بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholam Reza Mohtashami Borzadaran


موارد یافت شده: 304

1 - A view on weighted exponential entropy and examining some of its features (چکیده)
2 - نقش محققین روسی تبار در پیشرفت نظریه احتمال (چکیده)
3 - Theoretical aspects of total time on test transform of weighted variables and applications (چکیده)
4 - A new copula-based bivariate Gompertz--Makeham model and its application to COVID-19 mortality data (چکیده)
5 - براورد کسری مورد انتظار پرتفوی بر اساس تابع مفصل و روی΋رد POT − GARCH (چکیده)
6 - مفصل چندخط ͳتعمیمیافته به کم Έماتریس آماری مضاعف (چکیده)
7 - A new family of copulas based on distortion function and its properties (چکیده)
8 - A new lifetime distribution by maximizing entropy: properties and applications (چکیده)
9 - Connected aspects of risk measure and inequality indices with reliability concepts (چکیده)
10 - On Residual Tsallis Entropy via Doubly Truncated Mixture Distribution (چکیده)
11 - ریسک مبتنی بر تغییرات دمی و شاخصهای نابرابری (چکیده)
12 - بهینه سازی اوراق بهادار براساس اصل ماکسیمم آنتروپی (چکیده)
13 - علم آمار در گذر زمان و جایگاه علم داده به عنوان زیر شاخه ای از ان (چکیده)
14 - مدلهای قابلیت اطمینان بر اساس زیان های ناشی از خرابی (چکیده)
15 - Optimal standby activation in m‐out‐of‐n systems: A preventive approach (چکیده)
16 - Pitman’s measure of closeness for weighted random variables (چکیده)
17 - Optimal standby activation in m‐out‐of‐n systems: A preventive approach (چکیده)
18 - On the choice of the ridge parameter: a generalized maximum Tsallis entropy approach (چکیده)
19 - ماکسیمم آنتروپی مفصل و کاربردی از آن در هیدرولوژی (چکیده)
20 - برآورد کسری مورد انتظار بر اساس رویکرد POT-GARCHو شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
21 - Statistical inferences for the Weibull distribution under adaptive progressive type-II censoring plan and their application in wind speed data analysis (چکیده)
22 - BIVARIATE TOTAL TIME ON TEST TRANSFORM, PROPERTIES AND APPLICATIONS (چکیده)
23 - Generalized Total Time on Test Transform for Weighted Variables (چکیده)
24 - SOME RESULTS ON UNCORRELATED DEPENDENT RANDOM VARIABLES (چکیده)
25 - اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار (چکیده)
26 - Топологическая унифицированная (r,s)-энтропия непрерывных отображений в квазиметрических пространствах (چکیده)
27 - Preventive replacement for belligerent systems (چکیده)
28 - Non-stationary spatial autoregressive modeling for the prediction of lattice data (چکیده)
29 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازی (چکیده)
30 - تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل (چکیده)
31 - نقش وقایع تاریخی در آموزش آمارو احتمال (چکیده)
32 - آنتروپی تی سالیس توانی و قضیه حد مرکزی از منظر آنتروپی تی سالیس (چکیده)
33 - Some Points on Reliability Based on the Losses from Failures (چکیده)
34 - تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی بر اساس ‎‏تابع مفصل و مدل‌های سری زمانی ناهم‌واریانسی شرطی (چکیده)
35 - مطالعه ای بر ریسک سازمان یافته براساس تابع مفصل (چکیده)
36 - مطالعه ای بر اندازه های ریسک ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار (چکیده)
37 - کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد بر اساس توزیع گومپرتز تغییرشکل یافته (چکیده)
38 - دیدگاه بیزی در گذر زمان (چکیده)
39 - An Updated Review of Goodness of Fit Tests Based on Entropy (چکیده)
40 - تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
41 - The Influence of the Geographical Location on the Preventive Replacement of Renewable Energy Devices (چکیده)
42 - On lower bounds for the variance of functions of random variables (چکیده)
43 - کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد (چکیده)
44 - Varentropy of order statistics and some stochastic comparisons (چکیده)
45 - The optimal time for preventive replacement of solar energy device which consisting of number (n) of tubes (چکیده)
46 - An estimation of Phi divergence and its application in testing normality (چکیده)
47 - Reliability modeling of two-unit cold standby systems: A periodic switching approach (چکیده)
