مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مسعود فخرفشانی , فرج اله شهریاری احمدی , محمد زارع مهرجردی , فاطمه کیخا آخر , بررسی تفاوت‌های ترکیب آمینو اسیدی و بیان ژن سوپراکسید دیسموتاز برنج و آلوروپوس به عنوان معیارهایی از تفاوت تحمل تنش اکسیداتیو حاصل از شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (17), شماره (3), سال (2023-9), صفحات (575-589)
 2. مرضیه سعادتی جبلی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , علیرضا سیفی , لیدا فکرت , بررسی تنوع ژنومی ارقام پسته مقاوم و حساس به آفت پسیل با استفاده از روش توالییابی کل ژنوم, مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (11), شماره (1), سال (2022-9), صفحات (64-71)
 3. علی برزگری , سعید ملک زاده شفارودی , سعید خاوری خراسانی , فرج اله شهریاری احمدی , Study on Combining Ability and Gene Effects Estimation in Some Sweet Corn Inbred Lines (Zea mays L. var saccarata) by Line × Tester Method, Plant Genetic Researches, دوره (8), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (131-142)
 4. فرج اله شهریاری احمدی , عباس تنهائیان , مهدی اخلاقی , نرگس نظیفی , مقایسه عملکرد اسانس ها و عصاره های گیاهی با یک پپتید نوترکیب در کنترل عوامل مهم بیماری زای قارچ خوراکی تکمه ای سفید, علوم باغبانی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (615-628)
 5. رشید پاک نیا , رضا درویش زاده , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی , تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی با استفاده از (Helianthus annuus L.) نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط مزرعه ای, زیست فناوری, دوره (9), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (355-367)
 6. رشید پاک نیا , فرج اله شهریاری احمدی , رضا درویش زاده , سعید ملک زاده شفارودی , ارزیابی نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها در شناسایی مکان های مرتبط با صفات مهم زراعی و مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط مزرعه ای XML, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (83-96)
 7. سیده مرضیه نوراشرف الدین , محمد فارسی , فرج اله شهریاری احمدی , جواد جانپور , غربالگری هموکاریون ها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهواره, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (621-633)
 8. هاجر شایسته , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (425-437)
 9. مریم خردمندپروچ , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , تاثیر محرک متیل جاسمونات بر تولید آلکالوئید های تروپانی در ریشه های موئین تراریخت گیاه شابیزک, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-1), صفحات (61-74)
 10. الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , امین میرشمسی کاخکی , شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (187-194)
 11. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی, زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (17), سال (2017-6), صفحات (57-68)
 12. فاطمه خاکدان , فرج اله شهریاری احمدی , مجتبی رنجبر , عبدالرضا باقری , هوشنگ علیزاده , بررسی الگوی بیان ژن متیل چاویکول O-متیل ترانسفراز (CVOMTs)، تعیین توالی و مشخصه یابی پروموتر ژن CVOMTsدر گیاه ریحانتحت تنش خشکی, ژنتیک نوین, دوره (12), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (1-10)
 13. محمد علی سبک خیز خیاط , بهروز جعفرپور , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , محمد رضا صفر نژاد , شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (231-237)
 14. امین میرشمسی کاخکی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جولی گری , بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-4), صفحات (572-586)
 15. بهنام اسفندیاری , غلامحسین داوری نژاد , فرج اله شهریاری احمدی , کاربرد روش اسکار _ پی‎.‎‏ سی‎.‎آر در تعیین جنسیت دانهال های بنه, تولیدات گیاهی, دوره (36), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (45-51)
 16. رباب قهرمانزاده , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , رنه اسمالدرز , کلمنس ون دی ویل , فرج اله شهریاری احمدی , تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (583-592)
 17. مهدی قبولی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جعفر ذوالعلی , علی محمدی , بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (139-147)
 18. مسعود فخرفشانی , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (75-84)
