مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. قاسم امینی کهریزسنگی , رضوان حسین قلی زاده , توصیف الگوهای رهبری مدرسه در پیوند با متغیرهای زمینه‌ای (مورد: مدارس منطقه رضویه مشهد), علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (60), شماره (30), سال (2023-6), صفحات (21-38)
 2. فاطمه طالبیان شریف , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , تحلیل تجارب زیسته اعضای هیئت علمی دانشگاه از پیوند آموزش و پژوهش, آموزش عالی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2023-2), صفحات (78-100)
 3. حمیده لطفی , رضوان حسین قلی زاده , تأملی بر دستاوردهای علمی و جهتگیریهای پژوهشی استادان مدیریت آموزشی ایران, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (15), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (113-138)
 4. ملیحه گلمکانی , رضوان حسین قلی زاده , نرگس آهنچیان , شهین بنی اسد , تجارب زیسته‌ معلمان از نحوه‌ اجرای طرح‌های درس ‌پژوهی و اقدام پژوهی در مدارس ابتدایی, راهبردهای نوین در تربیت معلمان, دوره (7), شماره (12), سال (2021-9), صفحات (1-26)
 5. فرزانه ریحانی شوکت اباد , رضوان حسین قلی زاده , علیرضا خوراکیان , بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی), مدیریت دانش سازمانی, دوره (4), شماره (14), سال (2021-6), صفحات (67-110)
 6. اکبر امراهی , محمدرضا آهنچیان , جواد صالحی فدردی , رضوان حسین قلی زاده , الگوی علی روابط بین فرایندهای شناختی و رهبری اثربخش مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (28), شماره (3), سال (2022-12), صفحات (25-53)
 7. رقیه فاضل , بهروز مهرام , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , مطالعه انتقادی الگوهای مشارکت در آموزش و پرورش, سیاستگذاری عمومی, دوره (8), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (139-150)
 8. عطیّه منصوری اوّل , رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , توصیف و تحلیل ویژگیهای مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (28), سال (2021-10), صفحات (113-130)
 9. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , رضوان حسین قلی زاده , ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای, مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (1-30)
 10. رضوان حسین قلی زاده , ارتباط برنامه درسی و مدیریت آموزشی, دانشنامه ایرانی برنامه درسی, دوره (00), سال (2021-10)
 11. زهرا دیانت , رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , نقش رهبری آموزشی مدیران در پیش‌بینی یادگیری حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (14), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (1-16)
 12. افسانه پیرمغان , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , مطالعه قوم نگارانه فرهنگ‌ سازمانی مدرسه بر اساس دیدگاه شاین: مطالعه موردی دو مدرسه ابتدایی شهر مشهد, جامعه شناسی آموزش و پرورش, دوره (14), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (115-127)
 13. رضوان حسین قلی زاده , نقدی بر کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی», پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (22), شماره (5), سال (2022-9), صفحات (161-188)
 14. بهروز مهرام , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (14), شماره (27), سال (2021-9), صفحات (13-46)
 15. مهدیه دژبرد , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگان حکومت مندی در مدارس, مدیریت مدرسه, دوره (8), شماره (3), سال (2021-2), صفحات (303-335)
 16. فروغ دهقانی پور , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهد, مدیریت مدرسه, دوره (8), شماره (3), سال (2020-12)
 17. آسیه نجفی , رضوان حسین قلی زاده , ابوالفضل غفاری , بخشعلی قنبری , کدهای اخلاقی رهبری آموزشی براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (30), شماره (56), سال (2022-12), صفحات (259-280)
 18. صدیقه قیومی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد, نامه آموزش عالی, دوره (13), شماره (49), سال (2020-6), صفحات (129-159)
 19. زهرا اسکندری تربقان , رضوان حسین قلی زاده , حامد کامل نیا , ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی, نوآوری های آموزشی, دوره (18), شماره (72), سال (2020-1), صفحات (27-52)
 20. افسانه سرگزی , رضوان حسین قلی زاده , پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند, نامه آموزش عالی, دوره (12), شماره (48), سال (2020-3), صفحات (7-36)
 21. مرضیه پودینه , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام , مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد, رویکردهای نوین آموزشی, دوره (13), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (54-79)
 22. زهرا مستکملی , محمدرضا آهنچیان , رضوان حسین قلی زاده , مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران, مدیریت مدرسه, دوره (7), شماره (3), سال (2020-2), صفحات (282-258)
 23. سیده بهاره ابوترابی , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام , بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران, مدیریت مدرسه, دوره (7), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (273-303)
 24. رضوان حسین قلی زاده , زهرا غفاریان سخن ور , کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (19-48)
 25. شهین بنی اسد , رضوان حسین قلی زاده , مقصود امین خندقی , ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزاد, مدیریت مدرسه, دوره (6), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (60-81)
 26. نفیسه تقی زاده کرمان , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی, راهبرد فرهنگ , دوره (1), شماره (30), سال (2015-9), صفحات (161-188)
 27. رضوان حسین قلی زاده , علیه متاجی نیمور , اکبر امراهی , طراحی برنامه آموزشی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بر مبنای رویکرد شایستگی, آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (4), شماره (15), سال (2018-3), صفحات (39-62)
 28. سمیه زارع , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام , شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (339-368)
 29. زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه, پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (1), شماره (1), سال (2019-3), صفحات (124-148)
 30. شهین بنی اسد , رضوان حسین قلی زاده , مقصود امین خندقی , از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (7), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (124-148)
