مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. امیر شجاعیان , آذر کفاش پور , علی شیرازی , غلامرضا ملک زاده , تعیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی بااستفاده از نظریه داده بنیاد, مدیریت سلامت, دوره (24), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (83-93)
 2. محمدحسین دهنوی , علی شیرازی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران, مدیریت فردا, دوره (19), شماره (65), سال (2021-4), صفحات (241-254)
 3. علی شیرازی , محمد محمدی , بررسی نقش میانجی جو اخالقی در اثر رهبری اصیل و مدیریت منافقانه بر رفتارهای ضدشهروندی سازمانی, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (13), شماره (50), سال (2021-3), صفحات (257-286)
 4. داود خانی , محمد مهرآیین , علی شیرازی , علیرضا پویا , پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (65-74)
 5. ندا شکوری , علی شیرازی , فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد, توسعه استعداد, دوره (2), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (1-21)
 6. هدا جان نثار احمدی , علی شیرازی , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان , تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (11), شماره (22), سال (2020-3), صفحات (156-184)
 7. ندا شکوری , علی شیرازی , تأثیر اقدامات سیستمهای کاری عملکرد باال مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی, مدیریت پرستاری, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (41-49)
 8. داود خانی , محمد مهرآیین , علی شیرازی , علیرضا پویا , بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (47-55)
 9. محمدحسین دهنوی , علی شیرازی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران, مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (11), شماره (42), سال (2020-1), صفحات (211-240)
 10. علی شیرازی , امیر شجاعیان , محمد غلامی , رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی, مدیریت منابع در نیروی انتظامی, دوره (7), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (81-103)
 11. سمانه صادقیان , فریبرز رحیم نیا , علی شیرازی , آذر کفاش پور , شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد, خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (10), شماره (35), سال (2019-12), صفحات (71-83)
 12. گلناز اژدری , محمد مهرآیین , علی شیرازی , مرجان فیاضی , الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (34), شماره (2), سال (2018-5), صفحات (535-556)
 13. حامد محمدی شهرودی , علی شیرازی , فرشته صادقی , بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (10), شماره (20), سال (2018-12), صفحات (45-66)
 14. علی شیرازی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (12), شماره (43), سال (2019-6), صفحات (157-183)
 15. الهام بهپور , علی شیرازی , تأثیر هوش معنوی بر مثبت اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد), پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (9), شماره (17), سال (2017-9), صفحات (75-95)
 16. علی شیرازی , فرشته صادقی , بررسی تاثیر هویت برند خدماتی بر افتخار به برند با میانجی گری تعهد به برند و رفتار شهروندی برند ( بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد), مدیریت برند, دوره (5), شماره (9), سال (2017-5), صفحات (79-106)
 17. گلناز اژدری , محمد مهرآیین , علی شیرازی , مرجان بی بی فیاضی , نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان, ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (7), شماره (4), سال (2018-5), صفحات (1-32)
 18. وحید میرزایی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , علی شیرازی , بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعه پدیدارشناسی, تحقیقات کیفی در علوم سلامت, دوره (7), شماره (1), سال (2017-12), صفحات (88-102)
 19. علی شیرازی , سیدوحید شالباف یزدی , تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (9), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (1-10)
 20. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , جهانگیر مسعودی , میثم لطیفی , گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار, مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (19), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (505-528)
 21. علی شیرازی , محمدحسین همایونی راد , بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (8), شماره (27), سال (2015-7), صفحات (99-118)
 22. علی شیرازی , محمد مهرآیین , حامد خراسانی طرقی , بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان, مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-6), صفحات (24-29)
 23. داود خانی , حامد خراسانی طرقی , علی شیرازی , مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی, مطالعات میان فرهنگی, دوره (9), شماره (22), سال (2014-12), صفحات (9-33)
 24. علی شیرازی , مریم حاج ملک , فاطمه بصیری نژاد , پگاه رادپور , تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان, کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (5), شماره (10), سال (2014-2), صفحات (97-118)