 19. رباب قهرمانزاده , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , رنه اسمالدرز , کلمنس ون دی ویل , فرج اله شهریاری احمدی , تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (1-10)
 20. سمیه عباسی , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (583-590)
 21. اکبر عظیمی , فرج اله شهریاری احمدی , امیر فتوت , خداورد حاجی زاده , رضا کاظمی قلعه , بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum), تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, دوره (2), شماره (8), سال (2012-12), صفحات (53-59)
 22. مهدی قبولی , فرج اله شهریاری احمدی , مژگان سپهری , سیدحسن مرعشی , قاسم حسینی سالکده , تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی خصوصیات جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تنش خشکی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (328-336)
 23. محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم های خارجی و توده های بومی گلرنگ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (182-189)
 24. مسعود شیری , علی اشرف محرابی , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR., زیست شناسی کاربردی, دوره (22), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (45-54)
 25. ماریا بیهقی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , احمد نظامی , بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (57-64)
 26. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4), صفحات (67-80)
 27. اسماعیل دهقان , محمدتقی عبادی , حسنعلی نقدی بادی , فرج اله شهریاری احمدی , مجید عزیزی ارانی , غلامرضا اصغری , مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (1), شماره (33), سال (2010-2), صفحات (149-164)
 28. عباس تنهائیان , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسن مرعشی , اسماعیل دهقان , مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2009-10), صفحات (367-374)
 29. فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا باسامی , سیدحسن مرعشی , سیدعلیرضا موسوی , کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (1), شماره (75), سال (2007-9), صفحات (97-100)
 30. بهمن حسینی خلیفانی , هاله هاشمی سهی , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسن مرعشی , جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (77-86)
 31. فرج اله شهریاری احمدی , خلیل ملک زاده , محمد فارسی , احسان محسنی فرد , تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران, علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (45), سال (2008-12), صفحات (649-656)
 32. حسن پور , حمید حسن پور , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , فرج اله شهریاری احمدی , رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-9)
 33. محسن محمودنیامیمند , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , جعفر ذوالعلی (دانشجو) , تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-1)
 34. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5), صفحات (103-122)
 35. اعظم برزوئی , حمیدرضا خزاعی , فرج اله شهریاری احمدی , اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلف, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-3), صفحات (65-75)
 36. بهمن حسینی خلیفانی , فرج اله شهریاری احمدی , هاله هاشمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (159-167)
 37. محمد فارسی , نسرین مشتاقی , فرج اله شهریاری احمدی , حمید رضا گردان , محمود رئیسی , بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-9), صفحات (47-56)
 38. امین میرشمسی کاخکی , محمد فارسی , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسین نعمتی , برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد و زودرسی در هفت لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش دای آلل, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3), صفحات (3-13)
 39. منصوره کرمانی , سیدحسن مرعشی , محمدرضا نصیری , عباس صفرنژاد , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3), صفحات (305-312)
 40. حمید حسن پور , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , فرج اله شهریاری احمدی , تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته, علوم و فنون باغبانی ایران, سال (2006-5)

انگلیسی

 1. AHMADFARID RAHMANI , سعید خاوری خراسانی , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Tillering Potential Yield and Yield Components in Super-Sweet Maize: Gene Action Combining Ability and Heterosis Analysis (Zea mays L. var saccharata), Agrotechniques in Industrial Crops, Volume (3), No (4), Year (2023-12), Pages (200-210)
