بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzad Shahabian Moghadam


موارد یافت شده: 164

1 - Hybrid methods for solving structural geometric nonlinear dynamic equations: Implementation of fifth-order iterative procedures within composite time integration methods (چکیده)
2 - تحلیل دینامیکی احتمال اندیشانه سازه های استوانه ای متخلخل اشباع چندلایه با بهره جویی از روش بدون شبکه پتروف-گلرکین محلی (چکیده)
3 - Free vibration of cylindrical shells and panels with cutout via the differential transform method (چکیده)
4 - Combination of Optimal Three-Step Composite Time Integration Method with Multi-Point Iterative Methods for Geometric Nonlinear Structural Dynamics (چکیده)
5 - تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود* (چکیده)
6 - Structural Damage Detection in the Wooden Bridge Using the Fourier Decomposition Time Series Modeling and Machine Learning Methods (چکیده)
7 - Nonlinearity detection using new signal analysis methods for global health monitoring (چکیده)
8 - تخمین تاثیر بازشو بر مقاومت دیوار برشی فولادی موجدار افقی با موج سینوسی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
9 - A new damage detection approach under variable environmental or operational conditions (چکیده)
10 - A unified scheme for nonlinear dynamic direct time integration methods: a comparative study on the application of multi-point methods (چکیده)
11 - Free vibration analysis of saturated porous circular micro-plates integrated with piezoelectric layers; differential transform method (چکیده)
12 - Probabilistic Active Control of Structures Using a Probabilistic Fuzzy Logic Controller (چکیده)
13 - Multipoint variable generalized displacement methods: Novel nonlinear solution schemes in structural mechanics (چکیده)
14 - تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای دارای خوردگی یکنواخت و نواری (چکیده)
15 - تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده دارای خوردگی موضعی (چکیده)
16 - ارزیابی اثر بازشو و تقویت‌کننده در رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار قائم ذوزنقه‌ای شکل (چکیده)
17 - مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار افقی ذوزنقه‌ای شکل دارای بازشو و تقویت‌کننده (چکیده)
18 - ارائه روشی کارا برای اعمال بار گسترده بر روی سطوح دارای انحنا در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
19 - Free vibration of axially functionally graded tapered micro-beams considering uncertain properties (چکیده)
20 - Two-Dimensional Geometrically Nonlinear Hyperelastic Wave Propagation Analysis in FG Thick Hollow Cylinders using MLPG Method (چکیده)
21 - Analyzing of thick plates with cutouts using the meshless (EFG) method based on higher order shear deformation theories for solving shearlocking issue (چکیده)
22 - اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
23 - تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها (چکیده)
24 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی (چکیده)
25 - بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف (چکیده)
26 - Analytical solutions for surface stress effects on buckling and post-buckling behavior of thin symmetric porous nano-plates resting on elastic foundation (چکیده)
27 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی موضعی مستطیلی (چکیده)
28 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی (چکیده)
29 - Buckling analysis of thick plates with cutouts by meshless method based on higher order shear deformation theory (چکیده)
30 - اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
31 - بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده (چکیده)
32 - The nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic behaviour of the single-curved FGM shells under impact load (چکیده)
33 - برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
34 - مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی (چکیده)
35 - Damage detection of cylindrical shells based on Sander's theory and model updating using incomplete modal data considering random noises (چکیده)
36 - A dynamic order reduction method for fluid-structure systems (چکیده)
37 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
38 - تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی (چکیده)
39 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
40 - A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data (چکیده)
41 - کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت (چکیده)
42 - ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
43 - Nonlocal geometrically nonlinear dynamic analysis of nanobeam using a meshless method (چکیده)
44 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری (چکیده)
45 - بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار (چکیده)
46 - An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space (چکیده)
47 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام (چکیده)
48 - بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
49 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
50 - انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
51 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
52 - تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای FML تحت بارگذاری انفجاری (چکیده)
53 - Analysis of Welding Residual Stresses in Box Columns (چکیده)
54 - ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی (چکیده)
55 - پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار (چکیده)
56 - تحلیل دینامیکی غیر خطی هندسی صفحه های FGM در برابر بار های انفجاری (چکیده)
57 - Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method (چکیده)
58 - تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری (چکیده)
59 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی (چکیده)
60 - تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق (چکیده)
61 - بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل های ساندویچی کنگره ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
62 - بهینه سازی شکل جان پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل ها و انرژی کرنشی تلف شده در بارهای انفجاری (چکیده)
63 - تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
64 - تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
65 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
66 - Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties (چکیده)
67 - The Effect of Openings on Buckling Resistance of Cylindrical Shells Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
68 - بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
69 - پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) (چکیده)
70 - بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
71 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
72 - Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
73 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه (چکیده)
74 - بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
75 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی (چکیده)
76 - اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه (چکیده)
77 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
78 - Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method (چکیده)
79 - Stress Analysis of Free-Edge Laminated Composite Plates by Two Bending Elements (چکیده)
80 - Stability of non-prismatic frames with flexible connections and elastic supports (چکیده)
81 - Buckling analysis of semi-rigid gabled frames (چکیده)
82 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده (چکیده)
83 - تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
84 - تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت بارهای انفجاری (چکیده)
85 - مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار برشی فولادی تقویت شده با FRP (چکیده)
