بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fariborz Rahimnia


موارد یافت شده: 361

1 - Identification of Flexible Human Resource Management Components and Examination of Its Impact on Operational Performance with the Moderating Role of Organizational Ambidexterity (چکیده)
2 - بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند با نقش واسط دلبستگی عاطفی به برند (چکیده)
3 - مدل مفهومی نقش تعدیل‌گری تصویر فروشگاه بر تاثیر بازاریابی حسی و دلبستگی عاطفی (چکیده)
4 - بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانی انگیزه های نوع دوستانه (چکیده)
5 - Facilitators and barriers to dealing with questionable journals in management science (چکیده)
6 - A metrics-driven approach for customer experience management evaluation: the case of commercial banks in developing countries (چکیده)
7 - بررسی نقش میانجیگری رفتار شهروندی بین تشابه سازی با تاییدکننده مشهور و قصد خرید (چکیده)
8 - طراحی الگوی رهبری تحول آفرین جهانی مبتنی بر رویکرد شایستگی محوری (چکیده)
9 - شناسایی و اولویتبندی عوامل روانشناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیخته (چکیده)
10 - پایداری تغییرات سازمانی در بانک های خصوصی ایران : راهبردها و پیامد ها (چکیده)
11 - رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسی (چکیده)
12 - راهبردهای توسعه شایستگی‌های رهبری ‌تحول آفرین هانی در وزارت نیرو ایران (چکیده)
13 - نقش کانال‌های همه‌کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان (چکیده)
14 - تبیین مولفه‌های رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع مهوری اسلامی ایران با رویکرد کیفی (چکیده)
15 - مدل مفهومی اثر انعطاف‌پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار (چکیده)
16 - ارائه مدل مفهومی ایمنی روانشناختی در سرمایه های انسانی دانشگاه: پیشایندها و پیاهدها (چکیده)
17 - تدوین نظریه طیفی روابط ضمنی رهبران در سازمان‌های عمومی دارای رفتار داوطلبانه نقش نگرش و ادراک رهبران از رابطه، در اثربخشی روابط آنها با پیروان) (چکیده)
18 - A qualitative study of diversity management practices in Iran's private sector organizations (چکیده)
19 - How Frequent is the Use of Misleading Metrics? A Case Study of Business Journals (چکیده)
20 - بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی و قانون‌شکنی خیرخواهانه کارکنان با نقش تعدیل‌گری رهبری خدمت‌گزار (چکیده)
21 - تبیین مدل عملکرد پایدار سازمان بر اساس مدیریت استعداد، رهبری تحول‌آفرین، مشارکت کارکنان و رضایت شغلی (چکیده)
22 - بررسی اثر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با میانجی گری تجربه برند و تعدیل گری سطح تعلق خاطر مشتری (چکیده)
23 - بررسی تاثیر محتوای تبلیغات در شبکه‏ های اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی‌گری تصویر لذت‏ جویانه برند (چکیده)
24 - مدل مفهومی اثر انعطاف‌پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل‌گری پویایی محیطی (چکیده)
25 - Moral licensing as a predictor of counterproductive work behavior in public administrations (چکیده)
26 - بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ ی (چکیده)
27 - بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها (چکیده)
28 - تاثیر نقش میانجی‌گری تصویر احساسی و عملکردی برند بر روابط بین محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش رسانه‌های اجتماعی و قصد رفتاری مصرف‌کنندگان (چکیده)
29 - A New Dynamic Nursing Workforce Planning Considering Skills Required at the Different Organizational Hierarchy: An Optimal Control Method (چکیده)
30 - Evaluating the opportunities, challenges and risks of applying the blockchain technology in tourism: a Delphi study approach (چکیده)
31 - تبیین نقش تعدیل گر تناسب مطالبه ها-توانایی های شغلی در ارتباط میان اضافه بار نقش و راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگی (چکیده)
32 - شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی (چکیده)
33 - بررسی تاثیر ارزش اشتراک گذاری اجتماعی برند-مصرف کننده بر مشارکت مشتری در رسانه های اجتماعی (چکیده)
34 - تبیین نقش فروافتادگی شغلی در پیش‌بینی رفتار غیراخلاقی پرسه‌زنی سایبری (چکیده)
35 - PedCheck: A Dashboard for Analyzing Social Media Posts about Predatory Journals (چکیده)
36 - Jourchain: using blockchain to avoid questionable journals (چکیده)
37 - Ten (Bad) reasons researchers publish their papers in hijacked journals (چکیده)
38 - شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران (چکیده)
39 - Exploring the experts’ perceptions of barriers to using internet of things for chronic disease management in Iran (چکیده)
40 - تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی (چکیده)
41 - ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران (چکیده)
42 - Discovering the Components of Shared Leadership Using a Qualitative Approach in Educational Organizations in Mashhad (چکیده)
43 - Assessment the effect of rapid prototyping implementation on supply chain sustainability: a system dynamics approach (چکیده)