48 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی (چکیده)
49 - MULTIVARIATE STATISTICAL CONTROL LIMITS ACCORDING TO DEPENDENCIES S (چکیده)
50 - Risk-adjusted control charts based on LR-fuzzy data (چکیده)
51 - Bissinger, Georges (چکیده)
52 - نقش دیدگاه بیزی و آلن تورینگ در جنگ جهانی (چکیده)
53 - Residual Varentropy of Lifetime Distributions (چکیده)
54 - ویژگی هایی از شاخص زنگا و ریسک در توزیع های بریده شده طول عمر (چکیده)
55 - Risk Measures in Connection with Inequality Criteria and Reliability Concepts (چکیده)
56 - RA-CUSUM chart based on LR-fuzzy data (چکیده)
57 - احتمال نگاه پیش رو (چکیده)
58 - کارامدی و اموزش در علوم ریاضی و امار در قرن بیست و یکم (چکیده)
59 - Measures of Income Inequality Based on Quantile Function (چکیده)
60 - The most Tsallis entropy copula (چکیده)
61 - Topological unified (r,s)-entropy (چکیده)
62 - نگاهی بر تصادفی بودن، یکنواختی و آنتروپی رنی در نابرابری اقتصادی (چکیده)
63 - Difference and similarity between differential entropy and discrete entropy (چکیده)
64 - Absolute Minimum and Maximum of the Probability Mass Functions and Limit of Generalized Renyi Entropy (چکیده)
65 - Joint dependence distribution of data set using optimizing Tsallis copula entropy (چکیده)
66 - منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد (چکیده)
67 - شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
68 - A Historical View on Progress of Operational Research and Reliability with Their Role in World War (چکیده)
69 - ویژگیهایی از تبدیل کل زمان آزمون (چکیده)
70 - Some properties of double truncated distributions and their application in view of income inequality (چکیده)
71 - تحلیل اندازه های ریسک رقابتی وابسته با ساختار وابستگی FGM تعمیم یافته (چکیده)
72 - مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادی (چکیده)
73 - An entropic structure in capability indices (چکیده)
74 - رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایران (چکیده)
75 - Connection of Generalized Failure Rate and Generalized Reversed Failure Rate with Inequality Curves (چکیده)
76 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
77 - توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آن (چکیده)
78 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان (چکیده)
79 - The modified permutation entropy-based independence test of time series (چکیده)
80 - New functional forms of Lorenz curves by maximizing Tsallis entropy of income share function under the constraint on generalized Gini index (چکیده)
81 - The stationary regions for the parameter space of unilateral second-order spatial AR model (چکیده)
82 - ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندی (چکیده)
83 - ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه (چکیده)
84 - Stop loss order and version of risk measures in connection with inequality criteria (چکیده)
85 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
86 - Elasticity Function and Its Connection with Reliability and Lorenz Curve Criteria (چکیده)
87 - نمودار RA-CUSUM بر اساس داده های فازی (چکیده)
88 - Maximum entropy of capability indices (چکیده)
89 - A tour of entropy maximization based on inequality measures (چکیده)
90 - A review on goodness of fit tests based on entropy (Prof. Arghami's contributions) (چکیده)
91 - پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی (چکیده)
92 - A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves (چکیده)
93 - Estimation of Inequality Indices Based on Ranked Set Sampling (چکیده)
94 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the linearization and U-statistics methods (چکیده)
95 - Fuzzy nonparametric predictive inference for reliability of parallel systems (چکیده)
96 - Relationship between the weighted distributions and some inequality measures (چکیده)
97 - توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
98 - توزیع لامبدای تعمیم یافته و ویژگی های آن (چکیده)
99 - The generalised maximum α entropy principle (چکیده)
100 - Comparison of Predictions by Kriging and Spatial Autoregressive Models (چکیده)
101 - A note on some preservation results on the Laplace transform ordering of residual lives (چکیده)
