بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهروز علی زاده بهبهانی


موارد یافت شده: 104

1 - ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آن (چکیده)
2 - ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3 - بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی (چکیده)
4 - Phytochemical analysis and antibacterial activities extracts of mangrove leaf against the growth of some pathogenic bacteria (چکیده)
5 - Oliveria decumbens essential oil: Chemical compositions and antimicrobial activity against the growth of some clinical and standard strains causing infection (چکیده)
6 - Diversity and Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Horreh, a Traditional Iranian Fermented Food (چکیده)
7 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
8 - Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil (چکیده)
9 - ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه تره کوهی (Allium ampeloprasum L. subsp. iranicum) بر ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی (چکیده)
10 - Quantification of enzymatic browning kinetics of quince preserved by edible coating using the fractal texture Fourier image (چکیده)
11 - Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil (چکیده)
12 - اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی (چکیده)
13 - بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
14 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
15 - ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی (چکیده)
16 - Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage (چکیده)
17 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
18 - Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
19 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
20 - ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت (چکیده)
21 - Application of Digital Image Processing in Monitoring some Physical Properties of Tarkhineh during Drying (چکیده)
22 - جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری (چکیده)
23 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
24 - اثر ضد میکروبی آلوئه ورا و کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
25 - اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی (چکیده)
26 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
27 - بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری¬های اسید لاکتیک ایزوله شده از غذای تخمیری-عملگرای کیمچی (چکیده)
28 - اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی (چکیده)
29 - مدل سازی رفتار جریان و شاخص های رئولوژیکی، و بهینه سازی فرمولاسیون بستنی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
30 - جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز (چکیده)
31 - جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولی (چکیده)
32 - بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران (چکیده)
33 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
34 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
35 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
36 - Antifungal activity of extracts Biarum carduchorum (Kardeh) on Aspergillus fumigatus and Penicillium expansum in vitro (چکیده)
37 - بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
38 - بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت (چکیده)
39 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
40 - In vitro Study of Antibacterial Activity of Mangle negro Extracts against Selected Pathogens from Enterobacteriaceae and Bacillaceae Familia (چکیده)
41 - Study of the Antibacterial Activity of Methanolic and Aqueous Extracts of Myrtus communis on Pathogenic Strains Causing Infection (چکیده)
42 - Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum (چکیده)
43 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
44 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” (چکیده)
45 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” (چکیده)
46 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
47 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
48 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
49 - Antifungal potential of mangrove extracts against Aspergillus flavus and Penicillium italicum (چکیده)
50 - جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا (چکیده)
51 - استفاده از سیستم های هوشمند برای مدل سازی دینامیک جمعیت میکروبی (اشرشیا کلی 29998 ATCC) سوسیس فرانکفورتر حاوی عصاره قره قات (چکیده)
52 - Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro (چکیده)
53 - The Comparison Among Antibacterial Activity of Mespilus germanica Extracts and Number of Common Therapeutic Antibiotics “In Vitro” (چکیده)
54 - بررسی فعالیت آنتی باکتریایی عصاره های قره قات (Ribes rubrum) بر باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، لیستریا اینوکوا و انتروباکتر ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
55 - Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro" (چکیده)
56 - Antimicrobial effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) containing aqueous and ethanolic Eucalyptus camaldulensis L. leaves extract against Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
57 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
58 - Investigating the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the Lavandula stoechas L. and Rosmarinus officinalis L. extracts on pathogen bacterias “in vitro” (چکیده)
59 - اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم (چکیده)
60 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در کیمچی (نوعی سبزی تخمیری) بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
61 - جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک (چکیده)
62 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره گیاه چویل (Ferulago angulata) با انواع آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
63 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
64 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
65 - Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis (چکیده)
66 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
67 - مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (چکیده)
68 - بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ (چکیده)
69 - بهینه سازی شرایط تولید آنزیم نارنجیناز از گونه آسپرژیلوس سوجا (چکیده)
70 - بررسی تولید آنزیم نارنجیناز تثبیت شده از گونه آسپرژیلوس نایجر جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه (چکیده)
71 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
72 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط (چکیده)
73 - بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
74 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
75 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
76 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)
77 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Escherichia coli (چکیده)
78 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
79 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
80 - اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
81 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
82 - Antimicrobial effect of the aqueous and ethanolic Teucrium polium L. extracts on gram positive and gram negative bacteria “in vitro” (چکیده)
83 - Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro” (چکیده)
84 - Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
85 - Effect of temperature and salt concentration on microbial changes during Tarkhineh fermentation (چکیده)
86 - Antifungal effect of edible film (CMC) containing aqueous and ethanolic mangrove plant extract on Citrus pathogens in vitro (چکیده)
87 - Antimicrobial properties of plant extracts of Thymus vulgaris L., Ziziphora tenuior L. and Mentha Spicata L., against important foodborne pathogens in vitro (چکیده)
88 - تولید ترکیبات مختلف مولد عطر و طعم با استفاده از مهندسی متابولیک بوسیله ی لاکتیک اسید باکتری ها (چکیده)
89 - بررسی روش های نوین پاستوریزاسیون تخم مرغ (چکیده)
90 - Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation (چکیده)
91 - Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product (چکیده)
92 - بررسی مهندسی متابولیک در لاکتیک اسید باکتری ها برای تولید متابولیت های اولیه و ثانویه ایمن در صنعت غذا (چکیده)
93 - بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم (چکیده)
94 - بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای سنتی ترخینه بر روی بهداشت و سلامت آن (چکیده)
95 - بررسی روش های فرآوری خاویار و کنترل کیفی آن (چکیده)
96 - بررسی روش های تولید پپتید های زیست فعال و نقش آنها در افزایش ایمنی غذایی (چکیده)
97 - بررسی ارزش تغذیه ای و نقش سلامتی زایی خاویار (چکیده)
98 - بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو (چکیده)
99 - بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس (چکیده)
100 - بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی (چکیده)
101 - بررسی روش های بسته بندی برکیفیت وبازار پسندی سوریمی (چکیده)
102 - Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, a traditional Iranian fermented food (چکیده)
103 - Antimicrobial activity of Avicennia marina extracts ethanol, methanol & glycerin against Penicillium digitatum (citrus green mold) (چکیده)
104 - بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر (چکیده)