86 - محاسبه بار بحرانی ستون های فولادی با در نظر گرفتن اثر برش به روش اجزای محدود (چکیده)
87 - تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل (چکیده)
88 - Delamination detection in buckling laminated composite plates (چکیده)
89 - Dynamic Analysis of a Layered Cylinder Reinforced by Functionally Graded Carbon Nanotubes Distributions Subjected to Shock Loading using MLPG Method (چکیده)
90 - A meshless local Petrov–Galerkin method for nonlinear dynamic analyses of hyper-elastic FG thick hollow cylinder with Rayleigh damping (چکیده)
91 - Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete (چکیده)
92 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
93 - STABILITY OF SEMI-RIGID PORTAL FRAMES WITH TAPERED COLUMNS AND LATERAL SUPPORT (چکیده)
94 - Geometrically nonlinear elastodynamic analysis of hyper-elastic neo-Hooken FG cylinder subjected to shock loading using MLPG method (چکیده)
95 - Efficiency of Neural Networks for Estimating the Patch Load Resistance of Plate Girders with a Focus on Uncertainties in Material and Geometrical Properties (چکیده)
96 - بهینه سازی خرپاهای دو بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (چکیده)
97 - تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) (چکیده)
98 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق (چکیده)
99 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)
100 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعی (چکیده)
101 - Stochastic analysis of elastic wave and second sound propagation in media with Gaussian uncertainty in mechanical properties using a stochastic hybrid mesh-free method (چکیده)
102 - Safety Analysis of the Patch Load Resistance of Plate Girders: Influence of Model Error and Variability (چکیده)
103 - Elastic wave propagation in a functionally graded nanocomposite reinforced by carbon nanotubes employing meshless local integral equations (LIEs) (چکیده)
104 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
105 - مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) (چکیده)
106 - Frequency optimization of laminated composite plates (چکیده)
107 - بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای (چکیده)
108 - تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش (چکیده)
109 - تعیین ضریب رفتار سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی (SSW) با استفاده از روش عددی اجزای محدود (Finite Elements) (چکیده)
110 - مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل (چکیده)
111 - Two-dimensional elastic wave propagation analysis in finite length FG thick hollow cylinders with 2D nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
112 - تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
113 - Stochastic hybrid numerical method for transient analysis of stress field in functionally graded thick hollow cylinders subjected to shock loading (چکیده)
114 - Probabilistic Nonlinear Dynamic Analysis of Plane frame With Material and Geometric Uncertainties (چکیده)
115 - A new higher-order triangular plate bending element for the analysis of laminated composite and sandwich plates (چکیده)
116 - Delamination detection in laminated composite beams using hybrid elements (چکیده)
117 - تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت (چکیده)
118 - تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه (چکیده)
119 - تحلیل کمانشی و پس کمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و راه های تقویت آن (چکیده)
120 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف (چکیده)
121 - بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان (چکیده)
122 - بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی (چکیده)
123 - تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه (چکیده)
124 - رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی (چکیده)
125 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
126 - بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
127 - تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
128 - A genetic algorithm-based regression to predict resistance of plate gird-ers subjected to patch loading (چکیده)
129 - OPTIMUM DESIGN OF PLATE GIRDERS BY GENETIC ALGORITHM (چکیده)
130 - Stochastic Assessment of Thermo-Elastic Wave Propagation in Functionally Graded Materials (FGMs) with Gaussian Uncertainty in Constitutive Mechanical Properties (چکیده)
131 - Transient analysis of thermo-elastic waves in thick hollow cylinders using a stochastic hybrid numerical method, considering Gaussian mechanical properties (چکیده)
132 - Stochastic meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for thermo-elastic wave propagation analysis in functionally graded thick hollow cylinders (چکیده)
133 - EFFECTS OF UNCERTAIN MECHANICAL PROPERTIES ON TIME HISTORY OF STRESSES (WAVE PROPAGATION) IN THICK HOLLOW CYLINDER MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS (FGM) USING A PROBABILISTIC ANALYSIS (چکیده)
134 - تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی (چکیده)
135 - تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
136 - تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) (چکیده)
137 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
138 - Reliability of stress field in Al–Al2O3 functionally graded thick hollow cylinder subjected to sudden unloading, considering uncertain mechanical properties (چکیده)
139 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
140 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)
141 - Stochastic dynamic analysis of a functionally graded thick hollow cylinder with uncertain material properties subjected to shock loading (چکیده)
142 - Dynamic Stochastic Analysis of Radial Displacement in Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Using Hybrid Numerical Method and Monte Carlo Simulation (چکیده)
143 - تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی (چکیده)
144 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
145 - تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند (چکیده)
146 - تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت (چکیده)
147 - تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای (چکیده)
148 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
149 - Resistance of Slender Web Panels to Combinations of In-Plane Loading (چکیده)
150 - Buckling and Ultimate Shear Capacity of Plate Girders with Perforated Webs (چکیده)
151 - A modified Formula to Evaluate Shear Resistance of Plate Girders to Combined Shear and Patch Loading (چکیده)
152 - بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز (چکیده)
153 - بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها (چکیده)
154 - مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف (چکیده)
155 - Buckling of slender web plates subjected to combinations of in-plane loading (چکیده)
156 - A NEURAL NETWORK EVALUATION OF THE ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS SUBJECTED (چکیده)
157 - ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS WITH THE OPTIMUM LOCATION OF LONGITUDINAL STIFFENERS SUBJECTED TO PATCH LOADING (چکیده)
158 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
159 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
160 - A Proposed Method to Evaluate Ultimate Resistance of Plate Girders Subjected to Shear and Patch Loading (چکیده)
161 - Design procedures for combined shear and patch loading of plate girders (چکیده)
162 - Combined Shear-and-Patch Loading of Plate Girders (چکیده)
163 - Ultimate resistance of slender web panels to combined bending shear and patch loading (چکیده)
164 - Behaviour of Plate Girders Subjected to Combined Bending and Shear Loading (چکیده)