102 - Results related to exponential entropy (چکیده)
103 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the regression approach (چکیده)
104 - A data fusion approach for business partners selection (چکیده)
105 - The Connection between Inequality Measures and Reliability Aspects (چکیده)
106 - Some Measures of Income Inequality and Reliability of Systems (چکیده)
107 - مفاهیم سالخوردگی و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری (چکیده)
108 - Stress-Strength Model in Discrete Distributions (چکیده)
109 - Characterization of distributions by expectation of functions of some measures in the reliability (چکیده)
110 - Entropy maximization and divergence minimization based on inequality measures (چکیده)
111 - Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz (چکیده)
112 - Sign control chart based on ranked set sampling (چکیده)
113 - Lifetime performance index based on ranked set sampling (چکیده)
114 - Characterizations of continuous distributions through inequalities involving the expected values of selected functions (چکیده)
115 - تشخیص و حذف هم خطی در مدل رگرسیونی با استفاده از نظریه اطلاع (چکیده)
116 - Two competitor inequality indices in Burr XII distribution (چکیده)
117 - Some characterization results based on doubly truncated reversed residual lifetime random variable (چکیده)
118 - Some results on upper bounds for the variance of functions of the residual life random variables (چکیده)
119 - ویژگی‌های شاخص قطبی شدن برای توزیع پارتو کران‌دار (چکیده)
120 - Some Results on Stochastic Properties of Spacings of Generalized Order Statictics (چکیده)
121 - نکاتی از آنتروپی نمایی (چکیده)
122 - Discrete dynamic cumulative residual entropy (چکیده)
123 - مطالعه ی مقایسه ای شاخص های توزیع درامد استان خراسان جنوبی با کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱393 (چکیده)
124 - خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلب (چکیده)
125 - Maximum Tsallis entropy with generalized Gini and Gini mean difference indices constraints (چکیده)
126 - Some Results on Stochastic Orderings of Generalized Order Statistics and Spacings (چکیده)
127 - On a new positive dependence concept based on the conditional mean inactivity time order (چکیده)
128 - Some properties of the Canberra inequality index (چکیده)
129 - برآورد پارامترهای مدل اتورگرسیو فضایی مرتبه دوم یکطرفه (چکیده)
130 - Maximum entropy estimation of income share function from generalized Gini index (چکیده)
131 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
132 - Some reliability properties of the proportional hazard rate model with upside down bathtub shaped hazard rate (چکیده)
133 - PROPERTIES OF n-LAPLACE TRANSFORM RATIO ORDER AND L(n)-CLASS OF LIFE DISTRIBUTIONS (چکیده)
134 - Glaser’s function and stochastic orders for mixture distributions (چکیده)
135 - A Matlab Program to Calculate Distribution with Maximum Renyi Entropy (چکیده)
136 - Variance Approximation of Stress-Strength Reliability Estimator in Burr XII Distribution (چکیده)
137 - Generalized entropy maximization under a general constraints (چکیده)
138 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر آنتروپی جایگشت (چکیده)
139 - رابطه برخی از مفاهیم شاخصهای نابرابری اقتصاد و قابلیت اعتماد (چکیده)
140 - برازش مدل جدید به داده های درآمد خانوارها در ایران (چکیده)
141 - آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه برای رگرسیون با کمک نظریه اطلاعات (چکیده)
142 - برآورد پارامتر ریج به کمک ماکسیمم آنتروپی تی سالیس مرتبه دو تعمیم یافته (چکیده)
143 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی بهینه برای طرح نمونه گیری جهت پذیرش یک مرحله ای (چکیده)
144 - نگاهی بر شاخص جینی در مسایل بیمه (چکیده)
145 - Characterization of some discrete families based on doubly truncated mean and covariance (چکیده)
146 - On upper bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
147 - The Generalized Maximum Tsallis Entropy Estimators and Applications to the Portland Cement Dataset (چکیده)
148 - Renyi entropy in continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
149 - On upper bounds for the variance of functions of the inactivity time (چکیده)