 25. علی شیرازی , سیده منصوره حسینی رباط , تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان, مدیریت توسعه و تحول, شماره (19), سال (2015-3), صفحات (11-18)
 26. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , عبدالحمید واسطی , میثم لطفی , جهانگیر مسعودی , تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی), مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-8), صفحات (3-21)
 27. علی شیرازی , مریم احمدی زهرانی , رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (41-64)
 28. علی شیرازی , سیدوحید شالباف یزدی , تحلیل رابطة اخلاق کسب وکار و مشتر ی مداری کارکنان با فداکاری مشتریان, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (9), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (1-10)
 29. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور, اخلاق و تاریخ پزشکی, دوره (7), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (29-48)
 30. زهرا نیکخواه فرخانی , فریبرز رحیم نیا , مصطفی کاظمی , علی شیرازی , واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور, تحقیقات کیفی در علوم سلامت, دوره (3), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (363-376)
 31. علی شیرازی , گلناز اژدری , مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی های شغلی دانشکاران: موردکاوی مشاغل, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (65-82)
 32. سید علی کوشازاده , علی شیرازی , رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان), مدیریت سلامت, دوره (17), شماره (56), سال (2014-7), صفحات (80-94)
 33. امین جاویدی صالح زاده , علی شیرازی , اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تاکید بر نقش واسط تعهد رابطه ای در برون سپاری فعالیت ها در هتل های شهر مشهد, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (6), شماره (11), سال (2014-9), صفحات (112-130)
 34. محمد اجزاء شکوهی , علی شیرازی , زهره حدادمقدم , بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2013-10), صفحات (59-79)
 35. علیرضا امینی , علی شیرازی , نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (2), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (1-22)
 36. علی شیرازی , سمانه لاجوردی , مهناز لاجوردی , گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی, مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (4), شماره (14), سال (2013-7), صفحات (75-104)
 37. علی شیرازی , الهام خداوردیان , محمد نعیمی , تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی), پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (4), شماره (7), سال (2012-9), صفحات (133-154)
 38. سعید مرتضوی , علی شیرازی , لیلا مرتضوی , تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی, مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (2), شماره (6), سال (2011-9), صفحات (59-73)
 39. شمس الدین ناظمی , علی شیرازی , داود خانی , اثر متغیر های اندازه بنگاه و سابقه صادراتی بر موانع ادراک شده در فرایند اداری-خدماتی صادرات, تعاون, دوره (22), شماره (6), سال (2011-10), صفحات (59-84)
 40. علی شیرازی , بحران مالی در آموزش و پرورش, روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (1), شماره (2), سال (1994-3), صفحات (103-115)

انگلیسی

 1. Ali Shirazi , PUBLIC BUREAUCRACY COLLABORATION: BARRIERS AND CHALLENGES THE ACADEMIC PERSPECTIVE, PEOPLE: International Journal of Social Sciences, Volume (3), No (2), Year (2017-11), Pages (2210-2221)
 2. Mohammad Hossein Dehnavi , Ali Shirazi , Shamsodin Nazemi , Fariborz Rahimnia , EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY, Journal of Economic and Social Research, Volume (18), No (4), Year (2019-11), Pages (562-573)
 3. Alireza Khorakian , Ali Shirazi , Yaghoob Maharati , Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy, Modern Applied Science, Volume (13), No (5), Year (2019-4), Pages (1-12)
 4. HODA JAN NESAR AHMADI , Ali Shirazi , Fariborz Rahimnia , Alireza Khorakian , Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Volume (1), No (1), Year (2019-1), Pages (1-3)
 5. samane sadeghian , Fariborz Rahimnia , Azar Kaffashpoor , Ali Shirazi , PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD, Journal of Organizational Behavior Research, Volume (3), No (52), Year (2018-8), Pages (1-12)
 6. mahdieh amani , Ali Shirazi , Alireza Khorakian , Gholamreza Malekzadeh , Identification of effective key factors on organisational unlearning: a grounded theory, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Volume (16), No (4), Year (2019-1), Pages (359-383)
 7. mahdieh amani , Ali Shirazi , Alireza Khorakian , Gholamreza Malekzadeh , Designing a Local Organizational Unlearning Model Emphasizing the Underlying Factors of a Fundamental Data Theory, International Journal of Environmental and Science Education, Volume (13), No (7), Year (2018-9), Pages (589-604)
