مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فرزانه ملانوروزی , شهرام حسامی , مهدی غیبی , مجتبی حسینی , مجید فلاح زاده , اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae, تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (65-77)
 2. لیلا متقی نیا , مهدی حسن پور , جبراییل رزمجو , اسماعیل چمنی , مجتبی حسینی , تاثیر ورمی‌کمپوست بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani (Hym., Braconidae) نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii (Hem., Aphididae), نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, دوره (37), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (81-93)
 3. مهناز کیخسروی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , غلامحسین مروج , بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (167-176)
 4. لیلا متقی نیا , مهدی حسن پور , جبراییل رزمجو , اسماعیل چمنی , مجتبی حسینی , اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای, پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (55-71)
 5. فرنوش فلاح پور , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , مجتبی حسینی , بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani), کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (4), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (1-12)
 6. زهره خسرویان چترودی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (79-87)
 7. محمود جغتائی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (267-269)
 8. راحله نیک بین , احد صحراگرد , مجتبی حسینی , بررسی واکنش تابعی وابسته به سن در زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae آلوده به ولباخیا روی بید آرد Ephestia kuehniella, تحقیقات آفات گیاهی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (69-80)
 9. مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (151-153)
 10. مجتبی حسینی , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , فرنوش فلاح پور , ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae), تحقیقات آفات گیاهی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (27-39)
 11. محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی , بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae), پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (442-451)
 12. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (417-426)
 13. منا کردستانی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مهناز حسنی کاخکی , مجتبی حسینی , بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (35-41)
 14. نازنین حاتمی , حسین اللهیاری , مجتبی حسینی , کاربرد همزمان کفشدوزک Hippodamia variegata و پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza روی شته جالیز Aphis gossypii, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (87-94)
 15. سمانه غلامی مقدم , مجتبی حسینی , مهدی مدرس اول , حسین اللهیاری , تاثیر ویژگی‏های سطح برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سنک شکارگرOrius albidipennis Reuter به شته جوPasserini Sipha maydis, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-6), صفحات (1-10)
 16. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (50-57)
 17. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (43), شماره (1), سال (2012-11), صفحات (191-199)
 18. حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , نجیبه جلالی مقدم , اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (231-232)
 19. سمانه رودپشتی , غلامحسین مروج , مجتبی حسینی , ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (224-230)
 20. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (438-440)
 21. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (43-49)

انگلیسی

 1. Sayyede Afsane Hosseini , Mojtaba Hosseini , Abbas Rohani , Shaneka Lawson , Modeling reproductive fitness of predator, Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) using support vector machine (SVM) on three nitrogen treatments, Neural Computing and Applications, Volume (35), No (30), Year (2023-9), Pages (1-14)
 2. , Mojtaba Hosseini , Peter Schausberger , Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Enhance Defense of Strawberry Plants Against Spider Mites, Frontiers in Plant Science, Volume (12), Year (2022-1)
 3. nahid gholami , Maryam Aleosfoor , Mojtaba Hosseini , Lida Fekrat , Predation functional response and demographic parameters ofOrius albidipennis(Hemiptera: Anthocoridae) onSchizaphis graminum(Hemiptera: Aphididae): effect of host plant morphological attributes, Biocontrol Science and Technology, Volume (32), No (3), Year (2021-12), Pages (362-380)
 4. Shokoofeh Kamali , Ali Javadmanesh , Lukasz L. Stelinski , Tina Kyndt , Alireza Seifi , Monireh Cheniany , Mohammad Zaki AGhl , Mojtaba Hosseini , Mahyar Heydarpour , Javad Asili , Javad Karimi , Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance, Molecular Ecology, Volume (31), No (2), Year (2021-11), Pages (691-712)
