بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Shaban Reza Ghorbani


موارد یافت شده: 149

1 - Application of circuit model for gap-plasmon nanodisk resonators (چکیده)
2 - Effect of the electrical charge interactions on encapsulation of Fe3O4 nanoparticle by magnetic surfactant M(AOT)2 (M = Co, Ni and Mn) (چکیده)
3 - NiMnO3-rGO nanocomposites in a cotton-based flexible yarn supercapacitor (چکیده)
4 - Structural, morphology, and hydrogenation properties of non-stoichiometric alloy (Ti0.75 Zr0.25)1.05 Mn0.8CrTM0.2 (TM = Cr, Mo, and Nb) (چکیده)
5 - بررسی اثر منابع لیتیوم روی خواص ساختاریLiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری های لیتیوم یونی (چکیده)
6 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
7 - Hydrated and non-hydrated rGO-MnMoO4 nanocomposites as supercapacitor electrodes (چکیده)
8 - Synthesis, hydride and electrochemical properties of La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 alloy as a candidate for anode of nickel metal hydride battery (چکیده)
9 - Tri-functional metasurface enhanced with a physically unclonable function (چکیده)
10 - سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی (چکیده)
11 - سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت منگنز مولیبدنیوم اکساید (MnMoO4) بر روی فوم نیکل (چکیده)
12 - High-performance nickel molybdate/reduce graphene oxide/polypyrrole ternary nanocomposite as flexible all-solid-state asymmetric supercapacitor (چکیده)
13 - سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر (چکیده)
14 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
15 - مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوکپسول Fe3O4 با سورفکتانت مغناطیسی Co(AOT)2 (چکیده)
16 - رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید (چکیده)
17 - Investigating magneto-resistance in transition metals doped silicene nanoribbons (چکیده)
18 - بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی (چکیده)
19 - مطالعه‌ی اثر فشار بر القاء ابررسانایی در :H3S با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی (چکیده)
20 - مطالعه خواص الکترونی :H3Sبا استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی (چکیده)
21 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
22 - Iron (II and III) Oxides/Reduced Graphene Oxide/Polypyrrole Ternary Nanocomposite as Electrochemical Supercapacitor Electrode (چکیده)
23 - Electrochemical performance and complex impedance properties of reduced-graphene oxide/polypyrrole nanofiber nanocomposite (چکیده)
24 - Effect of Fe and Co doping on structural and electrical properties of La0.5Sr1.5MnO4 layered-structure and the corresponding La0.5Sr0.5MnO3 perovskite (چکیده)
25 - بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
26 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
27 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
28 - On the Determination of Pinning Mechanisms and Regimes in Type-II Superconductors with Weak Thermal Fluctuations (چکیده)
29 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
30 - سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی (چکیده)
31 - سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن. (چکیده)
32 - سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن (چکیده)
33 - هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
34 - Excess conductivity in nano-carbon doped MgB2 superconductor (چکیده)
35 - LiMn2O4nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
36 - سنتز و بررسی اثر تغییر دما بر خواص ساختاری پودرهای 125O2.0 125Co.5Ni0.25Mn0.Li1 تهیه شده به روش سل –ژل با ژلاتین بهعنوان عامل کیلیت ساز (چکیده)
37 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
38 - مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
39 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
40 - بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe (چکیده)
41 - The effect of gelatin as a chelating agent on the synthesis and characterization of LiMn2O4 nanopowders prepared via sol–gel method (چکیده)
42 - Spin transport properties of Fe, Co and Ni doped hydrogenated zigzag silicene nanoribbons: Negative di ff erential resistance and spin fi ltering e ff ect (چکیده)
43 - The Charge Transport Mechanisms in Conducting Polymer Polypyrrole Films and Fibers (چکیده)
44 - Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns (چکیده)
45 - Low-index surface investigation of KAlH4: Theoretical attempt to study the surface effect on the hydrogen storage properties (چکیده)
46 - ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل (چکیده)
47 - اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون (چکیده)
48 - Effect of magnetic field on the flux pinning mechanisms in Al and SiC co-doped MgB2 superconductor (چکیده)
49 - Flux pinning mechanism in codoped-MgB2 with Al2O3 and SiC (چکیده)
50 - Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns (چکیده)
51 - Relation between resistivity and temperature in the presence of two magnetic flux pinning mechanisms (چکیده)
52 - In-field Conductivity Fluctuations in Ba0.72K0.28Fe2As2Single Crystals (چکیده)
53 - electronic and phononic modulation of mos2 under biaxial strain (چکیده)
54 - مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) (چکیده)
55 - سنتز و بررسی خواص ساختاری وفیزیکی نانوذرات سیلیکا توخالى (چکیده)
56 - اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال (چکیده)
57 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی (چکیده)
58 - مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان (چکیده)
59 - AB-initio study of pressure-induced aluminum hydrides AAlH4 (A = Li, Na, K, Rb, Cs) (چکیده)
60 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
61 - Synthesis of LiFePO4 as the Cathode Material Used in Lithium Ion Batteries and Investigating the Effects of Synthesis Routes on Magnetic, and Physical Properties (چکیده)
62 - تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی (چکیده)
63 - بررسی خواص ساختاری نانو ذرات سریا- زیرکونیا آلاییده با منگنز سنتز شده به روش هم رسوبی (چکیده)
64 - The Second Peak Effect And Vortex Pinning Mechanisms in Ba(Fe,Ni)2As2 Superconductors (چکیده)
65 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
66 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
67 - مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ (چکیده)
68 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
69 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
70 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
71 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
72 - Density functional studies of structural and electronic properties of potassium alanate as a candidate for hydrogen storage (چکیده)