 8. Z. Nikkhah Farkhani , Fariborz Rahimnia , Mostafa Kazemi , Ali Shirazi , The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, Volume (27), No (2), Year (2017-6), Pages (45-55)
 9. samane sadeghian , Fariborz Rahimnia , Ali Shirazi , Azar Kaffashpoor , Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees, European Journal of Sustainable Development, Volume (7), No (2), Year (2018-5), Pages (191-203)
 10. hosein hoseinian zarnaghi , Ali Shirazi , A Study on the Relationship between Job Stress and Job Burnout, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Volume (2), No (3), Year (2014-1), Pages (270-277)
 11. Ali Shirazi , neda shakoori , marzieh moshtaghi yazdi nejad , زهرا آسمی , Examining the relationship between affective commitment and knowledge sharing, and considering variables affecting thrust and cost of knowledge sharing, International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (156-180)
 12. Meisam Zohurian , Ali Shirazi , Mohammad Hossein Dehnavi , Strategic Analysis of the Competitive Forces in Industrial Clusters: A Case of Shandiz Furniture Industrial Cluster, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volume (3), No (12), Year (2013-12), Pages (344-356)
 13. Ali Shirazi , azar ghasemi , elahe shiezade , , Assessing the Relationship between Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership Styles, Elixir, Volume (62), No (9), Year (2013-9), Pages (17604-17607)
 14. Ali Shirazi , hanzaleh zeinvand lorestani , Ahmadreza Karimi Mazidi , Investigating the effects of Brand Identity on Customer Loyalty from Social Identity Perspective, Iranian Journal of Management Studies, Volume (6), No (2), Year (2013-1), Pages (153-178)
 15. Ali Shirazi , Mojtaba Golestani nia , Mojdeh Mehrganrad , masoumeh naghd ali , Examining Job Characteristics Model in an Oriental Culture, The International Journal of Business and Management Research, Volume (5), No (1), Year (2012-12), Pages (42-50)
 16. Ali Shirazi , A Study of Relationship between Environmental Factors and Project Performance, International Journal of Contemporary Business Studies, Volume (2), No (4), Year (2011-4), Pages (58-66)
 17. Ali Shirazi , majid rasekhnia , hashem ajdari goosh , An empirical examination of the relationship between occupational stress and mental health, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (3), No (6), Year (2011-10), Pages (101-109)
 18. Ali Shirazi , Academics in the real world: Likes and dislikes, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (3), No (2), Year (2011-1), Pages (193-201)
 19. Ali Shirazi , Saeed Mortazavi , Naser Pourazad , Factors affecting employees' readiness for knowledge management, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Volume (7), No (33), Year (2011-6), Pages (167-177)
 20. Ali Shirazi , Barriers affecting contribution of developing countries social scientists in ISI indexed Journals, Information Management and Business Review, Volume (3), No (1), Year (2011-7), Pages (39-47)
 21. Shamsodin Nazemi , Ali Shirazi , Effectiveness of Government Supports of Small Manufacturing Firms in Iran, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (8), No (2), Year (2010-12), Pages (295-310)
 22. Saeed Mortazavi , Ali Shirazi , Factors Affecting Organizational Commitment: A Multi-Dimensional Study, Journal of International Social Research, Volume (3), No (14), Year (2010-10), Pages (351-362)
 23. Ali Shirazi , Saeed Mortazavi , Effective management performance a competency-based perspective, International Review of Business Research Papers, Volume (5), No (1), Year (2009-1), Pages (1-10)
 24. Ali Shirazi , Saeed Mortazavi , The relationship between inspiring leaders and their learning styles in Iran, Organisation Development, Volume (11), No (11), Year (2006-12), Pages (25-30)
 25. Saeed Mortazavi , Mostafa Kazemi , Ali Shirazi , abolfazl azizabadi , The Relationships between Patient Satisfaction and Loyalty in the private hospital Industry, Iranian Journal of Public Health, Volume (38), No (3), Year (2009-6), Pages (60-69)
 26. Ali Shirazi , Saeed Mortazavi , Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach, Organisation Development, Volume (11), No (1), Year (2006-7), Pages (25-30)
