بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hassan Djavareshkian


موارد یافت شده: 241

1 - Optimization of energy consumption of residential buildings using genetic algorithm (چکیده)
2 - A review of passive control flow past UAV wings (چکیده)
3 - Kriging and Radial Basis Function Models for Optimized Design of UAV Wing Fences to Reduce Rolling Moment (چکیده)
4 - Enhancing accuracy and efficiency: A novel implicit–explicit approach for fluid dynamics simulation (چکیده)
5 - Enhancing convergence and accuracy: A comparative study of preconditioning for steady, laminar, and high gradient flows over a wide range of Mach numbers (چکیده)
6 - A review of selected control surfaces for aircraft performance improves (چکیده)
7 - بررسی روش های منتخب جهت بهبودی ضرایب آیرودینامیکی و عملکرد بهتر هواپیماهای بدون سرنشین (چکیده)
8 - Maintenance Grouping Optimization with Air Systems to Improve Risk Management (چکیده)
9 - Significance of Aviation Safety Its Evaluation and Ways to Strengthen Security (چکیده)
10 - بررسی رشد یخ شبنم روی بال مستطیلی بدون بالک و با بالک (چکیده)
11 - بررسی تاثیر خنک کاری نوع حفره ای بر قدرت موج ضربه ای گذرصوتی در یک کسکید (چکیده)
12 - Design and Analysis of Supersonic Inlet for Ramjet Engines: Aerodynamic Considerations and Performance Optimization (چکیده)
13 - Coupled dynamic and thermal simulation of airfoil flap movement in turbulent flow using the lattice Boltzmann method (چکیده)
14 - A quasi-steady numerical modeling of wake capture for a hovering flapping wing (چکیده)
15 - مقایسه رهیافت‌های اصلاح اتلاف عددی در گستره وسیعی از خانواده AUSM برای ریان های پایای ماخ پایین (چکیده)
16 - Modified advection upstream splitting method: Revolutionizing accuracy and convergence speed in low-Mach flows (چکیده)
17 - Advancing high-speed flow simulations: SAUSM – an innovative hybrid numerical scheme for shock stability and accuracy (چکیده)
18 - طراحی و بهینه سازی فنس روی بال یک مدل هواپیمای لامبدا شکل جهت کاهش ضریب گشتاور غلتشی (چکیده)
19 - کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال (چکیده)
20 - Aerodynamic Assessment of a Control Strategy Based on Twist Morphing Wing in a Flying Wing Aircraft (چکیده)
21 - طراحی و شبیه سازی جریان لزج عددی تیغه های توربین میکروجت (چکیده)
22 - An investigation on the effects of using double-airfoil blades on the torque of a Vertical Axis Wind Turbine by means of numerical simulation (چکیده)
23 - شبیه سازی عددی محل قرار گیری سامانه اسپیلیت درگ رادر در طول بال یک پهپاد بال پرنده (چکیده)
24 - Unsteady characteristic study on the flapping wing with the corrugated trailing edge and slotted wingtip (چکیده)
25 - بررسی اثر محل قرارگیری سامانه کنترلی اسپلیت درگ رادر در طول دهانه بال یک هواپیمای بال‌پرنده بر گشتاورهای گردشی و غلتشی (چکیده)
26 - بهینه یابی سامانه اسپلیت درگ رادر در زوایای حمله مختلف در یک مدل هواپیمای بال پرنده (چکیده)
27 - Unsteady aerodynamics of flapping bionic eagle wings in forward flight: An experimental and numerical study (چکیده)
28 - Numerical study of the effect of winglet on the aerodynamic performance of sinusoidal and simple leading-edge wings (چکیده)
29 - Ground effect on the aerodynamics of a flapping wing in forward flight: an experimental study (چکیده)
30 - بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج (چکیده)
31 - بررسی اثرات تغییر زاویه حمله بر روی سامانه اسپلیت درگ رادر در یک هواپیمای بال پرنده (چکیده)
32 - بررسی روش های پیش شرطی کلی و موضعی در جریان های داخلی و خارجی (چکیده)
33 - مطالعه عددی رشد یخ شبنم و روشن روی دهانه بال پهپاد (چکیده)
34 - Aerodynamic simulation of plunging airfoil with heat effects and Lattice Boltzmann technique (چکیده)
35 - مقایسه عملکرد ماتریس‌های پیش‌شرطی در گستره‌ی وسیعی از جریان‌های داخلی و خارجی (چکیده)
36 - آیروالاستیک حول یک ایرفویل زبر در جریان گذرصوتی آشفته ناپایا (چکیده)
