مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مسعود احمدی , حسن حمیدی , جواد رضایی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , شجاعت زارع , تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد, چغندرقند, دوره (37), شماره (1), سال (2021-8), صفحات (15-25)
 2. واقف عنایتی , عزت اله اسفندیاری , علیرضا پورمحمد , کمال حاج محمدنیا قالی باف , فریبرز شکاری , اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در سه گونه علف‌ هرز, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (26), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (1-13)
 3. سیده سمیرا طباطبائی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثرات ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد و کود نیتروژن بر شاخص‌های رشدی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش‌کمبود آب, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2022-1), صفحات (151-164)
 4. داود بشاشتی سقزچی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theopharesti), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, سال (2021-5)
 5. ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , ارزیابی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal L) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز, دانش علف های هرز ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2020-10), صفحات (45-56)
 6. ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار Secale cereal و شبدر برسیم Trifolium alexandrinum بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris در شرایط حضور و عدم حضور علفهای هرز, دانش علف های هرز ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2019-12), صفحات (139-153)
 7. محمد بنایان اول , کمال حاج محمدنیا قالی باف , فاطمه یعقوبی شاه نشین سفلی , زهرا رشیدی , نیوشا ولائی , تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2019-11), صفحات (71-83)
 8. واقف عنایتی , علیرضا پورمحمد , کمال حاج محمدنیا قالی باف , ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف هرز تاج خروس وحشی, پژوهش های بذر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (129-137)
 9. محمدحسن هادیزاده , سیدحسین حسینی کیا , سیدحسین ترابی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (33), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (85-97)
 10. سیدحسین حسینی کیا , جواد مؤمنی دمنه , محمدحسن هادیزاده , محمد بازوبندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , ارزیابی کارآیی علف‌کش‏‏ های گروه سولفونیل اوره بر مهار علف ‏های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (10), شماره (35), سال (2018-10), صفحات (10-18)
 11. سیده سمیرا طباطبائی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آب, تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2020-3)
 12. صغری حسین زاده , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف نیتروژن, علوم زراعی ایران, دوره (49), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (267-287)
 13. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana), آفت‌کش‌ها در علوم گیاه‌ پزشکی, دوره (5), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (67-79)
 14. امیرعلی صادقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید محمد سیدی , بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمی, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (9), شماره (28), سال (2017-6), صفحات (123-132)
 15. احمدرضا رضوی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی نصیری محلاتی , جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (136-149)
 16. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی, پژوهش علف های هرز, دوره (7), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (53-70)
 17. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم, پژوهش علف های هرز, دوره (8), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (27-40)
 18. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (267-276)
 19. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تأثیر آبیاری تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخصهای رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در منطقه مشهد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2016-7), صفحات (105-120)
 20. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (188-198)
 21. احمد نظامی , مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , مرتضی گلدانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها, آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (222-235)
 22. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (31), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (61-73)
 23. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (531-539)
 24. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم کازرونی منفرد , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (467-473)
 25. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرز, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (474-481)
 26. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پیر کودسک , بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن, پژوهش علف های هرز, دوره (6), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (105-120)
 27. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (292-301)
 28. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , واکنش ویژگی های فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (35-50)
 29. امیرعلی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (42-50)
 30. سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمود عطارزاده , بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزین, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (96-100)
 31. کمال حاج محمدنیا قالی باف , یحیی سلاح ورزی , پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fesca L. kunth) به تنش های ترکیبی خشکی و شوری در شرایط کنترل شده, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (105-115)
 32. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش های مختلف در شرایط گلخانه ای, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (278-287)
 33. محمد آدینه ای , محمد بازوبندی , رضا قربانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (53-63)
 34. کمال حاج محمدنیا قالی باف , یحیی سلاح ورزی , تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (179-188)
 35. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (3), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (177-187)
 36. کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , سید ابوالقاسم محمدی , بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت., دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (3), سال (2006-12), صفحات (83-96)
 37. کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.)., دانش کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2000-6), صفحات (55-62)