44 - ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی) (چکیده)
45 - Luxury consumption and the moderating role of attitude toward counterfeits: The case of an emerging market (چکیده)
46 - کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد (چکیده)
47 - Use of Internet of Things for Chronic Disease Management: An Overview (چکیده)
48 - مدیریت تجربة مشتری؛ حوزه ها و روندهای پژوهش (چکیده)
49 - مدل مفهومی تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط کیفیت رابطه (چکیده)
50 - بررسی تاثیر تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط دلبستگی به برند (چکیده)
51 - بررسی ابعاد تعهد مشتری بر سرسپردگی برند (چکیده)
52 - مدل مفهومی تأثیر سرمایه‌گذاری برند بر ابعاد تعهد مشتری (چکیده)
53 - Multi-level nursing workforce planning considering talent management in healthcare with a dynamic quantitative approach (چکیده)
54 - اثر ابعاد مختلف تعامل مردم با پلیس بر امنیت روانی و اجتماعی: بررسی وضع موجود و ارائة راه‌کارهای بهبود (چکیده)
55 - Antecedents and outcomes of job embeddedness among nurses (چکیده)
56 - تاثیر تساوی گرایی و مشارکت بر عملکرد نوآوری (چکیده)
57 - تىاسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و عملکرد کسب وکارهای دانش بنیان (چکیده)
58 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
59 - Taxonomy of Manufacturing Firms’ Flexibility Under Influence of Dynamic Organizational Capabilities (چکیده)
60 - Narcissistic leadership and employees’ innovative behaviour: mediating roles of job embeddedness and job engagement (چکیده)
61 - تبیین مفهوم شوخطبعی و ترسیم مرزهای اخلاقی آن (چکیده)
62 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار در اینستاگرام بر قصد خرید کاربران به واسطه نگرش به برند و نقش تعدیل گر خودگسستگی (چکیده)
63 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار بر قصد خرید کاربران اینستاگرام به واسطه حسادت خوش-خیم (چکیده)
64 - تبیین مؤلفه‌های رفتاری رذیلت اخلاقی حرص در مدیران (چکیده)
65 - ارائه مدل شکل گیری رضایت مشتری: برجسته سازی نقش کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره در بانکداری (چکیده)
66 - بررسی تأثیر کیفیت ادغام کانال همه کاره بر وفاداری مشتری به واسطه مشارکت مشتری (چکیده)
67 - Cyberloafing in public sector of developing countries: job embeddedness as a context (چکیده)
68 - Users’ Perception of Medical Blockchain (چکیده)
69 - بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی (چکیده)
70 - What do Publications say about the Internet of Things Challenges/Barriers to uninformed Authors? : a bibliometric Analysis (چکیده)
71 - بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی ) (چکیده)
72 - Combination of SWOT Analysis, Analytic Hierarchy Process, and Monte Carlo Simulation to Identify the Strategic Positioning of Crisis Management at the Ferdowsi University of Mashhad, Iran (چکیده)
73 - بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور (چکیده)
74 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
75 - نگاشت ادراکی سرمایه انسانی حسابرسان دیوان محاسبات کشور (چکیده)
76 - موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق (چکیده)
77 - بررسی تاثیر محتوای تبلیغات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تصویر یرند (چکیده)
78 - بررسی تاثیر محتوای پیشبرد فروش رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی گری تصویر یرند (چکیده)
79 - شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه (چکیده)
80 - Analyzing the Impact of Diversity Management on Innovative Behaviors through Employee Engagement and Affective Commitment (چکیده)
81 - تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر (چکیده)
82 - تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیار (چکیده)
83 - ارائه مدل شکل‌گیری وفاداری مشتریان: برجسته‌سازی نقش تجربه احساسی مشتری و مصرف متظاهرانه (چکیده)
84 - کشف الگویِ زمینه مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی اساتید دانشگاه اسلامی بر پایه تجارب حرفه ای ایشان: از منظر نظریه نقش (چکیده)
85 - تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری (چکیده)
86 - بررسی تاثیر به یادآوری تجربه برند بر پیشنهادات دانشجویان برای بهبود و وابستگی به برند دانشگاه بواسطه هویت یابی برند (چکیده)
87 - بررسی ظهور فناوری های نوین ) رایانش ابری ، اینترنت اشیا و گمیفیکیشن ( در پیشرفت مدیریت منابع انسانی سازمانها (چکیده)
88 - بررسی تأثیر به یادآوری تجربه برند بر نیتهای حمایتی دانشجویان و مشارکت در فعالیتهای آینده دانشگاه به واسطه هویت یابی برند (چکیده)
89 - بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
90 - A model for examining the effects of communication on innovation performance: emphasis on the intermediary role of strategic decision-making speed (چکیده)
91 - شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر (چکیده)
