بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Karami


موارد یافت شده: 208

1 - واکاوی سیاستهای نابرابریآموزشی در شش برنامه توسعه در ایران (چکیده)
2 - Design and Validation of Professional Development Environment Model Based on Task-Centered Approach in Medical Education (چکیده)
3 - عناصر برنامه درسی مطلوب برای توسعه کنشگری اجتماعی زنان از طریق آموزش و پرورش رسمی در ایران (چکیده)
4 - شکاف آموزش حسابداری و نیازهای حرفه: بررسی سرفصل‌های آموزشی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد (چکیده)
5 - چالش های برنامۀ آموزشی دورۀ دستیاری رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعۀ تحلیل محتوای کیفی (چکیده)
6 - Online peer feedback in higher education: A synthesis of the literature (چکیده)
7 - Teachers’ Lived Experiences of Communication in Curriculum Planning and Implementation in a Centralized Educational System (چکیده)
8 - توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA) (چکیده)
9 - Developing media literacy as complex learning in secondary schools: the effect of 4C/ID learning environments (چکیده)
10 - اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی (چکیده)
11 - تجربه زیسته معلمان پژوهنده در مساله یابی و حل مساله در فرایند اقدام پژوهی (چکیده)
12 - مسئولیت اجتماعی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (چکیده)
13 - تجربیات معلمان از آماده ‌سازی آنان در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
14 - طراحی و اعتبارسنجی الگوی ارتباطی معلمان و نظام برنامه ریزی درسی در ایران (چکیده)
15 - بررسی تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان از منظر دلالت‌های نظری در طراحی برنامه‌درسی (چکیده)
16 - تبیین رویکرد روایی در رهبری آموزشی با تأکید بر آرای ریکور درباره روایت و زمان (چکیده)
17 - جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان (چکیده)
18 - ادراک تجربه زیسته مدیران مدارس از فرایند توسعه حرفه ای (چکیده)
19 - A comparative study of the professional development processes of Iranian and British school principals (چکیده)
20 - کاربست مدل چهارمولفه ای طراحی آموزشی و تاثیرآن بریادگیری،نگرش و عملکرد دستیاران رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
21 - اهداف و مفاهیم اساسی برنامه درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی در پرتو چشم انداز جهانی (چکیده)
22 - Effects of Virtual Reality Technology on Knowledge, Attitudes, and Skills of Anesthesia Residents (چکیده)
23 - Obese Curriculum: The Main Pitfall in Moving Learning into Real World Practice (چکیده)
24 - بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته مدیران مدارس از توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه کیفی (چکیده)
25 - طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
26 - Online peer feedback patterns of success and failure in argumentative essay writing (چکیده)
27 - شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا (چکیده)
28 - شایستگی های اشتغال پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در سوریه (چکیده)
29 - شایستگی های اشتغال پذیری در دانشگاه های جهان (چکیده)
30 - How supervisors can support employees\\\\\\\' needs and motivation? an experimental study based on SDT (چکیده)
31 - حدودوثغور مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی: تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران (چکیده)
32 - الگوهای طراحی برنامه درسی: طبقه بندی ارنشتاین و هانکینز (چکیده)
33 - اجرای برنامه درسی مبتنی بر تفاوتهای فردی «دین و زندگی» در نظام آموزش و پرورش ایران؛ چالشها و راهکارها (چکیده)
34 - از برنامه درسی دانش افزا تا برنامه درسی شایستگی پرور: (چکیده)
35 - طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه‌های ایران (چکیده)
36 - آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد) (چکیده)
37 - رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
38 - Medical educators’ beliefs about learning goals, teaching, and assessment in the context of curriculum changes: a qualitative study conducted at an Iranian medical school (چکیده)
39 - تحلیل وضعیت موجود و شناسایی رویکرد بدیل محیط های یادگیری کارآموزی در برنامه های درسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
40 - Curriculum evaluation based on professional competence (A Case Study of Radiology Residents of Mashhad University of Medical Sciences) (چکیده)
41 - اثربخشی آموزش گروهی- مجازی «برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها» بر کامروایی نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی کارکنان (چکیده)
42 - نظریه فولن (چکیده)
43 - فعالیت ها و ادراکات اعضای هیئت علمی در اجرای درس پژوهی به منظور بهبود کیفیت تدریس پژوهش (چکیده)
44 - طراحی انگیزشی آموزش بعد فرو گذارده محیط های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
45 - مؤلفه‌های تدریس اثربخش در درس کارآفرینی در دانشگاه (چکیده)
46 - A TRANSITION FROM MULTIDISCIPLINARY (PARALLEL) INTEGRATED APPROACH TO TRANSDISCIPLINARY APPROACH IN CURRICULUM OF ISLAMIC EDUCATION (چکیده)
47 - مؤلفه‌های تدریس اثربخش در درس کارآفرینی در دانشگاه (چکیده)
48 - شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های شایستگی تدریس معلمان مبتنی بر دیدگاه‌های آینده‌نگرانه جهانی (چکیده)
49 - A comparative study of the evaluation system of primary education in Syria with Iran (چکیده)
50 - ارزیابی برنامه درسی برخط: فراتحلیل از مولفه ها، معیارها و استانداردهای آموزش عالی (چکیده)
51 - ارائه الگوی محیط های تسهیل کننده انتقال یادگیری در آموزش عالی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد (چکیده)
52 - پرورش شایستگی های حرفه ای در محیط های یادگیری الکترونیکی تکلیف محور (چکیده)
53 - برنامه درسی و آموزش سواد رسانه ای: از درس مجزا تا محیط یادگیری کل نگر (چکیده)
54 - From predetermined to cooperative and emergent learning task: Fostering creativity in internship learning environment (چکیده)
55 - Testing a Model of Some Outcomes of Perceived Supervisor Need Support, Based on SDT (چکیده)
56 - A Comparative Study of Employment Competencies of Undergraduate Course of Educational Sciences in Iran and Syria (چکیده)
57 - ارزشیابی اثربخشی برنامه های درسی ضمن خدمت معلمان براساس اصول آندراگوژی (چکیده)