 2. Sarah Sharghi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Amin Mirshamsi kakhki , Mohammad Farsi , Copper increases laccase gene transcription and extracellular laccase activity in Pleurotus eryngii KS004, Brazilian Journal of Microbiology, Volume (55), No (1), Year (2024-3), Pages (111-116)
 3. TAYEBEH BAKHSHI , Farajollah Shahriari Ahmadi , مصطفی آقائی سربارزه , رحیم مهرابی , Alireza Seifi , Resistance of wheat genotypes to Mycosphaerella graminicola isolates at seedling stage under greenhouse conditions, Food Science and Nutrition, Volume (11), No (11), Year (2023-11), Pages (6854-6867)
 4. farzaneh khodadadi , Farajollah Shahriari Ahmadi , مجید طالبی , آدام مت کوسکی , آنتونی زامنی , مهوش افشاری , مهدی رحیم ملک , Metabolic and Transcriptomic Approaches of Chitosan and Water Stress on Polyphenolic and Terpenoid Components and Gene Expression in Salvia abrotanoides (Karl.) and S. yangii, International Journal of Molecular Sciences, Volume (24), No (20), Year (2023-10), Pages (15426-15441)
 5. fatemeh mahmoudi lamouki , Jafar Amani , Mohammad Javad Motamedi , Rouhollah Kazemi , Farajollah Shahriari Ahmadi , The Immunogenicity of a YncE Antigen from i>E. coli Enterotoxigenic/i> (ETEC) by Edible Delivery of Transgenic Hairy Roots Tobacco, Journal of Applied Biotechnology Reports, Volume (9), No (4), Year (2022-12), Pages (856-863)
 6. وحیده کاویانی , Zeynab Naserifar , محمدرضا صابری , سید احمدمهاجری , سپیده عرب زاده , Farajollah Shahriari Ahmadi , حسین حسینی زاده , سیده مهیا شریعت رضوی , فاطمه کلالی نیا , Evaluation the interaction of ABC multidrug transporter MDR1 with thymoquinone: substrate or inhibitor?, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (23), No (10), Year (2020-10), Pages (1360-1365)
 7. Sima Sazegari , A. Niazi , Farajollah Shahriari Ahmadi , A. Afsharifar , CrMYC1 contributes to catharanthine and ajmalicine accumulation by regulating the TIA pathway in Catharanthus roseus hairy roots, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (63), No (5), Year (2022-10), Pages (709-717)
 8. farzaneh khodadadi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Majid Talebi , Nasrin Moshtaghi , Adam Matkowski , Antoni Szaumny , Mehdi Rahimmalek , Essential oil composition, physiological and morphological variation in Salvia abrotanoides and S. yangii under drought stress and chitosan treatments, Industrial Crops and Products, Volume (187), No (4), Year (2022-11), Pages (115429-115440)
 9. Rashid Paknia , Reza Darvishzadeh , Farajollah Shahriari Ahmadi , Saeid Malekzadeh Shafaroudi , hamid hatami maleki , Analyses of genomic regions linked with resistance to basal stem rot in sunflower (Helianthus annuus L.) under field conditions, Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, Volume (9), No (1), Year (2020-4), Pages (41-50)
 10. salehe ganjali , Farajollah Shahriari Ahmadi , Hossein Ahmadzadeh , Gene Expression Analysis in Dunaliella salina Under Salt Stress, Journal of Phycological Research, Volume (3), No (1), Year (2019-7), Pages (287-300)
 11. Nafiseh Jirofti , mohadese golandi , Jebrail Movaffagh , Farajollah Shahriari Ahmadi , Fatemeh Kalalinia , Improvement of the Wound-Healing Process by Curcumin-Loaded Chitosan/Collagen Blend Electrospun Nanofibers: In Vitro and In Vivo Studies, ACS Biomaterials Science and Engineering, Volume (7), No (8), Year (2021-8), Pages (3886-3897)
 12. abas tanhaeian , narges nazifi , Farajollah Shahriari Ahmadi , mahdi akhlaghi , Comparative study of antimicrobial activity between some medicine plants and recombinant Lactoferrin peptide against some pathogens of cultivated button mushroom, Archives of Microbiology, Volume (202), No (9), Year (2020-7), Pages (2525-2532)
 13. abas tanhaeian , Farajollah Shahriari Ahmadi , Inhibitory Effect of Biologically Synthesized Silver Nanoparticle on Growth and Virulence of E. coli, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (20), No (6), Year (2018-9), Pages (1-6)