37 - Static roughness element effects on protuberance full-span wing at micro aerial vehicle application (چکیده)
38 - تثیر توزیع المان‌های زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی (چکیده)
39 - تحلیل و بررسی مسیر یک بالون هواشناسی در ارتفاعات بالا (چکیده)
40 - ارتقای سرعت همگرایی در جریان‌های سرعت پایین غیرلزج‌ِ با استفاده از روش پیش‌شرطی (چکیده)
41 - مطالعه عددی تاثیر دو نوع یخ بر روی ضرایب آیرودینامیکی بال هواپیمای بدون سرنشین (چکیده)
42 - ارزیابی و مقایسه مدل های مختلف تخمین نیرویی چرخشی یک بال زن در پرواز ایستا با استفاده از روش المان تیغه (چکیده)
43 - بررسی تجربی اثر سطح بر واماندگی دینامیکی یک پرنده بالزن در حرکت رو به جلو (چکیده)
44 - تحلیل فرکانسی و بررسی آرایش ریان بر روی دو بال نامحدود با لبه حمله ساده و سینوسی (چکیده)
45 - Acoustic and phase portrait analysis of leading-edge roughness element on laminar separation bubbles at low Reynolds number flow (چکیده)
46 - کاربرد طرح عددی با دقت مرتبه بالا براساس خانواده ذاتا غیرنوسانی با ضرایب وزنی در الگوریتم فشار-مبنا برای تسخیر ناپیوستگی‌ها‌ (چکیده)
47 - A novel Hybrid lattice Boltzmann technique with TVD characteristics: a new benchmark on heat transfer of natural convection of air (چکیده)
48 - شبیه‌سازی جریان دوبعدی آشفته سیال حول مقاطع آیرودینامیکی با استفاده از روش لتیس‌بولتزمن و تکنیک مرز منحنی (چکیده)
49 - تحلیل آکوستیکی یک بال نامحدود در شرایط نزدیک به سطح در رینولدز بحرانی (چکیده)
50 - بهبود عملکرد آیرودینامیکی بال نامحدود لبه سینوسی با بهرهمندی از المانهای زبری در زوایای پیش از واماندگی (چکیده)
51 - تحلیل فرکانسی و بررسی آرایش جریان بر روی دو بال نامحدود با لبه حمله ساده و سینوسی (چکیده)
52 - تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی (چکیده)
53 - Experimental study of low Reynolds number effects on aerodynamics of smooth and sinusoidal leading-edge wings in the vicinity of the ground (چکیده)
54 - Flow control method by applying flexible shells procedure in transonic flow (چکیده)
55 - بررسی گستره‌یِ وسیعی از خانواده AUSM در جریان‌های ناپایایِ یک و دوبعدی (چکیده)
56 - A numerical study of the entropy generation and heat transfer rate of airflow around a NACA 0015 airfoil subjected to an external magnetic field (چکیده)
57 - Implementation of weighted essentially non‐oscillatory scheme for unsteady and steady compressible flow in pressure‐based algorithm (چکیده)
58 - ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی پیچش هندسی با تغییر عدد رینولدز در یک نمونه هواپیمای بال‌پرنده (چکیده)
59 - بررسی عددی تاثیر سه نوع بالک مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی جریان با عدد رینولدز پایین (چکیده)
60 - Experimental investigation of ground effects on aerodynamics of sinusoidal leading-edge wings (چکیده)
61 - Effects of smart flap on aerodynamic performance of sinusoidal leading-edge wings at low Reynolds numbers (چکیده)
62 - Aerodynamic investigation of twist angle variation based on wing smarting for a flying wing (چکیده)
63 - Simulating aeroelastic response of a self-sustained oscillating rigid airfoil using a boundary oscillation method (چکیده)
64 - EFFECTOFAIRFOIL DISTANCETO WATERSURFACE ON STATIC STALL (چکیده)
65 - بهینه‌سازی‌ مشخصات‌ حرکتی‌ یک‌ ایرفویل‌ نوسانی‌ در‌ نزدیکی‌ سطح‌ آب‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوریتم‌ ژنتیک‌ و‌ روش‌ پاسخ سطح (چکیده)
66 - بررسی اثر اعمال پیچش بر پایداری طولی در یک نمونه هواپیما بال پرنده (چکیده)
67 - بررسی عملکرد پیچش هندسی بربازده ایرودینامیکی در یک نمونه هواپیمای بال پرنده لامبدا شکل (چکیده)
68 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
69 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
70 - بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف (چکیده)
71 - شبیه سازی آداپتور و ایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک (چکیده)
72 - طراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO (چکیده)
