بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Monireh Cheniany


موارد یافت شده: 111

1 - Beneficial effects of endophytic fungi inoculation on tanshinones and phenolic compounds of Salvia abrotanoides (چکیده)
2 - Allelopathic effects of apricot (Prunus armeniaca L.) root on some crops and weeds (چکیده)
3 - تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکوالر (VAM ) بر برخی صفات رشدی، فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
4 - بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانوذره تیتانیوم دیاکسید بر ترکیبات فنلی و اسانسی گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
5 - ارزیابی اثر نیترات نقره بر میزان متابولیت های ثانوی کلپوره (Teucrium polium L) در شرایط in vitro (چکیده)
6 - The variability of phenolic constituents and antioxidant properties among wild populations of Ziziphora clinopodioides Lam (چکیده)
7 - Additive effects of arbuscular mycorrhizae and TiO2 nanoparticles on growth and essential oils enhancement of peppermint (چکیده)
8 - ارزیابی فعالیت ضدقارچی فرم های نانو و توده ای مس اکسید در رقم روشن گندم (چکیده)
9 - ارزیابی تاثیر تیمار نانوذرات مس اکسید بر مهارقارچ Fusarium culmorum در گندم (چکیده)
10 - ICP-OES assessment of trace and toxic elements in Ziziphora clinopodioides Lam. from Iran by chemometric approaches (چکیده)
11 - Plant elicitation and TiO2 nanoparticles application as an effective strategy for improving the growth, biochemical properties, and essential oil of peppermint (چکیده)
12 - Enhancing Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on Growth, Phenolic Metabolites Production and Antioxidant Potential of Ziziphora clinopodioides Lam. (چکیده)
13 - Exogenous arginine treatment additively enhances growth and tolerance of Salicornia europaea seedlings under salinity (چکیده)
14 - Interactive effects of chilling and wounding stresses on antioxidant compounds and fatty acid profile of purslane (چکیده)
15 - Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors (چکیده)
16 - اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
17 - بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم (چکیده)
18 - مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
19 - Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance (چکیده)
20 - بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad ) (چکیده)
21 - بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره (چکیده)
22 - بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
23 - تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت (چکیده)
24 - Studies on Seed Germination, Plant Regeneration, and Soil Acclimatization of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
25 - Evaluation the effect of BAP and NAA on callus production capacity of Teucrium polium L. in vitro (چکیده)
26 - Evaluation of phenolic metabolites and antioxidant capacity of aerial part and root from two subspecies of medicinal plant Ziziphora clinopodioides Lam. (چکیده)
27 - Induction of callus from leaf explant of Teucrium polium L. under the hormonal conditions BAP and IAA (چکیده)
28 - Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
29 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
30 - Effect of plant growth regulators and explants on callus induction and study of antioxidant potentials and phenolic metabolites in Salvia tebesana Bunge (چکیده)
31 - تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏ (چکیده)
32 - Variation in phenolic compounds, α-linolenic acid and linoleic acid contents and antioxidant activity of purslane (Portulaca oleracea L.) during phenological growth stages (چکیده)
33 - بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدان (چکیده)
34 - Impact of an arbuscular mycorrhizal fungal inoculum and exogenous MeJA on fenugreek secondary metabolite production under water deficit (چکیده)
35 - Effects of root symbioses and MeJA priming in fenugreek seedlings growing under water deficit conditions (چکیده)
36 - بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی (چکیده)
37 - مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.) (چکیده)
38 - Investigating the use of pine needle extract as biological herbicide for weed control in bean crop (چکیده)
39 - بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره (چکیده)
40 - تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری (چکیده)
41 - ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی (چکیده)
42 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
43 - Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek (چکیده)
44 - بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی (چکیده)
45 - تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای D - 2،4 و BAP بر نرخ کالزایی گیاه کلپوره Teucrium polium (چکیده)
46 - بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری (چکیده)
47 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
48 - تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L. (چکیده)
49 - آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ (چکیده)
50 - بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس بر کنترل علف هرز سوروف در پوشش های زراعی برنج به منظور کاهش مصرف علف کش های شیمیایی (چکیده)
51 - ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره گیاه اکالیپتوس برای کنترل علف هرز تاجریزی سیاه مابین بوته های گیاه زراعی خیار (چکیده)
52 - اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها (چکیده)
53 - بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge (چکیده)
54 - بررسی اثر دگراسیبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه (چکیده)
55 - پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی گردو ایرانی (Juglans regia L) بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاه Zea mays L و علف هرز Koshia squparia (چکیده)
