بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Javareshkian


موارد یافت شده: 77

1 - تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیه (چکیده)
2 - واکاوی نظریه صدرایی به نفی ظهور غیرخداوند در ادعیه ماثوره و اسانید روایی (چکیده)
3 - اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف (چکیده)
4 - مبانی دینی برنامه درسی بنیادی برای نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی: نگاهی نو (چکیده)
5 - دلالت‌های روان‌شناختی حکمت متعالیه ملاصدرا (چکیده)
6 - تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدرا (چکیده)
7 - نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس (چکیده)
8 - بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه (چکیده)
9 - نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا (چکیده)
10 - بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیه (چکیده)
11 - نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی (چکیده)
12 - بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفات (چکیده)
13 - مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی (چکیده)
14 - عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی (چکیده)
15 - تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه (چکیده)
16 - نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا (چکیده)
17 - بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها (چکیده)
18 - Investigating the Destiny of Children in the Hereafter from Avicenna. Mullā Ṣadrā, and the Infallibles' Viewpoints (چکیده)
19 - بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی (چکیده)
20 - مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید (چکیده)
21 - تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین (چکیده)
22 - گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی- (چکیده)
23 - تاملی در مبانی نظریهء ابتکاری علامه طباطبایی دربارهء ماده، قوه و حرکت و تبیین لوازم و ثمرات آن (چکیده)
24 - فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا (چکیده)
25 - بررسی نگرش وجودی و معرفت شناختی حکمت مشاء از منظر اصالت پدیداری معنا (چکیده)
26 - منظری نو از ساختار تشکیکی هستی در حکمت متعالیه (چکیده)
27 - تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا (چکیده)
28 - وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری (چکیده)
29 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی (چکیده)
30 - مبانی نظری در علوم انسانی -2- (چکیده)
31 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
32 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی -3- (چکیده)
33 - دین دنیوی شده (چکیده)
34 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2 (چکیده)
35 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی- (چکیده)
36 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است (چکیده)
37 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیار (چکیده)
38 - نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم- (چکیده)
39 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟! (چکیده)
40 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟- (چکیده)
41 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: پرسش هایی درباره خداوند (چکیده)
42 - سرشت دینی آدمی -1-: -نیاز به دین-/ تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی -10- (چکیده)
43 - دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی- (چکیده)
44 - عنصر بصیرت در شخصیت حضرت امام -ره- (چکیده)
45 - تربیت معنوی و دنیای دینی- دین و دنیا 2 (چکیده)
46 - تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه (چکیده)
47 - مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی -ره- (چکیده)
48 - بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربی (چکیده)
49 - معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه (چکیده)
50 - معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه (چکیده)
51 - روانشناسی و دین ، از جدایی تا نظریه پردازی (چکیده)
52 - تبیین فرامقولی بودن علم حصولی در حکمت متعالیه (چکیده)
53 - نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امام (چکیده)
54 - بازخوانی نسبت مثل افلاطونی و ارباب انواع شیخ اشراق (چکیده)
55 - ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهین (چکیده)
56 - غیاث الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت وجود و وحدت شهود (چکیده)
57 - بررسی اصول معاد جسمانی در آثار صدرالمتألهین (چکیده)
58 - اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخها (چکیده)
59 - ریشه تاریخی مفهوم و مصداق ماده المواد و صادر اول در فلسفه یونان (چکیده)
60 - نقد نظریه بلوغ عقلی بشر در فلسفه خاتمیت و امامت (چکیده)
61 - بازخوانی انتقادی نظریه مدرس زنوزی در مسأله معاد جسمانی (چکیده)
62 - تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع) (چکیده)
63 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
64 - نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا (چکیده)
65 - حقیقت تجرد و انواع آن از دیدگاه صدرالمتالهین (چکیده)
66 - قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه (چکیده)
67 - نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث (چکیده)
68 - بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
69 - فهم بشری در ساحت متن الهی (چکیده)
70 - نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیّر در نظریه حرکت جوهری (چکیده)
71 - ضرورت آموزش سیستمی در فلسفه اسلامی (چکیده)
72 - چیستی و هستی ماده (چکیده)
73 - نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک (چکیده)
74 - پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسائل نفس و تکامل آن (چکیده)
75 - جایگاه امکان فقری در مبحث علیت و سازگاری یا عدم سازگاری آن با تشکیک یا وحدت شخصی وجود (چکیده)
76 - خاتمیت از منظر متفکران معاصر (چکیده)
77 - اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا (چکیده)