150 - Interval estimations for the mean of the generalized Poisson and generalized negative binomial distributions (چکیده)
151 - نکاتی درباره توزیع پارتو و نمودار زیف (چکیده)
152 - افزایش دقت آزمون استقلال داده‌های فضایی مبتنی بر آنتروپی نمادین (چکیده)
153 - کنکاشی در مدل اتورگرسیو مرتبه اول فضایی (چکیده)
154 - تقریب توزیع ها با استفاده از توزیع لمبدای تعمیم یافته (چکیده)
155 - مقدمه‌ای بر کاربرد علم احتمال در پردازش تصویر (چکیده)
156 - Notes on Generalized Reversed Failure Rate (چکیده)
157 - The asymptotic distribution of Gini and Zenga indices (چکیده)
158 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیتهای تصادفی برنولی (چکیده)
159 - On lower bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
160 - Entropy maximization under the constraints on the generalized Gini index and its application in modeling income distributions (چکیده)
161 - Tsallis Maximum Entropy Lorenz Curves (چکیده)
162 - On preservation under univariate weighted distributions (چکیده)
163 - Some Results on Dynamic Generalized Survival Entropy (چکیده)
164 - Families of Distributions Arising from Distributions of Ordered Data (چکیده)
165 - Stochastic Properties of the Weighted Hazard Rate Order (چکیده)
166 - کنکاشی در انتروپی مفصل (چکیده)
167 - Properties of Csiszar φ-divergence and links via copula function (چکیده)
168 - Entropy and information (divergence) measures (چکیده)
169 - نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس شاخص زنگا (چکیده)
170 - شاخص تایل بر اساس توزیع لمبدای تعمیم یافته و کاربردی از آن (چکیده)
171 - Statistical map analysis of the mean and the gini coefficient of healthcare expenses in Iran (چکیده)
172 - Entropy maximization based on generalized Gini index (چکیده)
173 - ماکسیمم اندازه آنتروپی تعمیم یافته تحت قید پارامتری کردن اندازه واگرایی تعمیم یافته (چکیده)
174 - A TEST OF GOODNESS OF FIT BASED ON GINI INDEX (چکیده)
175 - On the Nearness of Records to Population Quantiles with Respect Order Statistics in the Sense of Pitma Closenessn (چکیده)
176 - On Some Properties and Applications of Proportional Orderings (چکیده)
177 - مشخصه سازی توزیعها با استفاده از کرانهای واریانس (چکیده)
178 - Some Results Based on a Version of the Generalized Dynamic Entropies (چکیده)
179 - SOME RESULTS BASED ON WEIGHTED DYNAMIC ENTROPIES (چکیده)
180 - کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب (چکیده)
181 - LOWER BOUNDS FOR THE VARIANCE OF UNBIASED ESTIMATORS IN GENERALIZED BETA DISTRIBUTION OF THESECOND KIND (GB2) (چکیده)
182 - Comparison of Lower Bounds for the Variance of Unbiased Estimators for some Well-known Families of Distributions (چکیده)
183 - Bhattacharrya and Kshirsagar Lower Boundsfor the Natural Exponential Family (NEF( (چکیده)
184 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagabounds in Burr XII and Burr III distributionsr (چکیده)
185 - Aspects of the mean residual life order for weighted distributions (چکیده)
186 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
187 - Bivariate Extension of Discrete Cumulative Residual Entropy (چکیده)
188 - Asymptotic Behavior of some Income Inequality Indexes (چکیده)
189 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with Bootstrapping (چکیده)
190 - برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن (چکیده)
191 - توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
192 - On the change points of mean residual life and failure rate functions for some generalized gamma type distributions (چکیده)
193 - Discrete Likelihood Ratio Order for Power Series Distribution (چکیده)
194 - Preservation of Dependence Concepts Under Bivariate Weighted Distributions (چکیده)
195 - کاربردی از اندازه گیری میزان چولگی ناهمواری درامد براساس منحنی لورنتس و توزیع درامد (چکیده)
196 - Proportional Ratios Orders Based on Laplace Transforms (چکیده)
197 - شاخص های توزیع درآمد در ایران (چکیده)
198 - Generalizations Of Bernoulli’s Inequality With Utility-Based Approach (چکیده)
199 - Some properties and applications of shifted proportional stochastic orders (چکیده)