73 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
74 - بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو (چکیده)
75 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوط هور در آب (چکیده)
76 - بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان (چکیده)
77 - تحلیل جریان حول ایرفویل نوسانیِ صلب گونه با استفاده از شبکه های دینامیکی (چکیده)
78 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
79 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
80 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
81 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
82 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
83 - شبیه سازی امواج سطحی دریا بر روی هیدروفویل دلخواه کاملا غوطه ور در آب (چکیده)
84 - Smart spoiler for race car (چکیده)
85 - Optimization of Moving Wingin Ground Effect using Response Surface Method (چکیده)
86 - Three-Dimensional Investigation of Smart Flap Aerodynamics for a WIG Vehicle (چکیده)
87 - Numerical simulation of Al2O3-water nanofluid heat transfer and entropy generation in a cavity using a novel TVD hybrid LB method under the influence of an external magnetic field source (چکیده)
88 - Numerical Simulation of a Pitching Airfoil Under Dynamic Stall of Low Reynolds Number Flow (چکیده)
89 - مقایسه روش‌های بالادستیِ تفاضل شار و جدا کردن شار در جریان‌های پایا و ناپایا (چکیده)
90 - شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها (چکیده)
91 - Lattice Boltzmann With Ghost Flow Method For Curve Boundary In Simulation Aerodynamic Force Around Airfoil (چکیده)
92 - بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ (چکیده)
93 - مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز (چکیده)
94 - بهبود عملکرد آیرودینامیکی بالوارههای نوسانی با حرکت فراز و فرود در اعداد رینولدز پایین بااستفاده از انتقال حرارت (چکیده)
95 - توسعه یک الگوریتم فشار مبنا برای حل جریان سیال در رژیم مافوق صوت (چکیده)
96 - Experimental investigation of flapping mechanism of the black-headed gull in forward flight (چکیده)
97 - The role of wing bending deflection in the aerodynamics of flapping micro aerial vehicles in hovering flight (چکیده)
98 - Improvement of Airfoils Aerodynamic Efficiency by Thermal Camber Phenomenon at Low Reynolds Numbers (چکیده)
99 - Wind tunnel tests for Assessment of wing flexibility effects on the aerodynamics of flapping micro aerial vehicle (چکیده)
100 - Experimental simulation of flapping wings of the black-headed gull in hovering flight (چکیده)
101 - بررسی تاثیر سطح بر بالواره پایا در نزدیکی سطح آب (چکیده)
102 - بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی (چکیده)
103 - بررسی مولفه های نوسانی و نسبت منظری بال صلب در حرکت فراز و فرود در محدوده رینولدز ریزپرنده ها (چکیده)
104 - Novel hybrid lattice Boltzmann technique with TVD characteristics for simulation of heat transfer and entropy generations of MHD and natural convection in a cavity (چکیده)
105 - The Effects of Different Roughness Configurations on Aerodynamic Performance of Wind Turbine Airfoil and Blade (چکیده)
106 - بررسی تغییر جهت میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت درون حفره باز مربعی پر شده از نانوسیال آب-مس (چکیده)
107 - رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج (چکیده)
108 - اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی (چکیده)
109 - شبیه‌سازی عددی پدیده‌ی واماندگی دینامیکی یک بالواره پیچشی (چکیده)
110 - Computational investigation of heat transfer and entropy generation rates of Al2O3 nanofluid with Buongiorno's model and using a novel TVD hybrid LB method (چکیده)
111 - Numerical simulation of Cu-water nanofluid magneto-hydro-dynamics and heat transfer cavity containing a circular cylinder of different size and positions (چکیده)
112 - Hydrodynamic simulation of an oscillating hydrofoil near free surface in critical unsteady parameter (چکیده)
