بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behrooz Alizadeh Behbahani


موارد یافت شده: 113

1 - Effects of incorporation of Echinops setifer extract on quality, functionality, and viability of strains in probiotic yogurt (چکیده)
2 - Evaluation of the chemical and antibacterial properties of Citrus paradise essential oil and its application in Lallemantia iberica seed mucilage edible coating to improve the physicochemical, microbiological and sensory properties of lamb during refrigerated storage (چکیده)
3 - Production of synbiotic ice-creams with Lactobacillus brevis PML1 and inulin: functional characteristics, probiotic viability, and sensory properties (چکیده)
4 - Preparation and Functional Properties of Synbiotic Yogurt Fermented with Lactobacillus brevis PML1 Derived from a Fermented Cereal-Dairy Product (چکیده)
5 - In vitro screening of phytochemicals, antioxidant, antimicrobial, and cytotoxic activity of Echinops setifer extract (چکیده)
6 - Optimization of gamma‐aminobutyric acid production by Lactobacillus brevis PML1 in dairy sludge‐based culture medium through response surface methodology (چکیده)
7 - Control of microbial growth and lipid oxidation in beef using a Lepidium perfoliatum seed mucilage edible coating incorporated with chicory essential oil (چکیده)
8 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
9 - ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آن (چکیده)
10 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
11 - ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
12 - بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی (چکیده)
13 - Phytochemical analysis and antibacterial activities extracts of mangrove leaf against the growth of some pathogenic bacteria (چکیده)
14 - Oliveria decumbens essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some clinical and standard strains causing infection (چکیده)
15 - Diversity and Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Horreh, a Traditional Iranian Fermented Food (چکیده)
16 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
17 - Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil (چکیده)
18 - ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی (چکیده)
19 - Quantification of enzymatic browning kinetics of quince preserved by edible coating using the fractal texture Fourier image (چکیده)
20 - Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil (چکیده)
21 - اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی (چکیده)
22 - بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
23 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
24 - ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی (چکیده)
25 - Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage (چکیده)
26 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
27 - Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
28 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
29 - ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت (چکیده)
30 - Application of Digital Image Processing in Monitoring some Physical Properties of Tarkhineh during Drying (چکیده)
31 - جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری (چکیده)
32 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
33 - اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
34 - اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی (چکیده)
35 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
36 - بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری¬های اسید لاکتیک ایزوله شده از غذای تخمیری-عملگرای کیمچی (چکیده)
37 - اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی (چکیده)
38 - مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
39 - جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز (چکیده)
40 - جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولی (چکیده)
41 - بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران (چکیده)
42 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
43 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
44 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
45 - Antifungal activity of extracts Biarum carduchorum (Kardeh) on Aspergillus fumigatus and Penicillium expansum in vitro (چکیده)
46 - بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
47 - بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت (چکیده)
48 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
49 - In vitro Study of Antibacterial Activity of Mangle negro Extracts against Selected Pathogens from Enterobacteriaceae and Bacillaceae Familia (چکیده)
50 - Study of the Antibacterial Activity of Methanolic and Aqueous Extracts of Myrtus communis on Pathogenic Strains Causing Infection (چکیده)
51 - Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum (چکیده)
52 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
53 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” (چکیده)
54 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” (چکیده)
55 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
56 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
57 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
58 - Antifungal potential of mangrove extracts against Aspergillus flavus and Penicillium italicum (چکیده)
59 - جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا (چکیده)
60 - استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات (چکیده)
61 - Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro (چکیده)
62 - The Comparison Among Antibacterial Activity of Mespilus germanica Extracts and Number of Common Therapeutic Antibiotics “In Vitro” (چکیده)
63 - بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
64 - Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro" (چکیده)
65 - Antimicrobial effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) containing aqueous and ethanolic Eucalyptus camaldulensis L. leaves extract against Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
66 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
67 - Investigating the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the Lavandula stoechas L. and Rosmarinus officinalis L. extracts on pathogen bacterias “in vitro” (چکیده)
68 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم (چکیده)
69 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در کیمچی (نوعی سبزی تخمیری) بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
70 - جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک (چکیده)
71 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
72 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
73 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
74 - Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
75 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
76 - مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (چکیده)
77 - بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ (چکیده)
78 - بهینه سازی شرایط تولید آنزیم نارنجیناز از گونه آسپرژیلوس سوجا (چکیده)
79 - بررسی تولید آنزیم نارنجیناز تثبیت شده از گونه آسپرژیلوس نایجر جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه (چکیده)
80 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
81 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط (چکیده)
82 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
83 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
84 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
85 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)
86 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Escherichia coli (چکیده)
87 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
88 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
89 - اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
90 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
91 - Antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic Teucrium polium L. extracts on gram positive and gram negative bacteria “in vitro” (چکیده)
92 - Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro” (چکیده)
93 - Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
94 - Effect of temperature and salt concentration on microbial changes during Tarkhineh fermentation (چکیده)
95 - Antifungal effect of edible film (CMC) containing aqueous and ethanolic mangrove plant extract on Citrus pathogens in vitro (چکیده)
96 - Antimicrobial properties of plant extracts of Thymus vulgaris L., Ziziphora tenuior L. and Mentha Spicata L., against important foodborne pathogens in vitro (چکیده)
97 - تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها (چکیده)
98 - بررسی روش های نوین پاستوریزاسیون تخم مرغ (چکیده)
99 - Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation (چکیده)
100 - Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product (چکیده)
101 - بررسی مهندسی متابولیک در لاکتیک اسید باکتری ها برای تولید متابولیت های اولیه و ثانویه ایمن در صنعت غذا (چکیده)
102 - بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم (چکیده)
103 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای سنتی ترخینه بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
104 - بررسی روش های فرآوری خاویار و کنترل کیفی آن (چکیده)
105 - بررسی روش های تولید پپتید های زیست فعال و نقش آنها در افزایش ایمنی غذایی (چکیده)
106 - بررسی ارزش تغذیه ای و نقش سلامتی زایی خاویار (چکیده)
107 - بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو (چکیده)
108 - بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس (چکیده)
109 - بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی (چکیده)
110 - بررسی روش های بسته بندی برکیفیت وبازار پسندی سوریمی (چکیده)
111 - Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, a traditional Iranian fermented food (چکیده)
112 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extracts ethanol, methanol & glycerin against Penicillium digitatum (citrus green mold) (چکیده)
113 - بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر (چکیده)