بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: عدالت


موارد یافت شده: 75

1 - بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی (چکیده)
2 - متمدن شدن مجازات ها و گرایش به عدالت ترمیمی (چکیده)
3 - دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟ (چکیده)
4 - نگاهی نو به سیره حقوقی پیامبر (ص) (چکیده)
5 - نسبت زنانگی مردانگی در اخلاق حرفه ای عدالت تربیتی (چکیده)
6 - عدالت از نظر هیوم و ملاصدرا (چکیده)
7 - نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری (چکیده)
8 - بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی -مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد- (چکیده)
9 - سیاستگذاری اجتماعی و احساس انزوای اجتماعی در جامعه ایران، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (چکیده)
10 - آسیب شناسی سیاست های آموزش عالی در نسبت با بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران (چکیده)
11 - عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ (چکیده)
12 - پدیدار شناسی راهبردهای امام علی(ع) برای تحقق عدالت در جامعه (مطالعه موردی نهج البلاغه) (چکیده)
13 - تبعیت از قانون به‎مثابه‎ی روشن‎نگری از دیدگاه کانت و افلاطون (چکیده)
14 - بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (چکیده)
15 - آیا نظام مالیاتی توانسته است منجر به بهبود اختلاف طبقاتی شود؟ (چکیده)
16 - حق، عامل تجلی غدیر در آرمانشهر مهدوی (چکیده)
17 - تجلی عدالت و اخلاق در حدیث شریف سلسله الذهب با تکیه بر حکمت متعالیه (چکیده)
18 - درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد (چکیده)
19 - تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام) (چکیده)
20 - بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
21 - بررسی رابطه بین درک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
22 - نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن، با اصل عدالت در روابط بین المللی (چکیده)
23 - فلسفه اخلاقی جامعه عادلانه مبتنی بر تعریف فضایل انسانی در حکمت متعالیه (چکیده)
24 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
25 - بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان) (چکیده)
26 - عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه‌ (چکیده)
27 - بازنمایی دلایل حضور زنان در فضای شهری با بازخوانی رمان های معاصر فارسی (چکیده)
28 - کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) (چکیده)
29 - تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی (چکیده)
30 - دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی (چکیده)
31 - واکاوی بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه ها : (مطالعه چند موردی: دانشگاه های تهران) (چکیده)
32 - مدلی برای تحلیل جامعه¬شناختی عدالت (چکیده)
33 - بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور (چکیده)
34 - بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی (چکیده)
35 - مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا و انبیاء الهی (چکیده)
36 - عدالت تربیتی در فلسفه تربیتی اسلام (چکیده)
37 - نسبت سنجی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) و صدرالمتألهین (چکیده)
38 - بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری ویژگی های روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی (چکیده)
39 - واکاوی حکم تجری در ادله نقلی (چکیده)
40 - مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
41 - برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( (چکیده)
42 - نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان (چکیده)
43 - تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
44 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
45 - تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان (چکیده)
46 - تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
47 - تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها (چکیده)
48 - درآمدی بر تطبیق قاعده عدالت (چکیده)
49 - نسبت سنجی دوستی، دگرخواهی و عدالت در نظریه حکمرانی خوب بر اساس خوانش گلستان سعدی (چکیده)
50 - ابوذر شهید تامین اجتماعی (چکیده)
51 - محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران (چکیده)
52 - بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
53 - تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسری (چکیده)
54 - اندیشه ای جدید در اقتصاد اسلامی (چکیده)
55 - تعادل اقتصادی ، مقدمه عدالت اقتصادی (چکیده)
56 - بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی بارفتار شهروندی مشتری مدار پرستاران- بیمارستان امام رضا (ع) (چکیده)
57 - اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان (چکیده)
58 - بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد (چکیده)
59 - قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (چکیده)
60 - حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی (چکیده)
61 - سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی (چکیده)
62 - تاثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی (چکیده)
63 - مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران (چکیده)
64 - عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
65 - میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (چکیده)
66 - عدالت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الزامات آن (چکیده)
67 - ناهمانندی نظریه پردازی دانشمند و سیاستمدار در باب عدالت(مقایسه آرای خواجه نظام الملک، ماکیاوللی، خواجه نصیرالدین طوسی و هابز (چکیده)
68 - برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد (چکیده)
69 - رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 (چکیده)
70 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
71 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
72 - جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت (چکیده)
73 - نقش تحقیقات رفتاری در حسابداری (چکیده)
74 - ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام (چکیده)
75 - تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی (چکیده)