113 - بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه (چکیده)
114 - بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات (چکیده)
115 - WENO families in accuracy and computational costs (چکیده)
116 - شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF) (چکیده)
117 - بررسی تجربی سیستم پیشرانش موتور و ملخ کوادرتور و مدلسازی آن با الگوریتمRLS (چکیده)
118 - FLOW AND HEAT TRANSFER SIMULATION OF THREE DIFFERENT NANOFLUIDS IN A CAVITY WITH SINUSOIDAL BOUNDARY CONDITIONS UNDER THE INFLUENCE OF AN INCLINED MAGNETIC FIELD USING LBM: A PHASE DEVIATION APPROACH (چکیده)
119 - بررسی تجربی پارامترهای یک بال‌زن در پرواز ایستا بر عملکرد آیرودینامیکی (چکیده)
120 - Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method (چکیده)
121 - Aerodynamic shape study of supersonic surface to surface missiles with continuous flexible nose (چکیده)
122 - Simulation of Partial and Supercavitating Flows around Axisymmetric and Quasi-3D Bodies by Boundary Element Method Using Simple and Reentrant Jet Models at the ClosureZone of Cavity (چکیده)
123 - بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا (چکیده)
124 - بررسی عددی جریان هیدرو - مغناطیس سیال هوا در یک حفره به منظور پیدا کردن شرایط بهینه ی مغناطیسی (چکیده)
125 - Assessment of nano-metal additives in turbulent flow on two different solid rocket motor configurations (چکیده)
126 - مقایسه روش شبکه گردابه ناپایا با روش‌های عددی در بررسی حرکت یک بالزن (چکیده)
127 - اصلاح آیرودینامیکی برج‌های مرتفع با روش الحاقی به منظور کاهش نیروی ناشی از باد (چکیده)
128 - بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم (چکیده)
129 - بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
130 - بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد (چکیده)
131 - Design a mechanism Like flapping hummingbird wings (چکیده)
132 - بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت (چکیده)
133 - Lattice Boltzmann simulation of a Cu-water nanofluid filled cavity in order to investigate the influence of volume fraction and magnetic field specifications on flow and heat transfer (چکیده)
134 - شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی (چکیده)
135 - Simulation of Pitching and Heaving Airfoil with Oscillation of Flow Boundary Condition (چکیده)
136 - Optimal Design of Magnetorheological Fluid Damper Based on Response Surface Method (چکیده)
137 - طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار (چکیده)
138 - بررسی آیرودینامیکی پرواز ریز پرندگان بال زن (چکیده)
139 - بررسی سرعت القایی و حساسیت سنجی نیروی برا در تئوری المان تیغه برای شبیه سازی حرکت بالزن در پرواز ایستا (چکیده)
140 - آیرودینامیک هندسه های مختلف دماغه انعطاف‌پذیر در یک موشک مافوق صوت (چکیده)
141 - بررسی عددی تغییر طول و قدرت پتانسیل های غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب به وسیله جریان الکترواسمتیک (چکیده)
142 - مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت (چکیده)
143 - شبیه سازی یک هیدروفویل هوشمند غوطه ور در نزدیکی سطح آب و مقایسه آن با هیدروفویل معمولی (چکیده)
144 - Transonic Flow Simulation Around the plunging Airfoil with Oscillation of Flow Boundary Condition (چکیده)
145 - CFD SIMULATION OF PARTICLES EFFECTS ON DETONATION CHARACTERISTICS AND STRUCTURE DIFFRACTION (چکیده)
146 - بررسی اثر نسبت مخروطی روی ضرایب آیرودینامیکی ریز پهپادها (چکیده)
147 - مقایسه عملکرد ایروالاستیسیته پره های مبنا و بهینه شده درتوربین بادی محور افقی (چکیده)
148 - بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح (چکیده)
149 - بررسی نیروی پیشران تولید شده توسط هلیکوپتر بال چرخان با کنترل از طریق تغییر مرکز جرم (چکیده)
150 - Heuristic optimization of submerged hydrofoil using ANFIS–PSO (چکیده)
151 - بررسی تجربی اثر شکستگی بال بر روی نیروهای آیرودینامیکی (چکیده)
152 - شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF)، (چکیده)
