بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: هادی اعظمی


موارد یافت شده: 82

1 - «مسئله شناسی پایداری مناطق آزاد ایران براساس رویکرد اقتصاد سیاسی فضا» (چکیده)
2 - آسیب شناسی عدم توفیق چند ماه اخیر ایران در مبادلات تجاری با اوراسیا (چکیده)
3 - ارزیابی عوامل امنیتی – دفاعی موثر بر آمایش مناطق مرزی شهرستان پاوه (چکیده)
4 - بسترهای ژئواکونومیکی امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی شهرستان چابهار) (چکیده)
5 - نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در کاهش مهاجر فرستی مناطق مرزی (چکیده)
6 - بررسی تاثیر فاصله جغرافیایی از کانون سیاسی کشور بر توسعه پایدار استان ایلام (چکیده)
7 - نقش دوری از مرکز سیاسی برعدم توسعه اقتصادی استان ایلام (چکیده)
8 - تبیین عوامل موثر بر شکل گیری پایگاه رای نامزدها و نمایندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی(نمونه پژوهی: ادوار هفتم و دهم انتخابات در حوزه انتخابیه ممسنی) (چکیده)
9 - آینده‌پژوهی پیشران‌های موثر بر توزیع فضایی زیرساخت‌های استان خراسان رضوی با تأکید بر پدافند غیرعامل (چکیده)
10 - تحلیل مدل نقش همگرایی ملی به عنوان مبنای همگرایی منطقه ای درجهان اسلام مطالعه موردی: خاورمیانه (چکیده)
11 - تروریسم سایبری و امنیت زیرساخت برق شهری مشهد (چکیده)
12 - نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (چکیده)
13 - بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه‌ی خودمختار نخجوان (چکیده)
14 - بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه-با تأکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها- (چکیده)
15 - بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران (چکیده)
16 - توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور (چکیده)
17 - تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده - مطالعه موردی: داعش در لیبی- (چکیده)
18 - تحلیل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گرا (چکیده)
19 - جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- (چکیده)
20 - بحران آب و اهمیت آب های فرا مرزی با تاکید بر روابط ایران و همسایگان (چکیده)
21 - چرایی و ضرورت شکل گیری سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کاربرد آن در سازماندهی سیاسی فضا (چکیده)
22 - تبیین قلمروگستری سازمان های بنیادگرا در دولتهای شکننده- مطالعه موردی: داعش در مصر (چکیده)
23 - بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در قدرت ملی (چکیده)
24 - اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجههای خونی و شکمبهای در گاو شیری هلشتاین (چکیده)
25 - بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند (چکیده)
26 - ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز (چکیده)
27 - Effects of Sodium Bentonite on Blood Parameters, Feed Digestibility and Rumen Fermentation Parameters of Male Balouchi Sheep Fed Diet Contaminated by Diazinon, an Organophosphate Pesticide (چکیده)
28 - بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین (چکیده)
29 - بررسی متغیرهای مؤثر بر قدرت علمی و فناوری و ارائه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها (چکیده)
30 - تببین و تحلیل اختلافات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی (چکیده)
31 - تبیین اولویت اصلاحات در سازماندهی سیاسی فضای محلی ایران (با تاکید بر شورای اسلامی شهر تهران) (چکیده)
32 - نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
33 - دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد (چکیده)
34 - قوم بلوچ، همبستگی و انسجام ملی (چکیده)
35 - ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور (چکیده)
36 - چابهار دروازه اقتصاد اقیانوسی ایران (چکیده)
37 - بررسی اهداف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در چابهار از منظر سیاسی اقتصادی (چکیده)
38 - مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، سازمانی پویا در جهت توسعه پایدار سواحل مکران (چکیده)
39 - فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سواحل اقیانوسی (چکیده)
40 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
41 - بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
42 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی- توریستی مؤثر برافزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
43 - تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی) (چکیده)
44 - مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران (چکیده)
45 - بررسی عدالت فضایی در کلانشهرها با رویکرد جغرافیای انتخابات (چکیده)
46 - تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت (چکیده)
47 - تحلیل نقش بازارچه های مرزی در گسترش امنیت مناطق مرزی «نمونه موردی:بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی» (چکیده)
48 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
49 - بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
50 - توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی براستراتژی فرصت محور ( نمونه موردی : منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان ) (چکیده)
51 - بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان) (چکیده)
52 - مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) (چکیده)
53 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
54 - بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان) (چکیده)
55 - تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل نمونه موردی بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه (چکیده)
56 - اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
57 - تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهری (چکیده)
58 - جایگاه حکمروایی خوب در برنامه ریزی شهری: نمونه موردی، طرح متروی شیراز (چکیده)
59 - Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids (چکیده)
60 - تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای (چکیده)
61 - بررسی و تحلیل بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی با تاکید بر بازارچه مرزی ماهیرود) (چکیده)
62 - تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
63 - ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی (چکیده)
64 - بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد (چکیده)
65 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن (چکیده)
66 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن (چکیده)
67 - تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن (چکیده)
68 - تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
69 - تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان) (چکیده)
70 - بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
71 - شاخص شناسی بی ثباتی نظام سیاسی و تاثیر آن در برقراری امنیت پایدار (چکیده)
72 - ماهیت تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا (چکیده)
73 - تحلیل ملاحظات نظامی- امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرار گاههای نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی (چکیده)
74 - تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران (چکیده)
75 - تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
76 - تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی (چکیده)
77 - ارزیابی جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران (چکیده)
78 - بهره گیری از مولفه های ژئوپلیتیک در جهت پیگیری پیوند راهبردی میان سیاست خارجی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
79 - نابرابری های شهری تهدیدی برای امنیت اجتماعی تهران، رویکردی در جغرافیای سیاسی (چکیده)
80 - آب و ارزشهای سیاسی آن (چکیده)
81 - نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها (چکیده)
82 - وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه‌ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا) (چکیده)