بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholamreza Malekzadeh


موارد یافت شده: 119

1 - نقد کتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌ها (چکیده)
2 - تبیین مولفه‌های رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع مهوری اسلامی ایران با رویکرد کیفی (چکیده)
3 - Investigations of public trust in the private healthcare system in Tabriz, Iran (چکیده)
4 - بررسی تاثیر هوش تحلیلی کلان داده بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری بانقش تعدیلگری توانایی بازاریابی (چکیده)
5 - بررسی وضعیت اخلاق حرفهایدرنو معلمان استخدامی آموزش و پرورش (چکیده)
6 - بررسی نقش میانجیگر رضایت شغلی در ارتباط با ادراک کارکنان از اقدامات مدیریت منابع انسانی و بهرهوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شعبدرجه1بانک ملی در شهر مشهد) (چکیده)
7 - طراحی چارچوب راهبردی رهبری سلامت‌محور مبتنی بر نظریه نقاط مرع استراتژیک (چکیده)
8 - Nudge Management in Healthcare Organizations: Causes and Motives (چکیده)
9 - A review of most applicable theories and models of technology acceptance (چکیده)
10 - پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی (چکیده)
11 - طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی (چکیده)
12 - تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (چکیده)
13 - Investigating the Role of Using Electronic Health Record (EHR) in Physician-Patient Relationship: A Qualitative Study (چکیده)
14 - شناسایی الگوی رفتاری مسامحه کارکنان در پست بانک ایران (چکیده)
15 - احصای مؤلفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عراق (چکیده)
16 - Discovering the Components of Shared Leadership Using a Qualitative Approach in Educational Organizations in Mashhad (چکیده)
17 - تعیین الگوی مفهومی مرزهای مسیر شغلی در حرفه پزشکی بااستفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
18 - Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciences (چکیده)
19 - تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران (چکیده)
20 - بررسی اثر فرهنگ شرکتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ایران و عراق با توه به نقش واسط گرایش به کارآفرینی و نقش تعدیل گر فرهنگ ملّی (چکیده)
21 - شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان دانشی (چکیده)
22 - تبیین مفهوم شوخطبعی و ترسیم مرزهای اخلاقی آن (چکیده)
23 - The Impact of Electronic Health Care Record on Physicians\\\' Professional Authority (چکیده)
24 - واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های سلامت: تعدیل الگوی یکپارچه پذیرش و استفاده از ‌فناوری 2 (‌UTAUT2‎‌) (چکیده)
25 - پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمی (چکیده)
26 - بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور (چکیده)
27 - کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایران (چکیده)
28 - Presenting employees' self-development behaviour pattern (چکیده)
29 - ارایه مدل تاثیرگذاری ارتباط اجتماعی بر نشاط ذهنی با میانجی گری و تعدلیگری تنهایی ذهنی (چکیده)
30 - بررسی اثر تبادل رهبر پیرو بر رضایت شغلی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی (چکیده)
31 - بررسی اثر تبادل رهبر- پیرو بر سلامت سازمانی کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی (چکیده)
32 - بررسی رابطه فلات شغلی و عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیلگری رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
33 - تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر (چکیده)
34 - الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو (چکیده)
35 - بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری تحول گرا در سازمان تامین اجتماعی مشهد (چکیده)
36 - شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران (چکیده)
37 - بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (چکیده)
38 - ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران (چکیده)
39 - A comprehensive framework for Internet of Things development (چکیده)
40 - A socio-technical analysis of internet of things development: an interplay of technologies, tasks, structures and actors (چکیده)
41 - طراحی چارچوب مفهومی رفتار خودتوسعه‌ای کارکنان (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) (چکیده)
42 - انـــواع تا کتیک‌هـــای شـــکل‌گیری رهبـــری اخلاقـــی بـــر مبنـــای ســـطوح و موقعیت‌هـــای مختلـــف بحـــران مطالعه‌ی موردی: سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تابعه (چکیده)
43 - ارائه الگوی تابآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
44 - Identification of effective key factors on organisational unlearning: a grounded theory (چکیده)
45 - بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد- (چکیده)
46 - Proposing a Model for Work Meaningfulness Concept at Business and Technology Incubators (چکیده)
47 - نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطۀ میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی (چکیده)
48 - اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- (چکیده)
49 - بررسی اثر نوآوری فردی بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (چکیده)
50 - بررسی اثر تکنواسترس بر تعهد سازمانی ادراک شده در سازمان مهندسی و مشاور طوس آب (چکیده)
51 - تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی (چکیده)
52 - پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب آوری سازمانی: ترغیب کننده هایی برای حرکت به سمت تاب آورشدن سازمان ه (چکیده)
53 - کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران (چکیده)
54 - Designing a Local Organizational Unlearning Model Emphasizing the Underlying Factors of a Fundamental Data Theory (چکیده)