 14. abas tanhaeian , Mahmoud Reza Jaafari , Farajollah Shahriari Ahmadi , Roghayyeh Vakili‐Ghartavol , Mohammad Hadi Sekhavati , Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling, Probiotics and Antimicrobial Proteins, Volume (23), No (2), Year (2018-12), Pages (1-8)
 15. abas tanhaeian , Mohammad Hadi Sekhavati , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mojtaba Mamarabadi , Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluation, Micobial Pathogenesis, Volume (125), No (1), Year (2018-12), Pages (51-59)
 16. abas tanhaeian , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mohammad Hadi Sekhavati , Mojtaba Mamarabadi , Expression and Purification of the Main Component Contained in Camel Milk and Its Antimicrobial Activities Against Bacterial Plant Pathogens, Probiotics and Antimicrobial Proteins, Volume (10), No (4), Year (2018-4), Pages (787-793)
 17. Sima Sazegari , , Farajollah Shahriari Ahmadi , Nasrin Moshtaghi , , CrMYC1 transcription factor overexpression promotes the production of low abundance terpenoid indole alkaloids in Catharanthus roseus, Plant Omics, Volume (11), No (1), Year (2018-2), Pages (30-36)
 18. esmail dehghan , D.W. Reed , P. S. Covello , zeinab hassanpour karani , J. Palazon , K.i-M. Oksman-Caldentey , Farajollah Shahriari Ahmadi , Genetically engineered hairy root cultures of Hyoscyamus senecionis and H. muticus: ploidy as a promising parameter in the metabolic engineering of tropane alkaloids, Plant Cell Reports, Volume (36), No (10), Year (2017-10), Pages (1615-1626)
 19. Farajollah Shahriari Ahmadi , abas tanhaeian , maziar habibi , Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Chlamydomonas reinhardtii and its Inhibitory Effect on Growth and Virulence of Listeria monocytogenes, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (14), No (3), Year (2016-9), Pages (1-6)
 20. fatemeh khakdan , Mojtaba Ranjbar , Jaber Nasiri , Farajollah Shahriari Ahmadi , Abdolreza Bagheri , Houshang Alizadeh , The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water-deficit stress in the three Iranian cultivars of basil (Ocimum basilicum L.), Acta Physiologiae Plantarum, Volume (38), No (9), Year (2016-8), Pages (1-15)
 21. Masoud Fakhrfeshani , Farajollah Shahriari Ahmadi , A. Niazi , Nasrin Moshtaghi , M. Zare Mehjerdi , The Effect of Salinity Stress on Na+ and K+ Concentrations, Na+/K+ Ratio, Electrolyte Leakage and HKT Expression Profile in Roots of Aeluropus littoralis, Journal of Plant Molecular Breeding, Volume (3), No (2), Year (2015-12), Pages (1-10)
 22. Khalil Malekzadeh , A. Niazi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Amin Mirshamsi kakhki , M. Zare Mehrjerdi , The Responses of L-gulonolactone Oxidase and HKT2;1 Genes in Aeluropus littoralis’ Shoots under High Concentration of Sodium Chloride, Journal of Plant Molecular Breeding, Volume (3), No (2), Year (2015-12), Pages (28-35)
 23. Afsane Mohkami , Hassan Marashi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Masoud Tohidfar , Motahareh Mohsenpour , Evaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii Using a Synthetic Amorpha-4, 11-diene Synthase Gene, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (7), No (1), Year (2015-6), Pages (53-58)
 24. Ehsan Sepahi Karnave , Saeed Tarighi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Abdolreza Bagheri , Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family, Journal of Microbiology, Volume (53), No (2), Year (2015-2), Pages (176-180)
 25. Sima Sazegari , Ali Niazi , Farajollah Shahriari Ahmadi , A study regulatory network with promoter analysis for Arabidopsis DREB-genes, Bioinformation, Volume (11), No (2), Year (2015-2), Pages (101-106)
 26. akbar azimi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Amir Fotovat , Reza Kazemi Qale , Khodaverd Hajizade Agje , Investigation of DNA changes in wheat (Triticum aestivum L.) induced by cadmium using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis, African Journal of Biotechnology, Volume (12), No (16), Year (2013-12), Pages (1921-1929)