73 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
74 - بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
75 - Comparison of flux pinning in Si- and SiCl4-doped MgB2 superconductors: Evidence for coexistence of different pinning mechanisms (چکیده)
76 - Thermally activated flux flow in Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal (چکیده)
77 - Giant enhancement in critical current density, up to a hundredfold, in superconducting NaFe0.97Co0.03As single crystals under hydrostatic pressure (چکیده)
78 - The effect of anisotropy of Hc2 on transport current in silicone oil- doped MgB2 superconductor (چکیده)
79 - Hydrostatic pressure induced transformation from δT_c to δl pinning in MgB2 (چکیده)
80 - Hydrostatic pressure: A very effective approach to significantly enhance critical current density in granular iron pnictide superconductors (چکیده)
81 - Flux pinning mechanism in SiC and nano-C doped MgB2: Evidence for transformation from δTc to δl pinning (چکیده)
82 - بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
83 - Highly Conductive Carbon Nanotube-Graphene Hybrid Yarn (چکیده)
84 - Simulation of light C4+ ion irradiation and its significant enhancement to the critical current density in Ba(Fe1xNix)2As2 single crystals (چکیده)
85 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
86 - سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید (چکیده)
87 - اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs (چکیده)
88 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
89 - Fluctuation conductivity of RE1-2xCaxMxBa2Cu3O7-delta (RE=Nd, Y and M=Pr, Th) superconductors (چکیده)
90 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
91 - محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) (چکیده)
92 - اثر هال در حالت عادی ابررساناهای Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-δ (M=Pr,Th) (چکیده)
93 - توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
94 - توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
95 - مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
96 - همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
97 - خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
98 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
99 - شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
100 - Vortex-glass phase transition and enhanced flux pinning in C4+-irradiated BaFe1:9Ni0:1As2 superconducting single crystals (چکیده)
101 - Vortex flux pinning mechanism and enhancement of in-field Jc in succinic acid doped MgB2 (چکیده)
102 - تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 (چکیده)
103 - گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
104 - خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d (چکیده)
105 - تاثیر آلایش و دمای کلوخه سازی بر روی خواص الکتریکی ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
106 - افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) (چکیده)
107 - سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
108 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
109 - سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
110 - اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
111 - خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) (چکیده)
112 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
113 - افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd (چکیده)
114 - مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs (چکیده)
115 - افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی (چکیده)
116 - HIGH PRESSURE ELECTRICAL RESISTIVITY OF COMPOSITION CONTROLLED Nd-123 BASED BULK MATERIAL (چکیده)
117 - High Pressure-High Temperature Electrical Resistivity Studies on Nd0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ (چکیده)
118 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
119 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
120 - An anomalous dip in thermoelectric power of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
121 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xCaxBa2Cu3Oy and Nd1-xLaxBa2Cu3Oy (چکیده)
122 - ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون (چکیده)
123 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
124 - افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111 (چکیده)
125 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
126 - خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری (چکیده)
127 - تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd (چکیده)
128 - مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs (چکیده)
129 - سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
130 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
131 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
132 - The normal state Hall effect in Nd12xCaxMxBa2Cu3O7d(M = Pr, Th): Evidence for hole localization by disorder (چکیده)
133 - Effects of the sintering temperature on the flux-pinning mechanism and the activation energy of malic-acid doped MgB2 (چکیده)
134 - The normal state Hall effect in NdBa2-x LaxCu3O7 : Evidence for hole localization by La doping (چکیده)
135 - Effect of conducting polymer on the transport properties of carbon nanotube yarn (چکیده)
136 - Enhancement of the in-field Jc of MgB2 via SiCl4 doping (چکیده)
137 - The normal state Hall effect in NdBa2-xLaxCu3O7-delta: Evidence of localization hole by La (چکیده)
138 - Magnetic vortex flux pinning in silicone-oil doped MgB2 (چکیده)
139 - Coexistence of the δl and δTc flux pinning mechanism in nano-Si doped MgB2 (چکیده)
140 - Flux-pinning mechanism in silicone-oil-doped MgB2: Evidence for charge-carrier mean free path fluctuation pinning (چکیده)
141 - The Mechanical and the Electrical Properties of Conducting Polypyrrole Fibres (چکیده)
142 - Strong competition between the δl and δTc flux pinning mechanisms in MgB2 doped with carbon containing compounds (چکیده)
143 - Very strong intrinsic flux pinning and vortex avalanches in (Ba,K)Fe2As2 superconducting single crystals (چکیده)
144 - Angular dependence of pinning potential, upper critical field, and irreversibility field in underdoped (چکیده)
145 - Very High Critical Field and Superior Jc-Field Performance in NdFeAsO0.82F0.18 with Tc of 51 K (چکیده)
146 - EXCESS FLUCTUATION CONDUCTIVITY AND SUPERCONDUCTING PARAMETERS OF CaLa-DOPED Nd-123 (چکیده)
147 - Preparation and characterization of hybrid conducting polymer–carbon nanotube yarn (چکیده)
148 - Flux pinning and vortex transitions in doped BaFe2As2 single crystals (چکیده)
149 - Fluctuation of mean free path and Tc induced vortex pinning in (Ba,K)Fe2As2 superconductors (چکیده)