92 - تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی (چکیده)
93 - بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی (چکیده)
94 - انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر آن بر کانال های ارتباطی خرده فروشان (چکیده)
95 - بررسی نقش میانجی مدیریت استعداد در رابطه بین ذهنیت جهانی و مدیریت دانش خارجی با عملکرد سازمانی (چکیده)
96 - بررسی رابطه استراتژی تولید سبز و عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی در صنایع صادراتی (چکیده)
97 - بررسی نقش واسط استراتژی تولید سبز در رابطه بین نگرانی های زیست محیطی و شدت رقابت با مزیت رقابتی تمایز (چکیده)
98 - تجزیه و تحلیل ترکیبی SWOT-AHP در تصمیمات استراتژیک سطح سازمان (مطالعه موردی: یک شرکت توسعه دهنده نرم افزار در ایران (چکیده)
99 - What Do Websites Say about Internet of Things Challenges? A Text Mining Approach (چکیده)
100 - تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور (چکیده)
101 - بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد (چکیده)
102 - بررسی تأثیر استراتژی‌های رفتاری بر تمایل به ترک خدمت در کارکنان زن هتل‌های شهر مشهد (چکیده)
103 - شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران (چکیده)
104 - شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه (چکیده)
105 - کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (چکیده)
106 - الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی (چکیده)
107 - بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد صادراتی به‌واسطه مزیت رقابتی (چکیده)
108 - Norms of Science and Scientific Products in Higher Education Institutions; (A Case ofa Higher Education Institute in Iran) (چکیده)
109 - ارائه مدل مفهومی تاثیر پیشایندهای سازمانی مبتنی بر دانش بر توسعه اقتصادی (چکیده)
110 - The potential of business intelligence tools for expert finding (چکیده)
111 - شناسایی ابعاد و مولفه های آوای دوستانه در تعامل با کارکنان شهرداری مشهد (چکیده)
112 - بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (چکیده)
113 - ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
114 - ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران (چکیده)
115 - EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY (چکیده)
116 - بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط شهر هرات) (چکیده)
117 - بررسی تأثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت (چکیده)
118 - بررسی رابطه بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تبلغات شفاهی الکترونیک به واسطه تصویر و آگاهی از برند (چکیده)
119 - انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه (چکیده)
120 - ارائه الگوی تابآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
121 - علل رفتار زیرآب زنی در سازمان‌های بخش دولتی (چکیده)
122 - بررســی رابطــه بیــن بازاریابــی از طریــق رســانه های اجتماعی و تعهد مشتری به واسطه ارزش برنــد (چکیده)
123 - Assessing the effect of 3D-Printing on the economic pillar of sustainability: A causal loop model (چکیده)
124 - تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی (چکیده)
125 - واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن (چکیده)
126 - بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتى (چکیده)
127 - بررسی تأثیر استراتژی‌های نوآوری بر عملکرد کسب‌ و کارهای صادراتی (چکیده)
128 - اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارت (چکیده)
129 - مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
130 - طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست‌های تأثیرگذار (چکیده)
131 - Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis (چکیده)
132 - PRESENTATION AND VALIDATION OF EMPLOYEE PRO SOCIAL VOICE MODEL IN INTERACTION WITH THE MUNICIPALITY EMPLOYEES OF MASHHAD (چکیده)
133 - Investigating the mediating role of job embeddedness: evidence of Iranian context (چکیده)
134 - مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران (چکیده)
135 - شناسایی مولفه‌های رهبری معنوی و بررسی تاثیر آن بر سلامت سازمانی (چکیده)
136 - تأثیر استراتژی‌های اکتشافی و پالایشی بر تصویر برند و تعهد مشتری به ‌واسطه‌ی عملکرد برند (چکیده)
137 - Investigating The Effect Of Global Brand On Willingness To Pay More By Mediation Of Brand Perceived Quality, Brand Image, And Brand Prestige (چکیده)
138 - بررسی تاثیر فرکانس تبلیغات بر تصویر برند به واسطه کیفیت ادراک شده برند -مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های فرش مشهد در شهر مشهد- (چکیده)
139 - بررسی نقش واسط راحتی تصمیم و تعهد عاطفی بر اعتبار برند و قصد خرید (چکیده)
140 - پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه (چکیده)
141 - ارائه مدلی برای تبیین DNA برند (چکیده)
142 - شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی (چکیده)
143 - Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development (چکیده)
144 - هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