 5. Mojtaba Hosseini , Mohsen Mehrparvar , Sharon E. Zytynska , Eduardo Hatano , Wolfgang W. Weisser , Aphid alarm pheromone alters larval behaviour of the predatory gall midge, Aphidoletes aphidimyza and decreases intraguild predation by anthocorid bug, Orius laevigatus, Bulletin of Entomological Research, Volume (111), No (4), Year (2021-8), Pages (445-453)
 6. marzieh mohammadpour , جی. پی . میچاد , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , وحید حسینی نوه , Age and parasitism status of Tuta absoluta eggs alter the foraging responses of the predator Nabis pseudoferus, Biocontrol, Volume (66), No (3), Year (2021-1), Pages (395-406)
 7. marzieh mohammadpour , Mojtaba Hosseini , J.P. Michaud , Javad Karimi , Vahid Hosseininaveh , The life history of Nabis pseudoferus feeding on Tuta absoluta eggs is mediated by egg age and parasitism status, Biological Control, Volume (151), No (12), Year (2020-12), Pages (104401-104412)
 8. sedighi Neda , Mojtaba Hosseini , Mohsen Mehrparvar , Aphids living on Asteraceae plants in North Khorasan, Iran: report of three aphid species new to fauna of Iran, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, Volume (6), No (2), Year (2020-5), Pages (179-193)
 9. sedighi Neda , Mojtaba Hosseini , محسن مهرپرور , A new species ofObtusicauda(Hemiptera: Aphididae) from Iran living onArtemisia, Zoology in the Middle East, Volume (66), No (1), Year (2019-10), Pages (58-67)
 10. Mahnaz Hassani Kakhki , Javad Karimi , Fahiem Al-Boraei , Nabil Killiny , Mojtaba Hosseini , Lukas Stelinski , Larry W Duncan , Drought Stress Impairs Communication Between Solanum tuberosum (Solanales: Solanaceae) and Subterranean Biological Control Agents, Annals of the Entomological Society of America, Year (2019-11)
 11. marzieh mohammadpour , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , Vahid Hosseini Naveh , Effect of Age-Dependent Parasitism in Eggs of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) on Intraguild Predation Between Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) and Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Journal of Insect Science, Volume (19), No (3), Year (2019-5)
 12. Farnoush Fallahpour , Reza Ghorbani , Mehdi Nassiri Mahallati , Mojtaba Hosseini , Plant fertilization helps plants to compensate for aphid damage, positively affects predator efficiency and improves canola yield, Journal of Pest Science, Volume (93), No (1), Year (2019-6), Pages (251-260)
 13. Sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , T. Darvish Mojeni , Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (3), Year (2019-4), Pages (637-646)
 14. sedighi Neda , Mojtaba Hosseini , Mohsen Mehrparvar , Additional notes with detailed biometric data on Brachycaudus cerasicola -Mordvilko, 1929- -Hemiptera: Aphididae-, a new record for Iran, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, Volume (4), No (4), Year (2019-1), Pages (241-251)
 15. Sayyede Afsane Hosseini , Mojtaba Hosseini , جی پی میچاد , Mehdi Modarres Awal , محمد قدمیاری , Life history responses of Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) to changes in the nutritional content of its prey, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), mediated by nitrogen fertilization, Biological Control, Volume (130), No (3), Year (2019-3), Pages (27-33)
 16. Sayyede Afsane Hosseini , Mojtaba Hosseini , J. P. Michaud , Mehdi Modarres Awal , Mohammad Ghadamyari , Nitrogen Fertilization Increases the Nutritional Quality of Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) as Prey for Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) and Alters Predator Foraging Behavior, Journal of Economic Entomology, Volume (111), No (5), Year (2018-10), Pages (2059-2068)
 17. , , , , Mojtaba Hosseini , Intraguild Predation on the Parasitoid Wasp Aphidius colemani by the Predator Aphidoletes aphidimyza: Effect of Host Plant Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (3), Year (2018-5), Pages (533-542)
 18. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , محمد قدمیاری , Mojtaba Hosseini , Natural enemies of the sugar beet army worm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in north-east Iran, Entomological News, Volume (127), No (30), Year (2017-11), Pages (1-11)
 19. marzieh mohammadpour , Mojtaba Hosseini , A. Matocq , Lida Fekrat , Heteroptera fauna in alfalfa fields of Ghaen and vicinity, South Khorasan province, with a new record for Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (13), No (1), Year (2017-11), Pages (9-21)