58 - مؤلفه‌های تدریس در موقعیت‌های یاددهی-یادگیری روییدنی (چکیده)
59 - برنامه توسعه فردی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای اعضای هییت علمی (چکیده)
60 - کاربست برنامه توسعه فردی جهت توسعه حرفه ای منابع انسانی سازمان (چکیده)
61 - بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی علوم انسانی و شناسایی مداخلات اثربخش (چکیده)
62 - بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی (چکیده)
63 - تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
64 - بررسی وضعیت ایفای نقش مربیگری عملکرد سرپرستان(مورد: شرکت ایران خودرو خراسان) (چکیده)
65 - محیط کاری: حلقه مفقوده در اثربخشی آموزشهای سازمانی (چکیده)
66 - توسعه رهبری آموزشی: الگوها، روش ها و اثرات توسعه حرفه ای مدیران مدارس (چکیده)
67 - ارزیابی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها جهت ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه با رویکرد تعالی سازمانی (چکیده)
68 - آموزش ترکیبی، راهبردی اثربخش در ارایه ی آموزش های سازمانی (چکیده)
69 - نقش آموزش های حین کار در بهبود کیفیت آموزش های سازمانی (چکیده)
70 - نقش محیط های حرفه ای کارکنان در برنامه ریزی توسعه حرفه ای آنان (چکیده)
71 - ابعاد مدل شایستگی مدیران آموزشگاهی (چکیده)
72 - دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (چکیده)
73 - طراحی محیط های یادگیری کل نگر؛ بدیل مناسب برای پرورش شایستگی حرفه ای مدرسان (چکیده)
74 - شناسایی استراتژی های توسعه مدیران در راستای طرح جانشین پروری (چکیده)
75 - تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (چکیده)
76 - Analysis of M.D. Learning Environment Regarding Attention to Education Personal Development Competency (چکیده)
77 - تجارب زیسته اعضای هیئت‌علمی از برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای: یک الگوی مفهومی (چکیده)
78 - چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
79 - تجربه زیسته ذی نفعان نظام آموزشی در زلزله سر پل ذهاب از برنامه درسی اجرا شده در شرایط بحرانی (چکیده)
80 - ارزیابی طراحی برنامه درسی برخط بر اساس نگرش دانشجویان دانشگاه‌های تهران (چکیده)
81 - تدوین الگوی شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه های توسعه منابع انسانی (چکیده)
82 - دانش محتوایی تدریس پژوهش؛ معیاری برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (چکیده)
83 - Representation of Crises in Coursebooks of the Public Education System: A Study Based on Content Analysis (چکیده)
84 - واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران (چکیده)
85 - بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
86 - تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی (چکیده)
87 - برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران (چکیده)
88 - مطالعة رابطه بین میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویان (چکیده)
89 - طراحی الگوی شایستگی مدرسان صنعت خودروسازی (چکیده)
90 - چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEM (چکیده)
91 - عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی (چکیده)
92 - برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش (چکیده)
93 - ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
94 - STATUS AND ROLE OF OFFICIAL AND OPERATIONAL CURRICULUM IDEOLOGY IN CURRICULUM IMPLEMENTATION APPROACHES (چکیده)
95 - Applying Human Performance Technology for Performance Improvement in Afghanistan High Schools (چکیده)
96 - FACTOR STRUCTURE AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE INDEX OF ETHICS IN EDUCATIONAL ASSESSMENTS PROCESS OF COLLEGE STUDENTS (چکیده)
97 - ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی (چکیده)
98 - طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران (چکیده)
99 - ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) (چکیده)
100 - گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان (چکیده)
101 - شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (چکیده)
102 - The Nature of Ideology and Explanation of Its Implications for Curriculum (چکیده)
103 - کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش (چکیده)
104 - مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
105 - کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران (چکیده)
106 - Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist (چکیده)
107 - در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
108 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
109 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
110 - انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
111 - ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
112 - ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی (چکیده)
113 - سنجش اصیل؛ راهکاری برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی (چکیده)
114 - جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها (چکیده)
115 - ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه (چکیده)
116 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
117 - شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (چکیده)
118 - ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل (چکیده)
119 - برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها (چکیده)
120 - شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی (چکیده)
121 - آسیب شناسی اجرای کانون های ارزیابی (چکیده)
122 - شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان (چکیده)
123 - Teaching strategies and developed critical thinking disposition: Intrinsic motivation, or group feedbacks (چکیده)
124 - توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) (چکیده)
125 - اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (چکیده)
126 - مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی، ترکیبی و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتی (چکیده)
127 - تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد (چکیده)
128 - تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری (چکیده)
129 - تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد (چکیده)
130 - مهارت آموزی ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در محیط های یادگیری کل نگر (چکیده)
131 - بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
