بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Abbaszadeh


موارد یافت شده: 132

1 - شکاف آموزش حسابداری و نیازهای حرفه: بررسی سرفصل‌های آموزشی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد (چکیده)
2 - Auditors#039; sensory processing capability and objectivity: are auditors really objective? (چکیده)
3 - شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در مؤسسات حسابرسی (چکیده)
4 - تدوین و ارائه مدل مفهومی مدیریت رفتار اشتراک‌گذاری دانش در حرفه حسابرسی ایران (چکیده)
5 - بررسی اثر نا‏رسایی در مولفه‏های کنش‏های ارایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنان (چکیده)
6 - Organizational Risk Management and Performance from the Perspective of Fraud: A Comparative Study in Iraq, Iran, and Saudi Arabia (چکیده)
7 - The Effect of Corporate Governance in Islamic Banking on the Agility of Iraqi Banks (چکیده)
8 - تدوین الگوی ارز شگذاری داراییهای نامشهود در شرکت های دانش بنیان (چکیده)
9 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
10 - تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) (چکیده)
11 - لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700 (چکیده)
12 - مسئولیت پذیری اتماعی شرکتی بیشتر، سرعت تعدیل اهرم کمتر: یک واقعیت؟ (چکیده)
13 - Earnings management and investor reaction (چکیده)
14 - The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking (چکیده)
15 - Identifying the effective factors to applying the International Financial Reporting Standards from the Accountants’ viewpoint in Iraq (چکیده)
16 - بررسی نقش دوگانه سرمایه گذاران نهادی در مدیریت سود و عملکرد پس از عرضه اولیه سهام (چکیده)
17 - Extending and Ranking the Audit Judgment Factors in an Emerging Market with Emphasized Cognitive Neuroscience (چکیده)
18 - بررسی تحقق هدف مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی در چارچوب پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی (چکیده)
19 - نیازسنی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تاری کوچک و متوسط (SMEs) از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی (چکیده)
20 - استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم: شواهدی تجربی از 30 کشور جهان (چکیده)
21 - How Do Financial Distress Risk and Related Party Transactions Affect Financial Reporting Quality? Empirical Evidence from Iran (چکیده)
22 - ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
23 - کنش انگیزه و فرصت برنامه‌ریزی فرار مالیاتی و بررسی مدل دید فرار مالیاتی شرکتها (چکیده)
24 - The impact of knowledge management strategies on the relationship between intellectual capital and innovation: evidence from SMEs (چکیده)
25 - بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و بیش‌اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها در مراحل چرخه عمر (چکیده)
26 - ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی (چکیده)
27 - Using Lyapunov’s method for analysing of chaotic behaviour on financial time series data: a case study on Tehran stock exchange (چکیده)
28 - تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
29 - عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها (چکیده)
30 - بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل (چکیده)
31 - بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
32 - توسعه مدل رگرسیونی پویا برای پیش بینی وجه نقد عملیاتی آتی (چکیده)
33 - بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی (چکیده)
34 - پیامدهای همبستگی خطای اندازه‌گیری سنجه‌ اقلام تعهدی اختیاری و متغیر جداکننده در یک آزمون کشف مدیریت سود (چکیده)
35 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
36 - مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی (چکیده)
37 - مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (چکیده)
38 - معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود (چکیده)
39 - بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها (چکیده)
40 - بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی (چکیده)
41 - Earnings Quality, Earnings Management and Financial Bankruptcy (چکیده)
42 - Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies (چکیده)
43 - خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری (چکیده)
44 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
45 - بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه (چکیده)
46 - بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی (چکیده)
47 - فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده (چکیده)
48 - بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام (چکیده)
49 - بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها (چکیده)
50 - بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی (چکیده)
51 - مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن (چکیده)
52 - میزان تأثیر سهامداران نهادی و مالکیت داخلی بر کاهش شدت مدیریت سود در شرکتهای ایران در مقایسه با شرکتهای خارجی: شواهدی از کاربرد تکنیک فراتحلیل (چکیده)
53 - تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرس بر حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
54 - رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری (چکیده)
55 - بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی (چکیده)
56 - بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
57 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (چکیده)
58 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (چکیده)
59 - رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی (چکیده)
60 - بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری (چکیده)
61 - بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
62 - شفافیت اطلاعاتی و کیفیت خدمات حسابرسی؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
63 - بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
64 - تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار (چکیده)
65 - بررسی رابطه‌ی بین هزینه‌ی نمایندگی، جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری (چکیده)
66 - بررسی تاثیر تعاریف مختلف اندازه شرکت بر رتبه بندی شرکت ها ونیکویی برازش مدل علی نقدینگی (چکیده)