 20. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Mohammad Ghadamyari , Immune defense components of Spodoptera exigua larvae against entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria, Biocontrol Science and Technology, Volume (27), No (7), Year (2017-9), Pages (867-885)
 21. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Mohammad Ghadamyari , Mojtaba Hosseini , Differential change patterns of main antimicrobial peptide genes during infection of entompathogenic nematode and their symbiotic bacteria, Journal of Parasitology, Volume (103), No (4), Year (2017-6), Pages (1-7)
 22. Sayyede Afsane Hosseini , Mojtaba Hosseini , Noboru KATAYAMA , Mohsen MEHRPARVAR , Effect of Ant Attendance on Aphid Population Growth and above ground Biomass of the Aphid’s Host Plant, European Journal of Entomology, Volume (114), No (1), Year (2017-2), Pages (106-112)
 23. Zahra Memari , Javad Karimi , Shokoofeh Kamali , Sseyed Hossein Goldamsaz , Mojtaba Hosseini , Are Entomopathogenic Nematodes Effective Biological Control Agents Against the Carob Moth,Ectomyelois ceratoniae?, Journal of Nematology, Volume (48), No (4), Year (2016-12), Pages (28-33)
 24. L. Mottaghinia , M. Hassanpour , J. Razmjou , Mojtaba Hosseini , E. Chamani , Functional Response of Aphidoletes aphidimyza Rondani (Diptera: Cecidomyiidae) to Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae): Effects of Vermicompost and Host Plant Cultivar, Neotropical Entomology, Volume (45), No (1), Year (2016-1), Pages (88-95)
 25. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , Mohsen Mehrparvar , Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (11), No (2), Year (2015-12), Pages (101-111)
 26. marziyeh alizadeh , Mojtaba Hosseini , Mehdi Modarres Awal , morteza goldani , Sayyede Afsane Hosseini , Effects of nitrogen fertilization on population growth of two-spotted spider mites, Systematic and Applied Acarology, Volume (21), No (7), Year (2016-9), Pages (947-956)
 27. R.S. Hosseini , H. Madadi , Mojtaba Hosseini , M. Delshad , F. Dashti , Nitrogen in Hydroponic Growing Medium of Tomato Affects the Demographic Parameters of Trialeurodes vaporariorum, Neotropical Entomology, Volume (44), No (5), Year (2015-12), Pages (1-8)
 28. Sayyede Afsane Hosseini , Mehdi Modarres Awal , Mojtaba Hosseini , New Faunistic Records of Formicidae (Insecta: Hymenoptera) from Iran’s Northeast, Asian Myrmecology, Volume (7), No (1), Year (2015-10), Pages (113-127)
 29. Mahmoud Nazeria , Ahmad Ashouria , Mojtaba Hosseini , Can Wolbachia infection improve qualitative characteristics of Trichogramma brassicae reared on cold stored eggs of the host, International Journal of Pest Management, Volume (61), No (3), Year (2015-5), Pages (243-249)
 30. nastaran rezaei , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , morteza goldani , Raquel Campos-Herrera , Pathogenicity of Two Species of Entomopathogenic Nematodes Against the Greenhouse Whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae), in Laboratory and Greenhouse Experiments, Journal of Nematology, Volume (47), No (1), Year (2015-4), Pages (60-65)
 31. nahid gholami , Lida Fekrat , Mehdi Modarres Awal , Mojtaba Hosseini , Mostafa Unal , To the knowledge of the Ensifera (Insecta: Orthoptera) fauna in Mashhad and vicinity, NE Iran, Entomofauna, Year (2015-1), Pages (229-236)
 32. Sayyede Afsane Hosseini , Mojtaba Hosseini , morteza goldani , Javad Karimi , hossein Madadi , Effect of Nitrogen Fertilizer on Biological Parameters of the Cowpea Aphid and Associated Productivity Losses in Common Globe Amaranth, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (17), No (6), Year (2015-10), Pages (1517-1528)
 33. ali gol , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Marcela SKUHRAVA , Eight New records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran, Entomofauna, Volume (36), No (1), Year (2015-1), Pages (413-424)
 34. Farnoush Fallahpour , Reza Ghorbani , Mehdi Nassiri Mahallati , Mojtaba Hosseini , Demographic parameters of Lipaphis erysimi on canola cultivars under different nitrogen fertilization regimes, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (17), No (1), Year (2015-1), Pages (35-47)
 35. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Efficacy of two entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaefor control of the leopard moth borerZeuzera pyrina(Lepidoptera: Cossidae) larvae under laboratory conditions, Biocontrol Science and Technology, Volume (25), No (3), Year (2014-1), Pages (260-275)
 36. shervin sharifi , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Mohammadreza Rezapanah , Efficacy of two entomopathogenic nematode species as potential biocontrol agents against the rosaceae longhorned beetle, Osphranteria coerulescens under laboratory conditions, Nematology, Volume (16), No (6), Year (2014-7), Pages (729-737)
