بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ghasem eslami


موارد یافت شده: 78

1 - تاثیر الگوی بازاریابی چندحسی بر تبلیغات شفاهی با تجربه حسی برند و اشتیاق به برند (چکیده)
2 - تثیر ادراک مشتریان از مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای فرانقش آن‌ها با میانجی‌گری وابستگی عاطفی به برند و تعدیل‌گری معنویت (چکیده)
3 - نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان (چکیده)
4 - Evaluating the state of digital human resource management in Iraqi public universities (چکیده)
5 - Remote working and work performance during the COVID-19 pandemic: the role of remote work satisfaction, digital literacy, and cyberslacking (چکیده)
6 - تبیین نقش امنیت روانشناختی زنان در رابطه میان پنهان‌کاری دانش، عملکرد شغلی و رفتارهای یاری‌رسان (چکیده)
7 - بررسی اثر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی گری تجربه برند و تعدیل گری سطح تعلق خاطر مشتری (چکیده)
8 - بررسی تاثیر محتوای تبلیغات در شبکه‏ های اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی‌گری تصویر لذت‏ جویانه برند (چکیده)
9 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش و قصد ادامه استفاده ی مصرف کنندگان فناوری اینترنت اشیا در تجهیزات پزشکی و سلامت (چکیده)
10 - مربی‌گری و عملکرد کارکنان: نقش میانجی پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیری (چکیده)
11 - بررسی تاثیر تعامل ادراک شده بر ترجیح برند با میانجی گری ارزش اجتماعی (چکیده)
12 - بررسی تاثیر تعامل ادراک شده بر ترجیح برند با میانجی گری ارزش اجتماعی (چکیده)
13 - تاثیر تعهد محاسباتی و تعهد هنجاری بر بلوغ مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی انتقال دانش (چکیده)
14 - بررسی اثر نقش انتقال دانش در ارتباط بین تعهد موثر و بلوغ مدیریت دانش در سازمان نظام مهندسی (چکیده)
15 - بررسی تأثیر رهبری اخلاقی درک شده بر پنهان‌سازی دانش (نمونه پژوهش: یک شرکت خودروسازی) (چکیده)
16 - شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند (چکیده)
17 - شناسایی مولفه های افتخار سازمانی در سازمان های دولتی (چکیده)
18 - نقش مشارکت در بازاریابی شفاهی الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان کالاهای ورزشی (مورد مطالعه: وب سایت دی جی کالا و بامیلو) (چکیده)
19 - بررسی تأثیر شایعهپراکنی و سخنچینی در سازمانهای بخش دولتی بر نگرشهای شغلی و عملکرد کاری کارکنان از طریق بدانگارپنداری سازمانی (چکیده)
20 - بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن (چکیده)
21 - بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت سنجش بازار (چکیده)
22 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت پویا (چکیده)
23 - Providing a model of environmental factors affecting the development of the organic food market (چکیده)
24 - بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی ( قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی، بازار) بر فساد اداری ادراک شده (چکیده)
25 - بررسی تاثیر بازارگرایی رفتاری بر عملکرد فروشندگان با توجه به نقش میانجیگری رفتارپیشگامانه خدمات (چکیده)
26 - بررسی اثر رهبری فروتنانه بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعاتی: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان) (چکیده)
27 - تاثیر تعامل برند با مصرف کننده بر دانش برند (مورد مطالعه: کاربران شبکه های اجتماعی برندهای گوشی هوشمند) (چکیده)
28 - مدل مفهومی تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط کیفیت رابطه (چکیده)
29 - بررسی تاثیر تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط دلبستگی به برند (چکیده)
30 - کارکردهای راهبرد بازاریابی چند سویه (چکیده)
31 - بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء با نقش میانجی اعتماد و ریسک درک شده در حوزه سلامت (چکیده)
32 - Antecedents and outcomes of job embeddedness among nurses (چکیده)
33 - بررسی تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر وابستگی عاطفی به برند با تعدیلگری معنویت مشتری (چکیده)
34 - چه زمانی درک مشتری از CSR منجر به رفتارهای فرانقشی مشتری میشود؟ با بررسی نقش میانجی وابستگی عاطفی به برند (چکیده)
35 - Narcissistic leadership and employees’ innovative behaviour: mediating roles of job embeddedness and job engagement (چکیده)
36 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار در اینستاگرام بر قصد خرید کاربران به واسطه نگرش به برند و نقش تعدیل گر خودگسستگی (چکیده)
37 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار بر قصد خرید کاربران اینستاگرام به واسطه حسادت خوش-خیم (چکیده)