56 - EFFECTS OF INOCULATION WITH ARB USCULAR MYCORRHIZAE ON SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD (چکیده)
57 - COMPARATIVE STUDY OF PHENOLIC CONTENT IN THREE KINDS OF EXTRACTS BELONGS TO LEAVES AND STEM OF SALVIA TEBESANA BUNG (چکیده)
58 - بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
59 - بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر خصوصیات جوانه¬زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی ذرت (Zea mays L.) و علف¬هرز ارزن وحشی(Panicum miliaceum L.) (چکیده)
60 - گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی (چکیده)
61 - بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی (چکیده)
62 - Developmental Role of Phenylalanine-ammonia-lyase (PAL) and Cinnamate 4-Hydroxylase (C4H) Genes During Adventitious Rooting of Juglans Regia L. Microshoots (چکیده)
63 - بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی (چکیده)
64 - ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی (چکیده)
65 - بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium (چکیده)
66 - بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی (چکیده)
67 - The Effect of Mycorrhizal Fungi Symbiosis on Some Morphological Characteristics of Rice Under Drought Stress (چکیده)
68 - Effects of Biological Fertilizers on Some Growth Traits of Rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
69 - بررسی پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه (چکیده)
70 - بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی (چکیده)
71 - The Effect of Ascorbic Acid on Some Non-enzymatic Antioxidants of Basil in Salinity Condition (چکیده)
72 - The Effect of Salicylic acid on Non-enzymatic Antioxidant Defence of Parsley under Molybdenum Stress (چکیده)
73 - EFFECT OF ASCORBIC ACID AND SILICIUM TREATMENT ON SOME GROWTH PARAMETERS AND PIGMENT CONTENT IN OCIMUM BACILICUM L. UNDER SALT STRESS (چکیده)
74 - THE INTERACTION OF MOLYBDENUM STRESS AND SALICYLIC ACID TREATMENT ON SOME MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN ARIAL PARTS OF PETROSELINUM CRISPUM L. (چکیده)
75 - بررسی اثر متانول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی (چکیده)
76 - بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (چکیده)
77 - بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
78 - بررسی میزان مقاومت به شوری دو گیاه هالوفیت: Seidlitzia rosmarinus وReaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار (چکیده)
79 - بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا (چکیده)
80 - بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین (چکیده)
81 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی AchilleawilhelmsiiC.Kochدربرهم کنش با میدان مغناطیسی بر باکتری Staphylococcus aureus (چکیده)
82 - پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L) (چکیده)
83 - اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum) (چکیده)
84 - اثردگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه (چکیده)
85 - اثر دگر آسیبی عصاره اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسیداز در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه (چکیده)
86 - Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants (چکیده)
87 - COMPARSION OF ANTIMICROBIAL EFFECT OF DIFFERENT PLANT INGREDIENTS OF “LAWFUL WINE” ON BACTERIA (چکیده)
88 - بررسی تغییرات پروتئینی اندام های مختلف دو گونه گل حسرت (چکیده)
89 - بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
90 - بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
91 - بررسی کمّی و کیفی پروتئین ها در اندام های مختلف "گونه پاییزه" گل حسرت (Colchicum kotschyi) (چکیده)
92 - درک عملکرد پروتئینی اندام های مختلف "گونه بهاره" گل حسرت (Colchicum crocifolium) (چکیده)
93 - بررسی گیاهشناسی گیاهان مورداستفاده در\"شراب حلال\" و تاثیرات آن بردستگاه گوارش (چکیده)
94 - توان روبشگری رادیکالهای آزاد توسط ترکیبات پاداکسایشگر گردو ایرانی (چکیده)
95 - Peroxidase as markers for rooting response in microcutting of (Juglans regia L. cultivars (چکیده)
96 - Mineral metabolism during in vitro root development in microcuttings of Juglans regia L. cultivars (چکیده)
97 - COMPARATIVE STUDIES ON PHOSPHOMOLYBDENUM ASSAY, DPPH AND REDUCING POWER ANTIOXIDANT PROPERTIES IN MICROSHOOTS OF FIVE PERSIAN WALNUTS (چکیده)
98 - Peroxidase: as a marker for dormant and waking stages of saffron growth (چکیده)
99 - بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیدازی در بنه های زعفران مزروعی در دوره های خواب و بیداری (چکیده)
100 - Isosyme variation in some populations of wild diploid wheats from Iran (چکیده)
101 - Relationship between Endogenous Free IAA Levels and Peroxidase Activities during Root Development from Shoot Microcuttings of Persian Walnut Varieties (چکیده)
102 - ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی (چکیده)
103 - ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی (چکیده)
104 - ظرفیت پاداکسایشی ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی (چکیده)
105 - بررسی تغییرات محتوی ترکیبات فنلی در طول دوره کشت درون شیشه واریته های گردو (چکیده)
106 - Essential Oils and Their medical Importance (چکیده)
107 - Content of different groups of phenolic compounds in microshoots of Juglans regia cultivars and studies on antioxidant activity (چکیده)
108 - Expression of chalcone synthase influences flavonoid content and frequency of rhizogenesis in microshoots of Juglans regia L. (چکیده)
109 - Effect of endogenous phenols and some antioxidant enzyme activities on rooting of Persian walnut (Juglans regia.) L (چکیده)
110 - تاثیرتغییرات ترکیبات فنلی، فلاوونوئیدی، فلاوونولی و تانن های متراکم بر روند ریشه زایی چند رقم گردوی ایرانی (چکیده)
111 - ارتباط بین بیان ژن CHS و فرایند نموی ریشه زایی در ریزقلمه های گردو (چکیده)