 37. R. Nikbin , A. Sahragard , Mojtaba Hosseini , Age-specific functional response of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) parasitizing different egg densities of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (16), No (6), Year (2014-11), Pages (1205-1216)
 38. Mojtaba Hosseini , Omid Mirshamsi , Roya Kashefi , Lida Fekrat , A contribution to the knowledge of spiders in wheat fields of Khorasan-e-Razavi Province, Turkish Journal of Zoology, Volume (38), No (4), Year (2014-6), Pages (437-443)
 39. Shokoofeh Kamali , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Raquel Campos-Herrera , Larry W. Duncan , Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaeon cucurbit fly,Dacus ciliatus(Diptera: Tephritidae), Biocontrol Science and Technology, Volume (23), No (11), Year (2013-8), Pages (1307-1323)
 40. morteza rasekh adel , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Effects of insect pollinators on onion seed production quality and quantity, Journal of Crop Protection, Volume (2), No (2), Year (2013-7), Pages (395-402)
 41. samane gholami moghaddam , Mojtaba Hosseini , Mehdi Modarres Awal , Does leaf pubescence of wheat affect host selection and life table parameters of Sipha maydis (Passirini) (Hemiptera: Aphididae, Journal of Crop Protection, Volume (2), No (1), Year (2013-3), Pages (81-92)
 42. Mahnaz Hasani Kakhki , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Efficacy of entomopathogenic nematodes against potato tuber moth,Phthorimaea operculella(Lepidoptera: Gelechiidae) under laboratory conditions, Biocontrol Science and Technology, Volume (23), No (2), Year (2013-3), Pages (146-159)
 43. A. Jalalizand , A. Karimy , A. Ashouri , Mojtaba Hosseini , A. R. Golparvar , Effect of host plant morphological features on functional response of Orius albidipennis (Hemiptera : Anthocoridae) to Tetranychus urticae (Acari : Tetranychidae, Research on Crops, Volume (13), No (1), Year (2012-5), Pages (378-384)
 44. Javad Karimi , Reyhaneh Darsouei , Mojtaba Hosseini , Richard Stouthamer , Molecular Characterization of Iranian Trichogrammatids (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and their Wolbachia endosymbiontds, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (1), No (2), Year (2011-10), Pages (1-2)
 45. Mojtaba Hosseini , A. Ashour , A. Enkegaard , W. W. Weisser , Mehdi Nassiri Mahallati , S. H. Goldansaz , H. R. Sarraf Moayeri , Plant quality effects on intraguild predation between Orius laevigatus and Aphidoletes aphidimyza, Entomologia Experimentalis et Applicata, Volume (135), No (2), Year (2010-5), Pages (208-216)
 46. Mojtaba Hosseini , A. Ashouri , A. Enkegaard , S. H. Goldansaz , Mehdi Nassiri Mahallati , V. Hosseininaveh , Performance and population growth rate associated with yield losses response of cotton aphid on cucumber under different nitrogen fertilization levels, International Journal of Pest Management, Volume (56), No (3), Year (2010-4), Pages (1-9)
 47. Mojtaba Hosseini , B. HATAMI , A. SABOORI , H. ALLAHYARI , A. ASHOURI , Predation by Allothrombium pulvinum on the spider mites Tetranychus urticae and Amphitetranychus viennensis: Predation Rate, Prey Preference and Functional Response, Experimental and Applied Acarology, Volume (37), No (1), Year (2005-12), Pages (173-181)
 48. A. SABOORI , Mojtaba Hosseini , B. HATAMI , Preference of adults of Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) for eggs of Planococcus citri (Risso) and Pulvinaria aurantii Cockerell on citrus leaves in the laboratory, Systematic and Applied Acarology, Volume (8), No (1), Year (2003-5), Pages (49-54)
 49. Mojtaba Hosseini , B. Hatami , A. SABOORI , Host preference by Allothrombium pulvinum (Acari: Trombidiidae) larvae on aphids: Macrosiphum rosae, Aphis gossypii and Hyalopterus amygdali (Homoptera: Aphididae, Experimental and Applied Acarology, Volume (27), No (1), Year (2002-9), Pages (297-302)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , محمد قدمیاری , مجتبی حسینی , واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات , بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2016-08-27
 2. لیلا متقی نیا , مهدی حسن پور , جبرائیل رزمجو , اسماعیل چمنی , مجتبی حسینی , واکنش تابعی زنبورAphidius colemani Viereck نسبت به شته‌ی جالیز،Aphis gossypii Glover روی ارقام خیار کوددهی شده با ورمی‌کمپوست , بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27
 3. لیلا متقی نیا , مهدی حسن پور , جبرائیل رزمجو , اسماعیل چمنی , مجتبی حسینی , تاثیر غیرمستقیم ورمی‌کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت زنبور Aphidius colemani Viereck (Hym., Braconidae) , بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27
