بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود پسندیده فرد


موارد یافت شده: 130

1 - تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی (چکیده)
2 - مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر (چکیده)
3 - بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی بر روی شبکه نامنظم (چکیده)
4 - افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط (چکیده)
5 - مقایسه‌ مدل‌های کاویتاسیونی و انتخاب مدل مناسب در شبیه‌سازی کاویتاسیون صفحه‌ای بر روی هیدروفویل ناکا 0015 (چکیده)
6 - مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015 (چکیده)
7 - بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012 (چکیده)
8 - بررسی عددی تغییرات سرعت انتشار انرژی جنبشی آشفتگی در راستای طولی و عمودی در جریان شتاب دار بر روی صفحه تخت (چکیده)
9 - اثر جریان شتاب دار بر لایه مرزی آشفته بر روی صفحه تخت (چکیده)
10 - LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil (چکیده)
11 - بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار (چکیده)
12 - تحلیل عددی جریان آشفته شتاب‌دار بر روی هیدروفویلNACA0015 (چکیده)
13 - Numerical investigation of aerodynamic effects of opposite wrap-around fins at supersonic speeds (چکیده)
14 - NUMERICAL STUDY OF TURBULENCE KINETIC ENERGY BUDGET IN ACCELERATED CHANNEL FLOW (چکیده)
15 - بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف (چکیده)
16 - بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویل کاملا مغروق با نرم افزار فلوینت 15 و مقایسه نتایج با روش المان مرزی (چکیده)
17 - بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت (چکیده)
18 - تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی (چکیده)
19 - شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددی (چکیده)
20 - بهینه سازی ایرفویل نوسانی در جریان لزج با عدد رینولدز پایین با استفاده از روش الحاقی پیوسته بر شبکه نامنظم (چکیده)
21 - تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی (چکیده)
22 - بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراءصوت (چکیده)
23 - بکارگیری طرح +AUSM جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین (چکیده)
24 - A novel method for maximum lift prediction in high-lift configurations (چکیده)
25 - مدل سازی کاویتاسیون گسترده بر روی بال با استفاده از مدل غیرخطی جزئی روش المان مرزی (چکیده)
26 - مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن (چکیده)
27 - بررسی اثر فشار کاری محیط در شبیه سازی جریان سوپرکاویتاسیون همراه با دمش گاز (چکیده)
28 - بررسی جریان همراه با کاویتاسیون جزیی حول بال با استفاده از روش المان مرزی (چکیده)
29 - بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب (چکیده)
30 - شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی (چکیده)
31 - شبیه سازی جریان کاویتاسیون جزئی بر روی کاویتاتور سوراخدار و بدون سوراخ به روش المان مرزی (چکیده)
32 - بررسی مدل تبخیر مناسب قطره وکاربرد آن در اسپری مایع (چکیده)
33 - Aerodynamic shape study of supersonic surface to surface missiles with continuous flexible nose (چکیده)
34 - Simulation of Partial and Supercavitating Flows around Axisymmetric and Quasi-3D Bodies by Boundary Element Method Using Simple and Reentrant Jet Models at the ClosureZone of Cavity (چکیده)
35 - بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت (چکیده)
36 - شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی (چکیده)
37 - Modification of k-ε Turbulent Model Using Kinetic Energy–Preserving Method (چکیده)
38 - تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه (چکیده)
39 - آیرودینامیک هندسه های مختلف دماغه انعطاف‌پذیر در یک موشک مافوق صوت (چکیده)
40 - شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA 0012 و NACA 0015 (چکیده)
41 - بررسی طرح های بالادست AUSM+ و تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالر در جریانهای با بازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
42 - Lift characteristics of pitching NACA0015 airfoil due to unsteady forced surface inflation (چکیده)
43 - بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین (چکیده)
44 - بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
45 - بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین (چکیده)
46 - مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت (چکیده)
47 - Analysis of one dimensional inviscid and two dimensional viscous flows using Entropy Preserving method (چکیده)
48 - Numerical and Experimental Study of a Ventilated Supercavitating Vehicle (چکیده)
49 - STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK (چکیده)
50 - بررسی پارامترهای موثر بر ضرایب آئرودینامیکی ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت (چکیده)
51 - Investigation of Unsteady Parameters Effects on Aerodynamic Coefficients of Pitching Airfoil Using Coarse Grid CFD (چکیده)
52 - بررسی روشهای عددی مختلف شبیه سازی عملگرپلاسما برای حالت های دائم و غیردائم (چکیده)
53 - بررسی برقراری نسبت طلایی در گردابه های جریان پشت سیلندر در اعداد رینولدز مختلف (چکیده)
54 - بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی تلاطمی در جریان آشفته شتابدار در داخل لوله و کانال (چکیده)
55 - ترکیب روش های یال فنری و گوی-رأسی: روشی جدید برای مش های انطباق پذیر (چکیده)
56 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفویل به روش المان مرزی با استفاده از مدل جت بازگشتی (چکیده)
57 - STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK (چکیده)
58 - بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا (چکیده)
59 - تحلیل جریان یک و دوبعدی غیرلزج و دوبعدی لزج توسط روش حفظ انرژی جنبشی (چکیده)
60 - LARGE EDDY SIMULATION OF COMPRESSIBILE FLOW AROUND NACA 0012 AIRFOIL AT STALL CONDITION (چکیده)
61 - اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت (چکیده)
62 - استفاده از مدل جت بازگشتی در انتهای کاویتی در شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هندسه های متقارن محوری به روش المان مرزی (چکیده)
63 - Comparison between Scalar, CUSP and AUSM family Schemes in Low and High Mach numbers (چکیده)
64 - Numerical Tool Development for HLD computations (چکیده)
65 - شبیه سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون حول اجسام سه بعدی با تقارن محوری به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل همراه با دمش گاز از سطح جسم (چکیده)