145 - تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق خاطر کاری و سرمایه های روان شناختی (چکیده)
146 - The Components of the Ethical Behaviour of Virtuous Nurses in Medical Teams (چکیده)
147 - شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
148 - تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها (چکیده)
149 - بررسی تأثیر جو بخشش درک شده بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری کارکنان هتل‌آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیران شهر مشهد (چکیده)
150 - Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees (چکیده)
151 - کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقی (چکیده)
152 - بازاریابی چریکی سبز به عنوان مزیتی رقابتی (چکیده)
153 - بررسی نقش واسط ادراک از ارزش برند لوکس در ارتباط بین ارزش اجتماعی و قصد خرید برندهای لوکس (چکیده)
154 - تاثیر کشور مبدأ بر قصد خرید برندهای جهانی به واسطه ارزش ویژه و تصویر برندهای جهانی (چکیده)
155 - رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) (چکیده)
156 - تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رهبری هزینه (چکیده)
157 - بررسی نقش تعدیل‌گر عزت نفس در رابطه بین اصطکاک اجتماعی و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های خیریه شهر مشهد (چکیده)
158 - بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهد (چکیده)
159 - کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مولفه‌های جهادی بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم (چکیده)
160 - استراتژی هوشمندی رقابتی و توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
161 - تاثیر آوازه برند بر رضایت برند (مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره مشهد) (چکیده)
162 - ارائه مدل مفهومی نقش واسط رضایت برند بر رابطه بین آوازه برند و نگرش برند (چکیده)
163 - ارایه مدل سنجش اثر تنش زاهای اجتماعی مرتبط با مشتری بر مشتری مداری کارکنان به واسطه فرسودگی عاطفی (چکیده)
164 - بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر فروش مجازی (چکیده)
165 - بررسی تاثیر تبلیغات موثر بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی گری ارتباط موفق با مشتری (مورد مطالعاتی:مشتریان چرمیران مشهد) (چکیده)
166 - تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند (چکیده)
167 - تاثیر پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند (چکیده)
168 - شناسایی مولفه های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار (چکیده)
169 - بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت (چکیده)
170 - کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن (چکیده)
171 - بررسی تاثیر سرمایه¬های روانشناختی بر ابعاد رفتارهای انحرافی در محیط کار (چکیده)
172 - تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده (چکیده)
173 - نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
174 - بررسی نقش واسط نوآوری در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار استراتژیک داخلی سازمان بر عملکرد سازمانی (چکیده)
175 - بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان بر اساس مدل پذیرش فن آوری ( TAM ): مطالعه موردی در بیمارستان های شهر مشهد (چکیده)
176 - مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه (چکیده)
177 - تأثیر نگرانی زیست‌محیطی بر خرید محصولات زیست‌محیطی با نقش میانجی استراتژی های یادگیری (چکیده)
178 - تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی (چکیده)
179 - ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطة تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (چکیده)
180 - بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان (چکیده)
181 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر (چکیده)
182 - کشف قواعد مدیریتی از کلام علوی (چکیده)
183 - قاعده مدیریتی رعایت تناسب توانمندی با مشاغل در رهنمودهای امام علی (چکیده)
184 - تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه‌های بازاریابی رابطه‌مند (چکیده)
185 - بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد (چکیده)
186 - رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت با وفاداری مشتریان: نقش تعدیل‌گر هزینه‌ تعویض شرکت (چکیده)
187 - بررسی تاثیر محتوای اعتماد الکترونیکی بر افزایش کارایی بخش بازاریابی (چکیده)
188 - تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن (چکیده)
189 - بررسی عوامل موثر بر افتخار به برند به واسطه رفتار شهروندی برند (چکیده)
190 - واکاوی محتوای ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران برگزیده ایرانی (چکیده)
191 - رابطه بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی (چکیده)
192 - بررسی نقش واسط رضا یت شغلی در ارتباط بین آرزوهای شغلی و تما یل به ماندن (چکیده)
193 - کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان (چکیده)
194 - Implicit leadership theories :a qualitative study in an Iranian organization (چکیده)
195 - بدبینی سازمانی پرستاران: یک مطالعه پدیدارشناسی (چکیده)
196 - بررسی تأثیر دانش درک‌ شده از محصول سبز بر تمایل به خرید به‌واسطه دلبستگی به فروشگاه (چکیده)