 4. علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان , بررسی اثر تغذیه درختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته (Hem:Psyllidae) Burckhardt and Lauterer Agonoscena pistaciae , بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27
 5. مهسا میرزااحمدی , مجتبی حسینی , غلامحسین مروج , اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه , بیست‌ودومین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2016-08-27
 6. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , محمد قدمیاری , مجتبی حسینی , کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 7. نسترن رضائی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی , بررسی بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی آلرود گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 8. علی گل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران , بیست ویکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23
 9. لیلا متقی نیا , جبراییل رزمجو , مهدی حسن پور , مجتبی حسینی , اسماعیل چمنی , تاثیر ورمی‌کمپوست روی پارامترهای رشد جمعیت شته‌ی جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae)، در دو رقم خیار گلخانه‌ای , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23
 10. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 11. سیده افسانه حسینی , مجتبی حسینی , مهدی مدرس اول , هم یاری مورچه- شته در مفهوم وابسته به انبوهی , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 12. علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان , بررسی اثر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر شاخص های رشدی رقم پسته اوحدی , نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته , 2014-10-09
 13. علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان , تاثیر کود های آلی هیومیکی و شیمیایی بر خصوصیات مهم خاک در درختان پسته , نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته , 2014-10-09
 14. مرضیه علی زاده , مجتبی حسینی , مهدی مدرس اول , مرتضی گلدانی , سیده افسانه حسینی , آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 15. مجتبی حسینی , سیده افسانه حسینی , مرتضی گلدانی , تأثیرکود نیتروژن بر ویژگی های زیستی و نرخ افزایش جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) و نقصان عملکرد گیاه گل تکمه ایGomphrena globosa L. (Amaranthaceae) , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 16. لیلا شهرآبادی , مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , مرتضی گلدانی , اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 17. زهره خسرویان چترودی , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 18. مریم مهاجران , محمدرضا رمضانی مقدم , مجتبی حسینی , محمد سیرجانی , عیسی جبله , بررسی میزان آلودگی ارقام پنبه نسبت به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 19. علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان , بررسی اثر کود های هیومیکی و شیمیایی بر جمعیت دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae ( Hem: Psyllidae ) , سومین همایش ملی مدیریت آفات , 2014-01-21
 20. نسترن رضائی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی , بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 21. منا کردستانی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , مهناز حسنی کاخکی , محسن سبک خیزخیاط , بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 22. شروین شریفی سرابی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 23. فرنوش فلاح پور , مجتبی حسینی , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کوددهی نیتروژن گیاه کلزا بر رشد و نمو و شکارگری پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در تغذیه از شته خردل Lipaphis erysimi , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 24. محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی , بررسی اثر باکتری ولباخیا روی ویژگی های کیفی زنبور پارازیتوئید Trichogrammabrassicae(Bezdenko) (Hym.: Trichogrammatidae) , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 25. محمود ناظری , احمد عاشوری , مجتبی حسینی , بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان در ویژگی های کیفی زنبور Trichogramma brassicae () (Hym.: Trichogrammatidae) , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 26. سعیده سرباز , غلامحسین مروج , مجتبی حسینی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , محمد سیرجانی , مقایسه ارقام مختلف پنبه از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه و تأثیر سم ایمیداکلوپراید روی کنترل آفت در ارقام حساس و مقاوم در منطقه کاشمر , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران (شیراز) 20th Iranian Plant Protection Congress , 2012-08-25
