بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Daneshvar Kakhki


موارد یافت شده: 112

1 - Ecosystem services and economic values provided by urban park trees in the air polluted city of Mashhad (چکیده)
2 - برنامهریزی زراعی در شهرستان جم با تأکید بر منافع اجتماعی و خصوصی (چکیده)
3 - An Investigation Into the Effect of Dust on Wheat Yield (چکیده)
4 - اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی (چکیده)
5 - Evaluation of Household Resilience Capacity Index to Food insecurity Case study: Hosein Abad Rekhneh Gol village - Iran. (چکیده)
6 - Economic and Environmental Crises Caused by the COVID-19 Pandemic in the Makran Coasts, Iran (چکیده)
7 - عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی) (چکیده)
8 - ارزیابی اثرات محیط زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل موثر بر بهبود تاب آوری مناطق ساحلی مکران در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
9 - بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا (چکیده)
10 - اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - ACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE MELLI BANK’S LOANS IN AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH, SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN (چکیده)
12 - بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات( (چکیده)
13 - Factors affecting the probability of defaulting facilities of Melli Bank\\\'s agricultural legal clients (case study: Provinces of Khorasan( (چکیده)
14 - بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف (چکیده)
15 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران (چکیده)
16 - عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی (چکیده)
17 - Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model (چکیده)
18 - Effect of Water Conservation Policies on Groundwater Depletion in Iran (چکیده)
19 - VOLATILITY TRANSMISSION OF BARLEY WORLD PRICE TO THE DOMESTIC MARKET OF IRAN AND THE ROLE OF IRAN MERCANTILE EXCHANGE; AN APPLICATION OF BEKK MODEL (چکیده)
20 - تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ (چکیده)
21 - بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی (چکیده)
22 - تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایش (چکیده)
23 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر سهم مواد‌غذایی در مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران (چکیده)
24 - نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام (چکیده)
25 - بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
26 - The optimization of resilience and sustainability using mathematical programming models and metaheuristic algorithms (چکیده)
27 - Climate vulnerability index fluctuation: a case of Iran (چکیده)
28 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
29 - Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition (چکیده)
30 - زعفران اقتصادی و اقتصاد زعفرانی (از مزرعه تا بازارهای جهانی) (چکیده)
31 - مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) (چکیده)
32 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
33 - تعیین تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه (چکیده)
34 - The Effect of Fluctuations in Climate Parameters on Wheat Market (چکیده)
35 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
36 - بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی (چکیده)
37 - تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی (چکیده)
38 - تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
39 - ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
40 - بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن (چکیده)
41 - بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
42 - تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولید (چکیده)
43 - بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰) (چکیده)
44 - حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه) (چکیده)
45 - Agricultural Insurance and Intensification Investment: Case Study of Khorasan Razavi Province (چکیده)
46 - ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی (چکیده)
47 - تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
48 - study of Effectiveness of integrated pest management in healthy crop production in Iran (چکیده)
49 - ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی (چکیده)
50 - اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه (چکیده)
51 - بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی (چکیده)
52 - پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی (چکیده)
53 - اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر (چکیده)
54 - آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
55 - برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان (چکیده)
56 - بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان (چکیده)
57 - بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران (چکیده)
58 - بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی (چکیده)
59 - بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (چکیده)
60 - شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی (چکیده)
61 - بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (چکیده)
62 - بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
63 - Review of interactions between e-commerce, brand and packaging on value added of saffron: A structural equation modeling approach (چکیده)
64 - بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (چکیده)
65 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید (چکیده)
66 - کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
67 - Welfare and environmental quality impacts of green taxes in Iran (a computable general equilibrium model) (چکیده)
68 - بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی (چکیده)
69 - بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
70 - کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) (چکیده)
71 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
72 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
73 - بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (چکیده)
74 - بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران (چکیده)
75 - بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (چکیده)
76 - An Experimental Comparison Between Demand Systems of Major Food Groups in Urban Economics (چکیده)
77 - بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب (چکیده)
78 - کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد (چکیده)
79 - تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) (چکیده)
80 - نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
81 - مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
82 - بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد (چکیده)
83 - تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
84 - تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن (چکیده)
85 - Trade Liberalization, Exchange Rate and Tax Revenue in Iran (چکیده)
86 - Valuation of Water and its Sensitive Analysis in Agricultural Sector A Hedonic Pricing Approach (چکیده)
87 - The Determination of Optimal Crop Pattern with Aim of Reduction in Hazards of Environmental (چکیده)
88 - Investigation the Substitution Capability of Oilseeds in Cropping Pattern (چکیده)
89 - Analyzing the Effects of Water and Agriculture Policy Strategies: An Iranian experience (چکیده)
90 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
91 - بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن (چکیده)
92 - Causality Between Financial Development and Economic Growth in Iran (چکیده)
93 - برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک (چکیده)
94 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
95 - بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد (چکیده)
96 - تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند (چکیده)
97 - بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان (چکیده)
98 - بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران (چکیده)
99 - بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی) (چکیده)
100 - بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362 (چکیده)
101 - برآورد توابع تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه سیب‌زمینی: مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
102 - نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آب (چکیده)
103 - بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسان (چکیده)
104 - نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك) (چکیده)
105 - بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي (چکیده)
106 - بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسان (چکیده)
107 - بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعه (چکیده)
108 - ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسان (چکیده)
109 - محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت (چکیده)
110 - بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان (چکیده)
111 - استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران (چکیده)
112 - globalization and water crisis challenges in iran (چکیده)