132 - تحلیلی بر برنامه درسی کارآموزی: از محیط‌های یادگیری آشوبناک تا سازنده گرا (چکیده)
133 - شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی (چکیده)
134 - جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) (چکیده)
135 - بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر (چکیده)
136 - تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی (چکیده)
137 - بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
138 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
139 - میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
140 - فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی (چکیده)
141 - اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی (چکیده)
142 - بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
143 - بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان (چکیده)
144 - تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد) (چکیده)
145 - نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش (چکیده)
146 - بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت (چکیده)
147 - طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران (چکیده)
148 - تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره راهنمایی براساس مولفه های آموزش صلح یونسکو (چکیده)
149 - بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان (چکیده)
150 - بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان (چکیده)
151 - بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین (چکیده)
152 - بررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان دردانش آموزان دوره متوسطه اول (چکیده)
153 - شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی (چکیده)
154 - رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
155 - آسیب شناسی محیطهای یادگیری کارورزی در فنی و حرفه ای (چکیده)
156 - بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
157 - گونه‌شناسی رویکرد آموزشی پداگوژی، آندراگوژی، هیوتاگوژی موجود و مطلوب در مؤسسات آموزش عالی آزاد در راستای بهبود اشتغال: دیدگاه مدیران، اساتید و دانشجویان (چکیده)
158 - طراحی محیطهای یادگیری جهت کارآموزی: ضرورتی فروگذاره در نظام آموزش دانشگاهی (چکیده)
159 - ترازیابی برنامه درسی: روش شناسی مناسب جهت تغییر برنامه درسی (چکیده)
160 - بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب (چکیده)
161 - افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم) (چکیده)
162 - شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها (چکیده)
163 - تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی (چکیده)
164 - بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (چکیده)
165 - نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی (چکیده)
166 - تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت (چکیده)
167 - گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری (چکیده)
168 - بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان (چکیده)
169 - تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
170 - راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران (چکیده)
171 - رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه (چکیده)
172 - وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی (چکیده)
173 - فرهنگ و برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
174 - توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی (چکیده)
175 - تغییر پارادایم آموزش، ضرورتی فروگذارده در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
176 - تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی (چکیده)
177 - طراحی و سنجش تاثیر محیط های یادگیری سازنده گرا بر رضایت، نگرش و یادگیری در آموزش عالی(مورد درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی) (چکیده)
178 - ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران (چکیده)
179 - گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن (چکیده)
180 - تعیین الگوی مطلوب طراحی آموزشی در سازمانها (چکیده)
181 - یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در تحول برنامه درسی (چکیده)
182 - تأثیر ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری (چکیده)
183 - بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
184 - ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی (چکیده)
185 - کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (چکیده)
186 - ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسی (چکیده)
187 - بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی (چکیده)
188 - Another view to importance of teaching methods in curriculum: collaborative learning and students’ critical thinking disposition: (چکیده)
189 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد (چکیده)
190 - عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
191 - راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی (چکیده)
192 - شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزشی در آموزش و توسعه مدیران (چکیده)
193 - برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس (چکیده)
194 - برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رویکردی فرو گذارده در تدوین برنامه درسی ملی (چکیده)
195 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
196 - جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟ (چکیده)
197 - مقایسه الگوهای سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی در سازمانها (چکیده)
198 - کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان (چکیده)
199 - بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی (چکیده)
200 - آموزش مدیران با الگوی شایستگی (چکیده)
201 - کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورش (چکیده)
202 - ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی (چکیده)
203 - بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی (چکیده)
204 - شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب جهت آموزش صنعتی (چکیده)
205 - مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران (چکیده)
206 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
207 - بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی (چکیده)
208 - برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی (چکیده)