38 - بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکت از طریق نقش میانجی جهت گیری فناوری (چکیده)
39 - بررسی تأثیر امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به واسطه کامیابی در کار (چکیده)
40 - تاثیر هم راستایی استراتژیک جذب دارایی ها بر انتقال دانش به صنعت (چکیده)
41 - بررسی نقش واسط نوآوری در رابطه بین اجرای استراتژی و عملکرد کسبوکارهای نوپا (چکیده)
42 - بررسی نقش واسط فرهنگ در رابطه بین بازاریابی بازی های رایانه ای و قصد خرید نسخه های جدید بازی (چکیده)
43 - تأثیر ابعاد استراتژیک تجربه کاربر در بازیهای آنلاین بر بازاریابی شفاهی الکترونیکی (چکیده)
44 - معنویت اسلامی و اثر آن بر سطوح بخشش بین فردی، شادکامی و بروز رفتارهای کاری ناکارامد در کارکنان دانشگاه (چکیده)
45 - ارائه مدل شکل گیری پیاده سازی خلاقیت با رویکردی در جهت حکمرانی خوب از طریق سرمایه روانشناختی و سیستم های کاری با عملکرد بالا (چکیده)
46 - ارائه مدل شکل گیری رضایت مشتری: برجسته سازی نقش کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره در بانکداری (چکیده)
47 - بررسی تأثیر کیفیت ادغام کانال همه کاره بر وفاداری مشتری به واسطه مشارکت مشتری (چکیده)
48 - Creativity and paternalistic leadership in a developing country's restaurants: The role of job embeddedness and career stage (چکیده)
49 - بررسی تأثیر استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی‌گری مقابلة منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفس (چکیده)
50 - بررسی تأثیر ابعاد استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر رضایت مشتریان در شرایط بحرانی (چکیده)
51 - ارائه مدل شکل‌گیری وفاداری مشتریان: برجسته‌سازی نقش تجربه احساسی مشتری و مصرف متظاهرانه (چکیده)
52 - تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری (چکیده)
53 - بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغل (چکیده)
54 - بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
55 - بررسی تأثیر استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان (IIP) بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
56 - بررسی نقش واسط قدرشناسی و تعهد در رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری (موردمطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر تبریز) (چکیده)
57 - بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی (چکیده)
58 - بررسی نقش واسط استراتژی تولید سبز در رابطه بین نگرانی های زیست محیطی و شدت رقابت با مزیت رقابتی تمایز (چکیده)
59 - بررسی تأثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد (چکیده)
60 - بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتی (چکیده)
61 - شخصیت نام تجاری و تاثیر آن بر اعتماد به نام تجاری و تعهد نام تجاری (مطالعه مشتریان لوازم خانگی سامسونگ در شهرستان مشهد (چکیده)
62 - بررسی نقش واسطه نگرش و جهت گیری شخصی به برند لوکس در رابطه بین جهت گیری مذهبی و تمایل به خرید (مطالعه موردی مشتریان محصولات اپل در شهرستان مشهد) (چکیده)
63 - ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
64 - بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (چکیده)
65 - علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتی (چکیده)
66 - بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــد (چکیده)
67 - Investigating the mediating role of job embeddedness: evidence of Iranian context (چکیده)
68 - بررسی تاثیر فرکانس تبلیغات بر تصویر برند به واسطه کیفیت ادراک شده برند -مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های فرش مشهد در شهر مشهد- (چکیده)
69 - Conflict at work, Job Embeddedness and their Effects on Intention to Quit among Women Employed in Travel Agencies: Evidence from a Religious City in a Developing Country (چکیده)
70 - بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت (چکیده)
71 - تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیری (چکیده)
72 - اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
73 - نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (چکیده)
74 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی (چکیده)
75 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
76 - نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی (چکیده)
77 - تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى (چکیده)
78 - Optimizing combination of job shop scheduling and quadratic assignment problem through multi-objective decision making approach (چکیده)