153 - Numerical Investigation of Hydro-Magnetic Flow of Air in a Lid Driven Cavity for an Optimum Magnetic Situation (چکیده)
154 - Numerical investigation of Hydro-magnetic flow of air in three different geometries of open cavity (چکیده)
155 - بطراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO (چکیده)
156 - Investigation of handmade ferrofluids' motion in a ventilated cavity using computational fluid dynamics (چکیده)
157 - Transonic Flow Simulation Around the plunging Airfoil with Oscillation of flow boundary condition (چکیده)
158 - CFD Simulation of Particles Effects on Characteristics of Detonation (چکیده)
159 - بررسی عددی تغییر طول ناحیه غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب (چکیده)
160 - بررسی عددی تغییر قدرت پتانسیل های غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب (چکیده)
161 - بررسی تجربی تأثیر نسبت منظری بال بر عملکرد آیرودینامیکی یک بال زن در پرواز ایستا (چکیده)
162 - بررسی تجربی تأثیر کورس بال زنی یک بال زن بر تولید نیروی پیشران آن در پرواز ایستا (چکیده)
163 - بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین (چکیده)
164 - Comparison of Performance Base and Optimized Blades of Horizontal Axis Wind Turbine (چکیده)
165 - بررسی عددی تاثیر زاویه صفحه ی بالزدن یک پرنده با افق بر نیروهای آیرودینامیکی و توان مصرفی (چکیده)
166 - بررسی تاثیر مشخصه های ابعادی بال یک ریزپرنده ی بالزن و گسترش شرایط طراحی بال با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
167 - Transonic Flow Simulation Around the Pitching Airfoil with Accurate Pressure-Based Algorithm (چکیده)
168 - An Optimization of Wind Turbine Airfoil Possessing Good Stall Characteristics by Genetic Algorithm Utilizing CFD and Neural Network (چکیده)
169 - بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما (چکیده)
170 - New Approach to High-Fidelity Aerodynamic Design Optimization of a Wind Turbine Blade (چکیده)
171 - Numerical Simulation of Smart Hydrofoil in Marine System (چکیده)
172 - بررسی تجربی و تحلیلی اثر تعداد پره ها بر روی آیرودینامیک یک ریزپهباد با بال چرخان (چکیده)
173 - شبیه سازی آداپتور وایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک (چکیده)
174 - بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف (چکیده)
175 - شناسایی تجربی مجموعه پیشرانش کوادرتور با استفاده از الگوریتم RLSو بهینه سازی اطلاعات استخراج شده با الگوریتم ژنتیک برای کنترلگر PID (چکیده)
176 - بهینه سازی ایرفویل ضخیم برای قسمت میانی پره توربین باد (چکیده)
177 - بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه و مقایسه آن با هواپیماهای معمولی رایج (چکیده)
178 - بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب (چکیده)
179 - بررسی جریان غیر لزج حول بال‌های قابل انعطاف (اثر پیچش روی مشخصه‌های آیرودینامیکی) (چکیده)
180 - بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو (چکیده)
181 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب (چکیده)
182 - بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان (چکیده)
183 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
184 - Neuro-Fuzzy Based Approach for Estimation of Hydrofoil Performance (چکیده)
185 - بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی (چکیده)
186 - دادن رفتار هذلولوی به یک الگوریتم فشار مبنا و بکارگیری آن در حل عددی جریان لوله ضربه در یک WENO شبکه درشت با استفاده ازروش درونیابی مرتبه بالای (چکیده)
187 - بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی (چکیده)
188 - بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود (چکیده)
189 - Application of smart flap for race car wings (چکیده)
190 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
191 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
192 - شبیه سازی جریان مغشوش حول استوانه دو بعدی در دو حالت جریان آزاد و جریان نزدیک سطح و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن (چکیده)
193 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
