بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jafar Bolouri Bazaz


موارد یافت شده: 138

1 - Evolution of Elastic Shear Modulus During Shearing Under Different Stress Paths Considering Anisotropic Stress History (چکیده)
2 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سربار و تراکم خاک بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ در زمین- های مسلح شده با میخکوبی (چکیده)
3 - بررسی رفتارجانبی پی تقویت شده با ریزشمع تحت اثر توأم بارگذاری قائم و افق (چکیده)
4 - Cyclic and Monotonic Behavior of Non-plastic Silts with the Presence of Initial Static Shear Stress Using Strain Energy Approach: A Case Study for a Tailings Dam (چکیده)
5 - بررسی آزمایشگاهی اثر دامنه تغییر مکان دوره‌ای برفشار و نشست پشت کوله پل‌های با دهانه کوچک یکپارچه (چکیده)
6 - مطالعۀ آزمایشگاهی گودبرداری به‌روش سیستم ترکیبی شمع و انکراژ (چکیده)
7 - Effects of constitutive soil models on the seismic response of an offshore jacket platform in clay by considering pile-soil-structure interaction (چکیده)
8 - A new analytical model to predict the effect of suction removal on vacuum preloading of fine copper tailings (چکیده)
9 - Behavior of Eccentrically Inclined Loaded Ring Footings Resting on Granular Soil (چکیده)
10 - Effect of Hydrocarbon Contamination on Biostabilization of Soil Contaminated with Motor Oil and Gasoline (چکیده)
11 - Experimental study on the lateral cyclic response of the piles in sand (چکیده)
12 - Edged Inverted Folded Plate Shell Strip Foundation Bearing Capacity Comparison with strip footing on Sandy Soil (چکیده)
13 - ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتور (چکیده)
14 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل (چکیده)
15 - مقایسه‌ی تأثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات‌کلسیم در جهت به‌سازی خاک‌های دانه‌ای (چکیده)
16 - بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) (چکیده)
17 - A curtain traveling pluviator to reconstitute large scale sand specimens (چکیده)
18 - تحلیل رفتار شمع های انرژی در خاک های چند لایه اشباع (چکیده)
19 - Investigating the Effect of Calcium Lignosulfonate on the Durability and Performance of Asphalt Mixtures (چکیده)
20 - Laboratory Investigation of Using Calcium Lignosulfonate as an Oxidation Inhibitor in Bitumen (چکیده)
21 - مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلح (چکیده)
22 - An experimental method to study the behavior of piled raft foundations under vertical and horizontal loading (چکیده)
23 - بهبود ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از ریزشمع مایل (چکیده)
24 - بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش (چکیده)
25 - Rheological evaluation of asphalt binder modified by amorphous poly alpha olefin (APAO) (چکیده)
26 - The pros and cons of using calcium lignosulfonate as a recycled anti-aging additive on engineering properties of bituminous mastics (چکیده)
27 - مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبیده شده در حین عملیات گودبرداری (چکیده)
28 - Evaluation of Rutting and Fatigue Behaviors of Asphalt Binders Modified with Calcium Lignosulfonate (چکیده)
29 - ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم (چکیده)
30 - بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه (چکیده)
31 - بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح شده (چکیده)
32 - ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای (چکیده)
33 - بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمان (چکیده)
34 - Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall (چکیده)
35 - بررسی آزمایشگاهی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم در خاک ماسهای به کمک پردازش تصویر (چکیده)
36 - پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلأ (چکیده)
37 - An Analytical Model to Study the Behavior of Non-connected Piled Rafts with Granular Cushion Subjected to Vertical Load (چکیده)
38 - Cyclic behaviour of geocell-reinforced backfill behind integral bridge abutment (چکیده)
39 - GFRP as an alternative for steel nails, development of a model for prediction of creep displacements using experimental tests (چکیده)
40 - بررسی تاثیر حضور گازوئیل بر حدود آتربرگ خاک های ماسه رسی (چکیده)
41 - بررسی تاثیر گازوئیل بر ویژگی های تراکمی خاک های ماسه رسی (چکیده)
42 - بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی (چکیده)
43 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
44 - Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box (چکیده)
45 - مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته یی تاشده بر روی خاک ماسه یی (چکیده)
46 - بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ای (چکیده)
47 - Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data (چکیده)
48 - طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر (چکیده)
49 - RECONSTITUTION OF SAND SPECIMENS USING A RAINER SYSTEM (چکیده)
50 - ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی (چکیده)
51 - بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق (چکیده)
52 - بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی (چکیده)
53 - Mathematical model to optimally solve the lift planning problem in high-rise construction projects (چکیده)
54 - تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای (چکیده)
55 - Investigation of spatial variability of SPT data in Mashhad City (NE Iran) using a geostatistical approach (چکیده)
56 - مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده (چکیده)
57 - بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی (چکیده)
58 - مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی (چکیده)
59 - تاثیر خاکستر پوشال بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
60 - مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی (چکیده)
61 - بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه (چکیده)
62 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