200 - Information Measures for Generalized Beta Distributions as an Income Distribution (چکیده)
201 - The Generalized Maximum alpha entropy (چکیده)
202 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
203 - تحلیل وابستگی دمی مفصل های درختی (چکیده)
204 - Applications of Stochastic Orders in Reliability and Mixture of Exponential family (چکیده)
205 - A Review Tour on Properties of Reliability Concepts under Weighting for Univariate Distributions (چکیده)
206 - Aspects of dependence structures and stochastic orders (چکیده)
207 - نرخ خطر معکوس در توزیع های آمیخته (چکیده)
208 - Maximum Second Order Entropy Lorenz Curve (چکیده)
209 - Variance residual life function based on double truncation (چکیده)
210 - مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته (چکیده)
211 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و وی‍‍ژگی های آن ها برای اندازه اطلاع (چکیده)
212 - Some Discrete Lifetime Distributions with Bathtub-Shaped Hazard Rate Functions (چکیده)
213 - Reversed variance residual life function and its properties in discrete lifetime models (چکیده)
214 - Conditional Tsallis Entropy (چکیده)
215 - A general approach of preserving of some aging classes under weighting (چکیده)
216 - Doubly truncated (interval) cumulative residual and past entropy (چکیده)
217 - On the reliability properties of some weighted models of bathtub shaped hazard rate distributions (چکیده)
218 - ماکسیمم آنتروپی در توزیع های دومتغیره (چکیده)
219 - بهینه سازی رویه ی نگهداری با استفاده از مدل مخاطره ی متناسب (چکیده)
220 - Kullback-Leibler Information in View of an Extended Version of k-Records (چکیده)
221 - طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی ساده (چکیده)
222 - دیدگاه بیزی در نامساوی کرامر رائو (چکیده)
223 - ویژگیهایی از رده توزیعهای دارای نرخ خطر تعمیم یافته صعودی (چکیده)
224 - Finding the optimized lower bound for the variance of unbiased estimators in some well-known families of distributions (چکیده)
225 - Discrete Log-Odds rate function and a new measure of skewness (چکیده)
226 - Renyi entropy in Continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
227 - تعمیم هایی از Cpm و حجم نمونه ی تقریبی آن در کنترل کیفیت (چکیده)
228 - مقایسه ی اندازه های نیکویی برازش مختلف به منظور برآورد توزیع درآمد (چکیده)
229 - Bhattacharyya and Kshirsagar Bounds in Generalized Gamma Distribution (چکیده)
230 - On Properties of Reversed Mean Residual Life Order for Weighted Distributions (چکیده)
231 - بهینه سازی وزن های اوراق بهادار با استفاده از اصل ماکسیمم آنتروپی (چکیده)
232 - Useful Period for Some Generalized Gamma Type Distributions with Bathtub Shaped Failure Rate Function (چکیده)
233 - مفصل فی-واگرای بهینه در خانواده مفصلهای FGM تعمیم یافته (چکیده)
234 - ترتیب تصادفی کل زمان آزمون تعمیم یافته و کاربردهای آن (چکیده)
235 - بررسی مقایسه ای نابرابری هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان های کشور (چکیده)
236 - log-concavity property for Some Well-Known Distributions (چکیده)
237 - Structure of generalized bivariate Lomax distribution based on dependence (چکیده)
238 - Bayes estimation for a simple step-stress model with Type-I censored data from the geometric distribution (چکیده)
239 - مفاهیمی از شاخص های قابلیت در حالت توزیع غیر نرمال (چکیده)
240 - مشخصه سازی هایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد (چکیده)
241 - خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبی (چکیده)
242 - نامساوی برون- مینکوفسکی در گذر زمان (چکیده)
243 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و ویژگی هایی از آن ها برای اندازه های اطلاع (چکیده)
244 - ویژگیهایی از اندازه فی واگرا به کمک مفصل (چکیده)
245 - ترتیب تصادفی EW و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
246 - Discrete Modified Weibull Distribution (چکیده)
247 - INTERVAL ESTIMATION FOR THE MEANS OF BINOMIAL,NEGATIVE BINOMIAL, AND TAKACS DISTRIBUTIONS (چکیده)
248 - The Proportional Likelihood Ratio Order for Lindley Distribution (چکیده)
249 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
250 - Characterization of life distributions using log-odds rate in discrete ageing (چکیده)