67 - بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
68 - تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری (چکیده)
69 - بررسی تاثیر شاخص های کیفی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی (چکیده)
70 - بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
71 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR (چکیده)
72 - بررسی اثر ریسک وپیچیدگی حسابرسی بر نامتقارنی بهای خدمات حسابرسی (چکیده)
73 - بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (چکیده)
74 - ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان (چکیده)
75 - تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد (چکیده)
76 - زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (چکیده)
77 - استفاده از دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه ای (چکیده)
78 - بررسی عملکرد بانکداری الکترونیکی در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
79 - Stock price forecasting for companies listed on Tehran stock exchange using multivariate adaptive regression splines model and semi-parametric splines technique (چکیده)
80 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
81 - بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی (چکیده)
82 - محافظه کاری ابزاری برای رفع ابهام یا ایجاد ابهام؟ (چکیده)
83 - Impact of relationships on our metrics Felthmanand Ohlson and Basu measure of conservatism (چکیده)
84 - تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه (چکیده)
85 - حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری (چکیده)
86 - تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (چکیده)
87 - بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور (چکیده)
88 - تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری (چکیده)
89 - رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
90 - تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
91 - بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
92 - بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
93 - بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
94 - Longitudinal study of price model: before and after Iranian Accounting Standards (چکیده)
95 - بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
96 - The Effect of Company's Life Cycle on Dividend Policy of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
97 - An Investigation of the Effect of Firm’s Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iran (چکیده)
98 - Ability of earnings quality in prediction of future earnings in the companies accepted in Tehran Stock Exchange (چکیده)
99 - The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidence (چکیده)
100 - تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل (چکیده)
101 - The Relationship Between Institutional Ownership, Active and Passive Institutional Ownership With Return On the Firm s Operating Cash (چکیده)
102 - The Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Relationship between Investment Opportunities and Dividend Ratio of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
103 - بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
104 - The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of earnings (چکیده)
105 - The Relationship between Capital Structure and the Efficiency In both state and Private Banks by the Use of DEA Technique (چکیده)
106 - بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
107 - مدیریت سر مایه در گردش و عملکرد مالی شرکتها در صنایع مختلف (چکیده)
108 - بررسی رابطه ی سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
109 - بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی (چکیده)
110 - تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
111 - بررسی دیدگاه و نحوه ی استفاده ی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها (چکیده)
112 - بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
113 - A Study of Relationship between Accruals over Life Cycles of Food and Drug Companies Listed in Tehran Stock Exchange (چکیده)
114 - Survey effects of intent and materiality earnings management on ethical judgment of students in Iran (چکیده)
115 - Comparing the Earning Quality Methods of the companies Accepted in Tehran Stock Exchange (چکیده)
116 - A Study of Relationship between Accruals over Life Cycles of Food and Drug Companies Listed in Tehran Stock Exchange (چکیده)
117 - Investigating the effect of Iran accounting standards on improving earning quality (چکیده)
118 - Relationship between Operational and Financial Risk and Economic Value added: Iranian evidence (چکیده)
119 - The Relationship between Earnings Quality and Risk of Liquidity in Tehran stock Exchange (چکیده)
120 - An Investigation of Intellectual Capital Changes during Company s Life Cycle: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
121 - Application of analytic hierarchy process in analyzing and ranking of non-financial measures that affect investor decisions (چکیده)
122 - جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالی (چکیده)
123 - ضرورت وجود کنترلهای داخلی در بخش عمومی (چکیده)
124 - بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده (چکیده)
125 - A Study of Relationship between Accruals and Managerial Operating Decisions among Listed Firms in Tehran Stock Exchange (چکیده)
126 - Identification and analysis of non-financial measures that affect investment decisions using the Delphi method (چکیده)
127 - Cross-cultural study of accounting students perceptionof accounting ethics in Iran and United Kingdom (چکیده)
128 - بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود (چکیده)
129 - ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (چکیده)
130 - بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام (چکیده)
131 - متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری (چکیده)
132 - حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته (چکیده)