63 - Spatial variability analysis of subsurface soil in the city of Mashhad, northern-east Iran (چکیده)
64 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
65 - روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی (چکیده)
66 - بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای (چکیده)
67 - ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع (چکیده)
68 - Evaluation of the Mechanical Properties of the Cement Treated Cold in Place Recycled Asphalt (چکیده)
69 - Deriving an intelligent model for soil compression index utilizing multi-gene genetic programming (چکیده)
70 - ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد (چکیده)
71 - مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی (چکیده)
72 - بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق (چکیده)
73 - Evaluation of short piles bearing capacity subjected to lateral loading in sandy soil (چکیده)
74 - تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها (چکیده)
75 - بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای (چکیده)
76 - Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation (چکیده)
77 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)
78 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر (چکیده)
79 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
80 - اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده (چکیده)
81 - تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی (چکیده)
82 - بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک (چکیده)
83 - ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی (چکیده)
84 - ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) (چکیده)
85 - An evolutionary computational approach for formulation of compression index of fine-grained soils (چکیده)
86 - An estimation of passive pressure against integral bridge abutments considering arching effects (چکیده)
87 - بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی (چکیده)
88 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
89 - An investigation on the bulging phenomenon in the clay core of rockfill dam based on the stress and pore water pressure data (چکیده)
90 - A New Prediction Model for Soil Deformation Modulus Based on PLT Results (چکیده)
91 - بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد (چکیده)
92 - An Investigation on Dispersive Clay and Examination of Different Additives to Reduce dispersive Tendency (چکیده)
93 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان (چکیده)
94 - واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی (چکیده)
95 - بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها (چکیده)
96 - بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (چکیده)
97 - مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ (چکیده)
98 - بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری (چکیده)
99 - Nonlinear modeling of soil deformation modulus through LGP-based interpretation of pressuremeter test results (چکیده)
100 - بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه (چکیده)
101 - Formulation of Secant and Reloading Soil Deformation Moduli using Multi Expression Programming (چکیده)
102 - Properties and Performance of Concrete Made with Recycled Low-Quality Crushed Brick (چکیده)
103 - شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران) (چکیده)
104 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر (چکیده)
105 - Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Wall using Genetic Algorithm (چکیده)
106 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D (چکیده)
107 - تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (چکیده)
108 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC 3D (چکیده)
109 - تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (چکیده)
110 - روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (چکیده)
111 - بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (چکیده)
112 - تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای (چکیده)
113 - بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها (چکیده)
114 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن (چکیده)
115 - تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d (چکیده)
116 - اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی (چکیده)
117 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده (چکیده)
118 - ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق (چکیده)
119 - بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
120 - بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای (چکیده)
121 - اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی (چکیده)
122 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی (چکیده)
123 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)
124 - برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
125 - بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
126 - تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (چکیده)
127 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
128 - رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (چکیده)
129 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
130 - LONG TERM CYCLIC PERFORMANCE OF GRANULAR MATERIAL (چکیده)
131 - AN INVESTIGATION ON SEISMIC ANALYSIS OF SHALLOW TUNEELS IN SOIL MEDIUM (چکیده)
132 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
133 - USING CEMENT AS A MODIFIER AGENT TO IMPROVE THE SWELLING POTENTIAL OF GYPSUM SILTY SOILS (چکیده)
134 - CYCLIC BEHAVIOUR OF SAND: SEQUENTIAL INCREASING PEAK STRESS RATIO AND z BEHAVIOUR (چکیده)
135 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
136 - Effects of Cyclic Test in Decreasing Damages to Structures and Roads on Gypsum Soils (چکیده)
137 - Drained Granular Material Under Cyclic Loading with Temperature -Induced Soil-Structutr Interavtion (چکیده)
138 - OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS (چکیده)