 27. hamed kaveh , Seyyed Hossein Nemati , Farajollah Shahriari Ahmadi , Gholam Hossein Davarynejad , Effects of different ploidy levels on glycoalkaloid content of four solanum melongena cultivars, Advances in Environmental Biology, Volume (8), No (17), Year (2014-9), Pages (48-52)
 28. Mehdi Ghabooli , Behnam Khatabi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mozhgan Sepehri , Mehdi Mirzaei , Ardeshir Amirkhani , Jesús V. Jorrín-Novo , Ghasem Hosseini Salekdeh , Proteomics study reveals the molecular mechanisms underlying water stress tolerance induced by Piriformospora indica in barley, Journal of Proteomics, Volume (94), No (1), Year (2013-11), Pages (289-301)
 29. Mohammad Amin Omidbakhshfard , nooshin omranian , Farajollah Shahriari Ahmadi , Zoran nikoloski , Bernd mueller-roeber , Effect of salt stress on genes encoding translation-associated proteins in Arabidopsis thaliana, Plant Signaling and Behavior, Volume (7), No (9), Year (2012-9), Pages (1095-1102)
 30. esmail dehghan , Farajollah Shahriari Ahmadi , Elnaz Ghotbi Ravandi , Darwin W. Reed , Patrick S. Covello , Ahmad Reza Bahrami , An atypical pattern of accumulation of scopolamine and other tropane alkaloids and expression of alkaloid pathway genes in Hyoscyamus senecionis, Plant Physiology and Biochemistry, Volume (70), No (1), Year (2013-1), Pages (188-194)
 31. bahman panahi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Nasrin Moshtaghi , Molecular cloning and the expression of the Na+/H+antiporter in the monocot halophyte Leptochloa fusca (L.) Kunth, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, Volume (65), No (2), Year (2013-1), Pages (87-93)
 32. Farajollah Shahriari Ahmadi , bahman panahi , Hassan Marashi , Nasrin Moshtaghi , Amin Mirshamsi kakhki , Coordinate Up-regulation of Vacuolar PPase and V-Na+ /H+ Antiporter to Early Salt Stress in Halophytic Monocot Leptochloa fusca Roots, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (15), No (1), Year (2013-2), Pages (369-376)
 33. Mohammad Ali Sabokkhiz , Behrooz Jafarpour , Farajollah Shahriari Ahmadi , Saeed Tarighi , Identification of Turnip mosaic virus isolated from canola in northeast area of Iran, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (80), Year (2012-10), Pages (14553-14560)
 34. Behnam Esfandiyari , Gholam Hossein Davarynejad , Farajollah Shahriari Ahmadi , مهناز کیانی , USE OF SCAR PCR IN SEX DETERMINATION OF TWO WILD PISTACIA SEEDLINGS, Acta Horticulturae, Volume (2012), No (929), Year (2012-4), Pages (253-254)
 35. esmail dehghan , Suvi T. Hakkinen , Kirsi_Marja Oksman-Caldentey , Farajollah Shahriari Ahmadi , Production of tropane alkaloids in diploid and tetraploid plants and in vitro hairy root cultures of Egyptian henbane(Hyoscyamus muticus L), Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (110), No (2), Year (2012-2), Pages (35-44)
 36. B. Hosseini , Farajollah Shahriari Ahmadi , H. Hashemi , Hassan Marashi , M. Mohseniazar , A. Farokhzad , M. Sabokbari , Transient expression of cor gene in Papaver Somniferum, BioImpacts, Volume (4), No (1), Year (2011-1), Pages (229-235)
 37. Behnam Esfandiyari , Gholam Hossein Davarynejad , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mahnaz Kiani Fariz , A. Mathe , Data to the sex determination in Pistacia species using molecular markers, Euphytica, Volume (185), No (2), Year (2012-2), Pages (227-231)
 38. F.Vahedi , , E. Ghorbani , A.M. Behroozikhah , Farajollah Shahriari Ahmadi , M. Mahmoudi , Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (12), No (2), Year (2011-10), Pages (156-162)
 39. J. Kasaian , J. Behravan , M. Hassany , S.A. Emami , Farajollah Shahriari Ahmadi , M.H. Khayyat , Molecular Characterization and RAPD analysis of Juniperus Species from Iran, Genetic and Molecular Research, Volume (10), No (2), Year (2011-1), Pages (1069-1074)
 40. esmail dehghan , B. Hosseini , H. Naghdi Badi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production, گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, Volume (9), No (3), Year (2010-6), Pages (33-50)
