بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جعفر بلوری بزاز


موارد یافت شده: 100

1 - GFRP as an alternative for steel nails, development of a model for prediction of creep displacements using experimental tests (چکیده)
2 - بررسی تاثیر حضور گازوئیل بر حدود آتربرگ خاک های ماسه رسی (چکیده)
3 - بررسی تاثیر گازوئیل بر ویژگی های تراکمی خاک های ماسه رسی (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی (چکیده)
5 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
6 - Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box (چکیده)
7 - مقایسه رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته ای تا شده بر روی خاک ماسه ای (چکیده)
8 - بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ای (چکیده)
9 - Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data (چکیده)
10 - طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر (چکیده)
11 - RECONSTITUTION OF SAND SPECIMENS USING A RAINER SYSTEM (چکیده)
12 - ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی (چکیده)
13 - بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق (چکیده)
14 - بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی (چکیده)
15 - Mathematical model to optimally solve the lift planning problem in high-rise construction projects (چکیده)
16 - تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای (چکیده)
17 - Investigation of spatial variability of SPT data in Mashhad City (NE Iran) using a geostatistical approach (چکیده)
18 - مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده (چکیده)
19 - بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی (چکیده)
20 - مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی (چکیده)
21 - تاثیر خاکستر پوشال بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
22 - مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی (چکیده)
23 - بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه (چکیده)
24 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
25 - Spatial variability analysis of subsurface soil in the city of Mashhad, northern-east Iran (چکیده)
26 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
27 - روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی (چکیده)
28 - بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای (چکیده)
29 - ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع (چکیده)
30 - Evaluation of the Mechanical Properties of the Cement Treated Cold in Place Recycled Asphalt (چکیده)
31 - Deriving an intelligent model for soil compression index utilizing multi-gene genetic programming (چکیده)
32 - ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد (چکیده)
33 - مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی (چکیده)
34 - بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق (چکیده)
35 - Evaluation of short piles bearing capacity subjected to lateral loading in sandy soil (چکیده)
36 - تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها (چکیده)
37 - بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای (چکیده)
38 - Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation (چکیده)
39 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)
40 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر (چکیده)
41 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
42 - اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده (چکیده)
43 - تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی (چکیده)
44 - بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک (چکیده)
45 - ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی (چکیده)
46 - ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) (چکیده)
47 - An evolutionary computational approach for formulation of compression index of fine-grained soils (چکیده)
48 - An estimation of passive pressure against integral bridge abutments considering arching effects (چکیده)
49 - بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی (چکیده)
50 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
51 - An investigation on the bulging phenomenon in the clay core of rockfill dam based on the stress and pore water pressure data (چکیده)
52 - A New Prediction Model for Soil Deformation Modulus Based on PLT Results (چکیده)
53 - بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد (چکیده)
54 - An Investigation on Dispersive Clay and Examination of Different Additives to Reduce dispersive Tendency (چکیده)
55 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان (چکیده)
56 - واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی (چکیده)
57 - بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها (چکیده)
58 - بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (چکیده)
59 - مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ (چکیده)
60 - بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری (چکیده)
61 - Nonlinear modeling of soil deformation modulus through LGP-based interpretation of pressuremeter test results (چکیده)
62 - بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه (چکیده)
63 - Formulation of Secant and Reloading Soil Deformation Moduli using Multi Expression Programming (چکیده)
64 - Properties and Performance of Concrete Made with Recycled Low-Quality Crushed Brick (چکیده)
65 - شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران) (چکیده)
66 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر (چکیده)
67 - Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Wall using Genetic Algorithm (چکیده)
68 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D (چکیده)
69 - تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (چکیده)
70 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC 3D (چکیده)
71 - تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (چکیده)
72 - روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (چکیده)
73 - بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (چکیده)
74 - تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای (چکیده)
75 - بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها (چکیده)
76 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن (چکیده)
77 - تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d (چکیده)
78 - اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی (چکیده)
79 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده (چکیده)
80 - ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق (چکیده)
81 - بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
82 - بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای (چکیده)
83 - اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی (چکیده)
84 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی (چکیده)
85 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)
86 - برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
87 - بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
88 - تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (چکیده)
89 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
90 - رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (چکیده)
91 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
92 - LONG TERM CYCLIC PERFORMANCE OF GRANULAR MATERIAL (چکیده)
93 - AN INVESTIGATION ON SEISMIC ANALYSIS OF SHALLOW TUNEELS IN SOIL MEDIUM (چکیده)
94 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
95 - USING CEMENT AS A MODIFIER AGENT TO IMPROVE THE SWELLING POTENTIAL OF GYPSUM SILTY SOILS (چکیده)
96 - CYCLIC BEHAVIOUR OF SAND: SEQUENTIAL INCREASING PEAK STRESS RATIO AND z BEHAVIOUR (چکیده)
97 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
98 - Effects of Cyclic Test in Decreasing Damages to Structures and Roads on Gypsum Soils (چکیده)
99 - Drained Granular Material Under Cyclic Loading with Temperature -Induced Soil-Structutr Interavtion (چکیده)
100 - OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS (چکیده)