66 - شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM (چکیده)
67 - The Optimum Design of a Cavitator for High-Speed Axisymmetric Bodies in Partially Cavitating Flows (چکیده)
68 - Numerical simulation of cavitation around a two-dimensional hydrofoil using VOF method and LES turbulence model (چکیده)
69 - بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی (چکیده)
70 - Numerical Simulation of Cavitation around a Three-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model (چکیده)
71 - Investigating the effects of numerical discretisation on the accuracy of incompressible turbulent flow solution around NACA 0012 airfoil (چکیده)
72 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model (چکیده)
73 - SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW (چکیده)
74 - Numerical Study of Heat Flux and Temperature of Spherical Stagnation Point Using Trajector Data and Applying Hot Gas Effectsy (چکیده)
75 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using LES (چکیده)
76 - Numerical investigation of delta and arrow wings with various sweep angles at different angles of attack and Mach numbers (چکیده)
77 - بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (چکیده)
78 - بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا (چکیده)
79 - بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 (چکیده)
80 - A Numerical Model for Modeling the Effect of Plasma Actuators in Flow Control (چکیده)
81 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)
82 - مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا (چکیده)
83 - کاهش نیروی درگ روی سیلندر به وسیله قرارگیری یک میله در جریان بالادست (چکیده)
84 - تحلیل آیرودٍینامیکی جریان ناپایای حولَ یک پرتابه در حال حرکت و یک پرتابه پشت سر آن (چکیده)
85 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی (چکیده)
86 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
87 - THE UNSTEADY COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF TANDEM BODIES (چکیده)
88 - Comparing upwind and central schemes in predicting stall characteristics of NACA0012 using vorticity confinmenet (چکیده)
89 - The effect of gusty flow on aerodynamic characteristics of flapping aeropoils (چکیده)
90 - Modification of SST Turbulence Model on the Basis of Delay Time Concept for Unsteady Flows. Mahtab (چکیده)
91 - NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATED CAVITATION BEHIND ATWO-DIMENSIONAL WEDGE (چکیده)
92 - Numerical Simulation of Ventilated Cavitation behind an Axisymmetric Body (چکیده)
93 - اعتبارسنجی مدل آشفتگی LES و روش نسبت حجمی سیال در تحلیل کاویتاسیون روی هیدروفویل Clark-Y (چکیده)
94 - حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله (چکیده)
95 - شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن (چکیده)
96 - Effects of Frequency Variation at Inlet Flow on the Vortex Shedding Frequency Behind a Circular Cylinder (چکیده)
97 - NUMERICAL ANALYSIS OF UNSTEADY INCOMPRESSIBLE TURBULENT FLOWS (چکیده)
98 - MODIFICATION OF SST TURBULENCE MODEL ON THE BASIS OF DELAY TIME CONCEPT FOR UNSTEADY FLOWS (چکیده)
99 - توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا (چکیده)
100 - NUMERIACL ANALYSIS OF THE PIPELINE IN UNSTEADY TURBULENCE (چکیده)
101 - شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف (چکیده)
102 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) (چکیده)
103 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)
104 - اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان (چکیده)
105 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
106 - Assessment of common turbulence models under conditions of temporal acceleration in a pipe (چکیده)
107 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
108 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
109 - بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون (چکیده)
110 - تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (چکیده)
111 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
112 - NUMERICAL STUDY OF HEAT FLUX AND TEMPERATURE OF SPHERICAL (چکیده)
113 - NUMERICAL ANALYSIS OF UNSTEADY FLOW AROUND A OSCILLATOR AIRFOIL WITH MOVING STRUCTURED ADAPTIVE GRID BY USING CENTRAL AND UPWIND SCHEMES (چکیده)
114 - NUMERICAL SIMULATION OF PARTIAL CAVITATION OVER AXISYMETRIC BODIES USING THE BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL (چکیده)
115 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی (چکیده)
116 - مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح تفاضل مرکزی کاسپ (چکیده)
117 - تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا (چکیده)
118 - Numerical study of the separation point for external flows (چکیده)
119 - مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
120 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies :VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
121 - بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله (چکیده)
122 - Numerical Solution of the Cavitation over Axisymmetric Bodies using Boundary Element Method Based on Potential (چکیده)
123 - AN INVESTIGATION AND COMPARISON OF ROE UPWIND METHODS WITH CUSP CENTRAL DIFFERENCE SCHEMES (چکیده)
124 - NUMERICAL SIMULATION OF CAVITY OVER HYDROFOIL BY USING BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL FLOW (چکیده)
125 - Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method (چکیده)
126 - Numerical simulation of partial cavitation over axisymmetric bodies: VOF method vs. potential flow theory (چکیده)
127 - Three Dimensional transonic flow computations Over a Projectiles and at the Base Region (چکیده)
128 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
129 - Full Navier-Stokes Computations of Supersonic Flows over a Body at High Angles of Attack and Investigation of Crossflow Separation (چکیده)
130 - Development and Application of Compressible Vorticity Confinement (چکیده)