 31. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , معصومه کوهساری , علی نوفرستی , تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد, نامه آموزش عالی, دوره (11), شماره (39), سال (2017-10)
 32. زهرا ناوی , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (9), شماره (16), سال (2016-9), صفحات (143-162)
 33. زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (23), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (73-93)
 34. طیبه خونیکی درمیان , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه, تعلیم و تربیت, سال (2017-8)
 35. محمّد بخت , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری, مطالعات آموزشی و آموزشگاهی , دوره (2), شماره (6), سال (2013-12), صفحات (99-114)
 36. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , علی نوفرستی , معصومه کوهساری , سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (128-152)
 37. محبوبه سلیمانی , رضوان حسین قلی زاده , علیرضا خوراکیان , عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, توسعه کارآفرینی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-11), صفحات (79-97)
 38. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, سال (2016-9)
 39. رضوان حسین قلی زاده , طیبه خونیکی درمیان , تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی, رویکردهای نوین آموزشی, سال (2016-3)
 40. عاطفه شریف , رضوان حسین قلی زاده , شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (15), سال (2015-1), صفحات (85-105)
 41. رضوان حسین قلی زاده , زهرا قاسمی , ساجده ناصری صادق , آرزو احمدآبادی , سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان, زن در توسعه و سیاست, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (263-289)
 42. مرتضی سندگل , مجتبی بذرافشان مقدم , سیدجواد قندیلی , رضوان حسین قلی زاده , مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (7), شماره (12), سال (2015-7), صفحات (95-115)
 43. ساناز منتظری , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش نامه مدیریت تحول, سال (2018-4)
 44. رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی, آموزش عالی ایران, سال (2004-9)
 45. رضوان حسین قلی زاده , مجید حیدری چروده , شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی, پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (8), شماره (23), سال (2013-11), صفحات (10-30)
 46. مجید بهلول , رضوان حسین قلی زاده , مرتضی کرمی , نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش, تعلیم و تربیت, شماره (123), سال (2015-7), صفحات (137-155)
 47. رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی , نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی, مدیریت بر آموزش سازمانها, دوره (2), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (61-85)
 48. رضوان حسین قلی زاده , استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی, تدبیر, دوره (19), شماره (127), سال (2008-8), صفحات (14-19)
 49. رضوان حسین قلی زاده , الزامات اساسی تعامل دانشگاه- صنعت:با رویکرد مدیریت دانش, آموزش مهندسی ایران, سال (2012-12)
 50. رضوان حسین قلی زاده , مجید حیدری چروده , شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی, تعلیم و تربیت, سال (2013-1)
 51. رضوان حسین قلی زاده , کمال خرازی , عباس بازرگان , خدایار ابیلی , ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته های مهندسی: مورد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد, روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, سال (2012-1)
 52. مرضیه عالی , رضوان حسین قلی زاده , نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی, نامه آموزش عالی, دوره (2), شماره (8), سال (2010-3), صفحات (35-51)
 53. رضوان حسین قلی زاده , بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی, نامه آموزش عالی, دوره (3), شماره (9), سال (2011-2), صفحات (141-159)
 54. رضوان حسین قلی زاده , تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور, نامه آموزش عالی, دوره (4), شماره (13), سال (2011-6), صفحات (121-142)
 55. بختیار شعبانی ورکی , حسین باغگلی , رضوان حسین قلی زاده , مرضیه عالی , علی خالق خواه , طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (49-74)
 56. رضوان حسین قلی زاده , سید محمد میرکمالی , عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش, آموزش عالی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (61-78)
 57. رضوان حسین قلی زاده , لیلا حبیبی , مرضیه عالی , مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی, راهبرد, دوره (19), شماره (54), سال (2010-6), صفحات (257-277)
 58. عباس بازرگان , رضوان حسین قلی زاده , محمد دادرس , نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (16), شماره (4), سال (2010-4), صفحات (1-18)
 59. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, سال (2006-6)
 60. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان, دانشور پزشکی, دوره (6), شماره (24), سال (2007-7), صفحات (23-38)
 61. رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی , نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2005-10)

انگلیسی

 1. - - , Morteza Karami , Mohamad Reza Ahanchian , Razvan Hosseingholizadeh , A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals, Iranian Journal of Comparative Education, Volume (6), No (1), Year (2023-3), Pages (1-20)
 2. Razvan Hosseingholizadeh , ghasem aminikahrizsangi , Antonios Kafa , Articulating School Principals’ Leadership and Core Values: Evidence From Iran, مدیریت مدرسه, Volume (10), No (2), Year (2022-9), Pages (166-183)
 3. Razvan Hosseingholizadeh , Hadi El-Farr , nafiseh taghizadeh kerman , Hamide Lotfi , mohammad ahmadi , Mohammad Akhondi , Seyed Ali Salehi Baygi , A systematic review and synthesis of empirical research on “knowledge leadership”: a new insight in the field of knowledge management, International Journal of Information Science and Management, Volume (20), No (4), Year (2022-7), Pages (167-190)
 4. alireza tamadoni , Razvan Hosseingholizadeh , Mehmet Sukru Bellibas , A systematic review of key contextual challenges facing school principals: Research-informed coping solutions, Educational Management Administration and Leadership, Year (2021-12)