197 - بررسی تأثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت (چکیده)
198 - تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند (چکیده)
199 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
200 - بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان (چکیده)
201 - Taxonomy of Manufacturing Flexibility at Manufacturing Companies Using Imperialist Competitive Algorithms, Support Vector Machines and Hierarchical Cluster Analysis (چکیده)
202 - انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) (چکیده)
203 - A dichotomous perceptions on talent retention factors: Phenomenography strategy (چکیده)
204 - The analysis of moderating role of perceived instrumentality and networking ability in relation between creativity and implementation of ideas (Case study of Taghdis Porcelain Company) (چکیده)
205 - تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر) (چکیده)
206 - واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانی (چکیده)
207 - Psychological empowerment, Meritocracy and competent management; Missing Rings of Governmental Organizations in Afghanistan (چکیده)
208 - بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده زعفران (چکیده)
209 - تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد (چکیده)
210 - الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی) (چکیده)
211 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد (چکیده)
212 - بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد( (چکیده)
213 - بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
214 - بررسی نقش و جایگاه کار معنادار در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان (چکیده)
215 - بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر) (چکیده)
216 - تاثیرجهانی‌سازی‌ برند ‌ادراک‌شده و ارزش‌نماد ‌محلی‌ برند بر قصد‌خرید ‌مصرف‌کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر‌نژاد‌پرستی ‌مصرف‌کننده (چکیده)
217 - تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد) (چکیده)
218 - نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده (چکیده)
219 - بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین المللی (چکیده)
220 - قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری (چکیده)
221 - بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند (چکیده)
222 - بررسی فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف¬های استراتژیک (چکیده)
223 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
224 - کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (چکیده)
225 - زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند (چکیده)
226 - بررسی نقش تعدیلگری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی (چکیده)
227 - تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی (چکیده)
228 - بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی (چکیده)
229 - Objectives priority in university strategy map for resource allocation (چکیده)
230 - بررسی نقش تعدیلگر پویایی¬های¬بازار در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه¬گذاری¬های¬مشترک¬ بین¬المللی (چکیده)
231 - تحلیل مقایسه ای نظریات پست مدرنیسم و اسلام در عرصه بازاریابی (چکیده)
232 - اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
233 - قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (چکیده)
234 - ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی (چکیده)
235 - رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی (چکیده)
236 - مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت (چکیده)
237 - ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی (چکیده)
238 - تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر (چکیده)
239 - ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران (چکیده)
240 - بررسی اثر کار عاطفی بر روی مشتری گرایی در دفاتر "پلیس+10" مشهد (چکیده)
241 - فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی (چکیده)
242 - نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (چکیده)
243 - رفتار شهروندی برند، عوامل اثرگذار بر آن و پیامدهای آن (چکیده)
244 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات (چکیده)
245 - عوامل موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول) (چکیده)
246 - مروری بر نظریه پردازی در حوزه مفهوم تصویر کشور مبدأ در بازاریابی بین الملل (چکیده)
247 - بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی (چکیده)
248 - تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) (چکیده)
249 - اثر فرهنگ و اخلاق بر کسب و کار بین المللی به واسطه مسئولیت اجتماعی (چکیده)
250 - انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن (چکیده)
251 - اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) (چکیده)
252 - Functions of control mechanisms in mitigating workplace loafing; evidence from an Islamic society (چکیده)