 41. Maria Beihaghi , Ahmad Reza Bahrami , Abdolreza Bagheri , R. Leegood , Mehdi Ghaboli , J. Zolala , Farajollah Shahriari Ahmadi , Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinume L.)plant, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (1), No (2), Year (2009-6), Pages (61-67)
 42. Amin Mirshamsi kakhki , Farajollah Shahriari Ahmadi , Ahmad Reza Bahrami , Juli Gray , Expression of EIN2 Gene in Petunia Flowers is Down-regulated During Glucose Treatment, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (50), No (3), Year (2009-9), Pages (247-252)
 43. Farajollah Shahriari Ahmadi , esmaeil dehghan , Mohammad Farsi , Majid Azizi , Tetraploid Induction of Hyosyamus muticus L. using colchicine Treatment, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (24), Year (2008-11), Pages (2653-2659)
 44. Esmaeil Fazelisangari , Farajollah Shahriari Ahmadi , حسین سمیع زاده , Abdolreza Bagheri , Mohammad Farsi , Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Marker, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (23), Year (2008-12), Pages (2629-2633)
 45. Amin Mirshamsi kakhki , Mohammad Farsi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Seyyed Hossein Nemati , Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (4), Year (2008-2), Pages (499-507)
 46. Gholam Hossein Davarynejad , Farajollah Shahriari Ahmadi , hamid hassanpour , Identification of Graft incompatibility of pear cultivars on Quince Rootstock by Using Isozymes Band, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (7), No (1), Year (2008-1), Pages (109-112)
 47. - - , Mohammad Farsi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and Morphological Characters in Identification of Homokaryon Isolates of White Button Mushroom (Agaricus bisporus), Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (14), Year (2008-4), Pages (1771-1778)
 48. Farajollah Shahriari Ahmadi , Haleh Hashemi , Bahman Hosseini , Factor Influencing Regeneration and Genetic Transformation of Three Elite Cultivars of Tomato, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (9), No (15), Year (2006-2), Pages (2729-2733)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرضیه احمدی , فرهاد شکوهی فر , فرج اله شهریاری احمدی , مجتبی ممرآبادی , بررسی اثر دمای فریزینگ بر قدرت زنده مانی و توان بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis , چهارمین همایش ملی زیست شناسی , 2022-07-21
 2. مهین ناظری , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , جواد جانپور , با ا تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)) با ستفاده از تلاقی تک اسپور , پانزدهین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 3. , نسرین مشتاقی , سعید خاوری خراسانی , فرج اله شهریاری احمدی , تعیین گروههای هتروتیک در اینبرد لاین های ذرت فوق شیرین به وسیله نشانگر ریزماهواره , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 4. , نسرین مشتاقی , سعید خاوری خراسانی , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی صفات مورفولوژیک ، عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای سینگل کراس ذرت فوق شیرین , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 5. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25
 6. علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , تغییرات فیزوبیوشیمیایی در دو رقم نخود حساس و متحمل در واکنش به تنش کم آبی , (International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community (ICANC 2015 , 2015-07-05
 7. الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 8. الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 9. سعید ملک زاده شفارودی , سمیه عباسی , هاجر شایسته , فرج اله شهریاری احمدی , کمال غوث , مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp) , اولین همایش ملی زرشک و عناب , 2011-11-09
 10. فرج اله شهریاری احمدی , امین میرشمسی کاخکی , امیر امینی , تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 11. احسان سپاهی کرناوه , سعید طریقی , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری , مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها , بیستمین کنگره گیاه پزشکی , 2012-08-25