 5. Razvan Hosseingholizadeh , Atefeh Sharif , nafiseh taghizadeh kerman , A systematic review of conceptual models and methodologies in research on school principals in Iran, Journal of Educational Administration, Volume (59), No (5), Year (2021-8), Pages (564-581)
 6. Mahsa Talebi Zadeh , Razvan Hosseingholizadeh , Mehmet Sukru Bellibasb , Analyzing the relationship between principals’ learning-centered leadership and teacher professional learning: The mediation role of trust and knowledge sharing behavior, Studies In Educational Evaluation, Volume (68), No (100970), Year (2021-3), Pages (100970-10)
 7. Razvan Hosseingholizadeh , AKBAR AMRAHI , Hadi El-Farr , Instructional leadership, and teacher’s collective efficacy, commitment, and professional learning in primary schools: a mediation model, Professional Development in Education, Volume (49), No (3), Year (2020-11), Pages (518-535)
 8. Philip Hallinger , Razvan Hosseingholizadeh , Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals, Educational Management Administration and Leadership, Year (2019-2)
 9. Razvan Hosseingholizadeh , A. Sharif , masoumeh kouhsari , PKM Tools for Developing Personal Knowledge Management Skills among University Students, International Journal of Information Science and Management, Year (2018-1)
 10. Philip Hallinger , Razvan Hosseingholizadeh , Noorieh Hashemi , masoumeh kouhsari , Do beliefs make a difference? Exploring how principal self-efficacy and instructional leadership impact teacher efficacy and commitment in Iran, Educational Management Administration and Leadership, Volume (1), No (1), Year (2017-4), Pages (1-20)
 11. Razvan Hosseingholizadeh , Somayyeh Ebrahimi Koushk Mahdi , Hadi El-Farr , The Role of Motivation, Ability, and Opportunity in Achieving Effective Knowledge-Work: Knowledge Work and MAO, International Journal of Knowledge Management, Volume (12), No (4), Year (2016-12), Pages (20-36)
 12. Ali Siavashpouri , Razvan Hosseingholizadeh , Yaghoob Maharati , The mediating role of organizational learning and knowledge integration on the relationship between knowledge characteristics and organizational innovation (Case Study: Iran Marine Industrial Company), Cumhuriyet Science Journal, Volume (36), No (4), Year (2015-6), Pages (739-750)
 13. زهرا مرضیه حسنیان , Mohamad Reza Ahanchian , سلیمان احمدی , Razvan Hosseingholizadeh , حسین کریمی مونقی , Knowledge Creation in Nursing Education, Global Journal of Health Science, Volume (7), No (2), Year (2015-1), Pages (44-55)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. رضوان حسین قلی زاده , زهرا غفاریان سخن ور , تحلیل رویداد حساس: یک تکنیک مؤثر برای مستندسازی تجربیات سازمانی , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2018-02-27
 2. سمیه زارع , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام , مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی , نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران , 2016-12-21
 3. زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15
 4. معصومه کوهساری , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم , 2016-05-19
 5. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن , هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-02-23
 6. زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان , هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-02-23
 7. رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی , بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی , اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91) , 2012-05-03 , 2012-05-03
 8. زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی , تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی , هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2015-02-17
 9. نفیسه تقی زاده کرمان , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی , اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب‌شناسی بروندادهای علمی , 2014-06-21
 10. شیما فیض عارفی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان , اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان , 2014-02-27
 11. رضوان حسین قلی زاده , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی , ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها , 2013-05-14
 12. آرزو احمدآبادی , زهرا قاسمی , رضوان حسین قلی زاده , ریحانه صالح آبادی , نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی , ششمین کنفرانس بین المللی توسعه اموزش عالی فرامرزی: چالش ها و چالش ها , 2013-05-14
 13. رضوان حسین قلی زاده , استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک , 2013-11-24
 14. مرضیه عالی , رضوان حسین قلی زاده , پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی , دومین کنفرانس مدیریت دانش , 2010-01-30
 15. منصوره سعیدی سیوکی , رضوان حسین قلی زاده , نگاهی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2013-05-29
 16. رضوان حسین قلی زاده , مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها , اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل , 2012-01-30
 17. رضوان حسین قلی زاده , حسین افخمی روحانی , بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی , اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه (14 اردیبهشت ماه 91) , 2012-05-03
 18. رضوان حسین قلی زاده , نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی , دومین کنفرانس مدیریت دانش , 2010-01-30
 19. رضوان حسین قلی زاده , الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد , همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , 2010-12-28
 20. رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی , اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی , 2005-09-14
 21. عباس بازرگان , رضوان حسین قلی زاده , نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش ها , دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک , 2007-11-14