194 - بررسی جریان در حرکت بال زدن در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
195 - A 3D Investigation of Flow over a Finite Plunging wing (چکیده)
196 - بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره (چکیده)
197 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
198 - شبـیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی (چکیده)
199 - شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای (چکیده)
200 - three- dimentional investigation of smart flap aerodynamic for a WIG vehicle (چکیده)
201 - A Comparison of Smart and Conventional Flaps Close to Ground on Aerodynamic Performance (چکیده)
202 - Aerodynamics of Smart Flap Under Ground Effect (چکیده)
203 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
204 - شبیه سازی محفظه احتراق موتورهای موشک سوخت جامد بدون شبپوره (چکیده)
205 - تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی-زمانی (چکیده)
206 - تحلیل عددی محفظه احتراق SCARMJET سوخت جامد (چکیده)
207 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
208 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
209 - بررسی تاثیر یخ زدگی روی عملکرد بالواره ها (چکیده)
210 - Investigation of the effects of Natural Gas Equivalence Ratio and piston Bowl Flow Field on combustion and pollutant Formation of DI Dual Fuel Engine (چکیده)
211 - شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی (چکیده)
212 - Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
213 - بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو (چکیده)
214 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
215 - Investigation of jet break-up process in diesel engine Spray modelling (چکیده)
216 - بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون در یک توربین کاپلان تحت ارتفاع های ریزش مختلف (چکیده)
217 - Simulation of diesel Spray Flow with Different Break-up Models (چکیده)
218 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج (چکیده)
219 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
220 - بررسی عددی تاثیر تغییرات خواص سیال بر پدیده های دو فازی (چکیده)
221 - ENO Scheme for Steady and Transient Compressible Flow in Pressure-Based Method (چکیده)
222 - UNO SCHEME FOR STEADY AND TRANSIENT COMPRESSIBLE FLOW IN PRESSURE-BASED METHOD (چکیده)
223 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله (چکیده)
224 - Investigation of flow field around flanged hoods with Rectangular and Circular cross-sections (چکیده)
225 - COMPARISON OF FINITE VOLUME AND PENDULUM MODELS FOR SIMULATION OF SLOSHING (چکیده)
226 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی (چکیده)
227 - شبیه سازی عددی مبدل گرمایی مدار EGR برای موتورهای دیزلی سنگین (چکیده)
228 - COMPARISON BETWEEN AERODYNAMIC FORCE ON C AND H MESHES WITH NORMLIZED VARIABLE DIAGRAM (چکیده)
229 - Shock-capturing method using characteristic-based dissipation filters in pressure-based algorithm (چکیده)
230 - شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها (چکیده)
231 - بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون (چکیده)
232 - Simulation of Sloshing with the Volume of Fluid Method (چکیده)
233 - Investigation of Jet Break-Up Process in Diesel Engine Spray Modelling (چکیده)
234 - Application of normalized flux in pressure-based algorithm (چکیده)
235 - Invistigation of turbulence modlling to simulation of the Ground Effect (چکیده)
236 - شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی (چکیده)
237 - تاثیر نوع شبکه‌بندی در تسخیر موج ضربه‌ای در جریان بدون لزجت (چکیده)
238 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
239 - Investigation of jet break-up process in diesel engine Spray modelling (چکیده)
240 - APPLICATION OF UNO SCHEME FOR STEADY AND TRANSIENT COMPRESSIBLE FLOW IN PRESSURE-BASED METHOD (چکیده)
241 - Multidimensional Combustion Simulation and Analytical Solution of Wall Heat Conduction in DI Diesel Engine (چکیده)