253 - تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری (چکیده)
254 - Toward an exploration of follower's implicit followership theories of Mashhad's large organizations using a qualitative approach (چکیده)
255 - ارائه‌ی مدل رفتار اخلاقی پرستاران با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت‌محور (چکیده)
256 - هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
257 - واکاوی مؤلفه‌های رفتار اخلاقی پرستاران با همراهان بیمار با بهره‌گیری از تئوری اخلاق فضیلت محور (چکیده)
258 - ارزیابی مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران براساس سبک زندگی و تعهد سازمانی (چکیده)
259 - Providing a Model to Investigate the Impact of Service quality, Perceived Value and Corporate Image on Customers Loyalty Considering Mediator Role of Customer Satisfaction and Moderator Role of Switching Costs (چکیده)
260 - Investigating the effect of connectivity of top management team on their resilience (چکیده)
261 - بررسی رابطه میان بازاریابی حسی و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در هتل پردیسان شهر مشهد (چکیده)
262 - نقش شیفتگی به برند بر تبلیغات شفاهی (چکیده)
263 - عوامل موثر بر شیفتگی به برند (چکیده)
264 - طبقه بندی نیازهای مشتریان از بسته بندی محصولات مواد غذایی با استفاده از مدل کانو (چکیده)
265 - تاثیر راهبرد های نیروی کار احساسی بر عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی (چکیده)
266 - تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل پرستاران (چکیده)
267 - بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا) (چکیده)
268 - فهم زوایای نوینی از سازه ظرفیت مازاد سازمانی (چکیده)
269 - نقش میانجی بازاریابی حسی در تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان (چکیده)
270 - چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی (چکیده)
271 - بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختی (چکیده)
272 - بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب (چکیده)
273 - بررسی تاثیر ظرفیت های تشخیص، ادغام و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان (چکیده)
274 - شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
275 - Analysis of BSC perspectives as related to the alignment of environmental uncertainty and supply chain strategy (چکیده)
276 - شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
277 - ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند (چکیده)
278 - Authentic Leadership and Employee Well-Being: The Mediating Role of Attachment Insecurity (چکیده)
279 - تأثیر تبلیغات توصیه ای و واکنش های مشتریان (چکیده)
280 - واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (چکیده)
281 - تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد (چکیده)
282 - عوامل مؤثر بر پذیرش استراتژی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان های شهر مشهد (چکیده)
283 - بررسی نقش متقابل حافظه ی احساسی سازمانی بر خلق دانش و نوآوری در سازمان ها (چکیده)
284 - بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری (چکیده)
285 - تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده (چکیده)
286 - مأموریت و چشم انداز سازمانی سبز مورد مطالعه: شرکت های برتر ایرانی در مقایسه با شرکت های برتر جهانی (چکیده)
287 - بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری درشعب بانک ملت شهر مشهد (چکیده)
288 - بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر عملکرد سازمانی و تمایل به ترک خدمت (چکیده)
289 - ممیزی برند و روابط میان شاخص های آن در صنعت هتلداری (مطالعه موردی در برند هتل همای شیراز) (چکیده)
290 - بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). (چکیده)
291 - ارایه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی (چکیده)
292 - سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار (چکیده)
293 - بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنان (چکیده)
294 - تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی (چکیده)
295 - شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی (چکیده)
296 - ضرورت آینده پژوهی سازمانی با روش سناریوسازی (چکیده)
297 - Investigating Relationship between Internal Structure of Country Image and Product Attitude (چکیده)
298 - Casual Relationship among Objectives (چکیده)
299 - کنکاشی بر استراتژی نیروی کار احساسی و عملکرد شغلی بواسطه فرسودگی احساسی (چکیده)
300 - بررسی تاثیر جدایی مشتریان غیر سود ده بر قصد خروج، اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی (چکیده)
301 - مدیریت استراتژیک تنوع نیروی کار، مزیتی رقابتی (چکیده)
302 - فرآیند شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی در سناریونگاری (مطالعه موردی: شرکت فولاد ماهان سپاهان) (چکیده)
303 - بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان (چکیده)
304 - ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها (چکیده)
305 - گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی (چکیده)