251 - Characterizations of Lifetime Distributions Based on Doubly Truncated Mean Residual Life and Mean Past to Failure (چکیده)
252 - Aspects of Dependence in Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Distributions (چکیده)
253 - تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) (چکیده)
254 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
255 - آنالیز قابلیت توزیع نرمال براساس آنتروپی (چکیده)
256 - ارتباط بین برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی و ماکسیمم آنتروپی (چکیده)
257 - ویژگی هایی از ترتیبهای تصادفی در حالت گسسته (چکیده)
258 - راهکارهایی برای مقایسه منحنی های لورنتس متقاطع. (چکیده)
259 - محاسبه تابع چگالی پیشگو با استفاده از زنجیر مارکف مونت- کارلو (MCMC) (چکیده)
260 - درجه بندی و تنظیم قیمت های به کمک مینیم اطلاع رنی. (چکیده)
261 - Aspects concerning entropy and utility (چکیده)
262 - Entropy for Pareto-types and its Order Statistics Distributions (چکیده)
263 - ارتباط ترتیب های تصادفی با یکدیگر (چکیده)
264 - معرفی کران های برای واریانس براساس تعمیم نابرابری هامرسلی-چپمن-رابینز و مقایسه ی آنها با کران باتاچاریا (چکیده)
265 - Doubly truncated mean and variance residual lifetime in reliability (چکیده)
266 - Variance residual life functionin discrete random ageing (چکیده)
267 - A View on extention of Utility-Based on links with information measures (چکیده)
268 - Beta-entropy for Pareto-type distributions and related weighted (چکیده)
269 - A Note on Continuous Exponential Families (چکیده)
270 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
271 - Structure Of Generalized Bivariate Lomax Distribution Based On Dependence And Information Measures (چکیده)
272 - On the dynamic survival entropy (چکیده)
273 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
274 - A Note on Maximum Entropy in Queueing Problems (چکیده)
275 - روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار (چکیده)
276 - بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
277 - ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره (چکیده)
278 - A view on Bhattacharyya bounds for inverse Gaussian distributions (چکیده)
279 - Maximum Entropy and the Entropy of Mixing for Income Distributions (چکیده)
280 - برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته) (چکیده)
281 - Some Aspects of Discrete Hazard Rate Function in Telescopic Families (چکیده)
282 - ویژگی هایی از ترتیب نسبت لاپلاس متناسب (چکیده)
283 - الگوریتم های بهینه سازی برای برآورد پارامترهای مدل تغییر نگار میدان تصادفی (چکیده)
284 - آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی (چکیده)
285 - ویژگی ها و مشخصه هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
286 - اطلاع فیشر در طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع II (چکیده)
287 - واریانس باقیمانده عمر در توزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
288 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
289 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
290 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
291 - ارتباط بین تابع نرخ خطر و اطلاع فیشر و مباحثی از اطلاع فیشر در خانواده توزیعهای وزنی (چکیده)
292 - Notes due to discrete normal and discrete Laplace distributions (چکیده)
293 - Assessing Influence on ridge estimates in functional measurement error models (چکیده)
294 - برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
295 - ترتیب نسبت درستنمایی متناسب و کاربردهای آن (چکیده)
296 - Notes due to Lorenz curve and Lorenz Ordering in veiw of weighted distributions (چکیده)
297 - نرخ شکست معکوس و میانگین باقیمانده عمر معکوس درتوزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
298 - بررسی ومقایسه مفاهیم قابلیت اعتماددر توزیعهای طول عمر گسسته و پیوسته (چکیده)
299 - Concavity property for Pearson and Burr types distributions (چکیده)
300 - مشخصه سازیهایی برای ترتیب های لورنتس در خانواده توزیع های درآمد (چکیده)
301 - تحلیل، بررسی و پیش بینی داده های بورس تهران مربوط به چند شرکت سرمای گذاری بوسیله سریهای زمانی (چکیده)
302 - A note on interval estimation for the mean of inverse Gaussian distribution (چکیده)
303 - مفاهیمی از آنتروپی نوزیع پواسون و دو جمله ای (چکیده)
304 - GOODNESS OF FIT TESTS BASED ON DIVERGENCE MEASURES (چکیده)