal of Civil Engineering, Volume (10), No (1), Year (2012-3), Pages (61-71)
 9. Mohammad Reza Jaefarzadeh , On the performance of a salt gradient solar pond, Applied Thermal Engineering, Volume (20), No (3), Year (2000-1), Pages (243-252)
 10. Mohammad Reza Jaefarzadeh , Aliakbar Akbarzadeh , TOWARDS THE DESIGN OF LOW MAINTENANCE SALINITY GRADIENTSOLAR PONDS, Solar Energy, Volume (73), No (5), Year (2002-11), Pages (375-384)
 11. Mohammad Reza Jaefarzadeh , THERMAL BEHAVIOR OF ALARGE SALINITY-GRADIENT SOLAR POND IN THE CITY OF MASHHAD, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction B: Engineering, Volume (29), No (2), Year (2005-3), Pages (219-229)
 12. Mohammad Reza Jaefarzadeh , Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger, Applied Thermal Engineering, Volume (26), No (16), Year (2006-11), Pages (1858-1865)
 13. Mohammad Reza Jaefarzadeh , Thermal behavior of a small salinity-gradient solar pond with wall shading effect, Solar Energy, Volume (77), No (3), Year (2004-9), Pages (281-290)
 14. Mohammad Reza Jaefarzadeh , evaluation of the methods for gradient establishment in salinity gradient solar ponds, IUST International Journal Of Engineering Science, Year (2003-1)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. هادی اکبریان , محمدرضا جعفرزاده , مد لسازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 2. الهام عرب , محمدرضا جعفرزاده , پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی , دوازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 3. الهام عرب , محمدرضا جعفرزاده , پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار به روش رگرسیون چندجمله ای تکاملی EPR , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 4. یوسف طاهری , محمدرضا جعفرزاده , مدلسازی جریان دوبعدی و رسوب وارده به بندسارها بر روی مخروط افکنه توسط نرم Mike21 , نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-15
 5. علیرضا مشرقی , محمدرضا جعفرزاده , بررسی تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی , نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد , 2021-02-15
 6. حجت بینا , محمدرضا جعفرزاده , مدل سازی سیلاب در خشک رود و بندسار با استفاده از مدل سلولی , نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-15
 7. امین مزارعی بهبهانی , محمدرضا جعفرزاده , روش جدید تحلیل جریان در مجاری باز با استفاده از سری فوریه , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 8. علیرضا مشرقی , محمدرضا جعفرزاده , بررسی آزمایشگاهی تاثیربرخورد جریان جانبی تحت فشار به جریان اصلی فوق بحرانی در کانال باز , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 9. هادی اکبریان , محمدرضا جعفرزاده , مدلسازی آزمایشگا هی عددی جریاى فوقَ بحرا نی در کا نال خمیده روباز , یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29
 10. علی شعبانی چافجیری , محمدرضا جعفرزاده , مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای همگرای شیبدار , یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2019-01-29
 11. نبی لطفی , محمدرضا جعفرزاده , بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده , شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2017-09-06
 12. حمید مرتضوی , محمدرضا جعفرزاده , مدلسازی عددی نقطه شکست و سازه های کنترل آن , شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، , 2017-09-06
 13. مرتضی جمشیدی , محمدرضا جعفرزاده , روزبه شاد , بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 14. سیدسعید قاسمی نژاد , محمدرضا جعفرزاده , مطالعه عددی یک بعدی جریان های گلی با استفاده از روش های با قدرت تفکیک بالا , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 15. سیدمهدی کاهانی میری , محمدرضا جعفرزاده , مطالعه عددی تغییرات فشار در پرتابه های مثلثی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 16. علیرضا مشرقی , محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان , بررسی جریان ورودی جانبی مستغرق به جریان فوق بحرانی در مسیل , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 17. افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده , ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیشبینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 18. افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانال مستطیلی روبازبا شیب ملایم در اثر مهاجرت دو نقطه شکست متوالی , دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2016-01-19
 19. محمد وفائی , محمدرضا جعفرزاده , شبیه سازی عددی جریان چرخشی در حوضچه های مستطیلی , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 20. افشین فولادی سمنان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 21. عباسعلی رضاپور , محمدرضا جعفرزاده , طراحی حوضچه تبخیری در مجاورت استخر خورشیدی تحت شرایط آب و هوایی ایران , سومین همایش ملی عمران شهری , 2011-10-26
 22. مرضیه دشتی مفرد , علیرضا کیهانی , حسین موسی زاده , محمدرضا جعفرزاده , بررسی کاربرد استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان سنجی استفاده از آن در ایران , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2014-01-29
 23. محمدحامد شعلائی , محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان , بررسی تاثیر پارامترهای جریان در شیرهای پروانه ای در بازشدگی های مختلف بر فرایند کاویتاسیون , هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07
 24. قایم قصابی , محمدرضا جعفرزاده , مطالعه آزمایشگاهی مشخصات پرش هیدرولیکی برروی بستر زبر در تبدیل ها , هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07
 25. بهروز شاهی , محمدرضا جعفرزاده , سید عبدالناصر موسویان , کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 26. بی بی محبوبه سیدی , محمدرضا جعفرزاده , سید عبدالناصر موسویان , بررسی مدل های محاسبات جریان متغیر تدریجی دائمی در شبکه کانال های باز , دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، , 2013-10-29
 27. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , مدلسازی جریان سیلابی در کانالهای منشوری مستطیلی همراه با جریان تحت فشار جانبی , دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2013-10-29
 28. امین استثنایی , محمدرضا جعفرزاده , ابراهیم علامتیان , شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 29. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان , یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2012-11-06
 30. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی , پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان , 2005-11-08
 31. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08
 32. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08
 33. سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده , بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08
 34. سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده , ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی , دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2011-11-08
 35. معصومه کوهستانی , محمدرضا جعفرزاده , بررس ضربه قوچ در شبکه آبیاری شهر باخرز با استفاده از نرم افزار WHMO , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 36. سید عبدالناصر موسویان , محمدرضا جعفرزاده , ارزیابی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه آبرسانی , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09
 37. مهدی نوری ابوذری , محمدرضا جعفرزاده , بررسی عملکرد ابزارها، کنترل ضربه قوچ و کیفیت آب در خط انتقال آب گیسور- گناباد , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09
 38. علی رضا شمخالچیان , محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده , مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 39. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 40. حسین علیزاده , محمدرضا جعفرزاده , کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 41. مریم ابارشی , محمدرضا جعفرزاده , سیدمحمود حسینی , بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 42. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل , هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26
 43. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها , هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15
 44. علی رضا شمخالچیان , محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده , مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم , هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15
 45. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا , هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15
 46. حسین اسماعیلیان , محمدرضا جعفرزاده , بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 47. علی رضا شمخالچیان , محمدرضا جعفرزاده , ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 48. محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده , حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 49. عباسعلی قزل سوفلو , محمدرضا جعفرزاده , مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق , هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11
 50. ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده , شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود , هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11
 51. محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده , حل عددی و تحلیلی معادلات آب های کم عمق بر ناپیوستگی های متمرکز در بستر , هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11
 52. علی رضا شمخالچیان , محمدرضا جعفرزاده , جریان فوق بحرانی در کانال ‏های خمیده , هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11