306 - Application of multilevel analysis approach in management theory (چکیده)
307 - The impact of emotional intelligence on faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
308 - An empirical investigation on relationship between organizational intelligence and faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
309 - جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی (چکیده)
310 - ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی (چکیده)
311 - ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت و نقش تعدیل گر هزینه جابجایی (چکیده)
312 - بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد) (چکیده)
313 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون (چکیده)
314 - بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب (چکیده)
315 - The impact of website content dimension and e-trust on e-marketing effectiveness: The case of Iranian commercial saffron corporations (چکیده)
316 - اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقص آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی (چکیده)
317 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانهای کارآفرین (چکیده)
318 - تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی (چکیده)
319 - تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد (چکیده)
320 - بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتری (چکیده)
321 - Emotional mediators of psychological capital on well-being: The role of stress, anxiety, and depression (چکیده)
322 - واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی های مدیران در سیستم بانکی (یک رویکرد کیفی) (چکیده)
323 - تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی( (چکیده)
324 - تبیین تأثیر اطلاعات در شرکتهای بازرگانی زعفران استان خراسان و طرح وبگاه بر ابعاد اعتماد الکترونیکی (چکیده)
325 - بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های 5 ستاره مشهد (چکیده)
326 - استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدماتی با رویکرد مقایسه ای (چکیده)
327 - Investigating cultural influences on investment process in stock exchange (چکیده)
328 - Designing a conceptual model of innovation culture and mechanism’s effects on developing e-commerce (چکیده)
329 - تأثیر رضایت و تصور مشتریان بخش خدمات بر وفاداری نگرشی و رفتاری (چکیده)
330 - تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى (چکیده)
331 - جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان – مشتری ( مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی) (چکیده)
332 - ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی (چکیده)
333 - بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکتهای صنعتی کوچک (چکیده)
334 - تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان (چکیده)
335 - ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی (چکیده)
336 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان (چکیده)
337 - مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی (چکیده)
338 - ارائه مدل مفهومی مبتنی بر کیفیت رابطه و تصویر برند (چکیده)
339 - کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی (چکیده)
340 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی (چکیده)
341 - ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک (چکیده)
342 - تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی (چکیده)
343 - جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی (چکیده)
344 - چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق (چکیده)
345 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی (چکیده)
346 - Application of grey theory approach to evaluation of organizational vision (چکیده)
347 - بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران (چکیده)
348 - برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد (چکیده)
349 - بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی (چکیده)
350 - Supply chain leagility in professional services (چکیده)
351 - A conceptual framework of impeders to strategy implementation from an exploratory case study in an Iranian university (چکیده)
352 - Benchmarking leagility in mass services The case of a fast food restaurant chains in Iran (چکیده)
353 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
354 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
355 - تاثیر نیروهای رقابتی بازار براستراتژیهای (چکیده)
356 - نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی (چکیده)
357 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
358 - نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، (چکیده)
359 - Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE) – a case of HE institutes in Iran (چکیده)
360 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
361 - نگرش سیستمی به روابط صنعتی (چکیده)