 27. راحله نیک بین , احد صحراگرد , مجتبی حسینی , مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 28. مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 29. منا کردستانی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مهناز حسنی کاخکی , مجتبی حسینی , بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 30. مهناز حسنی کاخکی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , شهاب حیدری , کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 31. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 32. سعید پاک طینت سئیج , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , سعید هاتفی , ادوارد اوکرمن , کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 33. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 34. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران , بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2012-08-25
 35. سمانه غلامی مقدم , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 36. مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی , تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 37. گلناز صالحی پور شیرازی , بیژن حاتمی , رحیم عبادی , مجتبی حسینی , نعمت اله اعتمادی , اثر چهار رقم رز بر نرخ شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31
 38. صالحی پور شیرازی،گلناز , حاتمی، بیژن , عبادی، رحیم , مجتبی حسینی , اعتمادی، نعمت اله , اثر ارقام مختلف گیاه میزبان روی کنترل بیولوژیک کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae توسط سن شکارگر Orius albidipennis Reuter در گلخانه , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-08-31
 39. مجتبی حسینی , حاتمی، بیژن , صبوری،علی رضا , ترجیح میزبانی لارو کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae به شته رز Macrosiphum rosae L. ، شته جالیز Aphis gossypii Glov. و شته آردی بادام Hyalopterus amygdali Blan. , پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2002-09-01
 40. مجتبی حسینی , حاتمی، بیژن , صبوری، علی رضا , واکنش تابعی کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae روی شته جالیز Aphis gossypii Glov. Hom: Aphididae , پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2002-09-01
 41. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31
 42. مهدی حسن پور , شهزاد ایرانی پور , جعفر محقق نیشابوری , قدیر نوری قنبلانی , هوشنگ رفیعی , غلامرضا گل محمدی , مجتبی حسینی , زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera , هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24
 43. گلناز صالحی پور شیرازی , بیژن حاتمی , رحیم عبادی , مجتبی حسینی , نعمت اله اعتمادی , پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز , هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

انگلیسی

 1. Farnoush Fallahpour , Mojtaba Hosseini , Evaluating canola physiological parameters under Brevicoryne brassicae infestation in different nitrogen fertilization levels , 5th International KAYES Congress Green Economy in Agriculture, Tourism and Energy , 2022-09-15
 2. Mahnaz Hassani Kakhki , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , فهیم الیرای , لوکاز استلینسکی , لری دانکن , Potato root herbivory attracts the entomopathogenic nematode Steinernema diaprepesi (Rhabditida: Steinernematidae) , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 3. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , Evaluation of the effect of ant-aphid mutualism on cotton plant yield in the field condition , اولین کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی ایران , 2015-08-29
 4. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 5. Gholamhossein Moravvej , Mojtaba Hosseini , samaneh roudposhti , Resistance characteristics of different Brassica species to the mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt. (Hom.: Aphididae) , بیست و چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی (کره جنوبی) XXIV International Congress of Entomology , 2012-08-19
 6. saeed paktinat , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Saiid Hatefi , E. Ueckermann , F. Faraji , faunistic study of Raphignathoidea mites (Acari: Prostigmata) in Mashhad, Razavi Khorasan province of Iran , Global Conference on Entomology , 2011-03-05
 7. samane gholami moghaddam , Mojtaba Hosseini , Mehdi Modarres Awal , اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 8. samane gholami moghaddam , Mojtaba Hosseini , Mehdi Modarres Awal , بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 9. Mojtaba Hosseini , B. Hatami , H. Seyedoleslami , A. Saboori , Preference of adult Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) among various preys and its functional response to preferred prey , XVTH International Plant Protection Congress , 2004-07-19
 10. Mojtaba Hosseini , A. Saboori , B. Hatami , LABORATORY EXPERIMENTS ON THE EFFECT OF ALLOTHROMBIUM PULVINUM EWING (ACARI: TROMBIDIIDAE) ON THE APHID HYALOPTEROUS AMYGDALI (HOMOPTERA: APHIDIDAE , XVTH International Plant Protection Congress , 2004-07-19