 38. محمدحسن راشدمحصل , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید احمد حسینی , بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (227-236)
 39. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (202-213)
 40. کمال حاج محمدنیا قالی باف , ابراهیم کازرونی منفرد , سّمیه تکاسی , مهدی نصیری محلاتی , محمدحسن راشدمحصل , بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (677-685)
 41. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.), آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (625-633)
 42. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیتها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-8), صفحات (465-472)
 43. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (23), شماره (1), سال (2009-7), صفحات (97-105)

انگلیسی

 1. salman vojoodi , Mehdi Rastgoo , Ebrahim Izadi Darbandi , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , alireza hasanfard , Tank-mixing 2,4-D amine and sulfosulfuron can help alleviate the adverse effects of water hardness on controlling flixweed [Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl], Crop Protection, Volume (173), No (106377), Year (2023-11), Pages (106377-9)
 2. Hassan Fatemi kiyan , Maryam Tatari , Mohammad Reza Tokalo , Masomeh Salehi , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , The effect of deficit irrigation and fertilizer on quantitative and qualitative yield of quinoa (Chenopodium quinoa), Italian Journal of Agrometeorology, No (1), Year (2022-7), Pages (83-99)
 3. Mostafa Amjadian , Mohsen Jahan , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , The Effect of Nitrogen and Moisture Superabsorbent on the Yield, Biological Traits, and Nitrogen Percentage in the Pumpkin seeds, Annual Research & Review in Biology, Year (2021-11)
 4. Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , Mohammad Bannayan Aval , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , niusha valaie , Fatemeh Yaghoubishahneshinsofla , zahra rashidi , تأثیر تاریخ های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L) در شرایط کم آبیاری در مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, Volume (18), No (2), Year (2020-8), Pages (213-224)
 5. mahnaz mirzaei , Mehdi Rastgoo , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , اسکندر زند , The Response of Different Weed Species to Glyphosate Using Ammonium Sulfate and Hard Water, Planta Daninha, Volume (37), Year (2019-1)
 6. M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Ahmad Nezami , Abdolreza Bagheri , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , Mohammad Bannayan Aval , Evaluation of Freezing Tolerance of Two Fennel (Foeniculum vulgarL.) Ecotypes Under Controlled Conditions, Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, Volume (15), No (2), Year (2009-9), Pages (131-140)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد روزخش , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهروز خلیل طهماسبی , احمد آئین , تأثیر تیمارهای مختلف مدیریتی در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی در پیاز در مزارع کشت و صنعت جیرفت , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 2. سارا سادات موذنی , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی کارایی کشت مخلوط کنجد و لوبیا در کنترل علف های هرز , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 3. سارا سادات موذنی , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تأثیر کشت مخلوط کنجد و لوبیا و روش های کنترل علف های هرز بر صفات کنجد و لوبیا , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 4. نرگس سعدی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی , مطالعه تاثیر علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز روی رشد و عملکرد گندم و مدیریت علف های هرز در شمال استان خوزستان , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 5. نرگس سعدی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر باقی‌مانده علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در گندم بر برخی ویژگی‌های رشد و عملکردی ذرت در دورهای مختلف آبیاری , دهمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2023-08-27
 6. حسین فیضی , سیدسجاد محمودی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تأثیر شوری و بافت خاک بر صفات مرفولوژی سیر در منطقه عشق آباد شهرستان طبس , پنجمین همایش گیاهان دارویی و طب سنتی , 2023-10-12
 7. محمد روزخش , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهروز خلیل طهماسبی , احمد آئین , تاثیر آفت کش زیستی دامینوس در کنترل علف هرز اویارسلام ارغوانی (.Cyperus rotundus L) در پیاز (Alium cepa) , دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت , 2023-02-01
 8. جلال کاخکی زاده کاخکی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی عملکرد گل محمدی (Rosa damascene) تحت تأثیر روش های مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز , دومین همایش ملی کشاورزی و سلامت , 2023-02-01
 9. سید بهنام کلالی , علیرضا قائمی , حسنعلی شهبازی , سعید جاهدی پور , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن , بیست و یکمین کنگره ی گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 10. اعظم خادمی پور , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , پاسخ سویا به دوره های تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 11. اعظم خادمی پور , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , پاسخ سویا به شدت تنش خشکی در شرایط حضور و عدم حضور گاوپنبه , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 12. آسیه سیاهمرگویی , هومن کتانچی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کیفیت آب و ماده افزودنی بر کارایی علف کش های مایستر و اولتیما در ذرت علوفه ای (Zea mays L.) , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 13. کمال حاج محمدنیا قالی باف , علیرضا کوچکی , امید قدوسی مقدم , بررسی روش‌های مدیریت غیر شیمیایی علف‌های‌هرز در مزرعه زعفران (Crucus sativus) , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 14. المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان , بررسی محلول پاشی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در گلخانه , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 15. اعظم خادمی پور , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر فواصل آبیاری بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه -Abutilon theophrasti Medik- درشرایط حضور و عدم حضور سویا -Glycine max L- , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 16. کمال حاج محمدنیا قالی باف , مسعود احمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تاریخ کشت بهاره و پاییزه بر کیفیت ریشه در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مشهد , سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 17. کمال حاج محمدنیا قالی باف , مسعود احمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عملکرد شکر، خصوصیات مرفولوژیکی و بهره وری آب در کشت بهاره و پاییزه ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) , سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 18. مصطفی حلیمی ماکو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد خواجه حسینی صالح اباد , پاسخ ویژگی های ریشه‌ای نشاء هندوانه (Citrullus vulgaris L.) به نوع و حجم بستر کشت در گلخانه , سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 19. مصطفی حلیمی ماکو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد خواجه حسینی صالح اباد , بررسی اثرات نوع بستر و حجم سلول بر روی برخی ویژگی‏ های نشاء تولیدی هندوانه (Citrullus vulgaris L.) , سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 20. المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان , تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris- در گلخانه , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 21. المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان , پاسخ های مورفولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris L.- به تنش خشکی در شرایط کنترل شده , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 22. سیدحسین حسینی کیا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , جواد مؤمنی دمنه , ارزیابی تأثیر باقی‏مانده چند علف‏ کش از خانواده سولفونیل اوره بر کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 23. سیدحسین حسینی کیا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , جواد مؤمنی دمنه , مطالعه کارایی علف‌کش های سولفونیل اوره بر کنترل علف های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در سرخس , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 24. الناز مولایی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) , هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2017-08-27
 25. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , بررسی کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 26. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , بررسی کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus ) و جارو (Kochia scoparia) تحت تاثیر تیمارهای سختی آب , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2017-08-27
 27. مهناز میرزائی , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اسکندر زند , ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01
 28. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01
 29. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2015-09-01
 30. کمال حاج محمدنیا قالی باف , جمیله حاج محمدنیا قالی باف , حجاب گامی مؤثر در جهت تربیت جنسی , نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر (با موضوع خانواده و تربیت جنسی) , 2015-05-06
 31. احمدرضا رضوی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 32. مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , مرتضی گلدانی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 33. ثنا کاربر , مهدی راستگو , کمال حاج محمدنیا قالی باف , علی قنبری , بررسی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک علف هرز سوروف(Echinochloa crus-galli L.)در پاسخ به علفکشهای هالوکسی فوپ آرمتیل، نیکوسولفورون و کلتودیم , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 34. فرید بدیع , لیلا علیمرادی , سعید جاهدی پور , کمال حاج محمدنیا قالی باف , ارزیابی سمپاش های رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 35. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , پیر کودسک , تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سیزدهمین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 36. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , تأثیر اسیدیته بر هم کاهی یون آهن (III) در کارایی علف کش نیکوسولفورون , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 37. امیرعلی صادقی , کیومرث بخش کلارستاقی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد گل ودانه و مقادیر عناصر ماکرو درگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) , سومین همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 38. سید احمد حسینی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کش پروپوکسی کاربازون سدیم , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-26
 39. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی , اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24
 40. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی , تأثیر حجم پاشش بر بازدارندگی نمک های محلول در مخزن سمپاشی نیکوسولفورون , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24
 41. کمال حاج محمدنیا قالی باف , سولوای متیاسن , پیر کودسک , سید احمد حسینی , تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون , پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2013-08-24
 42. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.) , اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 43. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 44. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 45. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 46. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , عبدالرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده , همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , 2005-07-27
 47. کمال حاج محمدنیا قالی باف , هوشنگ آلیاری , کاظم قاسمی گلعذانی , تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1998-08-31
 48. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , مطالعه تأثیر کربنات کلسیم آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 49. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , بررسی اثر اسیدیته آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06
 50. کمال حاج محمدنیا قالی باف , کاظم قاسمی گلعذانی , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات , پنجمین سمینار علمی سراسری دانشجویان , 1996-05-12
 51. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده , سی و یکمین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , 2009-08-12
 52. سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29
 53. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , سید احمد حسینی , بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) , سومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2010-02-17
 54. کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , مطالعه پاسخ علف های هرز سوروف و گاوپنبه به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون , سومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2010-02-17
 55. کمال حاج محمدنیا قالی باف , ابراهیم کازرونی منفرد , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده , هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-08-24
 56. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس , سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19