 27. Ali Shirazi , A Need-based Training Model: A Managerial Perspective, Journal of Social Sciences & Humanities, Volume (1), No (1), Year (2006-2), Pages (1-6)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. معصومه شهرکی , علی شیرازی , Investigating the effective factors on transformational leadership, human resource development culture, and job satisfaction with the mediating role of leadership support for staff learning and performance. , 4th international conference in modern development in management, economics and accounting , 2021-08-11
 2. معصومه شهرکی , علی شیرازی , Investigating the effective factors on preceived human resource management practices with high participation and innovative work behvior, with the the mediating role of emplouyees functional flexibility. , 4th international conference in modern development in management, economics and accounting , 2021-08-11
 3. حسین افخمی روحانی , علی شیرازی , سعید مرتضوی , میثم لطیفی , جهانگیر مسعودی , کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان) , همایش ملی علم و فراعلم پیشرفت‌های نوین و افق‌های پیش‌رو , 2018-08-23
 4. اکرم قزل باش , فریبرز رحیم نیا , علی شیرازی , بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار , کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار , 2019-11-13
 5. سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی , علی شیرازی , علیرضا خوراکیان , تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: یک مرور نظام مند , اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی , 2019-03-14
 6. علی شیرازی , سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی , تأثیر لذت از کمک به دیگران بر رفتار تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه , دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار , 2019-02-14
 7. تکتم قربانی , علی شیرازی , یعقوب مهارتی , بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی , سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری , 2017-09-15
 8. علی شیرازی , , بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد , 2017-01-12
 9. علی عظیمی , علی شیرازی , کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-02-23
 10. آریا نادری , علی شیرازی , زهرا ناجی عظیمی , ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی , سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین , 2014-09-04
 11. علی شیرازی , زهرا حسینی , بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( , اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار , 2014-01-23
 12. علی شیرازی , سلاله شهوازیان , شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران , کنفرانس مدیریت: راهکارها و چالشها , 2013-12-26
 13. علی شیرازی , سمیراء پور , بررسی نقش ایمنی روانی در ترویج تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13
 14. علی شیرازی , سمیراء پور , تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13
 15. علی شیرازی , آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی , همایش ملی هیات مؤسس انجمن نظام پیشنهادها , 2006-05-10

انگلیسی

 1. Ali Shirazi , Public Bureaucracy Collaboration: Barriers and Challenges , (17th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH , 2017-07-18
 2. Ali Shirazi , Yaser Asemandoreh , Saeed Mortazavi , Analysis of Changes in Customers’ Expectations of Service Quality in Banking Sector between 2007 and 2013 , The SIBR 2015 Osaka Conference , 2015-07-02
 3. Ali Shirazi , Leisure Tourism in Selected Middle Eastern Countries , The 3rd International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism , 2015-07-22
 4. Ali Shirazi , Mohammad Sadegh Sharifirad , What causes you to feel included, and why it is important? , 11th International Management Conference , 2013-12-19
 5. Ali Shirazi , Investigating of Sources of Group Conflicts , Shanghai International Conference on Social Sciences , 2011-08-17
 6. Ali Shirazi , Saeed Mortazavi , Javad Baghaee ravari , , The relationship between students’ cognitive styles: A case study , International Technology, Education and Development Conference-INTED2008 , 2008-03-03
 7. Ali Shirazi , Saeed Mortazavi , Learning: who cares? A developmental perspective , International Technology, Education and Development Conference-INTED2008 , 2008-03-03
 8. Ali Shirazi , An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study , Interdisciplinary Social Sciences International Conference 2007 , 2007-02-09
 9. Ali Shirazi , سعید مرتضوی , Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach , 10th International Conference on Experiential Learning , 2006-02-07
 10. Ali Shirazi , The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries , Multidisciplinary International Conference on Qualitative Research in Developing Countries: Opprtunities and Challenges , 2006-11-04