55 - تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها (چکیده)
56 - Conceptualization of Organizational Indifference using cognitive mapping (چکیده)
57 - کشف مؤلفه های رفتارهای مخرب رهبران غیراخلاقی (چکیده)
58 - ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسی (چکیده)
59 - Multilevel Organizational Learning Mechanisms and their Implications for Organizational Performance (چکیده)
60 - رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) (چکیده)
61 - خودآگاهی سازمانی و شاخص اثربخشی کل سازمان (چکیده)
62 - اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس- (چکیده)
63 - رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد- (چکیده)
64 - Understanding the Process of Organizational Commitment Origination in Managers Based on the Grounded Theory with an Emergent Approach Case Study: Iran Airports (چکیده)
65 - شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل مؤثر بر پارادوکس سازمان‌دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فنآوری (چکیده)
66 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
67 - تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی (چکیده)
68 - طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
69 - راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده (چکیده)
70 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
71 - نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
72 - الگوی ذهنی مدیران شرکت های دانش بنیان نسبت به معنا داری کار با کاربرد روش کیو (مورد مطالعه: مراکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی) (چکیده)
73 - شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس (چکیده)
74 - کارآفرینی و ارتباط آن با نوآوری (چکیده)
75 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار (چکیده)
76 - بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد( (چکیده)
77 - بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
78 - خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی) (چکیده)
79 - بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور) (چکیده)
80 - واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) (چکیده)
81 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار (چکیده)
82 - بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی( (چکیده)
83 - قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (چکیده)
84 - بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده )مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد( (چکیده)
85 - بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی) (چکیده)
86 - Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities (چکیده)
87 - بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی (مورد مطالعه: بانک های بغداد) (چکیده)
88 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان به واسطه کیفیت رابطه با آنها (چکیده)
89 - بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان به واسطه رضایت از رابطه با (چکیده)
90 - ارائه مدلی به منظور بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در ارزیابی عملکرد مؤسسات کوچک و متوسط (مطالعه موردی: مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد) (چکیده)
91 - بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا؛ چالش ها و راهکار (چکیده)
92 - سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط (چکیده)
93 - بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
94 - نقش شبکه سازی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناور (چکیده)
95 - هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (چکیده)
96 - طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی (چکیده)
97 - توسعه ی مراکز رشد و پارک های فناوری و تناسب (چکیده)
98 - نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه (چکیده)
99 - دانشگاه کارآفرین زمینه سازمشاغل صنعتی (چکیده)
100 - چشم انداز دانشگاه کارآفرین درتوسعه اقتصادی اجتماعی (چکیده)
101 - بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران (چکیده)
102 - تحلیل هزینه منفعت روشهای تحقق یک سامانه تجارت (چکیده)
103 - مدیریت فناوری با استفاده از شیب فناوری (چکیده)
104 - بررسی ارتباطات سازمانی بر اثربخشی عملکرد مدیران و رضایتمندی کارکنان در آموزش عالی (مطالعه موردی مراکز آموزش عالی شهر مشهد) (چکیده)
105 - آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد (چکیده)
106 - ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری (چکیده)
107 - توسعه فناوری ، چرخه فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار (چکیده)
108 - بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها (چکیده)
109 - ارزیابی فناوری ، ضرورت ها و الزامات (چکیده)
110 - مدیریت دانش و دیدگاه های اقتصادی (چکیده)
111 - بررسی شاخص های فردی موثر مدیران شرکت های فناور نوپا-مطالعه موردی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان (چکیده)
112 - ارزیابی و رتبه بندی سطح فناوری شش شاخه صنعتی منتخب استان خراسان با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
113 - عوامل موثر بر عملکرد شرکت ‌های کوچک در مراحل اولیه‌ رشد (مطالعه موردی شرکت ‌های مستقر در مراکز رشد پارک ‌های علم و فناوری کشور) (چکیده)
114 - هوش سازمانی; ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور (چکیده)
115 - تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتی (چکیده)
116 - تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری (چکیده)
117 - Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective (چکیده)
118 - بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده (چکیده)
119 - ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویو (چکیده)