 12. بهمن پناهی , فرج اله شهریاری احمدی , ابراهیم ترکتاز , نسرین مشتاقی , مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 13. اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب اله سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی , گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 14. احسان سپاهی کرناوه , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , عبدالرضا باقری , بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 15. احسان سپاهی کرناوه , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , عبدالرضا باقری , مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 16. اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب ا... سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی , بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 17. بهمن پناهی , محمود قربان زاده نقاب , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 18. محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی , ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR , سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 19. بهمن پناهی , محمود قربان زاده نقاب , محسن محمودنیامیمند , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP , سومین همایش ملی بیوتکنولوزی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 20. محمود قربان زاده نقاب , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , سعید ملک زاده شفارودی , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS , سومین همایش ملی بیو تکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03
 21. سمیه عباسی , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای عناب ایران با استفاده از بارکد گذاری DNA و نشانگر مولکولی RAPD , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 22. هاجر شایسته , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث , فرج اله شهریاری احمدی , ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 23. مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12
 24. مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , 2011-09-12
 25. مهدی صالحی , فرج اله شهریاری احمدی , نسرین مشتاقی , بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 26. فرج اله شهریاری احمدی , مهدی قبولی , رضا حلمی , ماریا بیهقی , نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر) , کنفرانس ملی غذای عملگر , 2008-12-01

انگلیسی

 1. salehe ganjali , Hossein Ahmadzadeh , Farajollah Shahriari Ahmadi , برآورد تولید بیواتانول از طریق سنجش میزان تولید کربوهیدرات و نشاسته در پنج گونه ریزجلبک آب شور , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , 2017-02-21
 2. maryam kheradmand , Nasrin Moshtaghi , Farajollah Shahriari Ahmadi , national congress on medicinal plants , 4 th national congress on medicinal plants , 2015-05-12
 3. Elham Eshagh Abadi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Identification of lactic acid bacteria from local sourdough to produce appropriate starter on an industerial scale , پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران , 2014-08-26
 4. Ehsan Sepahi Karnave , - - , Farajollah Shahriari Ahmadi , Abdolreza Bagheri , EVALUATION OF EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON GROWTH, BIOFILM FORMATION AND VIRULANCE FACTOR PRODUCTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 5. Amin Mirshamsi kakhki , Mohammad Farsi , Farajollah Shahriari Ahmadi , Seyyed Hossein Nemati , Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers , Third Moscow International Congress BIOTECHNOLOGY , 2005-03-14
 6. Behnam Esfandiyari , Gholam Hossein Davarynejad , Farajollah Shahriari Ahmadi , Mahnaz Kiani Fariz , The Usage of SCAR - PCR in Sex Determination of Two Wild Pistacia Seedlings , 28th Internatiomal Horticultural Congress , 2010-07-22
 7. Farajollah Shahriari Ahmadi , esmaeil dehghan , Mohammad Farsi , Majid Azizi , القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین , چهاردهمین کنفرانس آسیائی-استرالیائی اصلاح نباتات , 2009-07-10
 8. Farajollah Shahriari Ahmadi , Khalil Malekzadeh , Craig Morris , Molecular Characterization of Puroindoline a and b allele in Iranian Commercial and landrace wheat cultivars , International Symposium on Biotechnology , 2008-03-31